Kenmerk: 2008-1704 MvdM/rkDovnload 0.81 Mb.
Pagina7/9
Datum22.07.2016
Grootte0.81 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Definities en uitgangspunten


     1. Voorziening

 • Risico’s ter zake van verplichtingen en verliezen waarvan de omvang op de balansdatum onzeker is doch redelijkerwijs valt in te schatten,

 • Kosten met een oorsprong in het boekjaar of daaraan voorafgaande boekjaar, die - gelijkmatig verdeeld - in het volgende boekjaar worden gemaakt.

     1. Bufferfunctie
      - De functie van het eigen vermogen om te dienen als weerstandsvermogen
      tegen risico’s en daarmee samenhangende onverwachte en niet voorziene kosten.
      Deze buffer wordt aangehouden in liquide middelen of middelen die snel om te zetten
      zijn in liquide middelen

     2. Financieringsfunctie
      - De functie van het eigen vermogen om te dienen ter financiering van materiële vaste
      activa.

     3. Spaarliquiditeit
      - De liquide middelen die gespaard worden en ter beschikking staan om aan te wenden
      voor de vervanging materiële vaste activa.

     4. Risico

 • Gebeurtenissen die kosten of inkomstenderving tot gevolg hebben waarvoor al dan niet voorzieningen zijn gevormd, die niet door het treffen van maatregelen (volledig) worden beheerst en die bovendien van materiële betekenis zijn voor de organisatie.

     1. Reserve

 • Het totale Eigen Vermogen, met uitzondering van het Stichtingskapitaal of (indien van toepassing) gestorte aandelen.

     1. Bestemmingsfonds/bestemmingsreserve (2 zaken)

 • Als Bestemmingsfonds wordt aangemerkt het deel van het Eigen Vermogen dat is gereserveerd voor een daaraan door derden verleend beperkter bestedingsdoel dan gezien de doelstelling van de instelling zou zijn toegestaan.

 • Het betreffende bedrag van de besteding en de doelstelling van ieder Bestemmingsfonds dienen in de toelichting te worden vermeld, samen met de reden van de beperking en alle overige voorwaarden die door de derde partij zijn gesteld.


     1. Vervangingswaarde

  • Het bedrag dat benodigd is om de materiële vaste activa te vervangen. Deze is in dit onderzoek gebaseerd op de Rijksbekostigingsbedragen voor de Materiële Instandhouding en de volgens die bekostigingsystematiek benoemde aantal afschrijvingstermijnen

     1. Benodigd vermogen
      - Het vermogen dat benodigd is ter financiering van de vervanging van de materiële
      vaste activa en als buffer ter bestrijding van financiële gevolgen van risico’s alsook de
      financiering van de overige activa.

     2. Aanwezig vermogen
      - Het vermogen zoals blijkt uit de door de accountant gecontroleerde jaarrekeningen.
 1. V

  ervangingswaarde materiële vaste activa


  Omschrijving

  Bekostiging per school (in EUR)

  Bekostiging per m2 of leerling (inEUR)

  Aantal scholen

  Aantal m2 of leerlingen

  Afschrijvings-termijn

  Vervangings-waarde MVA

  (In EUR)

  Groepsafhankelijke vergoedingen

   

   

   

   

   

   

  totaal oh 5 jaar

  12,39

  0,0030

  7296

  9511520

  5

  594.660

  totaal oh 6 jaar

  192,57

  1,5724

  7296

  9511520

  6

  98.165.429

  totaal oh 10 jaar

  31,25

  0,0658

  7296

  9511520

  10

  8.538.580

  totaal oh 12 jaar

  158,56

  0,4366

  7296

  9511520

  12

  63.715.001

  totaal oh 15 jaar

  -71,86

  0,9002

  7296

  9511520

  15

  120.569.696

  totaal oh 20 jaar

  78,87

  2,9391

  7296

  9511520

  20

  570.614.879

  totaal oh 25 jaar

  -77,91

  0,6297

  7296

  9511520

  25

  135.524.320

  totaal oh 40 jaar

  123,98

  0,3855

  7296

  9511520

  40

  182.849.962

  Onderhoud

  0

  0,7839

  7296

  9511520

  10

  74.556.050

  Tuin

  geen afschrijvingskosten

   

   

   

   

  Schoonmaak

  geen afschrijvingskosten

   

   

   

   

  Energie en waterverbruik

  geen afschrijvingskosten

   

   

   

   

   

  Totaal onderhoud (dus gebouwen)

   

   

  1.255.128.575

  Leerling-afhankelijke vergoedingen

   

   

   

   

   

   

  Medezeggenschap t/m dienstreizen

  geen afschrijvingskosten

   

   

   

   

  Leermiddelen

   

   

   

   

   

   

  Leermethoden

  1564,48

  38,59

  7296

  1597390

  9,375

  684.916.183

  ICT

  540

  23

  7296

  1597390

  5

  203.399.050

   

  Totaal leermiddelen

   

   

   

  888.315.233

  Meubilair

   

   

   

   

   

   

  Totaal meubilair 10 jaar

  55,2

  2,36

  7296

  1597390

  10

  41.725.796

  Totaal meubilair 15 jaar

  95,6

  0

  7296

  1597390

  15

  10.462.464

  Totaal meubilair 20 jaar

  22,31

  7,92

  7296

  1597390

  20

  256.282.051

  Totaal meubilair 25 jaar

  33,81

  1,04

  7296

  1597390

  25

  47.699.084

  Totaal meubilair 30 jaar

  181,15

  0,62

  7296

  1597390

  30

  69.361.566

  Totaal meubilair 35 jaar

  10,47

  0,04

  7296

  1597390

  35

  4.909.965

  Totaal meubilair 40 jaar

  190,63

  1,77

  7296

  1597390

  40

  168.728.671

  Administratie, beheer en bestuur

  geen afschrijvingskosten

   

   

   

   

   

  Totaal apparatuur en inventaris

   

   

   

  599.169.598

  Totaal

   

   

   

   
  2.742.613.406

  Totaal, inclusief SO en SBO

   

   

   

   

    *

  3.085.440.082

      * Exclusief technische en functieverbeterende aanpassingen en extra bedrag per vierkante meter.


1   2   3   4   5   6   7   8   9


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina