Karakter Invest Wielewaallaan 13 1850 Grimbergen 02/306. 37. 14. Vergunning cbfaDovnload 14.19 Kb.
Datum24.07.2016
Grootte14.19 Kb.

Karakter Invest Wielewaallaan 13 1850 Grimbergen 02/306.37.14. Vergunning CBFA.

PROSPONAUT

2de kwartaal 2011 2nd quarter 2011
Macro-economisch : Macroeconomic:
In Europa worden Ierland, Griekenland en Portugal in coma gehouden door Duitsland. In Europe Ireland, Greece and Portugal are held in a coma by Germany.

De opgelegde besparingsmaatregelen fnuiken daar elk mogelijk herstel de komende jaren. The austerity measures imposed will stifle any possible recovery in the coming years.

Een paar andere landen kunnen nog steeds in coma belanden, de sterke landen(Duitsland, A few other countries can still end up in a coma, the strong countries (Germany,

Nederland en de True Fins) kunnen onverwacht beslissen om de stekker eruit te trekken Netherlands and the True Finnish) can suddenly decide to pull the plug out

en de zwakke landen kunnen het begeven door failliet te gaan. and the weak countries can go through bankruptcy. Dit zijn 3 min of meer Here are three more or less

politieke beslissingen die het huidige aanmodderscenario kunnen doorkruisen en policy decisions that may alter the current kicking the can down the road scenario and

onverwacht kunnen leiden tot forse correcties op de (Westerse) markten. unexpectedly lead to significant corrections to the (Western) markets. Wij mijden We avoid

daarom Europese aandelen. therefore, European equities.

In Azië en vooral in China is men nu reeds een jaar de economie aan het afremmen met In Asia especially in China one is already one year ahead with slowing the economy

verstrakkende maatregelen. by tightening measures. In China verhoogde men de rente meermaals, verhoogde In China, they raised interest rates several times, increased

men de reserveverplichtingen van de banken om de kredietgroei af te remmen en bestreed the reserve requirements of banks to contain credit growth and fought

men de speculatie in de vastgoedsector door verhoging eigen bijdrage bij hypothecaire real estate speculation by raising the own contribution to mortgage

leningen en sociale woningbouw. loans and housing. Deze beursonvriendelijke maatregelen leidden hier en This stockmarket unfriendly measures provoked here and

daar tot zware dalingen op de Aziatische beurzen. there heavy falls on Asian exchanges. Maar zij zorgden ook voor een But they also caused a

afkoeling van de economie met een lagere inflatie tot gevolg. cooling of the economy with lower inflation. Volgens de Chinese According to the Chinese

premier, een paar weken geleden in de Financial Times, is de veldslag tegen inflatie Prime Minister, a few weeks ago in the Financial Times, the battle against inflation is

voorlopig gewonnen. provisionally won. Wij interpreteren dit en verwachten op korte termijn geen nieuwe, We interpret this and in the short term and expect no new,

verstrakkende, beursonvriendelijke maatregelen in China. tightening, stock market unfriendly measures in China. Daarbovenop zijn de In addition, the

waarderingen in heel wat Aziatische aandelen spotgoedkoop. valuations in many Asian stock looks dirt cheap. Wij kopen dan ook fors in We buy heavily into

Azië. Asia.

In de VS is men op 1 juli gestopt met geld drukken. In the U.S. on July 1 they stopped printing money. Analisten waarschuwen dat Analysts warn that

renteverhogingen door de Fed in geval van aantrekkende economie zullen moeten rate hikes by the Fed in the case of economic recovery will have to be

gepaard gaan met zware verkopen van de Treasuries portefeuille van de Fed(een paar 100 accompanied by heavy selling of the Treasury portfolio(a few 100

miljard per rentebesluit met hogere staatsrentes tot gevolg) om een effectieve billion each rate decision with higher rates on government bonds as a result) to achieve an effective renteverhoging op de markt te realiseren. rate increase in the market. Indien men deze begeleidingsmaatregel niet of If these measures are not taken or taken insufficientlyonvoldoende neemt, zal dit leiden tot hoge inflatie. this will lead to high inflation. Sommige analisten spreken van 10%. Some analysts speak of 10%.

Voorlopig lijkt de Amerikaanse economie echter eerder te verzwakken en is het wachten For the moment it seems the U.S. economy is weakening, and we wait until the

tot de afgenomen geldhoeveelheid leidt tot dalende markten. reduced money supply leads to falling markets. Bernanke is immers niet Bernanke is not

van plan om onmiddellijk aan QE3 te beginnen. intend to immediately begin QE3.

BedrijvenCompanies


Lezers die nog niet konden meeprofiteren van onze successen met Dynasty Fine Wines Readers who could not yet benefit from our successes with Dynasty Fine Wines

(2,29 HKD) krijgen nu nog een unieke kans. (2.29 HKD) will now have a unique opportunity. Door de afkoelende Chinese economie is By cooling of the Chinese economy

het aandeel spotgoedkoop genoteerd tegen een koers/winst voor 2011 van circa 9 the shares trade at a dirt-cheap P / E for 2011 of approximately 9 inclusief cash. including cash. Het bedrijf heeft geen schuld en houdt circa 0,9 HKD cash per aandeel op The company has no debt and holds approximately HKD 0.9 per share in cash inzijn rekening in Yuan. Yuan in its account. Het is één van de eerste sino-Franse joint-ventures daterend van It is one of the first Sino-French joint ventures dating from 1980. 1980. Het Franse Remy Cointreau en de Chinese staat zijn nog steeds Rémy Cointreau and the Chinese state still are majorgrootaandeelhouder . shareholders. We recommend to buy now.


Bovendien organiseren wij binnenkort een We also organize soon aWij raden aan om nu te kopen. gratis degustatiemoment voor deze Chinese Chinese druivenwijn.wine degustation. Gezien de gerealiseerde winsten op het aandeel zal deze wijn voor heel wat Given the realized gains on the share, for many readers this wine will lezers zeker goed smaken.certainly taste good. Mogelijk geïnteresseerden moeten dit eenvoudig per email If you are interested in this event, let us know by e-mail to facilitate our order in China.laten weten om onze bestelling in China te vergemakkelijken. More information will follow

later. later. Schol ! Cheers !


BYD ( 25,9 HKD) of Build Your Dreams is één van de grootste Chinese BYD (25.9 HKD) or Build Your Dreams is one of the largest Chinese

autoproducenten. car manufacturers. Voorheen was het vooral actief in batterijen en GSM's. Previously, mainly in batteries and cell phones. Deze know- This know-

how maakt dat zij een voorsprong hebben in elektrische auto's : zij produceerden nog how makes they had a head start in electric cars: they produced even before

voor Toyota de eerste plug-in hybride wagen met elektrische batterij. Toyota the first plug-in hybrid electric car. Hun doel is om Their goal is to build a full electric car

binnen het jaar de eerste volelektrische wagen te verkopen in massaproductie. within a year in mass production.

Succesinvesteerder en rijkste Amerikaan Warren Buffet heeft hierin een belang American and most successful investor Warren Buffett has a stake of approximately 10%. This share is worthy to buy.


Chaoda Modern Agriculture( 3,3 HKD) is een grote producent van fruit en groente in Chaoda Modern Agriculture (3.3 HKD) is a major producer of fruits and vegetables in

China. China. Zij exporteren een groot stuk van hun productie omdat de prijzen in het They export a large part of their production because prices are

buitenland hoger liggen. higher abroad. Een belangrijke afzetmarkt is Japan. A major market is Japan. Door de kernramp in By the nuclear disaster in

Japan kreeg het aandeel een zware dreun. Japan the share got a heavy blow. Daarbovenop kwam een tweede klap omdat In addition, the shares received a second blow as

het bedrijf beschuldigd wordt door een Chinees weekblad van opblazen van zijn the company is accused by a Chinese magazine of blowing up itsgrondbezit in zijn laatste jaarrapport. land holdings in its last annual report. Het bedrijf zelf ontkent in alle toonaarden en koopt The company denies in every possible way and buys back

eigen aandelen in. own shares. De grootaandeelhouder koopt ook bij. The majority shareholder buys too. Gezien de beschuldigingen Given the allegations

gaan wij niet verder dan speculatief koopwaardig. we only rate the stock a speculative buy.

Juli 2011


July 2011


Joost Olbrechts

Investment Manager

Karakter InvestDe database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina