Judo brengt toestel met meervoudig gebruik uitDovnload 19.27 Kb.
Datum14.10.2016
Grootte19.27 Kb.
Kalkbescherming en hygiëne in drinkwaterinstallaties
Judo brengt toestel met meervoudig gebruik uit
De drinkwatermaatschappijen leveren ons water dat voldoet aan de vereisten van het Drinkwaterbesluit, zowel op hygiënisch als op chemisch vlak.

Toch kan een bijkomende waterbehandeling voor de binneninstallatie zinvol of zelfs noodzakelijk zijn.

Enerzijds kunnen kalkafzettingen de doorlaat van leidingen verminderen, en toestellen beschadigen.

Anderzijds kunnen constructiefouten of andere gebreken in de binneninstallatie tot hygiënische risico’s leiden.
Schade door kalkafzetting

Een belangrijke parameter voor de waterkwaliteit is de hardheid. De totale hardheid slaat op de hoeveelheid kalk- en magnesiumionen die in het water zijn opgelost. Die hoeveelheid wordt gemeten in millimol/liter (mmol/l) of, meer gebruikelijk, in Franse of Duitse graden. Daarbij komt een Franse graad overeen met 10 mg calciumcarbonaat per liter. De hardheid kan plaatselijk erg verschillen, en wordt meestal ingedeeld in de volgende klassen:
Tabel 1: Categorieën van waterhardheid
Duitse graden

Franse graden

heel zacht

zacht


gemiddeld

vrij hard

hard

heel hard0 – 4 º

4 – 8 º


8 – 12 º

12 – 18 º

18 – 30 º

> 30 º


0 – 7 º

7 – 15 º


15 – 22 º

22 – 32 º

32 – 55 º

> 55 º

De opgeloste kalkionen in het water (Ca2+ + HCO3-) zijn weliswaar essentieel voor de voeding; in hun onoplosbare vorm (CaCO3) kunnen ze echter schade veroorzaken aan toestellen, leidingen en warmwaterbereiders.

Dit fenomeen kan als het volgende evenwicht worden uitgedrukt:


Ca2+ + 2 HCO3- ∆CaCO31 + CO2 + H2O
De overgang van de oplosbare vorm naar de onoplosbare, met andere woorden de verschuiving van het evenwicht naar rechts, wordt in de hand gewerkt door de volgende drie factoren:
- Hoge concentratie aardalkali-elementen (hard water)

- Verhoging van de temperatuur (afscheiden van CO2 uit het systeem)

- Verhoging van de pH waarde: verhoging van de carbonaatconcentratie: HCO3- = OH- ∆CO3 2- + H2O
Kalkafzetting gebeurt dus bij een combinatie van hard water en hoge temperatuur.

De gevolgen zijn onder meer schade aan waterleidingen, verstoppingen, hogere energiekosten door verkalkte warmtewisselaars en elektrische weerstanden, soms met dure reparatiewerken tot gevolg. Kalkafzettingen kunnen vermeden worden door de hardheidselementen chemisch uit het systeem te verwijderen door middel van een ionenwisselaar. Het is eveneens mogelijk om kalk in het water te stabiliseren. Dat laatste kan met behulp van de dosering van hardheidsstabilisatoren, zoals polyfosfaten, of door de vorming van nanokristallen. Die nanokristallen worden direct in het water geproduceerd. Er worden geen extra stoffen (zoals regeneratiezout of polyfosfaten) aan het water toegevoegd, of bestanddelen verwijderd.

Microbiologische belasting

Waterbehandeling kan niet alleen helpen om kalkafzetting te vermijden. Sommige constructiekenmerken van de binneninstallatie kunnen tot microbiologische belasting leiden, die een extra behandeling nodig maken.

Het is nooit volledig te vermijden dat er micro-organismen met het drinkwater in de sanitaire binneninstallatie raken. Meestal gebeurt dit in uiterst kleine en volledig onschadelijke hoeveelheden. De maximale concentraties aan ziektekiemen zijn in het Drinkwaterdecreet geregeld. Het water dat de drinkwatermaatschappij levert, is op hygiënisch vlak onberispelijk. In de binneninstallatie kunnen gebreken in de installatie of ongunstige thermische of stromingstechnische omstandigheden er echter toe leiden dat kiemen zich vermeerderen en gevaarlijke concentraties bereiken.
Legionella

De zones in een drinkwaterinstallatie waar water met een temperatuur tussen 30 en 45 º C stagneert, zijn bijzonder kritiek. Dergelijke zones treft men niet alleen aan in afgekoelde warmwaterleidingen, maar ook in slecht geïsoleerde koudewaterleidingen, als gevolg van overdimensionering of verkeerd ontwerp van de installatie. Legionella is een staafvormige bacterie die een natuurlijk bestanddeel vormt van zoet water. Bij temperaturen tussen 30 en 45 º C vermeerderen ze zich in een hoog tempo. Boven 50 º C wordt de groei afgeremd en bij 60 º C beginnen ze af te sterven. Bij een temperatuur van 70 º C sterven ze zo goed als ogenblikkelijk. Een Legionella-infectie gebeurt uitsluitend doordat er waterdruppeltjes in de longen komen, door de inademing van een aerosol. Dergelijke waternevels ontstaan onder meer bij het gebruik van douches, bubbelbaden en HVAC installaties.


Techniek tegen kalk en ziektekiemen

De Biostat-Combi en Biostat-Combimat van Judo bieden zowel bescherming tegen kalkafzetting als tegen bacteriegroei.


Kalkbestrijding

De bescherming tegen kalkafzetting van de Biostat-Combi/Combimat werkt op het principe van de elektrolytische nanokristalvorming. Daarvoor beschikt het toestel over twee elektroden.

De kern van het toestel is de gepatenteerde ronde RVS borstel die als kathode geschakeld is. Bij waterdebiet wordt een pulserende gelijkspanning tussen de twee elektroden gecreëerd, zodat er een geringe elektrische stroom tussen beide ontstaat. Hierdoor verhoogt de pH waarde, en dus ook de carbonaatconcentratie in de kathodezone. In die zone gaan zich als gevolg vele microscopisch kleine kalkkristallen vormen, de zogenaamde nanokristallen. Door de grote oppervlakte van de borstelkathode is de opbrengst aan nanokristallen erg hoog. Deze microkristallen blijven in suspensie en worden met de stroom in de hele installatie meegevoerd. Daar zet de kalk zich bij voorkeur op deze kristallen af, en niet op buiswand of de warmtewisselaar. De kristallen worden dan samen met de overtollige kalk door de stroming uit de installatie verwijderd. De diverse oppervlakken in de installatie hebben dus niet meer te lijden onder afzetting.
De kalkafzetting die zich direct op de kathodeborstel vormt, wordt op regelmatige tijdstippen verwijderd en via een spuiventiel afgevoerd. Zo wordt het kathodeoppervlak blijvend beschermd tegen kalkaanslag. Bovendien gaat dit toestel lang mee, omdat er geen gebruik wordt gemaakt van het ompolen van de elektroden.
De borstelkathode kan handmatig gereinigd worden met een handwiel (Biostat Combi) of volautomatisch met een elektromotor (Biostat-Combimat). De onderhoudsintervallen variëren naargelang de plaatselijke waterhardheid. Over het algemeen volstaat een reiniging per maand. In de automatische versie zet de elektronische sturing na een bepaald interval het reinigingsproces op gang. De kalkbestrijdingsfunctie van de Biostat-Combi/Combimat verloopt microprocessorgestuurd in functie van de waterkwaliteit en het debiet.

Voor dat laatste is er een geïntegreerde waterteller. De effectiviteit van de kalkbestrijding werd getest door de Duitse vakvereniging DVGW, die de resultaten bevestigde. Een ander voordeel is dat het waterverbruik erg laag is, slechts wat spoelwater bij elke reinigingsbeurt. Bovendien verandert er niets aan de waterkwaliteit: er wordt niets uitgehaald of toegevoegd.


Hygiëne

Het toestel bestrijdt niet alleen kalkafzetting, maar verhindert ook de groei van ziektekiemen zoals Legionella. Dit gebeurt volgens het bekende procédé van de anodische oxidatie. De hygiëne-eenheid in het toestel bestaat uit een elektrode met een oppervlaktelaag van edelmetaal mengoxiden als aparte anode, in combinatie met een elektronische sturing. Bij een waterstroom ontstaat er bij deze anode actieve zuurstof uit het water zelf, zonder dat er chemicaliën moeten worden toegevoegd. Een deel van de chloride-ionen die zich al in het water bevinden, wordt elektrolytisch in chloor omgevormd. De combinatie van actieve zuurstof en chloor is al in zeer kleine concentraties werkzaam tegen Legionella. De hoeveelheid oxidanten die aangemaakt wordt, is regelbaar met behulp van de stroomsterkte. Een watermeter meet hoeveel water behandeld moet worden, waarbij ook rekening wordt gehouden met de natuurlijke concentratie aan chloride-ionen in het drinkwater.

De mechanische reinigbare ronde borstel in RVS dient niet alleen voor de kalkbestrijding, maar fungeert ook als kathode in de hygiëne-eenheid. Omdat hier ook niet wordt omgepoold, gaat de gevoelige anode van de hygiëne-eenheid langer mee.

De hygiëne-eenheid van de Biostat-Combi/Combimat schept ongunstige levensvoorwaarden voor Legionellabacteriën. Het is een preventieve maatregel, maar vervangt geen desinfectie in de eigenlijke zin van het woord. Het toestel kan dus niet gebruikt worden voor de sanering van een besmette installatie. Daarvoor zijn andere maatregelen nodig.Judo biedt de Biostat-Combi/Combimat aan in verschillende afmetingen, voor gebruik in een eengezinswoning tot een klein flatgebouw.De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina