Kerkenwerk protestantse gemeente Bitgum e o. Seizoen 2013-2014 God en het gewone levenDovnload 88.27 Kb.
Datum17.08.2016
Grootte88.27 Kb.Kerkenwerk protestantse gemeente Bitgum e.o.
Seizoen 2013-2014

God en het gewone leven

Dat is het thema voor de komende groothuisbezoeken. Op zich een uitdagende titel. En spannend. Hoe ervaar je God in het dagelijks leven. Dit thema deed me sterk denken aan het volgende: ik moet tussen de 12 en 14 jaar geweest zijn en we lagen in de herfstvakantie op de knieën om de Rode Ster (aardappelen) te zoeken. Mijn vader, een arbeider(behorende tot de Vrij Evangelische zuil )en ik. Toen , tijdens het zoeken de arbeider opkeek, zag hij iemand aan komen fietsen. “Dat is vdH. Die moet ik wat vragen”De fietser werd aangeroepen en de arbeider begon in onvervalst Bildts : “Jou doene niet wat inne Bibel staat”. De aangesprokene, een gepensioneerde Stellingwerver, antwoordde: “O, nee? Wat doe ik dan verkeerd”. De arbeider antwoordde”Ik hew hoord jou hewwe al jou swarte brand foor de winter an een ander geven”. VdH antwoordde: “Dat kan ik niet ontkennen, maar is dat slecht?””De arbeider: “Heb uw naaste lief als jezelf, mar jou hewwe je naaste liever as jeself, fan wat je self brúke motte geef je weg,Dan he je de naaste liever as jeself, toch” De aangesprokene : “Misschien heb je wel gelijk, maar ik vond dat het nodig was. Diegene had het in mijn ogen meer nodig dan ik”.

Enkele dagen later, toen we net na het eten naar het land zouden fietsen, stopte vdH en vroeg aan mijn vader of er tegenwoordig ook nog wonderen gebeuren. Mijn vader antwoordde : “Volgens mij wel”. VdH: “Nou moet je horen. Toen ik de fiets vanmorgen uit het hok wilde halen, zag ik dat er antraciet in het hok stond! Dat moet iemand gisteravond of vannacht daar naar binnen gesjouwd hebben. Wietske en ik hebben niks gehoord. Mijn vader: “Lei t it rekentsie derby?”VdH: “Ik had niks besteld en dus is geen rekening. Weet jij daar meer van?” Vader: “Sonder rekentsie sil it wel betaald weze. Staat der niet inne Bibel: de Here geeft het zijn beminde in de slaap? En as jim niks hoord hewwe sliepen jim”.VdH: “Ja, dat staat zeker en ik ben mooi uit de brand”. En hij fietste weer verder….

Hoe het precies zat, ben ik nooit aan de weet gekomen. Maar heb wel begrepen uit deze levensles dat je je naaste niet “liever”hoeft te hebben dan jezelf. Maar ook dat er altijd wel weer( hoe dan ook) een (praktische) oplossing komt. Voor al je dagelijkse zorgen en gewoon door gewone mensen. Ik denk dat veel mensen wel herinneringen zullen hebben aan een dergelijke voorval. En vaak achteraf begrepen hebben dat er ook door mensenhanden “wonderen” kunnen gebeuren. Geen spectaculaire wonderen, maar in het klein. God in het gewone, alledaagse leven. Wanneer we er maar oog voor hebben.


De vroegere reclamekreet van de marine was””Zorg dat je erbij komt”. Ik zou willen zeggen: zorg dat je erbij bent bij de groothuisbezoeken! God en het gewone leven oftewel de “brandstof”in het winterseizoen. Tot ziens.

Sjoerd D. Schaaf

Zangavonden rond het nieuwe liedboek

Eind mei 2013 is het nieuwe liedboek uitgekomen. “Liedboek. Zingen en bidden in huis en kerk”. De verwachting is dat het straks in vele kerken gebruikt wordt. Dat zal even wennen zijn, want er staan naast oude bekende vele nieuwe liederen in, waaronder liedgenres waar we minder vertrouwd mee zijn. Maar vooral moet gezegd worden dat het een prachtige bundel is geworden die een rijke schat aan geloofsliederen bevat en nieuwe kansen en mogelijkheden biedt voor de eredienst. Het komend seizoen zullen we in regionaal verband een aantal zangavonden organiseren. Op deze manier willen we kennismaken een aantal nieuwe liederen. We denken aan de medewerking van musici, muzikanten en zangers, maar hoe de avonden er precies uit gaan zien, weten we op dit moment nog niet, evenmin als de data en plaatsen.


We zullen u te zijner tijd nader informeren.

Stap voor Stap

Na de succesvolle wandelingen in de serie Stap voor Stap met onze buurgemeenten Bitgum/Bitgummole/Marsum/Ingelum, Menaam en Berltsum, willen we ook dit seizoen weer een drietal wandelingen organiseren. Het afgelopen seizoen hebben we gewandeld in en rondom Jorwert. Dit seizoen willen we in (een) andere plaats(en) gaan wandelen. Welk(e) dorp(en) dit is (zijn), is nog een verrassing.

De wandelingen zullen plaatsvinden op een zondagmiddag in de maanden november, maart en mei.

We beginnen de wandeling met een kort middaggebed en al wandelend willen we met elkaar van gedachten wisselen over een bepaald thema. Na de wandeling van ongeveer 5 km. is er tijd en ruimte om met elkaar koffie of thee te drinken en ervaringen uit te wisselen over het samen kerk zijn.

De precieze data in de maanden november, maart en mei volgen nog.

De begeleiding is in handen van Ali Stork, kerkelijk werker en ds. Johannes Bakker.Kofjemoarn

Het afgelopen seizoen was er elke eerste maandag van de maand een kofjemoarn in de Molewjuk. Omdat Ali Stork, die de ochtenden gaat leiden, op maandag en dinsdag in Dronryp werkt, worden deze kofjemoarns naar de donderdagochtend verschoven. Mocht de donderdagochtend voor veel mensen problemen opleveren, dan is dat bespreekbaar op de eerste bijeenkomst.

Tijdens de kofjemoarn willen met elkaar praten over een thema met betrekking tot kerk en geloven, ook kan dit een thema uit de actualiteit zijn. We beginnen steeds om 09.45 uur in de Molewjuk. De eerste bijeenkomst is op donderdag 3 oktober a.s. Een ieder is van harte uitgenodigd!

Catechisatie en gespreksgroep 18+

Ook dit seizoen gaan we weer van start met de catechisatie. In kleine groepjes willen we bezig zijn met onderwerpen over geloven, kerk en leven. Onderwerpen die belangrijk zijn in het leven. Onderwerpen als: wat betekenen de christelijke feesten, wat is belangrijk aan de bijbel, wat gebeurt er allemaal in de kerk, kunnen bijvoorbeeld aan de orde komen. De catechisatie duurt ongeveer 40 minuten en we komen één keer in de twee weken samen.

De eerste bijeenkomst is voor alle groepen op woensdag 9 oktober a.s.
De groepen van onze kerken in Marsum, Ingelum, Bitgum en Bitgummole worden op onderstaande tijdstip verwacht in het lokaal bij
de Protestantske Kerk Bitgummole

12/13 jarigen 1e en 2e klas (VO) om 19.00 uur

14/15 jarigen 3e en 4e klas (VO) om 19.30 uur
16/17 jarigen 5e en 6e klas (VO) om 20.00 uur
Jongerengespreksgroep, 18 jaar en ouder om 20.30 uur


Groothuisbezoeken

Ook deze winter organiseert de PKN-gemeente van Bitgum e.o. weer een aantal groothuisbezoeken.

Het thema van de groothuisbezoeken is: God en het gewone leven. Een paar jaar geleden is een groep mensen in opdracht van de NCRV met een camera op pad gegaan. Men heeft allerhande filmpjes gemaakt over een bepaald onderwerp, en in die filmpjes kwam ook vaak iets van God en geloof ter sprake. Op de avond van het groothuisbezoek gaan we samen kijken naar enkele van die filmpjes. Wat is herkenbaar? Wat spreekt ons aan?
Wat raakt ons in de verhalen die de mensen vertellen?

Net als vorig jaar plannen we een aantal avonden, waarbij het niet uitmaakt uit welk dorp de deelnemers afkomstig zijn. Begin oktober vragen we u of u twee avonden/ochtenden wilt invullen waarop u zou kunnen komen. Dan is het namelijk makkelijker om de groepen ongeveer even groot te maken.

De antwoordstrook wordt 18 of 19 oktober 2013 opgehaald door uw ouderling of pastoraal bezoeker.

Gespreksgroep Bitgum

Ook dit jaar willen wij als gespreksgroep bij elkaar komen.

Wij zijn 8 vrouwen die meer willen weten, over wat God wil betekenen voor onze wereld en ons als mens.Dit jaar beginnen we met een nieuw boekje. Het draagt de titel   " In de voetsporen van Mozes ". 

Mozes de vondeling, die als prins aan het hof opgroeit en de beste opleiding krijgt die hij maar kan wensen. Mozes die opkomt voor zijn verdrukte volk en daardoor moordenaar wordt én vluchteling. Mozes de zwerver in de woestijn waar hij wordt geroepen om zijn volk te redden van de verdrukking.

Mozes de dienstweigeraar, die uiteindelijk een zeer groot leider wordt.

Mozes die ons Gods leefregels heeft gegeven.

We hopen op fijne bijeenkomsten denk je dat is wat voor mij dan ben je uiteraard welkom.
Wij komen een keer per maand bij elkaar en starten in oktober.
Voor informatie kun je bellen met Afke Vlasma tel. 0582531647

Koffiemorgen  Marsum  2014.

In Marsum  is op donderdag  6 februari een gezellige ochtend voor ouderen in de consistorie. We gaan met elkaar koffie drinken met iets lekkers, we spelen een spel, we zingen met elkaar en we kunnen luisteren naar elkaar, en naar mooie oude verhalen. De koffie staat klaar vanaf 9.45 uur.


De toegang is gratis en voor vervoer kan worden gezorgd.

Tel. 058-2541265  Marijke Posseth of

Tel.058-2541408   Grietje Sijbesma.

Hartelijk welkom aan alle 55 plussers.Kerstmiddag 55-plus

De diaconie nodigt alle 55-plussers uit van binnen en buiten de kerk uit Marsum, Bitgum, Bitgummole en Ingelum, voor de jaarlijkse kerstmiddag die gehouden zal worden op zaterdag 21december vanaf 14.30 uur tot 18.45 uur in de consistorie van Marsum, Buorren 18. Het programma zal bestaan uit een kerstwijding, zang, verhaal en een verrassing en, als afsluiting, een goed verzorgde koffietafel. De toegang is gratis en voor vervoer kan gezorgd worden. U kunt zich tot 14 december opgeven bij:


-     Marjan Holwerda, Hoarslânsdyk 1 Bitgum.  Tel. 058-2531743.
-     Marijke Posseth, Rypsterdyk 44 Marsum. Tel. 058-2541265.
Vieringen

Vesper Wereldgebedsdag

Zondag 9 maart 2014 om 9.30 uur in een reguliere kerkdienst in de kerk van Bitgummole.


Vespers Stille Week

Maandag 14 april 2014 om 19.30 uur in Ingelum

Dinsdag 15 april 2014 om 19.30 uur in Ingelum

Woensdag 16 april 2014 om 19.30 uur in Ingelum

Zaterdag 19 april 2014 om 21.00 uur in Ingelum
Heilig avondmaal

Zondag 8 december 2013 om 9.30 uur in Bitgummole Zondag 26 januari 2014 om 9.30 uur in Marsum

Donderdag 17 april 2014 om 19.30 uur in Ingelum
Zondag 29 juni 2014 om 9.30 uur in Bitgummole

Zondag 31 augustus 2014 om 9.30 uur in Bitgum

Zondag 16 november 2014 om 9.30 uur in Bitgummole
Andere bijzondere diensten

Doopdiensten worden afgesproken in overleg met de familie, in principe kan dit het hele jaar door.


Zondag 24 november 2013 om 9.30 uur in Bitgummole: laatste zondag van het kerkelijk jaar, de eredienst waarin we overleden gemeenteleden gedenken. Dinsdag 31 december 2013 om 19.30 uur in Bitgum Oudejaarsdienst.
Zondag 8 juni 2014 om 10.00 uur: Pinksteren: Open luchtdienst in Marsum bij het Popta Slot.
Kinderoppas

Tijdens de erediensten in Bitgummole is er kinderoppas in de consistorie te Bitgummole. Inlichtingen: Djoke Palsma tel. 058-2531836Zondagsschool en Kindernevendienst

Tijdens erediensten in Bitgum en Marsum is er zondagschool voor kinderen van de basisschool van Bitgum, Bitgummole en Ingelum in de Molewjuk van 9:30 uur tot ca. 10:30.

Er wordt dan echter geen kindernevendienst  in bovengenoemde kerken gegeven tenzij er een doop- of avondmaalsdienst plaats vindt.

Voor de kinderen in Marsum (basisschool vanaf groep 3) is er eenmaal in de twee weken een aparte  zondagsclub in de consistorie in Marsum. Ook deze start rond 9.30 uur..

Op de zondagsschool/club staat de bijbel centraal. Er wordt een verhaal voorgelezen, met elkaar gezongen en vooral met elkaar gespeeld en geknutseld. Daarnaast wordt er medewerking verleend aan bijzondere diensten als de kinderkerkdienst, rond kerst en de overstapdienst voor de kinderen van groep 8. De kinderen worden via school uitgenodigd.

Tijdens erediensten in Bitgummole is er kindernevendienst. Kinderen kunnen met hun ouders meegaan naar de kerk. In de loop van de kerkdienst (kort voor de preek) worden de kinderen uitgenodigd om met de leiding naar hun eigen nevendienst te gaan. Later, nog voor het uitspreken van de zegen, komen de kinderen weer terug in eredienst.


Wanneer er kindernevendienst is of zondagsschool/club is terug te vinden bij de kerkdienstenrooster van het kerkenblad “Paadwizer”.

Inlichtingen kindernevendienst/zondagsschool Bitgum e.o.: Sjoerdtje van Zuilen tel. 058-2532215

Voor inlichtingen zondagsclub Marsum: Afke Meekma tel. 058-2541970
Club

De zomer is weer voorbij en dan begint alles weer….waaronder club!

Club is voor de jeugd vanaf 12 tot 16 jaar. Ook moet je uit één van de vier (kerkelijke) dorpen komen (Beetgum, Beetgumermolen, Engelum of Marsum).

De clubavonden vinden, ongeveer om de twee weken, plaats op vrijdagavond en zien er als volgt uit:

De avond begint met een “serieus” gedeelte, dit kan een actueel of een maatschappelijk onderwerp zijn, vaak komen de normen en waarden van de Bijbel daar in terug. Hierna volgt er een korte pauze. Na de pauze is er een ontspannende activiteit, bijvoorbeeld een spel of een sportactiviteit.
De clubavonden vinden plaats in de Molewjuk en beginnen om 20.00 uur en eindigen om ongeveer 21.30 uur.

Het clubseizoen wordt elk jaar afgesloten met een kamp. Dan gaan we met de hele club een weekend weg.

Vrienden en vriendinnen van clubleden mogen ook lid worden van de club. Zij zijn van harte welkom en hoeven niet lid te zijn van de kerk.

De contributie voor club bedraagt €15 per seizoen. Van deze contributie wordt o.a. het drinken en de (regio)activiteiten betaald.


Onze club is ook lid van de regio. Dat betekent dat we contact hebben met clubs in de nabij gelegen dorpen. Elk jaar organiseert een club uit een dorp een activiteit waar elke club uit de regio aan mee mag doen. Zo worden er elk jaar voetbaltoernooien, regiofeesten, talentenshows en survivaltochten georganiseerd.

Onze club heeft ook een Facebook pagina. Hier komen verslagen en foto’s van de clubavonden op te staan. Je kunt deze verslagen/foto’s zien door vrienden te worden op Facebook met ‘’Jeugdwurk Beetgumermolen’’.

Heb je nog vragen over club, dan kun je mailen naar jeugdwurk1@hotmail.nl of contact zoeken met iemand van de clubleiding.

De huidige clubleiding bestaat uit:

Angela Bruining ; Bonnie Dijkstra ; Feikje Buma ; Jelle de Haan ; Jelle Reijenga ; Jeltsje Reijenga en Wander de Haan
Jeugddiensten

Wij, de jeugddienstcommissie, hopen veel jeugd in de kerk te zien maar misschien komt dat er niet altijd van. Daarom bieden we je in ieder geval de mogelijkheid om onze jeugddiensten te bezoeken.

De jeugddienstcommissie van de PKN Bitgum probeert zo’n 3 keer per jaar een bijzondere dienst tot stand te laten komen, waarbij het thema van deze dienst zoveel mogelijk aansluit bij de belevingswereld van onze jongeren. Voor elke dienst hopen we ook jongeren te vinden die willen meewerken aan een jeugddienst, d.m.v. muziek maken, zingen, lezingen of achter de schermen mee te werken. Alles kan, niets moet ! We nodigen vaak ook een gast uit die kan vertellen over zijn/haar geloofsbeleving. Daarnaast proberen we met een combo mooie liederen te vertolken en maken we gebruik van youtube-materiaal op internet die we via de beamer kunnen laten zien.

De eerstvolgende jeugddienst van komend seizoen wordt een bijzondere:

Met 3 andere kerkelijke gemeentes van omringende dorpen organiseren de betrokken jeugdouderlingen op zondag 10 november a.s. een gezamenlijke jeugddienst in de kerk van Bitgummole! Het bijzondere van deze dienst is dat het thema volledig in het teken zal staan van de grote actie “Serious Request” van radio 3FM. Wie al bezig is met geld inzamelen of voor deze dienst iets bijzonders wil doen, kan zich bij onderstaand persoon aanmelden. Meer informatie volgt op de website www.jeugddienstvoorjou.nl en in de Paadwizer.

De andere jeugddiensten van dit seizoen staan gepland op zondag 30 maart en 18 mei a.s., beide in de Molewjuk te Bitgummole, ’s avonds om 19.30 uur.


Voor meer informatie kun je terecht bij Ria de Jong, jeugdouderling tel. 058-2532218 of mail naar Siebert de Ruiter jeugddienstvoorjou@chello.nl
Graag tot ziens bij de jeugddiensten!
Muzikale fruitmand

Jan Oosterhaven verzorgt sinds jaar en dag uitzendingen met geestelijke muziek voor gemeenteleden. Deze uitzendingen worden per cassettebandje onder de liefhebbers verspreid. Inlichtingen bij Jan Oosterhaven, tel. O58-2531278.Z.W.O.

ZWO staat voor Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking.

Het missionaire en diaconale werk in Nederland en wereldwijd van de Protestantse Kerk in Nederland wordt gepresenteerd onder de naam “Kerkinactie”.

Over de hele wereld heeft Kerkinactie contact met christelijke kerken en organisaties, waarmee als partner wordt samengewerkt. Het geloof in Jezus Christus als Heer, en de mens als bondgenoot in de Schepping, is de basis van die samenwerking.

De partnerkerken en/of organisaties in andere landen geven aan waarvoor zij steun nodig hebben. Kerkinactie maakt een keus uit de projecten (waar is de hulp het effectiefst) en steunt die kerken en/of organisaties rechtstreeks, zodat er zo weinig mogelijk geld “aan de strijkstok blijft hangen”.

Kernwoorden zijn hierbij: Geloven, helpen en bouwen. Geloven in God die bevrijdt, helpen om mensen tot hun recht te laten komen, en bouwen aan een wereld die voor ieder leefbaar is.

Als plaatselijke ZWO-commissie hebben wij er voor gekozen om “interactief” bezig te gaan met één project. Dit betekent dat wij geld inzamelen voor dat ene doel, maar ook dat wij zo veel mogelijk infor-matie proberen te achterhalen over dat project en dat met u te delen.

Vier jaar lang was het door gekozen project is “Rureco”. Een organisatie in Brazilië die kleine (gezins) boerenbedrijven helpt om te komen tot een zelfstandig bestaan waarvan het gezin kan leven. 0ver dit project hebben wij al diverse keren iets aan u verteld. In kerkdiensten, én in stukjes in het kerkblad.

Eind 2011 hebben we onze contacten met de medewerkers van “Rureco” verbroken.
Met ingang van 2012 zijn we interactieve contacten aangegaan met de Protestantse Kerk van Nias (Indonesië), en dan met name met hun theologische hoge school en hun nascholingsinstituut.

Hillie Veneman is door Kerk in Actie uitgezonden naar deze opleidingen en dat is de spil waarom onze interactieve contacten worden opgebouwd. Omdat een aantal van onze donateurs zijn verhuisd of zijn overleden zijn de ontvangsten van de ZWO afgenomen. Om toch weer een bedrag van € 6.000,-- per jaar namens onze gemeente te kunnen blijven overmaken aan Kerk in Actie voor ons interactief project hebben we de diaconie gevraagd om ook mee te gaan doen. We zijn natuurlijk erg blij dat zij hier positief op hebben gereageerd. Het interactieve werk wordt hierdoor nog duidelijker door de gehele gemeente gedragen.

Vanaf de start van ons nieuwe project hebben we u al heel wat verhalen over het leven in Indonesië (én dat van Hillie, Eman, en hun dochtertje Lianke) kunnen vertellen. We hopen u ook in de komende tijd nog veel over Nias en het werk van Hillie te kunnen vertellen.
De diaconie maakt een keus uit overige projecten (naast het missionair en diaconaal aandeel).

Ook wij als ZWO-commissie willen een deel van uw bijdragen, die u geeft als vaste zendingsbijdrage en in de collecten, reserveren voor bijzondere doelen (b.v. noodhulp en/of een gerichte bijdrage voor specifieke doelen). Ook over deze hulp informeren wij u steeds zo volledig mogelijk.


De activiteiten van de plaatselijke ZWO-commissie.

De ZWO-commissie houdt zich o.a. met het volgende bezig:Het werven van middelen om mensen die in armoede leven te helpen.

Dit doen wij door het innen van uw vaste zendingsbijdragen en diverse collecten. Daarnaast uit de verkoop van (oude) postzegels en kaarten, die u kunt inleveren bij Annie Hosper of bij een van onze commissieleden.De bewustwording in onze gemeente te stimuleren van het feit dat wij als christenen een taak hebben in deze wereld om onze naaste te helpen waar dit kan.

Wij doen dit voornamelijk door het organiseren van een themadienst, begin februari van elk jaar, en tijdens de Pinksterdienst op pinksterzondag.

Daarnaast geven wij u zoveel mogelijk informatie over onze interactieve contacten en over de bijzondere doelen waaraan de (werelddiaconaat) collecten worden besteed. Ook proberen we u zo goed mogelijk op de hoogte te houden van het wel en wee van de door de Classis Leeuwarden uitgezonden medewerker naar Colombia. Al de informatie hierover wordt in de desbetreffende diensten, als “kanselboodschap”, doorgegeven, of als schriftelijke informatie opgenomen in het kerkblad.

En verder door samen met u kaarten te verzenden aan gevangenen in Nederland en elders op de wereld als een Paasgroet, opdat zij mogen weten dat wij met hun meeleven.Het leggen van contacten met andere kerken in onze omgeving (in de classis Leeuwarden).

Contacten te onderhouden met het landelijk bureau van Kerkinactie, met name met de gemeenteadviseur interactief van Kerk in Actie Inge Landman.

Samenwerken met onze diaconie daar waar onze werkzaamheden elkaar overlappen.
De plaatselijke ZWO-commissie bestaat op dit moment uit:

Thea de Boer tel. 058-2120080;

Anke Miedema tel. 058-2541767;

Adalgard Willemsma, secretaresse tel. 058-2163474;

Elisabeth Schaaf, tel. 058-2531552;

Jurjen Zwalua, penningmeester tel. 058-2532037;

Pé Laverman, voorzitter tel. 058-2531807

Bloemengroet

Eén van de taken van de diaconie is het regelen van de bloemengroet. Iedere zondag wordt er tijdens de eredienst een bloemengroet uitgedeeld. De bloemengroet is een groet van de gemeente aan iemand die zo’n groet even nodig heeft. De bloemen worden gegeven als blijk van medeleven, als bemoediging, als teken van dankbaarheid, blijdschap enz.


De bloemengroet is niet alleen bedoeld voor mensen die ingeschreven staan bij onze kerkelijke gemeente. De bloemengroet is er voor alle dorpsbewoners. Maar ook voor de mensen die verder weg wonen en toch op één of andere manier bij ons horen.
Het is de gewoonte dat de bloemengroet gaat naar inwoners van het dorp waar de eredienst die zondag gehouden wordt. Maar daar kan wel van afgeweken worden.


Weet u iemand die een bloemetje nodig heeft? Geef het door aan één van de diakenen:

Jetty Dijkstra tel. 058-2532221

Marjan Holwerda tel. 058-2531743

Tsjikke Zwalua tel. 058-2531845

Marijke Posseth tel. 058-2541265

Sjoerdtje Dijkstra tel. 058-2531703

Jan Sake Rondaan tel. 058-2128669

Cok van Zuilen tel. 058-2532215
Schroom alstublieft niet om namen door te geven! We hebben uw hulp hierbij echt nodig.

In de afkondigingen wordt bekend gemaakt wie de groet ontvangt. Degene die vanuit de gemeente de groet wil wegbrengen, kan de bloemen na de eredienst uit de consistorie meenemen. Uit ervaring weten we dat degene die de bloemen ontvangt het waardeert dat de gemeente aan hem of haar denkt.


De diaconie.

BLOG
Sinds februari 2013 heeft de PKN gemeente zijn eigen BLOG.
www.pkngemeentebitgum.blogspot.nl

Wat kunt u hier op vinden:


- foto's vinden van bijzondere diensten
- kerkdiensten
- informatie voor de jeugd
- adresgegevens enz..

Wilt u iets aanleveren voor op de blog dan kan dit via


jannekepalsma@hotmail.com
of u kunt uw USB stick inleveren op de Tolve 9 te Bitgum.
Graag logo's en foto's aanleveren in JPEG-bestand, tekstbestanden in Word.

Stichting "Tsjerken Bitgum en Ingelum"
Op zondag 10 februari 2013 heeft de officiële overdracht plaatsgevonden van de kerkgebouwen, begraafplaatsen en landerijen van de hervormde gemeente van Bitgum en Ingelum aan de Stichting "Tsjerken Bitgum en Ingelum".

De erediensten geleid door ds. J. Kroon in Bitgum, Ingelum en Marsum waren mooi en ingetogen. Voor een aantal aanwezige kerkgangers was het ook een emotionele zondag waar afstand werd gedaan van bezittingen die eeuwenlang in het bezit van de kerkelijke gemeente waren geweest.

De ondertekening van de akten onder leiding van notaris Koelmans was de formele handeling voor de overdracht van de bezittingen aan de nieuwe stichtingen.

We zijn daarna als stichting "Tsjerken Bitgum en Ingelum" voortvarend aan de slag gegaan met als hoofddoel "de instandhouding van de hoofdgebouwen (de kerken) en de daarbij gelegen begraafplaatsen".


De daaruit voortvloeiende doelen en overige doelen van de stichting luiden als volgt:


-- zorg dragen dat de hoofdgebouwen (de kerken) voortdurend en te allen tijde gebruikt kunnen worden waarvoor ze oorspronkelijk zijn opgericht, te weten het faciliteren van (ere) diensten en manifestaties.
-- het beheren van de kerkgebouwen te Bitgum en Ingelum etc.

We hebben een enthousiaste groep bestuursleden met verschillende achtergronden. Deze verschillende achtergronden al dan niet kerkelijk maakt het we een echte "mienskip" met elkaar vormen.


We zijn druk bezig met verschillende activiteiten o.a. het bouwen van een website. Tevens zijn we aan het nadenken over het opzetten van een cultureel programma. Wat het laatste betreft, dit vereist zorgvuldig handelen. Wat kan wel en wat kan niet.
Verder zijn we ons vooral aan het inwerken en het afhandelen van de laatste actiepunten in het kader van de overdracht. We zijn hierbij prima ondersteund door Jelle Nauta.

Bestuursamenstelling / functieverdeling

Naam

Functie

Taken (extra)

Jetze Reijenga-
St. Annaparochie

voorzitter

Beheer landerijen / onderhoud gebouwen

Frans Dijkstra - Bitgum

secretaris

Onderhoud gebouwen /
beheer begraafplaatsen

Laurens Braaksma - Bitgum

penningmeester

Algehele financiële controle

Bettie Schaafstal - Ingelum

2e penningmeester

Dagelijkse financiële administratie

Jan Sake Rondaan- Bitgummole

fondsenwerving
Jetty v.d. Plaats - Ingelum

public relations

Vrijwilligersbeleid/agenda
(activiteiten) beheer

Reintsje v.d. Schaaf - Bitgum

cultuurNamens het bestuur van de Stichting "Tsjerken Bitgum en Ingelum"

Frans Dijkstra, tel 058-2531652 en e-mailadres: fransdijkstra@chello.nlEinlings rûn!

Nei acht moanen is de hiele ôfwikkeling fan de finansjele gefolgen fan de ôfsplitsing rûn.

Dit hâldt yn dat we no echt skieden binne wat it finansjele part oanbelanget.

It soe wol moai wêze at ek de tsjerklike mienskip ús noch wat stypje soe.

At der misken yn ús mienskip binne, dy’t ús stypje wolle, kin dat troch in bedrach te stoarten op ús rekkennûmer NL50 RABO 03132.00.777 t.n.f. Stichting de Krobbe der út.

Foar mear ynformaasje kinne we jimme ferwize nei ús website: http://dekrobbederut.nl


Ut namme fan it bestjoer fan de stichting ‘de Krobbe der út’

Jan KuppensGearstalling tsjerkeried
Âlderlingen:

Sylvia Bloem, Antsje de Groot, Trienke van der Heide, Bea Kemker, Willem Meesters, Djoke Nauta, Æbe Palsma, Grietje Sijbesma, Feike & Koba Sijbrandi


Âlderling/tsjerkrintmaster:

Auke de Groot, Wiepke Miedema, Jetze Reijenga, Sjoerd SchaafPastoraal besikers:

Ida de Haan, Rika Rondaan, Douwtje Dijkstra, Afke Vlasma, Anka Wiersma, Dirkje Stienstra


Jeugdâlderlingen:

Ria de Jong en Sjoukje Rondaan


Diakenen:

Jetty Dijkstra, Sjoerdtsje Dijkstra, Marjan Holwerda, Marijke Posseth, Jan Sake Rondaan, Cok van Zuilen, Tsjikke Zwalua


Foarsitters:

Tsjerkeried: Feike Sijbrandi

Diakonij: Cok van Zuilen
Leden fan it moderamen:

Feike Sijbrandi, Cok van Zuilen, Jetze Reijenga, Æbe Palsma


Fertsjinwurdiging klassis:

Primus: Willem Meesters en Jetty Dijkstra


Secundi: Cok van Zuilen en Bea Kemker

Wykyndieling


Wyk 1 Bitgum en Menaam
Douwtje Dijkstra 058-2531622
Alddyk - Buorren - Pompsteech – Tramdyk – St. Martinuspaad

Afke Vlasma 058-2531647
Doniastrjitte – Schwartzenbergstrjitte - Hillige Kamp

Anke Wiersma 058-2531798
Berltsumerdyk - Bessebuorren - De Bodde - Hoarslânsdyk- Langhústerwei – Liuwesingel - Sânwei, Menaam

Sylvia Bloem 058-2531650
Feartswâl - Frânskeleane – Hemmemastrjitte -Jonkersleane - De Kamp – De Kline – It Tiltsje – Westerwirdsleane

Antsje de Groot 058-2531484
Menaam en De Tolve

Wyk 2 Bitgummole noard
Rika Rondaan 058-2531441
JH v Aismawei ûneven nûmers - Hogerhuisweg – Lytsedyk - Moalderspaed – Nylânsdyk

Trienke v.d. Heide 058-2531458
Sikkemabuorren – Súdhoekstermiddelwei - Froubuorren

Durkje Stienstra 058-3522001 It String

Feike en Koba Sybrandi 058-2531393
Dyksterhúzen ûnevennûmers - Hamerenweg – Langestraat

Wyk 3 Bitgummole súd
Willem Meesters 058-2531681
JH van Aismawei even fanôf nûmer 36 – Bitgumerdyk, Menaam – De Hammeringen ûneven nûmers - Kl vd Meijstrjitte- Fuormanderij

Durkje Stienstra 058-2532001
JH v Aismawei even nûmers oan’t en mei 36 - Bosklân – De Hammeringen even nûmers

Bea Kemker 058- 2531635 en Ida de Haan 058-2532174

It Bosk – Dyksterhúzen even nûmers - Ingelumerdyk - Menamerdyk - Terhornestrjitte


Wyk 4 Ingelum

Trienke v.d. Heide 058- 2531458

Buorren - Feartswâl - Da Gronemastrjitte - Harnedyk 1 oan’t en mei 20 even en ûneven nûmers - Nylânsdyk- Sirtemawei


Djoke Nauta 058 -2531433

Harnedyk vanaf 21 t/m 53 even en ûneven nûmers Ingelumerdyk, Menaam - Klazingastrjitte - M Koopalstrjitte - Mieddyk –Tilledyk - Tsjerkeleane


Wyk 5 Marsum

Grietsje Sijbesma 058-2541408 en Marijke Posseth 058-2541265AdressenPastoraal medewerkster

Ali Stork, Appelhôf 6, Berltsum


tel. 0518- 462009 e-mailadres: alistork@zonnet.nl

Voorzitter van de kerkenraad
Dhr. F. Sijbrandi, Hillige Kamp 6, Bitgum
tel. 058-2531393 e-mailadres: fsybrandi@hetnet.nl

Scriba
Dhr. Æ.Palsma, Tramdyk 5, Bitgum
tel. 058-2531836 e-mailadres: pkn-bitgum@hetnet.nl

Voorzitter van het college van kerkrentmeesters

Dhr. A. de Groot, Sudhoekstermiddelweg 2, Vrouwenparochie


tel. 058-2531305 e-mailadres: 9077tx2@hetnet.nl 

Voorzitter van het college van diakenen
Dhr. C. van Zuilen, J.H. van Aismawei 31, Bitgummole

tel. 058-2532215 e-mailadres: cokvanzuilen@chello.nlJeugdouderling
Mw. R. de Jong, Langestraat 26, Bitgummole
tel. 058-2532218 e-mailadres: 9045pb28@hetnet.nl


Gemeenschapcentrum de Molewjuk
J.H. van Aismawei 19, Bitgummole
Agendabeheer: Mw. D.Bloemink tel. 058-2531981

Consistorie Marsum
Buorren 18, Marsum

Agendabeheer: Mw. N. Castelein, tel. 058-2541241De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina