Jos Meeuws, fractievoorzitter, Plataanstraat 27 6101 kg echt, 0475-485161Dovnload 26.03 Kb.
Datum21.08.2016
Grootte26.03 Kb.

Jos Meeuws, fractievoorzitter, Plataanstraat 27 6101 KG Echt, 0475-485161 josmeeuws@hetnet.nl

Evert Masthoff, raadslid, Haverterstraat 5 6118 CC Nieuwstadt, 046-4855633 evert.masthoff@planet.nlwww.groenlinks.nl/lokaal/echtsusteren
In de Provinciale Statenvergadering van 30 mei 2008 diende GroenLinks een motie in waarin gevraagd werd om eerst bestaande bedrijventerreinen aan een grondig onderzoek te onderwerpen alvorens over te gaan tot de definitieve vernietiging van natuurgebied De Meer op de grens tussen Roermond en Roerdalen door de vestiging aldaar van distributiebedrijf EDCO. De motie werd verworpen omdat de coalitie (CDA, PvdA en PNL) en de VVD als kippen zonder kop achter “landschapsterrorist” Gedeputeerde Driessen (CDA, what else!) blijven aanhobbelen. Een dergelijke kans om het drama ten goede te keren zullen Provinciale Staten zo snel niet meer krijgen.
GROENLINKS

MOTIE


In de discussie rondom de vestiging van distributiebedrijf EDCO in De Meer op de grens tussen de gemeenten Roermond en Roerdalen heeft Provinciale Staten wisselende informatie ontvangen over de mogelijkheden van het logistieke bedrijf op een voor het bedrijf geschikt industrieterrein.
In de analyse van de mogelijke locaties stelt Gedeputeerde Staten dat er in principe drie terreinen in aanmerking komen: bedrijventerrein Sint Joost in Echt-Susteren, Industrieterrein Tradeport Noord in Venlo en het gebied ‘De Meer’ in Roermond. De keuze is gevallen op Roermond omdat in de argumentatie van het College van GS deze locatie op langere termijn voldoende ruimte biedt en op korte termijn beschikbaar kan zijn, hetgeen de voorkeur van het bedrijf heeft. Bovendien speelt de tegenprestatie in het kader van de VORm regeling een belangrijke rol in de besluitvorming van GS.
Inmiddels heeft zich een aantal ontwikkelingen voorgedaan:
De verantwoordelijk wethouder van de gemeente Echt-Susteren (de heer Verheesen) heeft inmiddels verklaard dat het bedrijventerrein St.Joost voldoende ruimte biedt voor de vestiging van EDCO. De GroenLinks-fractie in Echt-Susteren heeft hier concrete vragen over gesteld en binnenkort wordt een officieel standpunt van het college verwacht aangaande de mogelijke vestiging van EDCO op bovenregionaal bedrijventerrein Sint Joost.
De bestemming van 60 ha. op Trade Port Noord is onherroepelijk en daarvan zijn 38 ha nog niet ingevuld.
Het burgercomité “De Meer Groen!” en de gemeente Roerdalen hebben aangekondigd dat zij alle mogelijk wettelijke middelen zullen aangrijpen om vestiging van EDCO in de Meer tegen te houden.
Provinciale Staten van Limburg in vergadering bijeen op 30 mei 2008 te Maastricht,
Overwegende dat:


  1. de verschillende ruimtelijke mogelijkheden zorgvuldig dienen te worden afgewogen. Dit houdt in dat aandacht wordt besteed aan een optimaal gebruik van de beschikbare (of door herstructurering beschikbaar te maken) ruimte, aan de mogelijkheden voor meervoudig ruimtegebruik en aan uitbreiding van het bestaande areaal voor bedrijven (SER-ladder).

  2. de toepassing van de VORm ervan uitgaat dat ruimtelijke ontwikkelingen alleen kunnen plaatsvinden buiten de daarvoor vastgestelde gebieden na zorgvuldige planologische weging.

  3. in het Provinciaal Ontwikkelingsplan Trade Port Venlo is aangewezen als bundelingsgebied voor logistieke activiteiten.

  4. het bedrijventerrein St Joost met enkele architectonische aanpassingen ook een mogelijk geschikte locatie kan zijn.

  5. het van het grootste belang is dat PS een afweging kan maken in deze ontwikkeling die gebaseerd is op adequate informatie over alle aspecten van het plan.

  6. de weerstand onder de inwoners en van de gemeente Roerdalen tegen de vestiging van EDCO in De Meer enorm groot is.

  7. op de voorgestane locatie De Meer zeldzame, beschermde amfibieën voorkomen (o.a. de rugstreeppad en de zandhagedis)

  8. dat het hier in feite een bedrijfsverplaatsing betreft die nauwelijks extra arbeidsplaatsen zal opleveren aangezien het huidige personeel gewoon mee verhuist van Eindhoven naar Limburg

Dragen Gedeputeerde Staten op:


  1. Een studie te verrichten naar de actuele mogelijkheden van vestiging van EDCO op de drie hierboven genoemde locaties, waarbij met name gekeken wordt naar de beschikbare ruimte in relatie tot de behoeften van EDCO en naar de tijdlijn van vestiging op deze locaties, rekening houdend met een minimum en maximum duur van alle procedures die hierbij mogelijk een rol kunnen spelen.
  1. De resultaten van deze studie zo snel mogelijk doch voor 1 juli 2008 te rapporteren aan PS.

en gaat over tot de orde van de dag.


Vermeldenswaard is dat de PvdA voorafgaande aan de GroenLinks-motie al een aantal initiatieven ontplooid had om een doorbraak te forceren in het EDCO-debacle. Naar aanleiding van de beantwoording van de door hem ingediende vragen stelde PvdA-Statenlid Alouis Heijmans in een publicatie in Dagblad De Limburg op 20 mei 2008 onomwonden dat “De Meer voor die partij niet langer aan de orde was als vestigingslocatie voor ECDO”!!!

Alouis Heijmans stelt vragen over EDCO in De Meer + antwoord GS


10 april 2008
PvdA-Statenlid Alouis Heijmans heeft het College van GS vragen gesteld over de voorgenomen vestiging van EDCO in De Meer. Het College van GS wordt verzocht uit te leggen waarom de bedrijventerreinen St. Joost in Echt-Susteren en Trade Port Noord in Venlo niet zouden voldoen.

  

Het complete artikel met vragen + het antwoord van GS staat hieronder als PDF-bestand 


 vragen Edco in De Meer.pdf (13 Kb)

 antwoord GS- EDCO in De Meer.pdf (27 Kb)

PvdA-Statenlid Alouis Heijmans stelt vragen over HABITURA BV...


21 mei 2008
"Bijgevoegd treft u openbare gegevens aan zoals deze via de Kamer van Koophandel te raadplegen zijn. Een enkele oogopslag zegt voldoende: Een eigen vermogen dat oploopt van € 1,5 miljoen negatief in 2004 naar min 2,1 miljoen in 2006.

Bijzonder om vast te stellen dat er sprake is van een solvabiliteit van minus 27 %! Zonder de jaarrekening te hebben kunnen inzien mogen we er van uit gaan dat Habitura jaarlijks een verlies lijdt van € 300.000,= Het komt ons voor dat alleen al deze informatie opmerkelijk is om met een dergelijke partner zaken te doen." 

De vragen + de bijlagen staan hieronder naast de 'paperclip'.................


 vragen over habitura bv.pdf (13 Kb)

 ingeschrevenen Koestraat 34 Oirschot.pdf (2 Kb)

 uittreksel handelsregister Habitura.pdf (5 Kb)

 uittreksel KvK jaarrekening Habitura.pdf (16 Kb)
Gelet op de stoere taal van de sociaal-democraten in de media zou je denken: “Dat is dan kat in het bakkie met die GroenLinks-motie”. Nee dus! Het sociaal-democratisch smiechtencollectief blijkt weer eens ondoorgrondelijk!! In plaats van een logische koers te varen en geheel in lijn met de door henzelf gestelde vragen de GroenLinks-motie te ondersteunen, kiest de PvdA er in haar politieke bewusteloosheid voor om brokkenpiloot Driessen te (blijven) ondersteunen. Een gemiste kans voor open doel met verstrekkende gevolgen. Als het uiteindelijk misgaat in De Meer mag die ramp nu volledig op het bordje van de PvdA gelegd worden.
Het is niet de eerste keer de laatste tijd dat de sociaal democratische kneusjes zich zo achterlijk opstellen in Limburgse aangelegenheden. Begin 2006 struinde PvdA-Tweede Kamerlid Diederik Samson nog strijdbaar door de toen nog net niet geSchinvelde bossen, tegen iedereen die het maar horen wilde roepend “dat er stillere motoren onder die AWACS-herriebakken gehangen moesten worden en als dat niet kon dat dan de basis in Geilenkirchen dicht moest”!!! Toen partijgenote, politiek brekebeentje Minister Jacqueline Cramer, onlangs met het oneerbare voorstel op de proppen kwam om het aantal AWACS-vluchten terug te dringen in ruil voor 14 ha nieuwe boskap (hoe achterlijk kun je eigenlijk zijn?), was het dezelfde Samson die orakelde dat dit een acceptabele handreiking was!! Zo zout hebben we ze lang niet meer gegeten!! Het is te hopen dat de sociaal-democraten bij volgende verkiezingen in Oostelijk Zuid-Limburg en in Roerdalen en omgeving genadeloos afgestraft worden voor dit gestuntel!
Dat het CDA als een blind paard achter Gedeputeerde Driessen aan blijft strompelen is natuurlijk niet verwonderlijk. Die koorknaapjes hebben trouwens wel belangrijker dingen aan hun hoofd dan EDCO en De Meer. In de vergadering van 30 mei 2008 hebben ze een wereldschokkende ommezwaai door de Staten weten te loodsen: we spreken niet langer van Provinciale Staten maar van Limburgs Parlement!! Daar zat Limburg inderdaad op te wachten! Speciaal de inwoners van Roerdalen en omgeving! “De Meer is om zeep geholpen door het Limburgs Parlement” klinkt inderdaad veel gewichtiger dan “De Meer is om zeep geholpen door Provinciale Staten”. Limburg op zijn smalst!!
De GroenLinks-fractie in Echt-Susteren (actief betrokken bij Roerdalense zaken als Leropperveld, Sankt Ludwig en De Meer, maar ook bij het AWACS-drama in Onderbanken) is van mening dat de tijd van zoete broodjes bakken inmiddels definitief voorbij is! De beuk d’r in en snel een beetje!! Hoe luidde het aloude gezegde ook alweer? Juist: “WAAR RECHT TOT ONRECHT WORDT, WORDT VERZET EEN PLICHT!”
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina