Kennisgeving van de beslissing om af te zien van het plaatsen van de opdrachtDovnload 13.13 Kb.
Datum25.07.2016
Grootte13.13 Kb.

Deze template moet gebruikt worden voor de notificatie aan de inschrijvers en/of kandidaten van het afzien van het plaatsen van de opdracht voor overheidsopdrachten waarvan het bedrag hoger is dan 85.000 euro, exclusief BTW


LOGO
Aangetekend schrijven met ontvangstbevestiging

Inlichtingen :

Naam kandidaat of inschrijver

Ter attentie van contactpersoon

Straat en huisnummer

Postcode en stadContactpersoon bij de aanbestedende overheid

Dienst


Telefoonnummer

Fax


E-mail

Onze referentie :

Uw referentie :

Plaats,

Referentie(s)

Referentie(s)

Datum>

Kennisgeving van de beslissing om af te zien van het plaatsen van de opdracht.

Geachte heer, mevrouw1


Overeenkomstig artikel 9 van de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten, stel ik u in kennis van de beslissing om af te zien van het plaatsen van de hierboven vermelde opdracht. Deze beslissing werd genomen op basis van artikel 35 van de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten.


OF
Overeenkomstig artikel 9 van de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten, stel ik u in kennis van de beslissing om af te zien van het plaatsen van de hierboven vermelde opdracht en van het opstarten van een nieuwe opdracht. Deze beslissing werd genomen op basis van artikel 35 van de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten.
2
Hoogachtend
Naam en voornaam van de bevoegde persoon voor de aanbestedende overheid Functie van de bevoegde persoon voor de aanbestedende overheid

Beroepsmogelijkheden:


U kunt, mocht u zulks nodig achten, bij de Raad van State twee soorten beroep indienen:
- een schorsingsberoep via een procedure bij uiterst dringende noodzakelijkheid binnen een termijn van 15 kalenderdagen te rekenen vanaf de kennisgeving van deze beslissing.

- en/of een beroep tot vernietiging binnen een termijn van 60 kalenderdagen vanaf de kennisgeving van deze beslissing


De vormvoorschriften van die verzoekschriften staan omschreven in het K.B. van 5.12.91 (schorsing) en in het besluit van de Prins Regent van 23.08.48 (nietigverklaring). Voor meer informatie zie: www.raadvanstate.be
Het beroep moet ingediend worden bij de griffie van de Raad van State, Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel.


2 Deze zin moet voor alle procedures worden hernomen, zonder rekening te houden met het bedrag.

Versie september 2011

: sites -> default -> files -> documents
documents -> Samenwerkingsovereenkomst voor de samenwerking rond het programma special heroes
documents -> Intentieverklaring
documents -> Sint-Donatus op Stelten 15 mei 2009
documents ->   nr.  met betrekking tot  Uw offerte van 
documents -> Gemotiveerde selectiebeslissing Aanbestedende overheid
documents -> De duurzame ontwikkeling in de overheidsopdrachten moraal en sociale ethiek
documents -> Heeft u vragen? Nood aan bijkomende info? Mail naar onze frontdesk via
documents -> Duurzame ontwikkeling bij overheidsopdrachten opname van ecologische criteria
documents -> Zelfstandige stage
documents -> 27 maart 2009. Koninklijk besluit betreffende de verwarmingstoelage toegekend door de openbare centra voor maatschappelijk welzijn in het kader van het Sociaal Stookoliefonds
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina