Kennisgeving van een bezwaar bij aangetekend schrijvenDovnload 20.11 Kb.
Datum23.08.2016
Grootte20.11 Kb.


Elections communales et provinciales du ……

123.100/Annexe 15
Provincie : Kieskanton :

Gemeente :


kennisgeving van een bezwaar bij aangetekend schrijven


Ondergetekende, Voorzitter van het gemeentelijk of districtsbureau (schrappen wat niet past) geeft kennis aan de heer/mevr. (1) ……………………………., kiezer die de voordrachtsakte indient van de kandidaturen van de heren/dames ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. en consorten voor de verkiezing voor gemeenteraadsverkiezingen dat hem een bezwaarschrift is overhandigd tegen de aanvaarding van de in de akte opgenomen kandidaturen van …………………………………….. waarbij de hierboven opgegeven redenen worden aangevoerd

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Redenen van dat bezwaar: …

Te………………, op …………….…………………2006.

De voorzitter,


(1) De indiener die de aangevochten voordrachtsakte heeft ingediend en eerst aangewezen is in de voordrachtsakte.

Ondergetekende, Voorzitter van het gemeentelijk of districtsbureau (schrappen wat niet past) geeft kennis aan de heer/mevr. (1) ……………………………., kandidaat voor de gemeenteraads- of provincieraadsverkiezingen (schrappen wat niet past) van ... oktober 20... dat er een bezwaar is ingediend met volgende redenen ter aanvechting van zijn verkiesbaarheid: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Bijlage I. Wetboek van de plaatselijke democratie en decentralisatie, passende decreetsbepalingen.

Te………………, op …………….…………………2012.
De voorzitter,
  1. Enkel gebruiken voor aanvechting van verkiesbaarheid.


Uittreksels van het Wetboek van de plaatselijke democratie en decentralisatie
L4142-19. - § 1. De dag na de voorlopige vaststelling, tussen dertien en zestien uur, kunnen de indieners van de lijsten, of bij ontstentenis van dezen, één van opkomende kandidaten op de plaats vermeld in de artikelen L4125-2, § 2, en L4125-3, § 3, bij de voorzitter van het kieskringbureau die hen er ontvangst van meldt, een gemotiveerd bezwaar indienen tegen de toelating van sommige kandidaturen.

§2. De voorzitter van het kieskringbureau geeft onmiddellijk kennis van het bezwaar aan de indiener die de aangevochten akte van voordracht heeft ingediend en die zich in de positie van lijstaanvoerder bevindt in de akte van voordracht, bij aangetekend schrijven, waarbij de motieven van het bezwaar worden aangegeven.

Indien de verkiesbaarheid van een kandidaat omstreden is, wordt laatstgenoemde onmiddellijk daarover ingelicht, op gelijke wijze.

§ 3. De voorzitter voert daarnaast de onderzoekingen uit bepaald in artikel L4142-15, § 2 tot en met § 5.

Hij kan de onderzoekingen verrichten die hij nuttig acht wat de aangevoerde onregelmatigheden betreft.

L4142-20. - De dag daarna, tussen veertien en zestien uur, kunnen de indieners van de lijsten of de verwijderde kandidaten, of bij ontstentenis van dezen, één van de op die lijst opkomende of ervan verwijderde kandidaten op de plaats aangewezen in artikel L4142-16 de voorzitter van het kieskringbureau die er ontvangst van meldt een memorie overzenden waarin de onregelmatigheden aangevochten worden die in aanmerking zijn genomen bij de voorlopige vaststelling van de lijst van de kandidaten of die de dag na die vaststelling aangevoerd worden. Indien de onregelmatigheid waarvan sprake de onverkiesbaarheid van een kandidaat is, kan laatstgenoemde een memorie indienen onder dezelfde voorwaarden.

Artikel L4142-21. § 1. Ze kunnen binnen dezelfde termijn een rechtzettende of aanvullende akte indienen.

§2. De akte is ontvankelijk indien hij een akte rechtzet of aanvult die verwijderd is voor niet-inachtneming van de voorwaarden bepaald in artikel L4142-10.

§3. Die akte mag de naam van geen enkele nieuwe kandidaat bevatten behalve indien het een verwijderde akte betreft wegens niet-naleving van artikel L4142-7, 2°, betreffende de evenwichtige samenstelling van de lijsten.

De nieuw voorgestelde kandidaten kunnen een akte van voordracht indienen conform de voorschriften van artikel L4142-4, §§ 5 en 6.

De akte kan in geen enkel geval de volgorde van de voordracht goedgekeurd voor de verwijderde akte wijzigen.

§ §4. De vermindering van het te hoge aantal kandidaten kan enkel voortvloeien uit een schriftelijke verklaring waarbij een kandidaat zijn verklaring van bewilliging intrekt.

§5. De geldige handtekeningen van de kiezers en de aanvaardende kandidaten en de regelmatige vernoemingen van de verwijderde akte blijven gelden indien de rechtzettende of aanvullende akte aanvaard wordt.

Art. L4142-22. - Dezelfde dag, om zestien uur, vergadert het kieskringbureau en onderzoekt het documenten die de voorzitter gekregen heeft overeenkomstig artikelen L4162-20 en 21.

Het beslist ten hunnen opzichte na betrokkenen te hebben gehoord indien zij dat wensen. Het zet indien nodig de lijst van de kandidaten recht.L4142-23. - § 1. Indien het bureau een kandidatuur verwerpt wegens onverkiesbaarheid van een kandidaat, wordt daar in het proces verbaal melding van gemaakt. De voorzitter verzoekt de aanwezige kandidaat of zijn volmachthouder om, indien hij dat wenst, een verklaring tot instelling van beroep in te dienen.

§2. Indien het bureau een bezwaar inzake de onverkiesbaarheid van een kandidaat verwerpt, wordt daar melding van gemaakt in het proces-verbaal. De voorzitter verzoekt de aanwezige of door een volmachthouder vertegenwoordigde persoon, indien gewenst, een verklaring tot beroep te ondertekenen.

§3. Enkel tegen de beslissingen van het kieskringbureau die betrekking hebben op de verkiesbaarheid van de kandidaten is beroep mogelijk overeenkomstig de artikelen L4142-42 tot en met 44.

§4. In geval van beroep stelt het districtbureau dan het vervolg van de verrichtingen uit tot de twintigste dag om zestien uur, met het oog op de doorvoering ervan zodra het kennis heeft gekregen van de beslissingen getroffen door het hof van beroep volgens de procedure bepaald in de artikelen L4162-42 tot en met L4142-42 van dit Wetboek.Het gemeentelijk bureau stelt om dezelfde redenen die verrichtingen uit tot de negentiende dag om tien uur.

§5. De voorzitter van het hof van beroep houdt zich ter beschikking van de voorzitters van de kieskringbureaus van zijn ambtsgebied, de drieëntwintigste dag voor de verkiezing, tussen tien en twaalf uur, in zijn kantoor, om er uit hun handen een uitgifte te krijgen van de processen-verbaal met de verklaringen tot instelling van beroep en alle documenten die de geschillen aanbelangen waarvan de hoofdbureaus kennis hebben gekregen.De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina