Kerstnacht 2011 met Christmas CarolsDovnload 45.87 Kb.
Datum22.07.2016
Grootte45.87 Kb.
Wijkgemeente Immanuelkerk

Kerstnacht 2011

met Christmas Carols

Voorganger : Ds. Gert Landman

Ouderling van dienst : Aalt van den Hoorn

Diaken : Bertie van Rhijn-Selst

Organist : Sietze Kaldeway

Piano : Reinier van der Sandt

Medewerking : Projectkoor o.l.v. Joke Firet- Stegeman

Lezingen : Hannie Dorr

Koster : Jan Snoek

Collecte : Kinderen in de Knel
De Paaskaars brandt, als we de kerk binnenkomen, het teken van:

Christus is aanwezig!Orgelspel vooraf


Openingszang Tussentijds 2 v. 1 en 3 koor ; v. 2, 4 en 5 allen


‘Onze hulp’ en Groet

2 Gij zijt niet ver van wie U aanbidden

niet hoog en breed van ons vandaan.

Gij zijt zo mens’lijk in ons midden

dat Gij dit lied wel zult verstaan.
3 Gij zijt onzichtbaar voor onze ogen

en niemand heeft U ooit gezien.

Maar wij vermoeden en geloven

dat Gij ons draagt, dat Gij ons dient.


4 Gij zijt in alles diep verscholen

in al wat leeft en zich ontvouwt.

Maar in de mensen wilt Gij wonen

met hart en ziel aan ons getrouwd.


5 Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig

waar ook ter wereld mensen zijn.

Blijf zo genadig met ons bezig,

tot wij in U volkomen zijn.


Openingsgebed
Lezing Jesaja 11 : 1,2,5; Jesaja 53 : 2a,5,11
2

Koor Sans Day carol


Now the Holly bears a berry as white as the milk.

And Mary bore Jesus, who was wrapped up in silk.


Refr: And Mary bore Jesus Christ our Saviour to be

and the first tree in the greenwood, it was the holly.

Holly, holly, and the first tree in the greenwood it was the holly.
Now the Holly bears a berry as green as the grass

and Mary bore Jesus, who died on the cross. Refrein:


Now the Holly bears a berry as black as the coal

and Mary bore Jesus, who died for us all. Refrein:


Now the Holly bears a berry as blood is it red

Then trust we our Saviour who rose from the dead. Refrein:


Vertaling:

De hulst draagt nu bessen, zo wit als melk.

En Maria droeg Jezus, die in zijde gewikkeld werd.
Refrein: En Maria droeg Jezus, die onze Redder zou worden.

En de eerste groene boom in het bos is de hulst.
De hulst draagt nu bessen, zo groen als gras.

En Maria droeg Jezus, die stierf aan het kruis.Refrein:
De hulst draagt nu bessen, zo zwart als kool.

En Maria droeg Jezus, die voor ons allen stierf.Refrein:
De hulst draagt nu bessen, zo rood als bloed.

Vertrouwen wij dan op onze Redder, die opstond uit de dood.Refrein:

3

Lezing Lucas 1 : 26-33,38


Koor-allen Gabriel’s message v. 4 allen

1. The angel Gabriel from heaven came


His wings as drifted snow his eyes as flame
"All hail" said he "thou lowly maiden Mary,
Most highly favored lady," Gloria!

2. "For known a blessed mother thou shalt be,


All generations laud and honor thee,
Thy Son shall be Emanuel, by seers foretold
Most highly favored lady," Gloria!

3. Then gentle Mary meekly bowed her head


"To me be as it pleaseth God," she said,
"My soul shall laud and magnify his holy name."
Most highly favored lady. Gloria!

Vertaling:

1.De engel Gabriel komt aangesneld,

de vleugels sneeuw, de ogen vurig fel;

Gegroet, zegt hij, Maria, meisje zo gewoon,hoogst uitverkoren vrouwe. Gloria!

4

2. Jouw moederschap een zegen, weet dat wel,jouw zoon, zo langverwacht, Emmanuel,

en alle mensen danken jou de eeuwen door;hoogst uitverkoren vrouwe. Gloria!
3. Behoedzaam kijkt Maria, buigt haar hoofd,

en zegt: voor mij is goed wat God belooft.

Mijn ziel zingt hoog de Heer en prijst zijn grote naam:

hoogst uitverkoren vrouwe. Gloria!
4. Immanuël, de redder, bracht zij voort

in Betlehem, die kerstnacht naar Gods woord.

Voor allen die geloven zal zij altijd zijn

hoogst uitverkoren vrouwe. Gloria!
Lezing Lucas 1 : 39-46a
Koor Lofzang van Maria t. Engels, m. Joke Firet
My soul doth magnify the Lord,
And my spirit hath rejoiced in God my Saviour!
For He has regarded the low estate of His handmaiden,
For behold, from henceforth all generations shall call me blessed.
For He that is mighty has magnified me, and holy is His name.

And His mercy is on them that fear Him throughout all generations.


He hath shewed strength with His arm:
He hath scattered the proud in the imagination of their hearts.
He hath put down the mighty from their seat,
and hath exalted the humble and meek.
He hath filled the hungry with good things;
and the rich He hath sent empty away.
He remembering His mercy hath holpen his servant Israel:
As He promised to our forefathers Abraham and his seed forever.

Glory be to the Father and to the Son and to the Holy Ghost.


As it was in the beginning, is now and ever shall be, world without end. Amen

5

Vertaling:Met heel mijn ziel loof ik de Heer, met heel mijn geest verheug ik mij in God, mijn Bevrijder, omdat Hij heeft omgezien naar de vernedering van zijn dienares; ja, van nu af zullen alle geslachten mij zalig spreken,

omdat de Machtige met mij groots heeft gehandeld.

En heilig is zijn naam, zijn ontferming gaat door de geslachten over wie Hem vereren; zijn arm heeft met kracht gehandeld, de plannen der hoogmoedigen zijn hun uit handen geslagen; machthebbers heeft Hij van hun tronen gestoten, nederigen omhoog geheven. Hongerigen heeft Hij vervuld met het goede, rijken teruggewezen met lege handen.

Israël heeft Hij als kind aangenomen, om de ontferming te gedenken;

zoals Hij tot onze vaderen sprak,

tot Abraham en zijn zaad voor altijd en eeuwig.

Eer zij de heerlijkheid Gods: Vader, Zoon en heilige Geest,

als het was in het begin, en nu, en blijven zal, in de eeuwen der eeuwen. Amen.


Lezing Lucas 2 : 1b,4-7
Koor-allen Away in a manger v. 2 allen
1 Away in a manger, no crib for a bed, The little Lord Jesus laid down his sweet head. The stars in the bright sky looked down where he lay, The little Lord Jesus asleep on the hay.

6

3 Be near me Lord Jesus, I ask thee to stay.


Close by me forever, And love my I pray.

Bless all the dear children, In thy tender care.


And take them to heaven, To be with thee there.
1. Ver weg in een kribbe, geen ledikantje als bed,

legde de kleine Heer Jezus zijn lieve hoofd te rusten.

De sterren aan de heldere hemel keken neer waar hij lag:

de kleine Heer Jezus, slapend in het hooi.


2. De koeien loeien, de baby wordt wakker,

maar de kleine Heer Jezus begint niet te huilen.

Ik heb U lief, Heer Jezus! Kijk neer uit de hemel,

en blijf aan mijn zijde tot de morgen nabij is.


3. Wees mij nabij, Heer Jezus, ik vraag U te blijven,

voor altijd dichtbij mij, en heb mij lief, bid ik U.

Zegen alle lieve kinderen, zorg teder voor hen,

en bereid ons voor de hemel, om daar met u te leven.

Lezing Lucas 2 : 8-12
Koor Birthday carol v. 7 allen
1 Rejoice today with one accord, Alleluia,

this is the birthday of the Lord, Alleluia.

Refrein: Gloria, Gloria in excelcis, Gloria, Gloria Deo.
2 Shepherds abiding in the field, alleluia,

to them God’s glory was reveal’d, alleluia Refrein:


3 And to the shepherds sore afraid, Alleluia,

an angel said, ‘Be not dismayed’, Alleluia. Refrein:


4 ‘Tidings of joy to you I bring’, Alleluia,

‘today is born a heav’nly King’, Alleluia. Refrein:

7

5 ‘And ye shall find in manger laid’, Alleluia,‘the Babe in swaddling clothes arrayed’, Alleluia. Refrein:
6 A host of angels fill’d the sky, Alleluia,

Thus singing praise to God on high (alleluia):Gloria, Gloria in excelcis, Gloria, Gloria Deo.


Vertaling:
1. Juich deze dag, met één akkoord, alleluia,

dit is de verjaardag van onze Heer, alleluia.Refrein: Glorie, glorie aan God in den hoge!
2. Herders die de wacht hielden in het veld, alleluia.

Aan hen werd Gods glorie onthuld, alleluia. Refrein:


3. En tot de herders, die erg bang waren, alleluia,

Sprak de engel: ‘Wees niet bevreesd’, alleluia. Refrein:


4. ‘Een blijde boodschap breng ik jullie’, alleluia,

‘vandaag is de hemelse Koning geboren, alleluia. Refrein:


5. ‘En je zult vinden, in een kribbe gelegd’, alleluia,

‘het Kind, in doeken gewikkeld’, alleluia. Refrein:

8

6. Een leger van engelen vulde de hemel, alleluia,Die God in den hoge als volgt loofden (alleluia):

Glorie, glorie aan God in den hoge!
7. Nu doen wij allen mee met de engelenschaar, alleluia,

en laat onze stemmen het lied doen aanzwellen: alleluia:


Lezing Lucas 2 : 13-14
Koor-allen It came upon the midnight clear v. 2 en 4 allen
1. It came upon the midnight clear, that glorious song of old,

From angels bending near the earth, to touch their harps of gold;

"Peace on the earth, good will to men, From heaven’s all gracious King."

The world in solemn stillness lay, to hear the angels sing.3. Yet with the woes of sin and strife, the world has suffered long;

Beneath the angel-strain have rolled, two thousand years of wrong;

And man, at war with man, hears not, the love song which they bring:

O hush the noise, ye men of strife, and hear the angels sing.
4. For lo! the days are hastening on, by prophet bards foretold,

When, with the ever-circling years, shall come the Age of Gold;

When peace shall over all the earth, its ancient splendors fling,

And all the world give back the song, which now the angels sing.

9

Vertaling:1. Het kwam midden in een heldere nacht, dat glorieuze lied vanouds,

toen engelen zich bogen naar de aarde en hun gouden harpen lieten klinken: ‘Vrede op aarde, behagen in mensen van de genadige Koning in de hemel.’ De wereld was in een plechtige stilte gehuld en hoorde de engelen zingen.


2. Nog steeds komen ze, breken de wolken met vredesvleugels gespreid,

nog steeds stroomt hun hemelse muziek over de vermoeide wereld uit.

Boven de droevige, lage vlaktes buigen zij zich, zwevend op hun vleugels,

en boven alle spraakverwarring uit blijven de gezegende engelen zingen.


3. Maar met de ellende van zonde en strijd waar de wereld al zo lang onder lijdt, dendert onder het engelenlied het verkeerde toch door,

al tweeduizend jaar lang; en de mensen, in oorlog met andere mensen, horen niet het liefdeslied dat zij brengen: hou op met die herrie,

vechtende mensen, en hoor de engelen zingen!
4. Want zie: de dagen spoeden zich voort, door profeten zingend voorzegd,

als, door de rondcirkelende jaren heen de gouden eeuw zal komen;

als vrede over heel de aarde haar eeuwenoude glans zal werpen,

en de hele wereld het lied zal beantwoorden dat nu de engelen zingen.


Lezing Lucas 2 : 15-16
Koor Shepherd’s pipe carol
Going through the hills on a night all starry, on the way to Bethlehem
Far away I heard a shepherd piping, on the way to Bethlehem
Angels in the sky brought this message nigh:
‘Dance and sing for joy that Christ the Newborn King is come to bring us peace on Earth and he’s lying cradled there at Bethlehem’.

‘Tell me shepherd boy piping tunes so merrily, on the way to Bethlehem,


who will hear your tunes on these hills so lonely, on the way to Bethlehem?’ Angels in the sky brought this message nigh:
‘Dance and sing for joy that Christ the Newborn King is come to bring us peace on Earth and he’s lying cradled there at Bethlehem.’

10

‘None may hear my pipes on these hills so lonely, on the way to Bethlehem; But a King will hear me play sweet lullabies,when I get to Bethlehem’.
Angels in the sky came down from on high,
Hovered over the manger where the babe was laying cradled in the arms of his mother Mary, sleeping now at Bethlehem.
‘Where is this new King shepherd boy piping merrily,

is he there at Bethlehem?’


‘I will find him soon by the star shining brightly

in the sky over Bethlehem’. Angels in the sky brought this message nigh:


‘Dance and sing for joy that Christ the Newborn King is come to bring us peace on Earth and he’s lying cradled there at Bethlehem’.

‘May I come with you shepherd boy piping merrily, come with you to Bethlehem? Pay my homage too at the new King’s cradle, is it far to Bethlehem?’ Angels in the sky brought this message nigh: ‘Dance and sing for joy that Christ the infant King is born this night in lowly stable yonder, born for you at Bethlehem.’


Vertaling:

1. Toen ik door de heuvels ging, tijdens een nacht vol sterren,

op weg naar Bethlehem, hoorde ik ver weg een herdersjongen op de fluit spelen. Engelen uit de hemel brachten deze boodschap dichtbij:

Dans en zing van vreugde, omdat Christus de Koning gekomen is om ons vrede te brengen op aarde, en Hij is te wiegen gelegd, daar in Bethlehem.’


2. ‘Vertel mij, herdersjongen die zulke vrolijke wijsjes fluit,

langs de weg naar Bethlehem: wie hoort jouw wijsjes op deze eenzame heuvels?’ Engelen uit de hemel brachten deze boodschap dichtbij:

Dans en zing van vreugde, omdat Christus de Koning gekomen is om ons vrede te brengen op aarde, en Hij is te wiegen gelegd, daar in Bethlehem.’
3. ‘Misschien hoort niemand mij fluiten in deze eenzame heuvels,

langs de weg naar Bethlehem. Maar een Koning zal mij zoete wiegeliedjes horen spelen, als ik in Bethlehem kom.’ Engelen uit de hemel kwamen van boven omlaag, zweefden boven de kribbe waar het kind lag, gewiegd in de armen van zijn moeder Maria, slapend nu in Bethlehem.

11

4. ‘Waar is deze nieuwe Koning, herdersjongen die zo vrolijk fluit speelt;is Hij hier in Bethlehem?’ ‘Ik zal hem spoedig vinden bij het licht van de ster die zo helder schijnt aan de hemel boven Bethlehem.’

Engelen uit de hemel brachten deze boodschap dichtbij:

Dans en zing van vreugde, omdat Christus de Koning gekomen is om ons vrede te brengen op aarde, en Hij is te wiegen gelegd, daar in Bethlehem.’


5. ‘Mag ik met je meegaan, herdersjongen die zo vrolijk fluit speelt;

met jou mee naar Bethlehem? En ook mijn eer bewijzen bij de wieg van de nieuwe Koning. Is het ver naar Bethlehem?’Engelen uit de hemel brachten deze boodschap dichtbij:

Dans en zing van vreugde, omdat Christus de Koning geboren is in die nederige stal daarginds, voor jou geboren in Bethlehem.’


Lezing Mattheus 2 : 1-2,9-11
Koor-allen As with gladness men of old v. 2, 3 en 5 allen

1. As with gladness, men of old did the guiding star behold


As with joy they hailed its light leading onward, beaming bright
So, most glorious Lord, may we evermore be led to Thee.

3. As they offered gifts most rare at that manger rude and bare;
So may we with holy joy, pure and free from sin's alloy,
All our costliest treasures bring, Christ, to Thee, our heavenly King.

4. Holy Jesus, every day keep us in the narrow way;


And, when earthly things are past, bring our ransomed souls at last
Where they need no star to guide, where no clouds Thy glory hide.

12

5. In the heavenly country bright, need they no created light;


Thou its light, its joy, its crown, thou its sun which goes not down;
There forever may we sing Alleluias to our King!

Vertaling:

1. Zoals ooit mannen met blijdschap de ster zagen;

zoals zij met vreugde zijn licht begroetten, dat helder stralend hen leidde -

mogen wij zo, genadige God, voor altijd naar U geleid worden.


2. Zoals zij met vreugdevolle stappen zich naar die nederige kribbe spoedden,

Om daar te knielen voor Hem wie hemel en aarde aanbidden –

mogen wij zo, met gewillige voeten, altijd uw genadetroon zoeken.
3. Zoals zij zeldzame geschenken aanboden, bij die ruwe en kale kribbe -

mogen wij zo met heilige vreugde, zuiver, en niet met zonde vermengd,

onze kostbaarste gaven alle bij U brengen, Christus, onze hemelse Koning.
4. Heilige Jezus, houd ons elke dag op het Smalle Pad.

En als aardse dingen voorbij zijn, breng dan onze verloste zielen ten slotte

daar waar geen gids-ster nodig is, waar geen wolken uw glorie verhullen.
5. In het hemelse heldere land hebben ze geen geschapen licht nodig;

U bent haar licht, haar vreugde, haar kroon, U haar zon die niet zal dalen -

mogen wij daar voor altijd Halleluja zingen tot eer van onze Koning.
Meditatie
Koor God be in my head
God be in my head and in my understanding.

God be in mine eyes and in my looking.

God be in my mouth and in my speaking.

God be in my heart and in my thinking.

God be at mine end and at my departing.

13

vertaling:

God zij in mijn hoofd en in mijn verstaan.

God zijn in mijn ogen en in mijn kijken.

God zij in mijn mond en in mijn spreken.

God zij in mijn hart en in mijn denken.

God zij bij mijn einde zijn en bij mijn heengaan.

Korte stilte

It came upon the midnight clear v. 1, 2 en 4 allen, 3 koor
1. It came upon the midnight clear, that glorious song of old,

From angels bending near the earth, to touch their harps of gold;

"Peace on the earth, good will to men, From heaven’s all gracious King."

The world in solemn stillness lay, to hear the angels sing.


2. Still through the cloven skies they come, with peaceful wings unfurled

And still their heavenly music floats, o'er all the weary world.

Above its sad and lowly plains, they bend on hovering wing

And ever o'er its Babel sounds, the blessed angels sing.


3. Yet with the woes of sin and strife, the world has suffered long;

Beneath the angel-strain have rolled, two thousand years of wrong;

And man, at war with man, hears not, the love song which they bring:

O hush the noise, ye men of strife, and hear the angels sing.


4. For lo! the days are hastening on, by prophet bards foretold,

When, with the ever-circling years, shall come the Age of Gold;

When peace shall over all the earth, its ancient splendors fling,

And all the world give back the song, which now the angels sing.


Gedicht ‘Die ons schiep’ Tussentijds 122
Koor-allen Longfellow’s carol : 1,2,3 v. 1 koor, dan 1 (opnieuw) allen,

2 koor, 3 allen


14


2. I thought how, as the day had come, The belfries of all Christendom
Had rolled along the unbroken song of peace on earth, good will to men.
3. Till ringing, singing on its way the world revolved from night to day,
A voice, a chime, a chant sublime of peace on earth, good will to men.
Vertaling:

1.Ik hoorde de klokken op Kerstdag hun oude vertrouwde liederen spelen,

en zacht en zoet de woorden herhalen: vrede op aarde, in mensen een behagen.
2. En ik dacht hoe, toen de dag aanbrak, de klokkentorens van het hele christendom het lied verspreidden dat nooit ophoudt: vrede op aarde, in mensen een behagen.
3. Totdat luidend, zingend op zijn weg, de wereld draaide van nacht naar dag, een stem, een klok, een prachtig lied: vrede op aarde, in mensen een behagen.
Slotgebed - Onze Vader door allen gesproken
Zending en zegen: The Lord bless you and keep you koor (na inleidende zin)

15

The Lord bless you and keep you, the Lord make his face to shine upon you and be gracious unto you. The Lord lift up the light of his countenance upon you and give you peace. Amen.


De Heer zegene en behoede u; de Heer doe zijn gelaat over u lichten en zij u genadig. De Heer verheffe het licht van zijn gelaat over u en geve u vrede. Amen.


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina