K. opslag in douane-entrepot van het type dDovnload 214.25 Kb.
Datum18.08.2016
Grootte214.25 Kb.

Ontwerp internet 1.12.2007 – Toelichting regeling K

K. OPSLAG IN DOUANE-ENTREPOT VAN HET TYPE D
Supplementen

Nr.

Datum
Nr.

DatumS9

1 juli 2008

S51

15 december 2013

S19

18 november 2009

S52

3 maart 2014

S20

15 januari 2010

S53

5 mei 2014

S22

1 maart 2010

S54

1 augustus 2014

S23

3 mei 2010

S55

1 oktober 2014

S26

1 juli 2010

S56

5 februari 2015

S27

1 oktober 2010

S57

1 april 2015

S28

1 december 2010

S58

25 juni 2015

S31

15 april 2011

S59

1 november 2015

S35

15 juli 2011

S60

1 december 2015

S36

1 oktober 2011

S61

1 maart 2016

S39

1 februari 2012

S62

20 april 2016

S40

20 maart 2012S41

15 mei 2012S42

1 augustus 2012S43

25 oktober 2012S44

15 januari 2013S45

15 februari 2013S46

23 april 2013S47

25 juni 2013S48

12 augustus 2013S49

1 oktober 2013OPGELET !!
De bepalingen van regeling K zijn van toepassing t/m 30 april 2016. Vanaf 1 mei 2016 wordt deze regeling ingetrokken.

Indien in een vergunning voor het douane-entrepot type E wordt bepaald dat het bijzonder kenmerk van het type D van toepassing is, moet de toelichting K worden gebruikt.


Legende

1) In bepaalde gevallen worden aanwijzingen gegeven betreffende het type en de lengte van

de gegevens. De codes betreffende het type gegeven zijn:
a : alfabetisch;

n : numeriek;

an : alfanumeriek (tegelijk cijfers en alfabetische karakters bevattend).
Het na de code vermelde getal geeft de toegestane lengte van het gegeven aan. De twee punten die in sommige gevallen de aanduiding van de lengte voorafgaan, betekenen dat het gegeven geen vaste lengte heeft, maar uit maximaal het aangegeven aantal tekens kan bestaan.
Voorbeeld : an (2) : B3 of 4C of D5, enz…

an..14 : BE103 ou F6000BE ou 585CDD285640, enz… (max. 14 alfanumerieke karakters)

2) CBW : Communautair basiswetboek (Verordening (EEG) Nr. 2913/92 van de Raad

van 12 oktober 1992 tot vaststelling van het communautair douanewetboek, laatst gewijzigd door Verordening (EU) nr. 952/2013 van het Europees Parlement en van de Raad van 9 oktober 2013 (1)) (S60)
Opmerking:
De door de volgende verordeningen aangebrachte wijzigingen zijn nog niet opgenomen in de onder voetnoot (1) te raadplegen geconsolideerde versie van

het CBW (S47) :
 • NIHIL (S60)

CTW : Toepassingsbepalingen van het communautair basiswetboek (Verordening (EEG)nr. 2454/93 van de Commissie van 2 juli 1993 houdende vaststelling van enkele

bepalingen ter uitvoering van Verordening (EEG) nr. 2913/92 van de Raad tot

vaststelling van het communautair douanewetboek, laatst gewijzigd (in de

geconsolideerde versie) door Uitvoeringsverordening (EU) nr. 2015/428 van de

Commissie van 10 maart 2015 (2)) (S60) 2015/2064 van de Commissie van

17 november 2015 (S61)
Opmerking:
De door de volgende (uitvoerings)verordening(en) aangebrachte wijzigingen zijn

nog niet opgenomen in de onder voetnoot (2) te raadplegen geconsolideerde versie

van het CTW:


 • Uitvoeringsverordening (EU) nr. 2015/2064 van de Commissie van 17 november 2015 (PBEU L 301 van 18 november 2015) (voor wat bijlage 76 CTW betreft (zonneglas bestemd om te worden verwerkt in het kader van de regeling behandeling onder douanetoezicht) (S60) (S61)
 • NIHIL (S61)Vak 1: AangifteEerste deelvak

In het eerste deelvak worden de communautaire codes “IM” of “EU” (of eventueel

“CO”) vermeld.
De codes worden als volgt gebruikt:
IM - voor plaatsing van niet-communautaire goederen onder de douaneregeling “douane-

entrepot van het type D” in het handelsverkeer met landen en gebieden die zich buiten het douanegebied van de Gemeenschap bevinden, met uitzondering van de EVA-landen (1)


- voor plaatsing van niet-communautaire goederen onder de douaneregeling

“douane-entrepot van het type D” in het handelsverkeer met lidstaten


EU in het handelsverkeer met de EVA-landen (1) :
- voor de plaatsing van niet-communautaire goederen onder de douaneregeling

“douane-entrepot van het type D”.


CO - voor opslag in “douane-entrepot van het type D” van communautaire goederen
- voor plaatsing onder de douaneregeling “douane-entrepot van het type D” van

communautaire goederen in het handelsverkeer tussen delen van het

douanegebied van de Gemeenschap waar richtlijn 2006/112/EG (S19) (2) niet van

toepassing is en delen van dit gebied waar deze richtlijn wel van toepassing is (S23)


- voor plaatsing van communautaire goederen onder de douaneregeling

“douane-entrepot van het type D” die in het handelsverkeer met nieuwe lidstaten gedurende de overgangsperiode na toetreding aan bijzondere maatregelen zijn onderworpen
Tweede deelvak

In het tweede deelvak wordt het type aangifte vermeld overeenkomstig onderstaande communautaire codes.


Hiervoor zijn de volgende codes (a1) vastgesteld:
A gewone aangifte (normale procedure, artikel 62 van het CBW).
B onvolledige aangifte (vereenvoudigde procedure, artikel 76, lid 1, onder a), van het CBW).
C vereenvoudigde aangifte (vereenvoudigde procedure, artikel 76, lid 1, onder b), van het CBW).
D gewone aangifte (als bedoeld onder code A) die wordt ingediend voordat de aangever de goederen heeft kunnen aanbrengen.
E onvolledige aangifte (als bedoeld onder code B) die wordt ingediend voordat de aangever de goederen heeft kunnen aanbrengen.
F vereenvoudigde aangifte (als bedoeld onder code C) die wordt ingediend voordat de aangever de goederen heeft kunnen aanbrengen.
X aanvullende aangifte in het kader van een vereenvoudigde procedure als bedoeld onder codes B en E. (S26)
Y aanvullende aangifte in het kader van een vereenvoudigde procedure als bedoeld onder codes C en F. (S26)
Z aanvullende aangifte in het kader van een vereenvoudigde procedure als bedoeld in artikel 76, lid 1, onder c), van het CBW (inschrijving van de goederen in de administratie).
De codes D, E en F mogen uitsluitend worden gebruikt in het kader van de in

artikel 201, lid 2 van het CTW bedoelde procedure wanneer de douane toestaat dat de aangifte wordt overgelegd voordat de aangever de goederen heeft kunnen aanbrengen.
Derde deelvak

Dit deelvak mag door de lidstaten niet meer worden ingevuld.
Vak 2: Afzender/exporteur

Dit vak mag door de lidstaten niet meer worden ingevuld.
Vak 3: FormulierenDit gegeven mag enkel in het kader van niet-geautomatiseerde procedures worden

gevraagd.
Zie daartoe ook de FAQ nr. 30 (aanvullende gegevens in de papieren procedure) die geraadpleegd kan worden via de link http://www.fiscus.fgov.be/interfdanl/nl/ed/faq.htm (S40)
Het volgnummer van de set in het totale aantal gebruikte sets vermelden (zowel gewone als aanvullende formulieren). Bijvoorbeeld wanneer een IM formulier en 2 IM/c formulieren worden overgelegd, op het IM formulier 1/3, op het eerste IM/c formulier 2/3

en op het tweede IM/c formulier 3/3 invullen.


Wanneer de aangifte slechts op een enkel artikel betrekking heeft, behoeft dit vak niet te worden ingevuld, aangezien het cijfer “1” reeds in vak 5 is vermeld.


Vak 4: Ladingslijsten

Dit vak mag door de lidstaten niet meer worden ingevuld.
Vak 5: Artikelen

In cijfers het totale aantal artikelen vermelden dat door de belanghebbende op al

de formulieren en aanvullende formulieren (of ladingslijsten of commerciële lijsten) is aangegeven. Het aantal artikelen stemt overeen met het aantal vakken 31 dat moet worden ingevuld.
Zie eveneens de aanwijzingen bij vak 3 en vak 32.


Vak 6: Totaal colli

Dit vak mag door de lidstaten niet meer worden ingevuld.
Vak 7: Referentienummer

Facultatief voor de aangevers.


Dit is het commerciële referentienummer dat door de belanghebbende aan de betrokken zending is toegekend. Dit nummer kan de vorm hebben van een Unique Consignment Reference (UCR) (1). (S36)


Vak 8: Geadresseerde

Identificatie

De naam en voornaam of de handelsnaam en het volledige adres van de belanghebbende vermelden.

Bij plaatsing van goederen onder de regeling douane-entrepot in een particulier entrepot (type D), vermelding van de naam en het volledige adres van de entrepositaris indien deze niet de aangever is.

Identificatienummer

Vermelding van het BTW-nummer van de geadresseerde, daaronder begrepen de letters die het nummer voorafgaan.


Vermelden “geen” indien het een niet-belastingplichtige betreft of indien het een niet in het land gevestigde BTW-belastingplichtige betreft die er niet toe gehouden is een BTW-identificatienummer van het land te bezitten.
Ter voorbereiding van de inwerkingtreding van EORI in België dient vanaf 2 juni 2014 het BTW-identificatienummer eveneens vermeld te worden in vak 44, voorafgegaan door de TARIC-certificaatcode Y040 (zie daartoe de lijst van documenten, certificaten, vergunningen en andere referenties en hun overeenkomstige codes in de TARIC-databank, opgenomen in bijvoegsel 6 b) bij deze bijlage). (S53)
Vanaf 2 juni 2014 tot de datum van inwerkingtreding van EORI in België dient een dubbele vermelding van het BTW-identificatienummer op de douaneaangifte aangebracht te worden:
- in vak 8
EN
- in vak 44, voorafgegaan door de TARIC-certificaatcode Y040. (S53)
Zie daartoe het document betreffende de vermelding van BTW-identificatienummers op douaneaangiften vanaf 2 juni 2014, te raadplegen via de link http://www.fiscus.fgov.be/interfdanl/nl/ed/documentatie.htm (S54)


Vak 9: Financieel verantwoordelijke

Dit vak mag door de lidstaten niet meer worden ingevuld.
Vak 10: Land laatste herkomst

Dit vak mag door de lidstaten niet meer worden ingevuld.
Vak 11: Handels-/productieland

Dit vak mag door de lidstaten niet meer worden ingevuld.
Vak 12: Gegevens inzake waarde

Dit vak mag door de lidstaten niet meer worden ingevuld.Vak 13: Gemeenschappelijk landbouwbeleid (G.L.B.)
Dit vak mag door de lidstaten niet meer worden ingevuld.


Vak 14: Aangever/vertegenwoordiger
Identificatie

De naam en voornaam of de firmanaam en het adres van de belanghebbende vermelden (wanneer de aangever en de geadresseerde niet dezelfde persoon zijn).


Indien de aangever tevens de geadresseerde is, de vermelding « geadresseerde » en de code « 00500 » vermelden.
De aangever of de status van vertegenwoordiger worden aangegeven door voor de naam en het adres een van de volgende codes (n1) te vermelden:


 1. Aangever.
 1. Vertegenwoordiger (directe vertegenwoordiging in de zin van artikel 5, lid 2, eerste streepje, van het CBW).
 1. Vertegenwoordiger (indirecte vertegenwoordiging in de zin van artikel 5, lid 2,

tweede streepje, van het CBW).
Indien de aangever of vertegenwoordiger van de geadresseerde een

douane-expediteur is, moeten de naam van de douane-expediteur, de plaats van

de zetel of van het bijkantoor en – in voorkomend geval – het volgnummer van de inschrijving van het document in het repertorium worden vermeld.
Voorbeeld : 3. Peeters N.V.

Binnenstraat 295

9000 GENT

inschrijvingsnummer : 10240


Zie daartoe ook de FAQ nr. 29 (identificatienummer voor douane-expediteur) die geraadpleegd kan worden via de link http://www.fiscus.fgov.be/interfdanl/nl/ed/faq.htm (S40)
Informatie over de directe vertegenwoordiging is beschikbaar in de omzendbrief nr. D.D. 312.592 van 1 juli 2012 betreffende douaneaangiften met toepassing van directe vertegenwoordiging, te raadplegen via de link http://fiscus.fgov.be/interfdanl/nl/enterprises/berichten.htm#c (S54)
Wanneer de aangever en de geadresseerde dezelfde persoon zijn, dient de naam en het adres niet vermeld te worden na de code 1.
Wanneer de code op een drager van papier is gedrukt, wordt deze tussen vierkante

haken geplaatst ([1], [2] of [3]).Identificatienummer
Het door de douane aan de belanghebbende toegekende identificatienummer vermelden.
Wanneer identificatienummers worden gebruikt, is de code als volgt samengesteld:
- landencode (a2); identificatiecode van de aangever/vertegenwoordiger (an..16).
Wanneer de aangever en de geadresseerde dezelfde persoon zijn, dient geen identificatienummer vermeld te worden.
Voorbeeld : BE + inschrijvingsnummer van de douane-expediteur: BE 103

LU + inschrijvingsnummer van de douane-expediteur: LU 50


De landencodes (ISO alfa-2) zijn opgenomen in bijvoegsel 1 bij deze bijlage.


Vak 15: Land van verzending/uitvoer

Dit vak mag door de lidstaten niet meer worden ingevuld.
Vak 15a: Code land van verzending/uitvoer

Dit vak mag in de BLEU niet ingevuld worden.
Vak 15b: Code regio van verzending/uitvoer

Dit vak mag door de lidstaten niet meer worden ingevuld.
Vak 16: Land van oorsprong

Dit vak mag door de lidstaten niet meer worden ingevuld.
Vak 17: Land van bestemming

Dit vak mag door de lidstaten niet meer worden ingevuld.
Vak 17a: Code land van bestemming

Dit vak mag in de BLEU niet ingevuld worden.
Vak 17b: Code regio van bestemming

Dit vak mag in de BLEU niet ingevuld worden.
Vak 18: Identiteit en nationaliteit van het vervoermiddel bij aankomst

Dit vak mag door de lidstaten niet meer worden ingevuld.Vak 19: Container (Ctr.)
Vermelding, volgens de daartoe vastgestelde communautaire code, van de situatie bij het overschrijden van de buitengrens van de Gemeenschap aangeven.
De te gebruiken codes (n1) zijn:
0: niet in containers vervoerde goederen.
1: in containers vervoerde goederen.


Vak 20: Leveringsvoorwaarden

Dit vak mag in de BLEU niet ingevuld worden.


Vak 21: Identiteit en nationaliteit van het grensoverschrijdende actieve vervoermiddel

Dit vak mag door de lidstaten niet meer worden ingevuld.Vak 22: Valuta en totaal gefactureerd bedrag
Eerste deelvak
Indien de aangever vak 22, tweede deelvak, invult, moet hij vak 22, eerste deelvak, invullen.
In het eerste deelvak, de valuta van de factuur vermelden door middel van de

ISO alfa-3-muntcodes (Code ISO 4217-valuta's en fondsen) die opgenomen zijn in

bijvoegsel 1 bij deze bijlage.
Voorbeelden : EUR voor de euro, AUD voor de Australische dollar, CHF voor de

Zwitserse frank.

Indien een factuur is opgesteld in euro en in vreemde deviezen, moet het in vak 22 te vermelden bedrag worden uitgedrukt in euro.

Tweede deelvak
Facultatief voor de aangevers.
Zie daartoe ook de FAQ nr. 41 (verduidelijking van het begrip "prijs van de goederen") die geraadpleegd kan worden via de link http://www.fiscus.fgov.be/interfdanl/nl/ed/faq.htm (S46)

Vak 23: Wisselkoers
Dit vak mag door de lidstaten niet meer worden ingevuld.

Vak 24: Aard van de transactie
Dit vak mag door de lidstaten niet meer worden ingevuld.

Vak 25: Vervoerwijze aan de grens
Dit vak mag in de BLEU niet ingevuld worden.

Vak 26: Binnenlandse vervoerwijze
Dit vak mag in de BLEU niet ingevuld worden.

Vak 27: Plaats van lossing
Dit vak mag door de lidstaten niet meer worden ingevuld.

Vak 28: Financiële en bankgegevens
Dit vak mag door de lidstaten niet meer worden ingevuld.

Vak 29: Kantoor van uitgang
Dit vak mag in de BLEU niet ingevuld worden.

Vak 30: Plaats van de goederenEen nauwkeurige vermelding van de plaats waar de goederen kunnen worden onderzocht.

 

Deze plaats wordt aangeduid met de UN/LOCODE, bestaande uit 5 letters: BE voor België en de drie laatste cijfers voor de aanduiding van de gemeente.

 

Voorbeeld: BE BRU = UN/LOCODE voor Brussel.

 

De lijst van de UN/LOCODES kan men raadplegen op volgend internetadres: http://www.unece.org/cefact/locode/service/location.htm


De lijst van de UN/LOCODES is tevens opgenomen in bijvoegsel 8 bij deze bijlage.
Wanneer de op eenzelfde aangifte vermelde goederen worden gelost op meerdere plaatsen, is de plaats van lossing deze waar het belangrijkste deel in gewicht van de zending

wordt gelost.Vak 31: Colli en omschrijving van de goederen; merken en nummers – container(s)

nr. (s) – aantal en soort
In dit vak de merken en nummers, het aantal en de soort van de colli of, voor onverpakte goederen het aantal voorwerpen vermelden, evenals de voor de identificatie van de goederen vereiste gegevens. Onder omschrijving van de goederen wordt de gebruikelijke handelsbenaming verstaan. Deze benaming dient dermate duidelijk te zijn dat de goederen op basis daarvan kunnen worden geïdentificeerd en onmiddellijk en met zekerheid ingedeeld.

In dit vak worden eveneens de krachtens bijzondere voorschriften vereiste gegevens (belasting over de toegevoegde waarde (BTW), accijnzen, enz.) vermeld. De aard van de colli wordt volgens de daartoe vastgestelde communautaire code aangegeven. De lijst van de codes is opgenomen in bijvoegsel 4 bij deze bijlage.


Indien containers worden gebruikt, dienen in dit vak bovendien de merktekens daarvan te worden vermeld.
Wanneer eenzelfde collo goederen bevat met verschillende goederencodes, moet in de desbetreffende vakken 31 – teneinde elke verwarring te vermijden – volgende vermelding aangebracht worden : « deel van collo nr. ………. » (verwijzing naar het nummer van de betreffende collo).
Voor vervoermiddelen moeten de volgende vermeldingen aangebracht worden:

 • het merk, het type en het volledig chassisnummer als het een voertuig betreft;

 • de naam, het merk, het type en het volledig serienummer als het een vaartuig betreft;

 • het merk, het type en het volledig serienummer als het een luchtvaartuig betreft

Vak 32: Artikelnummer
In dit vak het volgnummer van het betrokken artikel vermelden in het totale

aantal artikelen, opgegeven in vak 5, dat in de formulieren en aanvullende formulieren

is aangegeven.

Vak 33: Goederencode
Vermelding van het codenummer van het betrokken artikel overeenkomstig hetgeen hierna volgt.
De Taric-code moet volledig worden ingevuld (altijd minstens 10 cijfers). Ongebruikte deelvakken worden ingevuld met « 0 » (nullen).

Eerste deelvak (8 cijfers)
In te vullen overeenkomstig de gecombineerde nomenclatuur.

Tweede deelvak (2 tekens)
In te vullen overeenkomstig Taric (2 tekens voor de toepassing van specifieke communautaire maatregelen ter vervulling van de formaliteiten op de plaats van bestemming).

Derde deelvak (4 tekens)
In te vullen overeenkomstig Taric (eerste aanvullende code).

Vierde deelvak (4 tekens)
In te vullen overeenkomstig Taric (tweede aanvullende code).

Vijfde deelvak (4 tekens)
Vermelding van de nationale aanvullende code.


 1. Inzake BTW voor België

Bij aangifte volgens het geautomatiseerd systeem dienen, om van de betreffende lagere BTW-heffingsvoet te kunnen genieten, de volgende aanvullende codes te worden ingegeven :


- verlaging van 21 % naar 12 % : aanvullende code 1013

- verlaging van 21 % naar 6 % : aanvullende code 1000

- verlaging van 21 % naar 0 % : aanvullende code 1002

- verlaging van 12 % naar 6 %: aanvullende code 1014 (S39)

- verlaging van 6 % naar 0 % : aanvullende code 1007

1 bis) Inzake BTW voor het Groothertogdom Luxemburg
NIHIL
De codes voor het Groothertogdom Luxemburg mogen enkel door en in

Luxemburg gebruikt worden. De tekst bij deze codes mag niet officieel vertaald worden in het Nederlands en is bijgevolg enkel opgenomen in de Franstalige toelichting. 1. Inzake vergunningen

In bepaalde gevallen is slechts een vergunning vereist voor een gedeelte van de bij de code bedoelde goederen (ex-posten). Om bij de automatische dedouanering aldus vrijstelling van het overleggen van vergunning te verkrijgen dient de aanvullende code 1400 te worden ingegeven :

 1. Inzake accijnzen

De lijst van de nationale aanvullende codes inzake accijnzen (of gelijkgesteld) is opgenomen in bijvoegsel 7.


Zie daartoe ook de FAQ nr. 24 (codes in verband met het type belasting in vak 47) die geraadpleegd kan worden via de link http://www.fiscus.fgov.be/interfdanl/nl/ed/faq.htm (S45)

Vak 34: Code land van oorsprong
Code land van oorsprong
Vermelding in vak 34a volgens de communautaire code van het land van oorsprong als bedoeld in Titel II van het CBW (artikelen 22 t/m 27).
De landencodes (ISO alfa-2) zijn opgenomen in bijvoegsel 1 bij deze bijlage.
Zie daartoe ook de FAQ nr. 42 (verduidelijking van het gebruik van vak 34a) die

geraadpleegd kan worden via de link http://www.fiscus.fgov.be/interfdanl/nl/ed/faq.htm (S46)Code regio van oorsprong
Vak 34b mag door de lidstaten niet meer worden ingevuld.
Vak 35: Brutomassa (kg)
De brutomassa (kg) vermelden van de in vak 31 omschreven goederen.

De brutomassa is de massa van de goederen vermeerderd met de massa van al hun verpakkingen, met uitzondering van het transportmaterieel en met name van de containers.


Wanneer een aangifte op meerdere soorten goederen betrekking heeft, kan ermee worden volstaan de totale brutomassa in het eerste vak 35 te vermelden, terwijl de andere vakken 35 niet worden ingevuld.
Wanneer de brutomassa meer dan 1 kg bedraagt en een fractie van een eenheid (kg) omvat, mag de volgende afronding worden toegepast:
- van 0,001 tot 0,499: afronding op de lagere eenheid (kg),
- van 0,5 tot 0,999: afronding op de hogere eenheid (kg).
Wanneer de brutomassa minder dan 1 kg bedraagt, verdient het aanbeveling deze in de vorm „0,xyz” te vermelden (bijvoorbeeld: „0,654” is gelijk aan 654 gram).


Vak 36: Preferentie

Dit vak mag door de lidstaten niet meer worden ingevuld.
Vak 37: Regeling

Vermelding van de regeling waarvoor de goederen zijn aangegeven in de daartoe vastgestelde communautaire en nationale code.Eerste deelvak (regeling)
De in dit deelvak in te vullen codes zijn viercijfercodes waarvan de eerste twee de gevraagde regeling en de laatste twee de voorafgaande regeling weergeven. De lijst van deze

tweecijferelementen volgt hierna.


Onder voorafgaande regeling wordt verstaan de regeling waaronder de goederen zich bevonden alvorens onder de gevraagde regeling te worden geplaatst. Indien er geen voorafgaande regeling is geweest, wordt code 00 gebruikt.
De plaatsing van goederen onder een opschortende regeling bij wederinvoer na tijdelijke uitvoer wordt als een gewone invoer onder dat stelsel beschouwd. De wederinvoer wordt pas bij het in het vrije verkeer brengen van de goederen in aanmerking genomen.
Voorbeeld:
Gelijktijdige aangifte ten verbruik en voor het vrije verkeer van goederen die in het kader van de regeling passieve veredeling werden uitgevoerd en bij wederinvoer onder het

stelsel van douane-entrepots worden geplaatst = 6121 (en niet 6171)


Eerste verrichting : 2100 = tijdelijke uitvoer voor passieve veredeling

Tweede verrichting : 7121 = plaatsing onder het stelsel van douane-entrepots

Derde verrichting : 6121 = aangifte tot verbruik en in het vrije verkeer brengen
In onderhavig geval wordt de tweede verrichting tussen haakjes geplaatst en doet ze niet ter zake.
De in de hiernavolgende lijst met de letter (a) aangemerkte codes mogen niet worden gebruikt als eerste element van de code die de regeling aangeeft, doch verwijzen naar de voorafgaande regeling.


Lijst met codes

Deze basiselementen worden twee per twee tot een viercijfercode gecombineerd.
 1. Plaatsing onder het stelsel van douane-entrepots.


Toelichting: Plaatsing onder het stelsel van douane-entrepots van het type D.


 1. Opslag van goederen in een vrije zone waar controlevoorschriften van het

type II van toepassing zijn
Toelichting: Goederen die worden binnengebracht in een vrije zone van het

type II vallen onder de regeling opslag in douane-entrepot. (S41)
Voorbeeld: Veredelingsproducten worden opgeslagen in een vrije zone van het

type II in plaats van ze in het vrije verkeer te brengen (artikelen 118, lid 1 en 134 van het CBW) (code 7891). (S41)


Opmerking: Vooralsnog bestaan er geen vrije zones van het type II in België.

(S41)

Tweede deelvak
Wanneer in dit vak een communautaire regeling wordt vermeld, dan wordt een code

bestaande uit een letterteken gevolgd door twee alfanumerieke tekens gebruikt, waarbij het eerste teken een van de volgende categorieën maatregelen aangeeft:


Diversen Fxx

Diversen (2de onderverdeling geregeld op communautair vlak)

Procedure of regeling

Code

Opslag in een bevoorradingsdepot (artikelen 37-40 van Verordening (EG) nr. 612/2009) (S26)

F63Gebruik van meerdere codes in vak 37, 2de deelvak
Volgens de communautaire wetgeving dienen zowel de communautaire als de nationale codes vermeld te worden in vak 37, 2de deelvak. Dit is praktisch gezien onmogelijk daar er in vak 37, 2de deelvak slechts plaats is voor één code.
De communautaire code wordt vermeld in vak 37, 2de deelvak en de nationale code wordt vermeld in vak 44 (in het deelvak in de rechterbenedenhoek).
Bij gebruik van meerdere communautaire en/of nationale codes wordt de eerste communautaire code vermeld in vak 37, 2de deelvak en de andere communautaire en/of nationale codes worden vermeld in vak 44 (in het deelvak in de rechterbenedenhoek).

Een communautaire code wordt in vak 44 steeds vóór een nationale code geplaatst.Ter herinnering

Een communautaire code bestaat uit 3 tekens: een letter, gevolgd door twee cijfers.

Een nationale code bestaat eveneens uit 3 tekens maar heeft een andere structuur: een cijfer, een letter en een cijfer.
In vak 37, 2de deelvak is plaats voor 3 tekens, m.a.w. maximum 1 code.

In vak 44 is plaats voor 10 tekens, m.a.w. maximum 3 codes.


Hieronder volgen een aantal (fictieve) voorbeelden van onze werkwijze :


 1. één communautaire code en één nationale codeVAK 37 (2)

A

0

0


VAK 441

Z

1


 blanco vakken 


 1. twee communautaire codes en één nationale codeVAK 37 (2)

A

0

0


VAK 44A

0

0

1

Z

1

 blanco 


 1. drie communautaire codes en één nationale codeVAK 37 (2)

A

0

0


VAK 44A

0

0

A

0

0

1

Z

1
blanco 1. vier communautaire codesVAK 37 (2)

A

0

0VAK 44A

0

0

A

0

0

A

0

0
blanco
Opgelet: de niet ingevulde vakken worden blanco gelaten (dus niet opgevuld met nullen!)Vak 38: Nettomassa (kg)
De nettomassa (kg) vermelden van de in vak 31 omschreven goederen. De nettomassa is de eigen massa van de goederen zonder enige verpakking.
Zie daartoe ook de FAQ nr. 43 (verduidelijking van het begrip “netto massa”) die geraadpleegd kan worden via de link http://www.fiscus.fgov.be/interfdanl/nl/ed/faq.htm (S46)


Vak 39: Contingent

Dit vak mag door de lidstaten niet meer worden ingevuld.


Vak 40: Summiere aangifte/voorafgaand document

Vermelding, volgens de daartoe vastgestelde communautaire code, van de referenties van de eventueel in de lidstaat van invoer gebruikte summiere aangifte of van de eventuele voorafgaande documenten vermelden.


De lijst van de codes is opgenomen in bijvoegsel 5 bij deze bijlage.

Vak 41: Aanvullende eenheden
In voorkomend geval voor het betrokken artikel de hoeveelheid vermelden in de

eenheid die in de goederennomenclatuur is aangegeven.
Vak 42: Prijs van de goederen

De prijs van de betreffende goederen vermelden in de valuta voorzien in vak 22.


Zie daartoe ook de FAQ nr. 41 (verduidelijking van het begrip "prijs van de goederen") die geraadpleegd kan worden via de link http://www.fiscus.fgov.be/interfdanl/nl/ed/faq.htm (S44)

Vak 43: Code M.W. (methode waardevaststelling)
De vastgestelde communautaire code vermelden van de methode die gebruikt is voor

het bepalen van de douanewaarde.


De bepalingen op grond waarvan de douanewaarde van ingevoerde goederen wordt vastgesteld, worden als volgt gecodeerd:


Code

Artikel van het CBW

Methode

1

29, lid 1 CBW

Transactiewaarde van ingevoerde goederen

2

30, lid 2, onder a) CBW

Transactiewaarde van identieke goederen

3

30, lid 2, onder b) CBW

Transactiewaarde van soortgelijke goederen

4

30, lid 2, onder c) CBW

Afgeleide waarde

5

30, lid 2, onder d) CBW

Berekende waarde

6

31 CBW

Waarde op basis van beschikbare gegevens (zogenaamde "fall back"-methode)

In geval van waardevaststelling volgens de code E01 (toepassing van eenheidswaarden voor het bepalen van de douanewaarde van bepaalde aan bederf onderhevige goederen) of de code E02 (forfaitaire invoerwaarden) in vak 37, 2de deelvak, in dit vak de code “4” vermelden.
Vak 44: Bijzondere vermeldingen; voorgelegde stukken; certificaten en vergunningen

In dit vak, met gebruikmaking van de daartoe vastgestelde codes, de communautaire

en nationale vermeldingen aanbrengen samen met de referentienummers van de tot staving

van de aangifte overgelegde communautaire en nationale documenten, certificaten en vergunningen, met inbegrip van, in voorkomend geval, de controle-exemplaren T5 of identificatienummers. (S44)


Wettelijke basis:
Uitvoeringsverordening (EU) nr. 756/2012 van de Commissie van 20 augustus 2012 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 2454/93 houdende vaststelling van enkele bepalingen ter uitvoering van Verordening (EEG) nr. 2913/92 van de Raad tot vaststelling van het communautair douanewetboek (PBEU L 223 van 21/8/2012,

blz. 11) (S43)
Wanneer de aangifte tot plaatsing van goederen onder het stelsel van douane-entrepots bij een ander douanekantoor dan het controlekantoor wordt overgelegd, de naam en het adres van het controlekantoor vermelden. 1. Deelvak Code B.V. (code bijzondere vermeldingen)

Vermelding van de letter die betrekking heeft op de toelichting in kwestie.


In het geval van deze toelichting, « K » vermelden voor de opslag in douane-entrepot van het type D. 1. Bijzondere vermeldingen

De bijzondere vermeldingen op douanegebied worden gecodeerd door middel van

een code van vijf cijfers. Deze code wordt na de betrokken vermelding ingevuld, tenzij de communautaire wetgeving voorschrijft dat deze code de tekst vervangt.
De communautaire wetgeving schrijft voor dat in andere vakken dan vak 44 bepaalde

bijzondere vermeldingen moeten worden aangebracht. Deze worden evenwel volgens dezelfde regels gecodificeerd als de vermeldingen die specifiek in vak 44 moeten worden aangebracht. Wanneer in de communautaire wetgeving niet is bepaald in welke vakken een vermelding dient voor te komen, dient deze eveneens in vak 44 te worden aangebracht.


Voorbeeld: Indien de aangever tevens de geadresseerde is, wordt in vak 14 :

“Geadresseerde - 00500” ingevuld.


Alle bijzondere communautaire vermeldingen zijn opgenomen in een lijst in bijvoegsel 6 a) bij deze bijlage. (S20)
Het gebruik van bijzondere nationale vermeldingen is eveneens voorzien in

bijvoegsel 6 c) bij deze bijlage. (S20)


De codes voor de bijzondere nationale vermeldingen van de verschillende lidstaten zijn opgenomen op de TAXUD-website van de Europese Commissie, te raadplegen via de link http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/procedural_aspects/general/sad/article_3054_en.htm (zie de kolom “National codes for additional information (box 44)”). (S22) 1. Overgelegde documenten, certificaten en vergunningen

a) De tot staving van de aangifte overgelegde documenten, certificaten en

communautaire of internationale vergunningen of andere referenties worden opgegeven door middel van een code bestaande uit 4 alfanumerieke tekens en, indien van toepassing, gevolgd door hetzij een identificatienummer, hetzij een ander kenmerk. De lijst van documenten, certificaten en vergunningen en andere referenties en de overeenkomstige codes zijn in de TARIC-databank opgenomen. (S43)
Wettelijke basis:
Uitvoeringsverordening (EU) nr. 756/2012 van de Commissie van 20 augustus 2012 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 2454/93 houdende vaststelling van enkele bepalingen ter uitvoering van Verordening (EEG) nr. 2913/92 van de Raad tot vaststelling van het communautair douanewetboek (PBEU L 223 van 21/8/2012,

blz. 29) (S43)
De lijst met communautaire codes is opgenomen in bijvoegsel 6 b) bij deze bijlage. (S20)
b) Het verdient aanbeveling de tot staving van de aangifte overgelegde nationale documenten, certificaten en vergunningen te vermelden in de vorm van een code bestaande uit een numeriek teken gevolgd door 3 alfanumerieke tekens (bijvoorbeeld 2123, 34d5...), eventueel gevolgd door, hetzij een identificatienummer, hetzij een ander kenmerk.
De lijst met nationale codes is opgenomen in bijvoegsel 6 d) bij deze bijlage. (S20)
De codes voor de nationale certificaten, documenten en vergunningen van de verschillende lidstaten zijn opgenomen op de TAXUD-website van de Europese Commissie, te raadplegen via de link

http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/procedural_aspects/general/sad/article_3054_en.htm (zie de kolom “National codes for certificates, documents and authorizations (box 44)”). (S22) 1. Vermelding van een nationale code “regeling” (ter aanvulling van vak 37) in het

deelvak in de rechterbenedenhoek
De hiernavolgende nationale codes moeten worden gebruikt in de onderstaande

gevallen. Deze code bestaat uit een numeriek teken gevolgd door twee alfanumerieke tekens, volgens de nationale nomenclatuur.


De codes voor de nationale regelingen van de verschillende lidstaten zijn opgenomen op de TAXUD-website van de Europese Commissie, te raadplegen via de link

http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/procedural_aspects/general/sad/article_3054_en.htm (zie de kolom “National procedure codes (box 37)”). (S22)

Bij gebruik van de code 71 in het eerste deelvak van vak 37 (geregeld op nationaal vlak)Procedure of regeling

Code

Inslag in entrepot van het type D van niet-communautaire goederen

7A4

Inslag in entrepot van het type D van communautaire goederen

7A6

Bij gebruik van de code 78 in het eerste deelvak van vak 37 (geregeld op nationaal vlak)

Procedure of regeling

Code

Opslag van goederen in een vrije zone waar controlevoorschriften van het type II van toepassing zijn

7B8 1. Identificatienummers (S54)

Zie het document betreffende de vermelding van BTW-identificatienummers op douaneaangiften vanaf 2 juni 2014, te raadplegen via de linkhttp://www.fiscus.fgov.be/interfdanl/nl/ed/documentatie.htm (S54)

Vak 45: Aanpassing
Dit vak mag in de BLEU niet ingevuld worden.

Vak 46: Statistische waarde
Vermelding van de waarde van de goederen met inbegrip van de vervoers- en verzekeringskosten tot aan de BLEU-grens.
De statistische waarde moet worden uitgedrukt in euro.
Wettelijke basis: artikel 4 van Verordening (EU) nr. 113/2010 van de Commissie van 9 februari 2010 tot uitvoering van Verordening (EG) nr. 471/2009 van het Europees Parlement en de Raad betreffende communautaire statistieken van de buitenlandse handel met derde landen, wat de dekking, de definitie van de gegevens, de opstelling van handelsstatistieken naar bedrijfskenmerken en factuurvaluta, en de specifieke goederen of bewegingen betreft (1). (S41)

Vak 47: Berekening van de belastingen

De maatstaf van heffing (waarde, gewicht of andere) opgeven. Op elke regel, indien

nodig met gebruikmaking van de daartoe vastgestelde communautaire codes, de volgende gegevens vermelden :
- type belasting (invoerrechten, BTW, enz.),
- maatstaf van heffing.

Eerste kolom: Type belasting


 1. Hiervoor worden de volgende codes gebruikt:
Douanerechten op industrieproducten

A00

Douanerechten op landbouwproducten

Opgelet: de rechtsgrond voor het gebruik van deze code bestaat niet meer vanaf 1 februari 2015! (S57)

A10

Aanvullende rechten

A20

Definitieve anti-dumpingrechten *

A30

Voorlopige anti-dumpingrechten *

A35

Definitief compenserend recht *

A40

Voorlopig compenserend recht *

A45

BTW

B00

Achterstandsrente (BTW) (Nalatigheidsinterest (BTW))

B20

Achterstandsrente (Nalatigheidsinterest)

D00

Compenserende rente (actieve veredeling of tijdelijke invoer) (S42) (zie artikel 519 CTW) (S41)

D10

Voor rekening van andere landen ingevorderde rechten

E00

* Zie voor de codes A30, A35, A40 en A45 het document “Overzicht antidumping-maatregelen: antidumpingrechten, compenserende rechten en goederen bij invoer onderworpen aan registratie”, te raadplegen via de link http://tarweb.minfin.fgov.be/itarbel_ext/docs/antidumping_NL.htm. (S56)
 1. Er dienen louter nationale codes bestaande uit een numeriek teken gevolgd door twee alfanumerieke tekens te worden vastgesteld overeenkomstig de nomenclatuur.

Code retributie op veterinaire controles: 086
De lijst van de codes inzake accijnzen (of gelijkgesteld) is opgenomen in bijvoegsel 7.
Zie daartoe ook de FAQ nr. 24 (codes in verband met het type belasting in vak 47) die geraadpleegd kan worden via de link http://www.fiscus.fgov.be/interfdanl/nl/ed/faq.htm (S40)

Tweede kolom: Maatstaf van heffing
De douanewaarde invullen.

Derde kolom: Heffingsvoet
Dit vak mag door de lidstaten niet meer worden ingevuld.

Vierde kolom: Bedrag van de verschuldigde belasting
Dit vak mag door de lidstaten niet meer worden ingevuld.

Laatste kolom: De gekozen wijze van betaling
Dit vak mag door de lidstaten niet meer worden ingevuld.

Vak 48: Uitstel van betaling
Dit vak mag door de lidstaten niet meer worden ingevuld.

Vak 49: Identificatie van het entrepot
Vermelding van het entrepot van het type D of E volgens de daartoe vastgestelde communautaire code.
De te vermelden code bestaat uit drie elementen en heeft de volgende structuur:


 • de letter die het type entrepot aangeeft (D of E) volgens de omschrijving in artikel 525 van het CTW (a1). :

D voor een particulier douane-entrepot waarbij de verantwoordelijkheid bij de

entreposeur ligt die tevens de entrepositaris is, maar die niet noodzakelijkerwijs de eigenaar van de goederen is (wanneer het in het vrije verkeer brengen van de goederen gebeurt volgens de domiciliëringsprocedure en kan worden gebaseerd op de aard, de douanewaarde en de hoeveelheid van de goederen bij de plaatsing ervan onder de regeling).

E indien in een vergunning voor het douane-entrepot type E wordt bepaald dathet bijzonder kenmerk van het type D van toepassing is. (S9)
Voor andere dan de in artikel 525 van het CTW vermelde entrepots het volgende vermelden:

Y voor een entrepot dat geen douane-entrepot is,

Z voor een vrije zone of een vrij entrepot.


 • het door de lidstaat bij de afgifte van de vergunning toegekende identificatienummer (an..14).
 • de landencode van de lidstaat die de vergunning heeft afgegeven, zoals vermeld in

bijvoegsel 1 bij deze bijlage (a2).
Voorbeeld : D D-2658-B BE is een entrepot van het type D met het

identificatienummer D-2658-B toegekend aan de firma X te Willebroek.Vak 50: Aangever communautair douanevervoer en gemachtigde vertegenwoordiger;

plaats, datum en handtekening
Dit vak mag door de lidstaten niet meer worden ingevuld.

Vak 51: Voorziene kantoren (en landen) van doorgang
Dit vak mag door de lidstaten niet meer worden ingevuld.

Vak 52: Zekerheid
Dit vak mag door de lidstaten niet meer worden ingevuld.

Vak 53: Kantoor (en land) van bestemming
Dit vak mag door de lidstaten niet meer worden ingevuld.

Vak 54: Plaats en datum, handtekening en naam van de aangever of zijn

vertegenwoordiger
In dit vak plaats en datum van de aangifte vermelden.
Behoudens nog vast te stellen bijzondere bepalingen betreffende het gebruik van informatica, wordt op het door het kantoor van invoer bewaarde exemplaar de originele handtekening van de betrokkene aangebracht, gevolgd door diens naam en voornaam. Wanneer het een rechtspersoon betreft, dient de handtekening te worden gevolgd door de

naam, de voornaam en de functie van de ondertekenaar.
(1) zie http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1992R2913:20140101:NL:PDF (S59)

(2) zie http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1993R2454:20151208:NL:PDF (S61)

(1) Onder « EVA » wordt niet enkel verstaan de landen van de EVA, doch eveneens de andere partijen bij de overeenkomsten « Gemeenschappelijk douanevervoer » en « vereenvoudiging van de formaliteiten in het goederenverkeer », met uitzondering van de Gemeenschap.

(2) zie http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2006L0112:20150101:NL:PDF

(geconsolideerde versie) (S57)

(1) Aanbeveling van de Wereld Douane Organisatie betreffende een voor douanedoeleinden te gebruiken Unique Consignment Reference (UCR) (26 juni 2004), zie

http://www.wcoomd.org/en/topics/facilitation/resources/~/media/633F01FC1783462EA9DBDE125AF48834.ashx (S52)


(1) http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:037:0001:0011:NL:PDF (S41)
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina