Katholieke universiteit leuven



Dovnload 56.5 Kb.
Datum28.08.2016
Grootte56.5 Kb.





KATHOLIEKE

UNIVERSITEIT

LEUVEN



Logo partnerinstelling

Samenwerkingsovereenkomst voor een gezamenlijk doctoraat

tussen de Universiteit … en de K.U.Leuven

met dubbele diplomering



Tussen


 • De Universiteit

vertegenwoordigd door Prof. dr. …, Rector,

gevestigd te: straat nummer, postcode, stad (land)

en


 • Katholieke Universiteit Leuven,

vertegenwoordigd door Prof. dr. , Rector,

gevestigd te Oude Markt 13, B-3000 Leuven (België)


gezamenlijk ‘de partnerinstellingengenoemd

en


 • Mevr./Dhr. [voornaam] [naam], hierna ‘de doctorandus/a’ genoemd,

waarbij de voornoemden gezamenlijk ‘de partijen’ genoemd worden,


wordt


 • Gelet op het decreet van 4 april 2003 betreffende de herstructurering van het hoger onderwijs in Vlaanderen, en in het bijzonder op de artikels 86§1 en §4 en op artikel 94§4, zoals gewijzigd;

 • Gelet op het decreet van 30 april 2004 betreffende de flexibilisering van het hoger onderwijs in Vlaanderen en houdende dringende hogeronderwijsmaatregelen, zoals gewijzigd;

 • Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 11 juni 2004 tot vaststelling van de vorm van de diploma’s en de inhoud van het bijhorend diplomasupplement uitgereikt door de instellingen voor hoger onderwijs in Vlaanderen, en in het bijzonder op de bijlagen 5 en 6;

 • Gelet op [regelgeving van het land van de partnerinstelling]

 • Gelet op het Reglement met betrekking tot het behalen van de academische graad van doctor aan de …[naam partnerinstelling]…, goedgekeurd door de op …[datum]…;

 • Gelet op het Universitair reglement inzake predoctorale periode en predoctorale proef; het doctoraatsonderzoek en het doctoraat; de doctoraatsopleiding en de doctoral school van de Katholieke Universiteit Leuven, goedgekeurd door de Academische Raad op 13 november 2006;

 • Gelet op het [Kaderreglement doctoral school/faculteit K.U.Leuven], goedgekeurd door het Groepsbestuur op …[datum]…]

 • Gelet op de bereidheid van de professoren …[promotor partnerinstelling]… en …[promotor K.U.Leuven]… om in uitvoering van deze overeenkomst het promotorschap voor het gezamenlijk doctoraat op zich te nemen;


het volgende overeengekomen:
Artikel 1.Onderwerp: gezamenlijke supervisie en diplomering van een doctoraat.

De partnerinstellingen komen overeen dat zij gezamenlijk zullen instaan voor het superviseren van het doctoraatsonderzoek van de doctorandus/a, en dat zij ook gezamenlijk zullen instaan voor het organiseren van het doctoraatsexamen en de diplomering van zijn/haar doctoraat.


De identiteitsgegevens van de doctorandus/a zijn:

Naam en voornaam:

Geboortedatum:

Geboorteplaats: [stad], [land]

Nationaliteit:
Artikel 2.Begeleiding van de doctorandus/a.

De doctorandus/a wordt begeleid door de volgende promotoren:




 • Aan de …[naam partnerinstelling]…

  • Naam: Prof. Dr. …

  • Faculteit of Departement:

  • Functie:

 • Aan de K.U.Leuven:

  • Naam: Prof. dr.

  • Faculteit of Departement:

  • Functie:

De concrete samenwerking van beide partnerinstellingen in het kader van het gezamenlijke doctoraat zal blijken uit gezamenlijke publicaties door de doctorandus/a. De promotoren zijn hierbij coauteur of er wordt minstens gerefereerd naar beide instellingen door het vermelden van de affiliatie.


Artikel 3.Onderwerp van het doctoraatsproefschrift.

Het onderwerp van het doctoraatsproefschrift is:


Artikel 4.Toelating tot het doctoraat.

De doctorandus/a heeft van de betrokken partnerinstellingen de toelating tot het doctoraat gekregen:




 • Aan de Universiteit op …[datum]…

 • Aan de K.U.Leuven op [datum]…


Artikel 5. – Inschrijving en studiegeld.

De doctorandus/a schrijft zich elk academiejaar opnieuw in aan elk van de partnerinstellingen. Hij betaalt aan de K.U.Leuven het daar voor het doctoraat vastgestelde studiegeld en is vrijgesteld van inschrijvingsgeld aan de .


Artikel 6.duur doctoraat.

De duur van het doctoraatsonderzoek, inclusief het schrijven van het doctoraatsproefschrift, bedraagt in principe vier jaar en start op …[datum]. Indien nodig kan in onderling overleg deze periode verlengd worden binnen de geldende reglementeringen van beide partnerinstellingen.


Artikel 7.Verblijf en onderzoeksperiodes.

De doctorandus/a brengt afwisselende of opeenvolgende onderzoeksperiodes door aan de partnerinstellingen. Het afbakenen van de onderzoeksperiodes gebeurt in onderling overleg tussen de doctorandus/a en de promotoren. De promotoren waken erover dat de doctorandus/a gedurende een periode van ten minste 6 maanden onderzoek verricht aan elk van de partnerinstellingen.


Artikel 8.Financiële bepalingen.

De deelname in de kosten van de doctorandus/a verbonden aan het onderzoeksverblijf in beide partnerinstellingen, het bijwonen van (inter)nationale conferenties, de organisatie van de doctoraatsverdediging en andere kosten specifiek verbonden aan het doctoraatstraject, wordt in onderling overleg besproken en bepaald door de promotoren van beide partnerinstellingen.


Artikel 9.Verzekeringen.

De doctorandus/a verplicht zich ertoe de vereiste stappen te ondernemen tot het regelen van zijn ziekteverzekering. Door zich jaarlijks te registreren als doctorandus/a aan beide partnerinstellingen is hij/zij in regel met zijn/haar verzekering tegen lichamelijke ongevallen en burgerlijke aansprakelijkheid tijdens de uitoefening van zijn/haar werkzaamheden inzake het doctoraatsonderzoek aan de betrokken partnerinstellingen.


Artikel 10.Doctoraatsproefschrift.

Het doctoraatsproefschrift wordt opgesteld in het …[taal]….


Artikel 11.Bescherming van onderzoeksresultaten en eigendomsrechten.

De auteursrechten tot stand gebracht door de doctorandus/a in de uitvoering van het doctoraatsonderzoek vallen onder het reglement inzake auteursrechten op doctoraatsverhandelingen van de K.U.Leuven. Als de …[naam partnerinstelling]… over een vergelijkbaar reglement beschikt, zal de doctorandus/a zich aan beide reglementen houden, voor zover er daartussen geen tegenspraak bestaat.


Voor de toepassing van de hiernavolgende paragraaf wordt onder ‘vinding’ verstaan potentieel octrooieerbare uitvindingen, kweekproducten, tekeningen en modellen, topografieën van halfgeleiderproducten, computerprogramma's en databanken.
De uit het onderzoek van de doctorandus/a voortvloeiende vermogensrechten op vindingen komen toe: (één van de volgende vier opties kiezen):
1. aan de beide instellingen in gelijke mate, waarbij beiden gerechtigd zijn deze op de meest volledige wijze te exploiteren zonder daarvoor toestemming te moeten vragen aan de andere
of

2. aan beide instellingen in gelijke mate, waarbij de exploitatie onderworpen is aan het akkoord van beide instellingen
of

3. aan de K.U.Leuven
of

4. aan …[naam partnerinstelling]…
De instelling die het initiatief neemt tot het indienen van een octrooiaanvraag of enige andere vorm van bescherming waarvoor formaliteiten dienen te worden nageleefd, zal de bevoegde dienst van de andere instelling hiervan voldoende op voorhand op de hoogte brengen en ten laatste samen met de indiening ervan.
Beide instellingen verlenen elkaar een onherroepelijke, wereldwijde, niet-exclusieve en kosteloze licentie om de bekomen onderzoeksresultaten te gebruiken voor alle onderzoeks- en onderwijsdoeleinden.
De aan elke instelling geldende reglementen met betrekking tot intellectuele eigendom blijven onverminderd van toepassing.

Artikel 12.Examencommissie doctoraatsexamen.

De examencommissie voor het doctoraatsexamen (doctoraatsproefschrift en verdediging van het proefschrift) wordt samengesteld in onderling overleg tussen de partnerinstellingen en bestaat uit leden van beide partnerinstellingen, bij voorkeur een evenredig aantal. De promotoren uit beide partnerinstellingen dienen deel uit te maken van deze examencommissie.



Artikel 13. – Verdediging van het doctoraatsproefschrift.

De publieke verdediging van het doctoraatsproefschrift gebeurt in het …[taal]… en vindt plaats aan de [universiteit], maar wordt door alle betrokken instellingen erkend.


Een kopie van het beraadslagingsverslag van de examencommissie wordt overgemaakt aan de instanties die binnen elk van de partnerinstellingen instaan voor de administratie van de betrokken studenten en hun diploma’s.
Artikel 14. – Diplomering.

Indien de doctorandus/a slaagt voor het gezamenlijk doctoraatsexamen, reiken de partnerinstellingen hem/haar elk hun eigen doctoraatsdiploma uit waarin hem/haar de volgende graden worden verleend:



 • Doctor in de door de …[naam partnerinstelling]…

 • Doctor in de door de K.U.Leuven


Artikel 15. – Doctoraatsreglementering.

Bij de ondertekening van deze overeenkomst verbinden de doctorandus/a en de promotoren zich ertoe de doctoraatsreglementering van elk van beide partnerinstellingen na te volgen, zowel de centrale universitaire bepalingen, als de aanvullende bepalingen van de doctoraatsschool en/of desbetreffende faculteit. In geval van tegenstrijdige bepalingen, wordt in onderling overleg overeengekomen welke regelgeving aangehouden wordt.


Artikel 16.Inwerkingtreding en geldigheidsperiode van de overeenkomst.

Deze overeenkomst treedt in werking op [datum] en neemt een einde op het einde van het academiejaar waarin de doctorandus/a het doctoraatsproefschrift publiek verdedigt. In onderling overleg kan de overeenkomst vroeger beëindigd worden als er onvoldoende voortgang van het doctoraatsonderzoek is.


Opgesteld te Leuven in drie originele exemplaren, op …[datum]…,



Datum:



Prof. dr. …,

Rector …[naam partnerinstelling]…



Datum:

Prof. dr. ,

Rector K.U.Leuven



Datum:

Prof. dr.

Voorzitter doctoraatsschool …[partnerinstelling]…



Datum:

Prof. dr.

Voorzitter doctoraatsschool K.U.Leuven




Datum:

Prof. dr. …,

Promotor …[naam partnerinstelling]…




Datum:

Prof. dr. ,

Promotor K.U.Leuven



Datum:

Dhr./Mevr. ,

Doctorandus/a








Samenwerkingsovereenkomst gezamenlijk doctoraat Universiteit … en K.U.Leuven – pag./





De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina