Kl beheer modellen InleidingDovnload 158.13 Kb.
Pagina1/5
Datum18.08.2016
Grootte158.13 Kb.
  1   2   3   4   5

Inleiding
Na het begin van mijn stage bij de BO GDBK-KL ( Beheer Organisatie Geneeskundige DataBase Krijgsmacht te Amersfoort). Heb ik samen met mijn stage begeleider het onderwerp: KL Beheer modellen. Omdat ik nog niet zo zeer bekend was met de verschillende netwerkbeheer modellen en omdat ze bij het BO GDBK-KL met een combinatie van 2 beheer modellen werken leek het ons wel een leerzaam onderwerp.
Hierbij bedank ik Kapitein Marcel Hovens voor het verschaffen van diverse informatie en de hulp bij het maken van mijn stageverslag zowel als het nakijken en corrigeren ervan.
Amersfoort, februari 2004

Disclaimer
Dit verslag is geschreven in het kader van mijn MBO Stage bij het BO GDBK-KL.

De hierin weergegeven meningen komen geheel voor rekening van de auteur, die op het moment van schrijven werkzaam was als Stagiair bij de Beheerorganisatie Geneeskundige Database Krijgsmacht van de Koninklijke Landmacht. De inhoud behoeft niet noodzakelijkerwijs de mening van deze organisatie weer te geven. Gelet op de herkomst van de ITIL methodiek wordt gebruik gemaakt van een aantal Engelse termen. Dit vergroot de leesbaarheid misschien niet, echter, dit soort termen in een gekunstelde vertaling aan te bieden is nog minder gunstig.Wat is de Beheerorganisatie Geneeskundige Database Koninklijke Landmacht op dit moment.
In de tijd voordat er een nieuwe structuur werd gekozen bij de BO GDBK-KL maakten alle curatieve zorg gebruik van een elektronisch medisch dossier. Op elke locatie maakte men gebruik van een applicaties met een gedistribueerde database. Mutaties in dit systeem werden met een batch procedure in de centrale mainframe database opgenomen.
Doordat er op veel locaties met verouderde techniek werd gecommuniceerd waren er veel punten waarop fouten konden ontstaan. De fouten waren te herstellen maar met een behoorlijke beheer inspanning. Dit probleem is opgelost met de IT infrastructuur van de BO GDBK-KL namens het KL-Zorgnet. Waarin alle Zorg centra en Arbo centra ondergebracht worden in een groot NT Domein. Daarnaast is het oude Elektronisch patiënten dossier vervangen door een Client-Server systeem met een centrale database ( het GDBK VA 7.0 ).

Dit verslag gaat over de keuzes die de BO GDBK-KL heeft moeten nemen om het KL-Zorgnet zo te krijgen zoals het nu is.

Dit Verslag gaat dus over de opties die er waren en de keuzes die men kan en moet maken bij de keuze van een netwerkbeheer model en een daarbij passende beheertool .

Probleemstelling.
Welke beheermethodiek is het meest geschikt voor het beheer van het KL-Zorgnet en welke gevolgen heeft dit voor het pakket van eisen voor een beheertool?

1 Information Technology Infrastructure Library (ITIL)

    1. Historie

Met de stijgende belangstelling voor IT-beheer in het begin van de jaren ’90 kwam ITIL vanuit Engeland naar Nederland overgewaaid. ITIL werd aan het einde van de jaren ’80 door de UK Central Computer & Telecommunications Agency (CCTA) gepresenteerd als methodiek voor IT-beheer. In de ogen van velen is ITIL inmiddels de de facto standaard voor IT-beheer. Overigens is er vooral in het Verenigd Koninkrijk en Nederland, en in minder mate in België, Duitsland en Frankrijk aandacht voor ITIL. Er is sinds kort een enigszins vernieuwde versie beschikbaar.    1. Beschrijving methodiek
      1. Inleiding

Bij het beschrijven van de methodiek zullen in eerste instantie het doel en een aantal eigenschappen van de methodiek behandeld worden. Vervolgens wordt nader ingegaan op de processen waarop de methodiek gebaseerd is. Het gehele hoofdstuk wordt na de inhoudelijke beschrijving van de methodiek afgesloten met het inventariseren van een aantal voor- en nadelen van de methodiek.      1. Hoofddoel

ITIL op zich is niets meer (maar ook niets minder) dan een stapel boekjes waarin een aantal processen van de methodiek worden beschreven. Al die processen dragen bij aan effectief, efficiënt en kwalitatief goed IT-beheer binnen een organisatie. Hiermee vormen deze processen een soort handvat om het service management van de IT en de IT-infrastructuur binnen een organisatie in te richten. Het hoofddoel van ITIL wordt omschreven als:‘to facilitate improvements in efficiency and effectiveness in the provision of quality IT services and the management of the IT infrastructure within any organization’.

      1. Eigenschappen

ITIL heeft een viertal kenmerkende eigenschappen. Voorafgaand aan de behandeling van de processen woren deze kort belicht.

Om te beginnen is ITIL een raamwerk voor het inrichten van een beheerorganisatie, waarmee tegelijkertijd niet bedoeld wordt dat het als een harnas moet fungeren. Het geeft aan welke processen op enigerlei wijze in de organisatie moeten dan wel kunnen worden belegd. ITIL is nooit een doel op zich.

Voorts is ITIL gestoeld op praktijkervaring bij vele ITIL-organisaties. ‘Best practice’ is een term die dan vaak gebruikt wordt. Het komt erop neer, dat men het beste van vele werelden tracht mee te nemen. Op die manier is ITIL dan ook toepasbaar op vele verschillende organisaties. ITIL voorziet bovendien in een soort gemeenschappelijke taal voor de medewerkers van een organisatie. Het kan hierbij dus als een onderling communicatiemiddel gebruikt worden, en, mits voldoende toegelicht, als communicatiemiddel richting de klant.

Als laatste (doch zeker niet het minst belangrijk) is ITIL gebaseerd op het principe van procesgericht werken.


      1. Processen

De processen die in ITIL onderkend worden, zijn er allemaal op gericht de klant zo goed mogelijk te bedienen en het bedrijfsproces van de klant zo goed en efficiënt mogelijk te ondersteunen. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen een tweetal verschillende groepen processen, te weten de Service Delivery en de Service Support processen.


Zoals men ook vaak bij het inrichten van de besturing van organisaties ziet, kan IT-beheer op een drietal niveaus beschouwd worden. Het hoogste niveau is het strategische niveau. Hier wordt het beleid op lange termijn vastgesteld, en houdt men zich met de grote hoofdlijnen van het beheer bezig. Het niveau daaronder is het tactische niveau. Op dit niveau worden beslissingen ten aanzien van het beheer voor de middellange termijn genomen. Het gaat er op dit niveau vooral om de randvoorwaarden te scheppen voor de uitvoerende beheerprocessen op het laagste, het operationele niveau. Op dit laatste niveau vinden de daadwerkelijke uitvoerende beheerprocessen plaats.
De Service Delivery processen spelen zich af op het tactisch beheerniveau en zijn gericht op afspraken met de klant voor de middellange termijn.

De Service Support processen daarentegen spelen zich op het operationeel beheerniveau en zijn gericht op het daadwerkelijk nakomen van de gemaakte afspraken met de klant richting de eindgebruikers voor de korte termijn. Het mag duidelijk zijn dat de beide soorten ITIL-processen nauw aan elkaar gerelateerd zijn, en daardoor goed op elkaar afgestemd moeten zijn.De beide sets van processen bestaan uit een zestal verschillende processen. Zij zijn opgenomen in onderstaande tabel.
Service Support

Service Delivery


Service Desk / Helpdesk

Customer Relationship Management

Incident Management

Service Level Management

Problem Management

Capacity Management

Configuration Management

Availability Management

Change Management

Financial Management for IT Services / Cost management

Release Management / Cost management

IT Service Continuity Management

Voor de nadere uitwerking van de processen verwijs ik naar bijlage 1.

In eerste instantie zijn de Service Support processen het meest interessant, daar zij direct ingrijpen op de uitvoering van IT-beheerprocessen. In figuur 8 wordt de samenhang van de diverse Service Support processen weergegeven. Hieruit blijkt onder meer dat de basis voor al deze processen de Configuration Management Database (CMDB) is. Hierin worden alle Configuration Items (CI’s) opgenomen (Een CI is een item waarvan is bepaald dat het onder controle van het proces Configuration Management oftewel Configuratie Beheer dient te staan. Het kan hier een item betreffen behorend tot de categorie hardware, software of documentatie). Inrichting en onderhoud van deze CMDB is onderdeel van het proces Configuration Management. Dit proces zal bij een invoering van ITIL in een beheerorganisatie dan ook als eerste moeten worden ingericht.Figuur 1; Samenhang Support processen  1   2   3   4   5


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina