Kinderclub Lindekind: Huishoudelijk reglement ( gelieve dit document thuis te bewaren ) InhoudDovnload 61.42 Kb.
Datum22.07.2016
Grootte61.42 Kb.
Kinderclub Lindekind: Huishoudelijk reglement

( gelieve dit document THUIS te bewaren )

Inhoud


1 ALGEMENE INFORMATIE 2

1.1 Organisator 2

1.2 Kinderopvanglocaties en verantwoordelijken 2

1.3 Kind en Gezin 4

2 HET BELEID 4

2.1 De aangeboden kinderopvang 4

2.1.1 Het pedagogisch beleid – grensoverschrijdend gedrag & huiswerkbegeleiding 4

2.1.2 Afspraken over eten en drinken 4

2.2 Inschrijving 4

2.3 Wanneer breng en haal je jouw kind 5

2.4 Ziekte of ongeval van een kind 5

3 PRIJSBELEID 6

3.1 Hoeveel betaal je? 6

3.2 Sociaal tarief 6

3.3 Hoe betaal je? 6

3.4 Fiscaal attest 7

4 RECHT VAN HET GEZIN 7

4.1 Ouders mogen altijd binnen 7

4.2 Je mag een klacht uiten 7

4.3 Respect voor de privacy en bescherming van de persoonlijke levenssfeer 7

5 ANDERE DOCUMENTEN 7

5.1 Verzekeringen 7

5.2 Inlichtingenfiche en het aanwezigheidsregister 8

5.3 Kwaliteitshandboek 8

6 WIJZIGINGEN IN HET HUISHOUDELIJK REGLEMENT 8

6.1. Werkwijze bij wijziging van het huishoudelijk reglement 8

1 ALGEMENE INFORMATIE
1.1 Organisator


Sociaal Huis Herselt is de organisator van de hieronder opgesomde kinderopvanglocatie(s).

Rechtsvorm: OCMW-bestuur

Adres: Kerkstraat 1A, 2230 Herselt

Telefoon: 014/ 54 89 91

E-mail: kinderopvang@ocmwherselt.be

Website: www.ocmwherselt.be1.2 Kinderopvanglocaties en verantwoordelijken


Verantwoordelijke coördinatoren

Charlotte Caers en Dagny Willems


Telefoon: 014/ 54 89 91 GSM: 0475/ 84 83 00

E-mail: kinderopvang@ocmwherselt.be


Je kan de verantwoordelijken telefoneren op deze dagen:

 • Elke werkdag (van ma - do van 09.00 tot 12.30 en van 13.00 tot 16.00, vrij van 09.00 tot 12.00, maandagavond op afspraak)

 • Bij noodgevallen buiten de werkuren: tel. 0475/84 83 00 (gsm coördinator)


Kinderopvanglocaties – openingsuren schoolperioden

 • Herselt VTC ‘de Mixx’ Asbroek 1 F Tel.014 53 90 91

elke ochtend van 07.00 tot 09.00 uur

maan-, dins- en donderdag van 15.30 tot 18.30 uur

vrijdag van 14.45 tot 18.30 uur

woensdag van 11.30 tot 18.30 uur(voorschools en schoolvrije dagen/vakanties max. 31 kinderen toegelaten, naschools 62 kinderen)


 • Ramsel Steenovens Stationsstraat 37 Tel. 016 68 07 08

elke ochtend van 07.00 tot 09.00 uur

maan-, dins- en donderdag van 15.30 tot 18.30 uur

vrijdag van 14.45 tot 18.30 uur

woensdag van 11.30 tot 18.30 uur(max. 41 kinderen toegelaten)


 • Blauberg Goudblok Verbrand Goor 7E bus 1 Tel. 014 54 91 41

elke ochtend van 07.00 tot 09.00 uur

maan-, dins- en donderdag van 15.30 tot 18.30 uur

vrijdag van 14.45 tot 18.30 uur

woensdag van 11.45 tot 18.30 uur(max. 30 kinderen toegelaten)


 • Bergom Pastorij Diestsebaan 2 Tel. 014 54 43 00

elke ochtend van 07.00 tot 09.00 uur

maandag van 15.45 tot 18.30 uur

dins-, donder- en vrijdag van 15.15 tot 18.30 uur

woensdag van 11.45 tot 18.30 uur


(max. 24 kinderen toegelaten)


 • Varenwinkel Gesubs. Vrije School Varenwinkel Wolfdonksestw. 216 Tel. 014 54 66 23

elke ochtend van 07.00 tot 09.00 uur

maandag van 15.45 tot 18.00 uur

dins-, donder- en vrijdag van 15.15 tot 18.00 uur

woensdagnamiddag opvang in ‘de Mixx’(gemelde opvang)

Het OCMW vervoert de kinderen van de school naar de opvang. Het uiterste sluitingsuur gedurende het schooljaar & schoolvakanties is 18.30u. Om misbruik tegen te gaan wordt een extra bijdrage van 12,40 EUR per begonnen uur per kind aangerekend bij overschrij­ding van de sluitingstijd.


Schoolvrije dagen

Op schoolvrije dagen wordt de opvang voor de kinderen van de schoolvrije school exclusief georganiseerd in de eigen opvanglocatie van 7 tot 18.30u. Enkel de kinderen van de school van Varenwinkel worden op een schoolvrije dag in de opvanglocatie van Bergom opgevangen.


Op schoolvrije dagen wordt enkel opvang georganiseerd mits voorafgaandelijk minstens één kind is ingeschreven.
Vakanties

Tijdens de schoolvakanties (herfst- en kerstvakantie, krokus- en paasvakantie) wordt de opvang voor kinderen georganiseerd: • in opvanglocatie ‘de Mixx’, Asbroek 1 F in Herselt van 07.00 tot 18.30 uur.

 • in opvanglocatie Steenovens, Stationsstraat 37 in Ramsel van 07.00 tot 18.30uur

In juli en augustus wordt de opvang voor kinderen georganiseerd: • in de opvanglocatie ‘de Mixx’, Asbroek 1 F in Herselt van 7 tot 18.30u.

 • in de opvanglocatie Steenovens, Stationsstraat 37 in Ramsel van 7 tot 18.30u.

 • in de opvanglocatie Goudblok, Verbrand Goor 7E bus 1 in Blauberg van 7 tot 18.30u.
  MAAR OPGELET! De locatie in Blauberg is gesloten tijdens de weken dat de speelpleinwerking gesloten is.

Ouders kiezen in principe zelf waar ze hun kind(eren) naartoe brengen.MAAR OPGELET! Indien de maximumcapaciteit van het aantal toegestane kinderen op een bepaalde opvang bereikt is, wordt u doorverwezen naar een andere opvanglocatie die geopend is.
Buitenschoolse kinderopvang - speelpleinwerking

Tijdens de zomermaanden wordt de kinderopvang georganiseerd in samenwerking met de speelpleinwerking van het gemeentebestuur.


Het volledige zomeraanbod voor alle kleuter- en lagere schoolkinderen is als volgt :

 • Kinderopvang voor alle leeftijdsgroepen van 7 tot 9u. (vóór het speelplein) en van 16 tot 18.30u. (na het speelplein) in de opvanglocaties van Blauberg, Ramsel of Herselt

 • Buitenschoolse kinderopvang voor kleuters tussen 9 en 16u. in de opvanglocaties van Blauberg, Ramsel of Herselt

 • Speelpleinwerking voor lagere schoolkinderen van 9 tot 16u. in de gemeenschapslokalen in Blauberg

 • Buitenschoolse kinderopvang voor alle leeftijdsgroepen van 7 tot 18.30u. in de opvanglocaties van Ramsel of Herselt tijdens de weken dat het speelplein GESLOTEN is.

Tijdens de zomermaanden worden 4 kleuteruitstappen georganiseerd op donderdag. Voor deze uitstappen dient je kind op voorhand ingeschreven te worden. Tijdens deze uitstappen zullen 2 opvanglocatie (Herselt

en Ramsel) geopend blijven, zodat kindjes die niet mee op uitstap gaan, toch kunnen opgevangen worden.
Sluiting BKO

De BKO is jaarlijks collectief gesloten: • de week van 21 juli

 • vanaf 25 december tot en met 1 januari

De kinderopvanglocatie is gesloten op feestdagen. Ieder jaar kan je vanaf midden januari de sluitingsdagen voor het betreffende jaar in de kinderopvang terugvinden.


Deze sluitingsperioden kunnen jaarlijks door het OCMW worden herzien.

1.3 Kind en Gezin


De Buitenschoolse Kinderopvang van Herselt heeft een erkenning / attest van toezicht voor de kinderopvanglocaties van Herselt, Ramsel, Blauberg en Bergom en voldoet aan wettelijke voorwaarden.

Naam: Kind en Gezin, Hallepoortlaan 27, 1060 Brussel

Telefoon: 078 150 100 E-mail: info@kindengezin.be

Website: http://www.kindengezin.be/contact-en-help/adressen/2 HET BELEID
2.1 De aangeboden kinderopvang


Het opvanginitiatief staat open voor alle kinderen van het kleuter- en lager onderwijs, eveneens voor mindervali­de kinderen, hetzij schoolgaand hetzij feitelijk verblijvend in de gemeente Herselt. Het wil alle kinderen opvangen en discrimineert niemand op basis van cultuur, afkomst, nationaliteit, geslacht, geloof of levensovertuiging.

2.1.1 Het pedagogisch beleid – grensoverschrijdend gedrag & huiswerkbegeleiding


De Buitenschoolse Kinderopvang van Herselt wil volgende visie mbt. het aanbieden van een optimaal pedagogisch klimaat nastreven:

Het IBO is een uitstekende plaats voor kinderen om met elkaar te leren omgaan in verdraagzaamheid en met respect voor diversiteit. Verder is het een plek waar kinderen kunnen thuiskomen. Ze moeten er kunnen spelen en zich ontspannen. Het is belangrijk dat het kind in zijn mogelijkheden gelooft. Daarom wordt getracht de kinderen aan te moedigen in hun zelfredzaamheid en het bevorderen van eigen initiatief. Kinderen kunnen zelf bepalen met wie en wat ze willen spelen. Ze krijgen ook inspraak. Om zich veilig te voelen, hebben kinderen nood aan een structuur. In het IBO wordt een plaats gecreëerd waar alle kinderen zichzelf mogen, kunnen en durven zijn. Tot slot spelen we in op de individuele behoeften van elk kind. Grensoverschrijdend gedrag wordt binnen de kinderopvang in geen geval getolereerd. Bij inbreuk hierop, zal streng opgetreden worden.”


Als voorziening hebben wij een beleid omtrent preventie, detectie en aanpak van grensoverschrijdend gedrag. Hieronder verstaan wij “elk bedreigend of gewelddadig gedrag met zowel actieve of passieve betrokkenheid van het kind, van lichamelijke, emotionele en/of seksuele aard, en dit door een volwassene die in een vertrouwens- en/of gezagsrelatie staat waardoor schade wordt berokkend of dreigt te worden berokkend aan het kind”. Elk signaal en/of vermoeden van grensoverschrijdend gedrag t.a.v. een kind in de kinderopvangvoorziening kan u steeds melden aan de verantwoordelijke. Elke melding wordt ernstig genomen, onderzocht en opgevolgd.
De kinderen dienen zich te houden aan de richtlijnen van de begeleidsters.
Huiswerkbegeleiding is op zich geen taak voor een begeleidster in de opvang. Toch kan hier, op vraag van de kinderen en in de mate van het mogelijke, op ingegaan worden. Begeleidsters kunnen de kinderen enkel proberen te helpen bij het maken van huiswerk, huiswerk verbeteren wordt niet gedaan.

2.1.2 Afspraken over eten en drinken


Chocomelk en fruitsap worden in kleine brikjes aangekocht. Eén brikje chocomelk of fruitsap kost 0,25 EUR. Dit drankje wordt maandelijks afgerekend met de facturatie. Water wordt op de opvang gratis aangeboden. Kinderen kunnen ook van thuis fruit, groentjes, koeken of drank meebrengen.

Bij een verblijf van een halve dag - tussen 3 en 6u. - wordt 1 gratis drankje aangeboden.

Bij een verblijf van een ganse dag - meer dan 6u. - worden 2 gratis drankjes aangeboden.

2.2 Inschrijving


Ouders kunnen terecht in het Sociaal Huis en/of in de kinderopvang om hun kinderen in te schrijven. Het inschrijvingsformulier wordt volledig ingevuld en ondertekend terugbezorgd aan de coördinator. De gevraagde formulieren, bijgevoegd bij het inschrijvingsformulier, worden eveneens door de ouders terugbezorgd.

Een inschrijving is pas definitief nadat de schriftelijke overeenkomst werd ondertekend en de inlichtingenfiche werd ingevuld.2.3 Wanneer breng en haal je jouw kind


Ouders (of andere begeleiders van het kind) brengen hun kind(eren) zelf tot BINNEN in de opvang en komen hen ’s avonds ook zelf BINNEN in de opvang afhalen. Als bewijs van aankomst of vertrek, dient men telkens te paraferen achter het aankomstuur ’s morgens en afhaaluur ’s avonds.

Personen die je kind kunnen afhalen

Enkel de personen van wie de naam op de inlichtingenfiche staat, mogen je kind in de opvang komen halen. Als er toch een andere persoon je kind komt afhalen, verwittig je met een brief wie je kind komt afhalen en wanneer.

Verandert het ouderlijk gezag, het verblijfsrecht of het bezoekrecht? Breng zo snel mogelijk een bewijs binnen aan de verantwoordelijke. De verantwoordelijke past dan de inlichtingenfiche aan. Eventueel wordt ook de schriftelijke overeenkomst aangepast.
Zelfstandig de opvang verlaten of aankomen op de opvang

Wanneer je kind zelfstandig naar de opvanglocatie komt, bezorg je hiervoor een schriftelijke toestemming aan de verantwoordelijke.

Wanneer je toelaat dat je kind de opvanglocatie zelfstandig verlaat om naar huis te gaan of deel te nemen aan activiteiten buitenshuis, dan bezorg je hiervoor eveneens een schriftelijke toestemming aan de verantwoordelijke of vul je dit in onder het luikje toestemming voor het zelfstandig verlaten van de opvang in de schriftelijke overeenkomst.

Je kind is zo verzekerd voor lichamelijke ongevallen op de kortste weg van en naar de opvanglocatie.

Je kan enkel gebruik maken van deze verzekering als je kind de kortste weg volgt, anders komt de verzekering niet tussen voor eventuele vergoedingen.

2.4 Ziekte of ongeval van een kind


Is je kind ziek? Dan kan je kind niet in de opvang terecht. Zoek best vooraf een oplossing voor als je kind onverwacht ziek wordt.

Een ziek kind heeft extra zorgen nodig die het niet kan krijgen in de opvang. Een ziek kind kan ook andere kinderen ziek maken.


Meld alle medische problemen van je kind die we niet kunnen zien. Zeker als we extra moeten opletten of er een gevaar kan zijn voor anderen.
Is er een besmettelijke ziekte in de opvang? Dan verwittigt de opvang jou. Om de privacy van de ouders en het kind te beschermen, zijn deze waarschuwingen anoniem.
Wordt je kind tijdens de dag ziek? Dan belt de verantwoordelijke of één van de kinderbegeleiders je op. Samen maken jullie dan afspraken over de zorg van je kind. Soms moet je je kind zo snel mogelijk ophalen. Ben je niet bereikbaar? Dan bellen we één van de personen op die vermeld staan op de inlichtingenfiche of je huisarts (inlichtingenfiche).

Deze dag wordt aangerekend als een aanwezigheidsdag voor de uren waarop het kind effectief in de opvang aanwezig was.


In geval van nood bellen we onmiddellijk een arts of de hulpdiensten. We brengen je zo snel mogelijk op de hoogte. Je betaalt voor alle kosten voor medische hulp bij ziekte die de kinderopvang maakt.
Bij een ongeval volgen we dezelfde procedure. Hier dekt de verzekering de medische kosten.
2.5 Medicatie

Bij acute ziekte wordt door de begeleidsters geen medicatie toegediend.

Bij chronische ziekte wordt medicatie enkel toegediend indien de ouders daartoe schriftelijke toelating hebben gegeven en enkel op voorschrift van een arts of apotheker en een attest van de arts/apotheker waarop vermeld staat:


 • naam van de medicatie

 • naam van de arts

 • naam van de apotheker (als het een attest is van de apotheker)

 • naam van het kind

 • datum van aflevering en vervaldatum

 • dosering, wijze en tijdstip van toediening

 • wijze van bewaren

We adviseren om de medicatie zoveel mogelijk thuis toe te dienen en de arts te vragen om medicatie voor te schrijven die je zelf ‘s morgens en ’s avonds kan toedienen.

Meld altijd wanneer je kind medicatie krijgt.

3 PRIJSBELEID
3.1 Hoeveel betaal je?


De prijs die je betaalt voor buitenschoolse opvang is gekoppeld aan de verblijfsduur van je kind in de opvanglocatie. Dit bedrag wordt jaarlijks aangepast aan de index. Deze wijzigingen verneemt u via een wijziging in het huishoudelijk reglement.
Voor de volgende opvangmomenten geldt de volgende regeling:

1° voor opvang vóór en na schooltijd: je betaalt per begonnen halfuur;

2° voor opvang op schoolvrije dagen: je betaalt:

a) voor een verblijfsduur vanaf zes uur;

b) voor een verblijfsduur van drie tot zes uur;

c) voor een verblijfsduur van minder dan drie uur;

3° voor opvang op woensdagnamiddag bepaalt de organisator de prijs volgens één van de bovenstaande regelingen.
Bij de opvang van kinderen uit hetzelfde gezin op een zelfde dag krijg je 25% korting. Deze vermindering is te combineren met het sociaal tarief.

De effectieve bedragen vind je terug in de schriftelijke overeenkomst.3.2 Sociaal tarief


Aan sommige gezinnen kan een sociaal tarief (door K&G vastgesteld op maximaal 50% van de hierboven beschreven prijs) toegekend worden. In zeer uitzonderlijke gevallen is er gratis opvang mogelijk.

Dit sociaal tarief kan aangevraagd worden indien het belastbaar gezinsinkomen van de ouder(s) onder de OMNIO-grens ligt. Je kan deze aanvraag doen bij de verantwoordelijke. Je bezorgt hiervoor een klever van de mutualiteit en een recente loonbrief.

De verantwoordelijke zal je van de beslissing op de hoogte brengen.

De toekenning van het sociaal tarief wordt regelmatig herzien. Je dient elke wijziging te melden aan de verantwoordelijke. Dit kan een wijziging zijn van: • je financiële situatie

 • je gezinssituatie (een veranderd uittreksel uit het bevolkingsregister)

 • je sociaal statuut


3.3 Hoe betaal je?


Je ontvangt elke maand een factuur van Sociaal Huis Herselt met deze info:

 • het aantal dagen en uren waarop het kind aanwezig was. (De geregistreerde aanwezigheden worden bevestigd door de ouder door het dagelijks paraferen)

 • de gedetailleerde weergave van alle bijkomende tarieven met vermelding van aard, aantal en het bedrag

Betaal de factuur binnen de 8 dagen na factuurdatum. Hoe je betaalt, kies je zelf. Dit kan door overschrijving op het rekeningnummer BE45 0974 1093 0089 van het Sociaal Huis Herselt. Het is belangrijk dat je op tijd betaalt. Daarom raden we je aan te betalen met domiciliëring. Om een domiciliëring te laten doorvoeren, heeft u 2 mogelijkheden: • U geeft uw bankrekeningnummer door en krijgt dan een formulier opgestuurd, dat u ondertekend terugstuurt.

 • U komt langs op het Sociaal Huis, dienst Boekhouding, met uw rekeningnummer en ondertekent ter plaatse een formulier.

De invordering van de gefactureerde bedragen zal desnoods overeenkomstig de wetsbepalingen van de burgerlijke rechtsvordering geschieden of overeenkomstig art. 94 van het gemeentedecreet door middel van een dwangbevel. Als je blijft weigeren te betalen, vragen we dus hulp van de rechtbank.3.4 Fiscaal attest


De kosten voor kinderopvang tot 12 jaar zijn fiscaal aftrekbaar. Het Sociaal Huis Herselt geeft je na het verlopen jaar een fiscaal attest. Je ontvangt dat in het tweede trimester van het volgende jaar. Het bedrag op het fiscaal attest kan je fiscaal aftrekken, extra kosten niet.

4 RECHT VAN HET GEZIN

Als kinderopvangvoorziening willen we ons inzetten om de samenwerking met het gezin zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Het kind vormt hierbij het centrale punt waarrond de opvangvoorziening in constante wisselwerking met het gezin, kwaliteitsvolle opvang wil aanbieden.

Onderstaande waarden vinden wij als kinderopvangvoorziening belangrijk:

- De medewerkers en het gezin zijn samen partner in de opvoeding

- Gezinnen worden duidelijk geïnformeerd voor aanvang van - en tijdens de opvang

- Informatie-uitwisseling tussen gezin en de opvang wordt bevorderd

- Gezinnen worden betrokken of mogen participeren aan de werking van de opvang

- Communicatie met de gezinnen wordt bevorderd

- Discretieplicht is vereist

4.1 Ouders mogen altijd binnen


Tijdens de openingsuren heb je als ouder toegang tot alle lokalen waar de kinderen worden opgevangen.

4.2 Je mag een klacht uiten


Heb je bedenkingen, opmerkingen of klachten? Bespreek ze met de kinderbegeleiders of de verantwoordelijke. Samen zoeken we naar een oplossing.

Ben je niet tevreden met de oplossing? Je kan een klacht indienen. Je kan je klacht in een brief bezorgen aan de verantwoordelijke of de organisator. We stellen ook een formulier ter beschikking via www.ocmwherselt.be.


Elke klacht wordt discreet en efficiënt geregistreerd, behandeld en beantwoord.
Ben je niet tevreden over hoe we je vraag of klacht behandelden? Meld het aan de Klachtendienst van Kind en Gezin, Hallepoortlaan 27, 1060 Brussel. Je kan dit doen via http://www.kindengezin.be/contact-en-help/klachten/.

4.3 Respect voor de privacy en bescherming van de persoonlijke levenssfeer


Bij de inschrijving en tijdens de opvang heeft de opvang info nodig over jou en jouw kind. Het gaat om administratieve gegevens van je kind, jezelf, je gezin, gegevens nodig voor de toewijzing van een plaats en relevante sociale of medische gegevens. Deze gegevens worden vernietigd zodra ze niet meer noodzakelijk zijn.
Je hebt toegang tot deze info van je kind, jezelf of je gezin en je kan vragen er iets aan de verbeteren. De organisator van de kinderopvang waarborgt de veiligheid en het vertrouwelijk karakter van deze info.

5 ANDERE DOCUMENTEN
5.1 Verzekeringen


Het Sociaal Huis Herselt is verzekerd voor de burgerlijke aansprakelijkheid voor de medewerkers en de kinderen, voor lichamelijke ongevallen van de kinderen op de momenten dat het kind onder het toezicht van de kinderopvang staat.

Wanneer het kind zijn verblijf in de opvang onderbreekt wegens sportieve of culturele activiteiten delen de ouders dit schriftelijk mee en tijdens die activiteit vallen de kinde­ren niet meer onder de verantwoordelijkheid van de dienst kinderop­vang.


Aangifte van schade of ongeval moet binnen de 24 uur na het ongeval bij een verantwoordelijke. Hij of zij brengt de verzekeringsmaatschappij op de hoogte. De polissen kan je inkijken bij de verantwoordelijke (Ethias nv, Prins-Bisschopssingel 73, 3500 Hasselt, polisnummer 07/020-45.057.735).

Het Sociaal Huis Herselt kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor de gevolgen van diefstal.

Het is dan ook aangewezen alles goed weg te bergen in de tas van uw kind en waardevolle spullen thuis te laten.

5.2 Inlichtingenfiche en het aanwezigheidsregister


Voor elk opgevangen kind wordt een inlichtingenfiche ingevuld. Dit is belangrijk voor de veiligheid van elk kind. De inhoud van de inlichtingenfiche omvat:

 • de identificatiegegevens van het kind en de ouders

 • de bereikbaarheidsgegevens van de ouders en de behandelende arts

 • de specifieke aandachtspunten over de gezondheid en de manier van omgaan met het kind

 • de personen die het kind mogen ophalen

Zorg ervoor dat de inlichtingenfiche over je kind altijd juist is. Geef veranderingen in de gegevens over de gezondheid van je kind, jouw telefoonnummers of de huisarts onmiddellijk door.


Wij vragen je toestemming om deze persoonlijke gegevens te verwerken in het kader van het naleven van de erkenningsvoorwaarden. Wij garanderen een zorgvuldige omgang met de inlichtingenfiche.
De inlichtingenfiche kan alleen en op elk moment geraadpleegd worden door:

 • de organisator als het echt noodzakelijk is

 • de verantwoordelijke

 • de kinderbegeleider die het kind begeleidt

 • de toezichthouders voor controle op de naleving van de vergunningsvoorwaarden (Zorginspectie)

 • Kind en Gezin

 • jou, voor de gegevens over jezelf en je kind

De organisator voorziet een aanwezigheidsregister. Daarin staat voor elk kind het uur van aankomst en vertrek per dag. Deze registratie gebeurt tot op de minuut nauwkeurig.

Je bevestigt elke aanwezigheid dagelijks door het paraferen op het aanwezigheidsregister en maandelijks van je kind door de betaling van de facturen.
Ga je niet akkoord met de opgeschreven aanwezigheden, dan kan je dit melden aan de verantwoordelijke.

5.3 Kwaliteitshandboek


Iedere erkende opvangvoorziening heeft een kwaliteitshandboek.

Het kwaliteitshandboek beschrijft hoe we werken. Je vindt er onze doelstellingen voor het pedagogisch beleid, de betrokkenheid van ouders, klachtenprocedure, onze werkwijze, onze organisatiestructuur, onze verbeterplannen, enz. Je kan het kwaliteitshandboek inkijken, vraag ernaar.6 WIJZIGINGEN IN HET HUISHOUDELIJK REGLEMENT
6.1. Werkwijze bij wijziging van het huishoudelijk reglement


Elke verandering in je nadeel aan het huishoudelijk reglement melden we schriftelijk minstens 2 maanden vóór de aanpassing. Andere wijzigingen melden we tot een maand op voorhand. Elke verandering moet je als ouders ondertekenen voor ontvangst en kennisname.
Je hebt het recht om 2 maanden na kennisname van een aanpassing in je nadeel, de schriftelijke overeenkomst op te zeggen zonder enige schade- of opzegvergoeding, mits het respecteren van een opzegtermijn van 1 maand.

ONTVANGST rechte verbindingslijn 2EN KENNISNAME HUISHOUDELIJK REGLEMENT
Dit huishoudelijk reglement is goedgekeurd door de Raad voor Maatschappelijk Welzijn op 16/02/2015 volgens de op dat moment geldende regelgeving en richtlijnen van Kind en Gezin. Alle regels over kinderopvang vind je op www.kindengezin.be.
De ouders verklaren in de schriftelijke overeenkomst dat ze het huishoudelijk reglement hebben ontvangen en er kennis van hebben genomen. De ouders bevestigen dit met hun handtekening en de vermelding van de datum.


SOCIAAL HUIS Herselt Buitenschoolse kinderopvang Huishoudelijk reglement 16.02.2015 p

De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina