Ketenzorg [aandoening]Dovnload 118.71 Kb.
Datum23.08.2016
Grootte118.71 Kb.

Ketenzorg [aandoening]


Rapportage raadpleging patiënten en zorgverleners

[Auteur]


[Organisatie]

[Datum]

INHOUD


Ketenzorg [aandoening] 1

INHOUD 2


VOORWOORD 3

0. SAMENVATTING 4

1. INLEIDING 5

Leeswijzer 5

2. ACHTERGRONDINFORMATIE 62.1 Model verbeteren ketenzorg vanuit patiëntperspectief 6

2.2 [Naam ketenpartners] 7

2.3 [Naam patiëntenorganisaties] 7

3. AANPAK RAADPLEGING 83.1 Vragenlijst voor patiënten 9

3.2 Vragenlijst voor zorgverleners 9

4. AANTAL EN KENMERKEN VAN RESPONDENTEN 104.1 Patiënten 10

4.2 Zorgverleners 12

5. RESULTATEN RAADPLEGING 135.1 Algemeen 13

5.2 Patiënt centraal 13

5.3 Samenwerking 13

5.4 Verdeling van taken en verantwoordelijkheden 14

5.5 Overdracht van informatie 14

5.6 Medisch dossier 15

5.7 Evaluatie van ketenzorg 15

6. CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 166.1 Algemeen 16

6.2 Patiënt centraal 16

6.3 Samenwerking 16

6.4 Verdeling van taken en verantwoordelijkheden 17

6.5 Overdracht van informatie 17

6.6 Evaluatie van ketenzorg 17

BIJLAGE 1 – Resultaten vragenlijst patiënten 19

BIJLAGE 2 – resultaten vragenlijst[en] zorgverleners 21

COLOFON 22VOORWOORD

[Hier kunt u de voorzitter van het bestuur of de directeur van uw organisatie iets laten zeggen over het belang van dit onderzoek voor de zorg voor uw achterban. Ook kan de directeur of de voorzitter in het voorwoord degenen bedanken die het onderzoek (financieel) mogelijk hebben gemaakt en degenen/ organisaties die medewerking hebben verleend aan het onderzoek.]0. SAMENVATTING

[Geef hier de inhoud van het rapport kort weer, zoals de aanleiding, de aanpak en werkwijze, de respons, de meest opvallende resultaten en de aanbevelingen. Maak deze samenvatting niet te kort, maar ook niet te lang (maximaal 3 a 4 pagina’s), zodat het voor het vaststellen van verbeterpunten en prioriteiten voldoende is om alleen deze samenvatting te lezen. Bij het uitwerken van verbeterplannen kan men desgewenst dieper in de materie duiken door het hele rapport + de bijlagen te lezen.Aanleiding
Aanpak en werkwijze
Respons
Opvallende punten en aanbevelingen

[Tip: kopieer de opvallende punten en aanbevelingen uit hoofdstuk 6 naar deze plek.]


1. INLEIDING

Voor u ligt een rapportage van een onderzoek dat is uitgevoerd onder patiënten met [naam aandoening] en zorgverleners in [naam ziekenhuis of omschrijving keten]. Doel van dit onderzoek is om zowel de feitelijke organisatie van het zorgpad/de ketenzorg* [naam aandoening] als de ervaringen van patiënten met ketenzorg in beeld te krijgen. De centrale vraag is: wat gaat goed en wat kan beter? Het ziekenhuis/de ketenpartners* gaan na de raadpleging concreet aan de slag om de ketenzorg te verbeteren.


De raadpleging is uitgevoerd door de [naam uitvoerende organisaties]. [Naam uitvoerende organisatie] wil de patiënten en zorgverleners die aan de raadpleging hebben deelgenomen hartelijk danken voor hun medewerking en de prettige en constructieve sfeer waarin de raadpleging heeft plaatsgevonden.

Leeswijzer

In het eerste hoofdstuk van deze rapportage vindt u achtergrondinformatie over deze raadpleging.

In het tweede hoofdstuk beschrijven we de aanpak van de raadpleging. Vervolgens beschrijven we hoeveel zorgverleners en patiënten we geraadpleegd hebben en wat de kenmerken van de zorgverleners en patiënten zijn.

In hoofdstuk drie bieden wij een overzicht van de belangrijkste uitkomsten van de raadpleging.

Het laatste hoofdstuk biedt een samenvatting van de conclusies en aanbevelingen.

Een overzicht van alle resultaten vindt u in de bijlagen.


2. ACHTERGRONDINFORMATIE

Goede samenwerking in de keten leidt tot hogere patiënttevredenheid, hogere kwaliteit van leven, maar ook lagere kosten blijkt uit het proefschrift van Minkman.1 Uit een onderzoek van RAND Europe en Ernst & Young2 blijkt dat goede ketenzorg (vooral horizontale ketenzorg) het aantal geplande ziekenhuisopnames en poliklinische contacten kan verminderen. Er is dus veel winst te behalen bij het verbeteren van de ketenzorg.


Duurzame verbeteringen in de kwaliteit van zorg komen alleen tot stand samen met de mensen om wie het gaat. [Naam ketenpartners] en [naam patiëntenorganisaties] hebben er daarom voor gekozen samen te werken aan de verbetering van ketenzorg. Daarbij maken we gebruik van het ‘Model verbeteren ketenzorg vanuit patiëntperspectief’3 dat in het kader van het programma Kwaliteit in Zicht ontwikkeld is.

2.1 Model verbeteren ketenzorg vanuit patiëntperspectief

Eén van de uitgangspunten voor het ‘Model verbeteren ketenzorg vanuit patiëntperspectief’ is dat patiënten in de hele verbetercyclus betrokken worden. Voor het hele verbetertraject wordt daartoe een projectgroep ingesteld waarin naast de belangrijkste sleutelfiguren vanuit het ziekenhuis of de zorgketen ook een aantal patiënten(vertegenwoordigers) participeren. Daarnaast worden door middel van vragenlijsten zowel zorgverleners als patiënten geraadpleegd om een goed beeld te krijgen van voor patiënten relevante aspecten van de ketenzorg/het zorgpad*.


Het Model verbetering ketenzorg vanuit patiëntperspectief is gebaseerd op de ervaringen met het verbeteren van ketenzorg in vier ziekte specifieke proeftuinen (ALS, COPD, Hartfalen en Maag- darm- en leverkanker) in vijf verschillende ziekenhuizen in 2013. Deze verbetertrajecten zijn uitgevoerd in het kader van het programma Kwaliteit in Zicht. In dit programma werkten Diabetes Vereniging Nederland (DVN), De Hart&Vaatgroep, Longfonds, Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK), Nederlandse Patiënten/Consumenten Federatie (NPCF), Spierziekten Nederland en Zorgbelang Nederland samen aan verbetering van de kwaliteit van zorg vanuit patiëntperspectief.
Vooruitlopend op de hierboven genoemde ziekte specifieke verbetertrajecten is er in 2011 en 2012 een generiek onderzoek uitgevoerd naar ketenzorg voor mensen met een chronische aandoening. Leidend voor dit onderzoek waren de minimale voorwaarden voor goede ketenzorg4, opgesteld door de betrokken patiëntenorganisaties.5 Getoetst is in hoeverre ziekenhuizen voldoen aan deze minimale voorwaarden voor goede ketenzorg. Tegelijkertijd is aan patiënten en naasten (N=5320) gevraagd hoe zij de samenwerking tussen de zorgverleners ervaren. Op basis van de resultaten van beide onderzoeken en enkele resultaten uit de CQI Ziekenhuiszorg is een aantal aanbevelingen geformuleerd.6
Uit bovenstaand generiek onderzoek en de ziekte specifieke verbetertrajecten in vier ziekenhuizen is gebleken dat het voor ziekenhuizen mogelijk is om de kwaliteit van ketenzorg vanuit patiëntperspectief op bepaalde punten te verbeteren. De belangrijkste verbeterpunten vanuit patiëntperspectief zijn:

 • de ontwikkeling van ketenzorgprocesbeschrijvingen,

 • het maken en vastleggen van afspraken met de patiënt over de eigen rol en verantwoordelijkheden,

 • afstemming van behandeling binnen multidisciplinaire patiëntbesprekingen (MDO’s),

 • vastleggen en communicatie van de verdeling van taken en verantwoordelijkheden op patiëntniveau,

 • de toegang tot en uitwisseling van patiëntgegevens, binnen het ziekenhuis maar ook tussen het ziekenhuis en de ketenpartners in de 1e en 3e lijn,

 • het evalueren van de ketenzorg en

 • het betrekken van patiënten bij de ontwikkeling en evaluatie van de ketenzorg.

De inhoudelijke focus van de vragenlijsten voor ketenzorgpartners en patiënten van het Model verbeteren ketenzorg vanuit patiëntperspectief is dan ook gericht op deze verbeterpunten. Deze is [wel/niet] aangevuld met ziekte- of situatie specifieke vragen.

2.2 [Naam ketenpartners]

[Geef hier een korte beschrijving van de ketenzorgpartners die aan het verbetertraject deelnemen]2.3 [Naam patiëntenorganisaties]

[Geef hier een korte omschrijving van de patiëntenorganisaties die in het verbetertraject participeren]


3. AANPAK RAADPLEGING

Voor de raadpleging is gebruik gemaakt van [twee] vragenlijsten, een voor patiënten en [een] voor zorgverleners. Doel van de vragenlijst voor patiënten is om ervaringen van patiënten met de samenwerking tussen zorgverleners op te halen en in kaart te brengen wat [in deze specifieke keten] vanuit het perspectief van patiënten verbeterpunten zijn.

Doel van de zorgverlenersvragenlijst[en] is om in kaart te brengen welke afspraken en/of protocollen er binnen het zorgpad/de keten* [aandoening] zijn.
[Desgewenst kunnen er verschillende versies van zorgverlenersvragenlijsten gemaakt worden. Bijvoorbeeld als zorgverleners uit de 1e en/of 3e belangrijke ketenpartners zijn die je wilt betrekken. Denk aan: huisarts, verpleeghuis, revalidatiecentra. Heb je van verschillende zorgverlenersvragenlijsten gebruik gemaakt, vermeld dat dan hierboven]
Zowel patiënten als zorgverleners zijn vragen gesteld rondom de volgende inhoudelijke thema’s en aandachtspunten:


Thema’s

Aandachtspunten

Patiënt centraal

Zorgplan

Afspraken over eigen rol en verantwoordelijkheid van de patiënt en het vastleggen hiervanSamenwerking

Betrokken zorgverleners

Samenwerking tussen zorgverleners binnen het ziekenhuis

Samenwerking tussen zorgverleners binnen en buiten het ziekenhuis

Multidisciplinair overlegVerdeling van taken en verantwoordelijkheden

Contactpersoon tijdens kantooruren

Contactpersoon voor acute situaties buiten kantooruren

Hoofdbehandelaar

Coördinator van praktische zaken rondom de zorg

Bij wie kan de patiënt met welke vragen terecht


Overdracht van informatie

Tegenstrijdige adviezen

Het uitwisselen van medische gegevens

De bekendheid van gegevens bij verschillende zorgverleners

In hoeverre patiënten bij verschillende zorgverleners hetzelfde verhaal moeten vertellenMedisch dossier

Aanwezigheid

Bekendheid bij patiënten

Toegankelijkheid voor patiënten


Evaluatie van het zorgpad/de ketenzorg*

Frequentie

Verantwoordelijkheid voor de evaluatie

Betrokkenheid patiënten bij de evaluatie

Inhoudelijke thema’s en aandachtspunten in de vragenlijsten

[Pas en/of vul het bovenstaande schema aan wanneer je de standaardvragenlijsten hebt aangepast door bepaalde vragen weg te laten of bepaalde ziekte of situatie specifieke vragen toe te voegen].


Hieronder zetten we kort uiteen hoe de vragenlijsten zijn uitgezet en verwerkt.

3.1 Vragenlijst voor patiënten

[Geef hier een beschrijving van hoe de vragenlijst voor patiënten is uitgezet. Geef hierbij antwoord op de volgende vragen: • hoeveel patiënten hebben een vragenlijst gekregen?

 • hoe zijn deze patiënten geselecteerd?

 • op welke wijze is de vragenlijst verspreid en ingevuld: schriftelijk of digitaal, persoonlijk meegegeven, per post verstuurd, per e-mail verstuurd?

 • Namens wie is de vragenlijst verstuurd ofwel door wie is de aanbiedingsbrief op oproep ondertekend?]3.2 Vragenlijst voor zorgverleners

[Geef hier een beschrijving van hoe de vragenlijst voor zorgverleners is uitgezet en verwerkt. Geef hierbij antwoord op de volgende vragen: • hoeveel zorgverleners hebben een vragenlijst gekregen?

 • hoe is of zijn deze zorgverleners geselecteerd?

 • op welke wijze is de vragenlijst verspreid en ingevuld: schriftelijk of digitaal, persoonlijk meegegeven, per post verstuurd, per e-mail verstuurd, tijdens een mondeling overleg toegelicht?

 • Namens wie is de vragenlijst verstuurd ofwel door wie is de aanbiedingsbrief op oproep ondertekend?]

4. AANTAL EN KENMERKEN VAN RESPONDENTEN
4.1 Patiënten

In tabel [1] zijn gegevens opgenomen over het aantal en de kenmerken van de patiënt respondenten.


Van de [aantal verspreide] vragenlijsten voor patiënten zijn er in totaal [aantal retour ontvangen] vragenlijsten ingevuld en teruggestuurd.
[voeg hier tabel in met respons en kenmerken van patiënt respondenten, bijvoorbeeld:

Respons
Aantal verstuurde vragenlijsten per post

100

Totaal aantal ingevulde vragenlijsten

Aantal vragenlijsten meegenomen in analyse56

51
Leeftijd
<18 jaar

0%

18 t/m 24 jaar

0%

25 t/m 34 jaar

0%

35 t/m 44 jaar

0%

45 t/m 54 jaar

6%

55 t/m 64 jaar

10%

65 t/m 74 jaar

45%

75 jaar of ouder

37%

Vraag overgeslagen

2%Geslacht
Man

55%

Vrouw

41%

Vraag overgeslagen

4%Diagnose gesteld
Korter dan 3 maanden geleden

0%

3 maanden tot 6 maanden

2%

6 maanden tot 1 jaar geleden

22%

1 tot 2 jaar geleden

24%

Langer dan 2 jaar geleden

53%

Vraag overgeslagen

0%Chronische aandoeningen
Hartfalen

100%

Andere hartaandoening

37%

COPD

25%

Diabetes type 2

24%

Vaataandoening

14%

Chronische reuma, reumatoïde artritis

12%

Darmaandoening

10%

Kanker

10%

Huidaandoening

8%

Astma

2%

Ernstig overgewicht

2%

Psychische problemen

2%

Hoge bloeddruk

2%

Blaasaandoening

2%

2-3 van rechter long weg/infiltraat

2%

Accepteren hartfalen

2%Aantal aandoeningen per respondent
1 aandoening

14%

2 aandoeningen

47%

3 aandoeningen

20%

4 aandoeningen

15%

5 aandoeningen

2%

6 aandoeningen

0%

7 aandoeningen

2%Zorgverleners betrokken bij hartfalen (binnen ziekenhuis)
Cardioloog

94%

Hartfalenverpleegkundige

96%

Andere verpleegkundige

4%

Poli-assistente

6%

Laborant functieafdeling

18%

Fysiotherapeut

29%

Revalidatiearts

2%

Medisch maatschappelijk werker

2%

Diëtist

6%

Ziekenhuisapotheker

6%

Pacemakertechnicus

4%

Internist

2%

Trombosedienst

2%

Longarts

6%Zorgverleners betrokken bij hartfalen (buiten ziekenhuis)
Huisarts

84%

Verpleegkundige bij huisarts

2%

Apotheker

65%

Fysiotherapeut

20%

Diëtist

6%

Zorgverlener thuiszorg

12%

Huishoudelijke hulp thuiszorg

2%

Trombosedienst

2%

Zorgverlener ander ziekenhuis

2%

Echtgenoot (mantelzorg)

2%Gemiddeld aantal zorgverleners berokken per patiënt (binnen en buiten ziekenhuis)

5Tabel 1: respons en kenmerken van patiënt respondenten

4.2 Zorgverleners

In tabel [2] zijn gegevens opgenomen over het aantal en de kenmerken van zorgverleners dat is geraadpleegd.


[voeg hier tabel in met respons en kenmerken van zorgverleners respondenten, bijvoorbeeld:

Respons Zorgverleners
Aantal lijsten digitaal verstuurd naar ALS-revalidatieartsen/teams

55/48

Totaal aantal ingevulde vragenlijsten revalidatieartsen/teams

27/27 (56%)

Deelnemende ALS-revalidatieteams:
Afdeling Revalidatie Atrium MC Heerlen
afdeling revalidatiegeneeskunde van het Meander Medisch Centrum te Amersfoort
Franciscus ziekenhuis Roosendaal
Groot Klimmendaal, lokatie Slingeland Ziekenhuis, Doetinchem
kennemer gasthuis Haarlem
Libra Revalidatie en Audiologie locatie Leijpark, Tilburg
Medisch Centrum Alkmaar, afdeling revalidatiegeneeskunde
Orbis Medisch en Zorgconcern / Orbis Revalidatie
r.c. Heliomare
RC DeTrappenberg Huizen
revaliatie centrum Maasstad ZKH Rotterdam
revalidatie afdeling Laurentius ziekenhuis
Revalidatie, UMC St Radboud
revalidatiecentrum Blixembosch
Revalidatiecentrum Lindehof Goes
Revant Revalidatiecentrum Breda
Rijndam , loc Dordrecht
Rijndam Revalidatiecentrum locatie Beatrixziekenhuis Gorinchem
RMC Groot klimmendaal
Roessingh, centrum voor Revalidatie
Sophia Revalidatie Gouda
Sophia Revalidatie, locatie Den Haag
Spaarneziekenhuis Hoofddorp.
Stichting Revalidatie Ziekenhuizen / locatie Westfriesgasthuis Hoorn
Tolbrug
ViaReva, revalidatiegeneeskunde, centrum voor revalidatie Apeldoorn
VieCuri


Tabel 2: respons en kenmerken van zorgverleners respondenten


5. RESULTATEN RAADPLEGING

In dit hoofdstuk presenteren we de belangrijkste resultaten van de raadpleging onder patiënten en zorgverleners. Dat doen we per deelthema (zie hoofdstuk 3. Aanpak raadpleging). Elk onderwerp wordt zowel vanuit het perspectief van patiënten als vanuit het perspectief van zorgverleners beschreven. Elke onderwerp wordt afgesloten met een samenvatting van opvallende punten. Een totaal overzicht van de antwoorden van patiënten en zorgverleners op de vragenlijsten is als bijlage in dit rapport opgenomen.5.1 Algemeen

Hieronder wordt vanuit verschillende perspectieven een algemeen beeld gegeven van de ervaren ketenzorg.Zorgverleners
Patiënten
Opvallende punten5.2 Patiënt centraal

Hieronder worden de belangrijkste resultaten rondom het thema ‘patiënt centraal’ gepresenteerd en toegelicht. Aandachtspunten hierbij zijn het zorgplan en de eigen rol en verantwoordelijkheid van de patiënt.Zorgverleners
Patiënten
Opvallende punten5.3 Samenwerking

Hieronder worden de resultaten rondom het thema ‘samenwerking’ gepresenteerd en toegelicht. Aandachtspunten hierbij zijn de betrokken zorgverleners, de samenwerking tussen zorgverleners binnen het ziekenhuis, de samenwerking tussen zorgverleners binnen en buiten het ziekenhuis en het multidisciplinair overleg.Zorgverleners
Patiënten
Opvallende punten5.4 Verdeling van taken en verantwoordelijkheden

Hieronder worden de resultaten rondom het thema ‘verdeling van taken en verantwoordelijkheden patiënt’ gepresenteerd en toegelicht. Aandachtspunten hierbij zijn contactpersoon tijdens kantooruren, contactpersoon voor acute situaties buiten kantooruren, hoofdbehandelaar, coördinatie van praktische zaken en bij wie de patiënt met welke vragen terecht kan.Zorgverleners
Patiënten
Opvallende punten5.5 Overdracht van informatie

Hieronder worden de resultaten rondom het thema ‘overdracht van informatie’ gepresenteerd en toegelicht. Aandachtspunten hierbij zijn tegenstrijdige adviezen, het uitwisselen van medische gegevens, of gegevens bij een bezoek aan verschillende zorgverleners bekend zijn en in hoeverre patiënten bij verschillende zorgverleners hetzelfde verhaal moeten vertellen.Zorgverleners
Patiënten
Opvallende punten5.6 Medisch dossier

Hieronder worden de resultaten rondom het thema ‘medisch dossier’ gepresenteerd en toegelicht. Aandachtspunten hierbij zijn aanwezigheid van, bekendheid bij patiënten en toegankelijkheid voor patiënten van het medisch dossier.


Zorgverleners
Patiënten
Opvallende punten

5.7 Evaluatie van ketenzorg

Hieronder worden de resultaten rondom het thema ‘evaluatie van ketenzorg’ gepresenteerd en toegelicht. Aandachtspunten hierbij zijn de frequentie van de evaluatie, wie er verantwoordelijk is voor de evaluatie en betrokkenheid van patiënten bij de evaluatie.Zorgverleners
Patiënten
Opvallende punten6. CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN

[Geef hieronder per thema uit hoofdstuk 5 een herhaling van de opvallende punten en aanbevelingen die daarbij aansluiten]6.1 Algemeen

Opvallende puntenAanbevelingen6.2 Patiënt centraal

Opvallende puntenAanbevelingen
6.3 Samenwerking

Opvallende puntenAanbevelingen
6.4 Verdeling van taken en verantwoordelijkheden

Opvallende puntenAanbevelingen
6.5 Overdracht van informatie

Opvallende puntenAanbevelingen
6.6 Evaluatie van ketenzorg

Opvallende puntenAanbevelingen
BIJLAGE 1 – Resultaten vragenlijst patiënten

[Geef hieronder per vraag uit de vragenlijst voor patiënten in tabelvorm de aantallen en percentages per antwoord, alsmede alle antwoorden op open vragen]BIJLAGE 2 – resultaten vragenlijst[en] zorgverleners

[Geef hieronder per vraag uit de vragenlijst[en] voor zorgverleners in tabelvorm de aantallen en percentages per antwoord, alsmede alle antwoorden op open vragen]


COLOFON

Dit onderzoek is uitgevoerd door [uitvoerende organisatie] in opdracht van [naam opdrachtgever].


Voor dit onderzoek is gebruik gemaakt van het model Verbeteren ketenzorg vanuit patiëntenperspectief dat is ontwikkeld in het kader van het programma Kwaliteit in Zicht. Meer informatie over dit model vind je op www.programmakwaliteitinzicht.nl in het menu ‘producten kwaliteit in zicht’.
[Plaats, datum]
[Auteurs]

1 Minkman M.M.N. (2011) Developing integrated care.Towards a Development Model for Integrated Care. Deventer: Kluwer.

2 Verwijzing naar RAND Europe en Ernst & Young invoegen

3 Het Model verbeteren ketenzorg vanuit patientperspectief is te vinden op www.programmakwaliteitinzicht .nl onder ‘producten kwaliteit in zicht’.

4 Minimale voorwaarden voor goede ketenzorg. Zie www.programmakwaliteitinzicht.nl onder ‘producten kwaliteit in zicht’.

5 Deze minimale voorwaarden voor goede ketenzorg worden door het IGZ meegenomen bij hun uitvraag naar de kwaliteit van zorg.

6 Rapport Ketenzorg in Zïcht, onderzoek onder ziekenhuizen. Zie www.programmakwaliteitinzicht.nl onder ‘producten Kwaliteit in Zicht’.
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina