Klantenplatform MetisDovnload 12.07 Kb.
Datum23.07.2016
Grootte12.07 Kb.

Klantenplatform Metis


Statuut van het Klantenplatform Metis (vastgesteld 6-9-2011)

Inleiding

Aan de TU Delft wordt het onderzoeksinformatiesysteem Metis gebruikt, met name om de publicaties van de onderzoekers van de TUD te registreren en daarover te rapporteren. Die publicatiegegevens worden op diverse manieren ontsloten via internet, en verder rapporteren we vanuit Metis belangrijke bestuurlijke informatie voor diverse ‘klanten’ binnen en buiten de TUD.

Sinds 2006 berustte het systeemeigendom bij de afdeling BOIV, onderdeel van de directie BMO. In 2008 is BMO opgesplitst en vervolgens berustte het eigendom bij de directie Instellingsbeleid (IB). In 2010 is Metis echter overgedragen aan TU Delft Library. Systeemeigenaar is nu de directeur van de Library. Binnen Library valt Metis onder de afdeling Library Products and Services, waarbinnen een productmanager Metis en een Metis-FAB-team werkzaam is.

In de periode 2007-2008 is het programma Impuls uitgevoerd om de afdeling BOIV te versterken. Een van de Impuls-projecten betrof het beheer en de processen met betrekking tot Metis. De betreffende projectgroep constateerde dat er in de voorafgaande jaren wel veel aandacht was voor Metis in relatie tot de BTA (allocatie van onderzoeksgelden op basis van publicaties), maar te weinig voor de andere klanten die bestuurlijke informatie of data (willen) ontvangen uit Metis. Vandaar de aanbeveling om een klantenplatform voor Metis in te stellen.1Doel van het Klantenplatform

In het platform kunnen de vertegenwoordigers van alle klanten van (bestuurlijke) informatie uit Metis hun wensen t.a.v. de inrichting van Metis inbrengen en met elkaar bespreken. Op die manier kunnen de wensen en belangen van alle klanten goed worden afgewogen. Het platform adviseert de systeemeigenaar over de prioritering van wensen. Verder bespreekt het platform de kwaliteit van de geregistreerde gegevens, de rapportagemogelijkheden, de voortgang van afgesproken wijzigingen en de toekomst van Metis2.Samenstelling en vergaderfrequentie

Het Klantenplatform bestaat uit vertegenwoordigers3 van onderstaande TUD-directies en geledingen:  • Instellingsbeleid t.b.v. Managementcontracten (interne verantwoording), VSNU/KUOZ (externe verantwoording) en SEP (externe kwaliteitszorg)

  • ICT m.b.t. koppeling tussen Metis en andere systemen en m.b.t. vernieuwing/vervanging Metis

  • Een faculteitssecretaris t.b.v. SEP en als belangenbehartiger van de faculteiten

  • Een wetenschapper

De productmanager Metis is voorzitter en secretaris van het Klantenplatform. Ook de accountmanager van Library die over Metis gaat zal de overleggen van het Klantenplatform bijwonen. En zonodig zullen ook de directeur Library en/of het afdelingshoofd Library Products and Services aanwezig zijn.4

Vergaderfrequentie: eens per kwartaal.Kwaliteit van de gegevens in Metis en verantwoordelijkheden van betrokken partijen

  • De systeemeigenaar Metis is verantwoordelijk voor het onderhoud en een optimale infrastructuur van het systeem.

  • De beheerseenheden (faculteiten + OTB) en de systeemeigenaar Metis hebben een gedeelde verantwoordelijkheid voor de juiste organisatiestructuur en werkverbanden in Metis (d.m.v. de interface met PeopleSoft).

  • De beheerseenheden zijn verantwoordelijk voor de juiste onderzoeksstructuur, voor de registratie van publicaties in Metis èn voor de pre-screening van de ingevoerde publicaties.

  • De systeemeigenaar Metis is verantwoordelijk voor een onafhankelijke kwaliteitscontrole op de ingevoerde gegevens, waarbij met name de volledigheid van bibliografische gegevens en de classificaties worden gecontroleerd. Vervolgens is het aan de beheerseenheden om geconstateerde (mogelijke) fouten zonodig te corrigeren.

  • Het Klantenplatform adviseert de systeemeigenaar over de informatiebehoefte waarin Metis moet voorzien en over de kwaliteit van de gegevens.

De beheerseenheden hebben elk een kerngebruiker die de invoer coördineert en de invoerders instrueert. De kerngebruikers en de FAB voeren maandelijks Kerngebruikersoverleg, waarin vooral de operationele aspecten van het gebruik van Metis worden besproken. Als de kerngebruikers in bijzondere gevallen geen overeenstemming kunnen bereiken – onderling of met de FAB – over de manier waarop Metis gebruikt wordt, zal de systeemeigenaar een besluit nemen, zonodig in overleg met het Secretarissenberaad en na consultatie van het Klantenplatform Metis.

1 Zie het rapport: Impulsproject2 Onderzoeksinformatie “Metis beheer en procedures & BTA-procesgang”, 14 april 2008, p.16-17.

2 De TUD heeft in 2010 besloten om mee te doen met een Europese aanbesteding door SURF om te komen tot een nieuw CRIS (onderzoeksinformatiesysteem). Het nieuwe CRIS zal naar verwachting in 2012 of 2013 geïmplementeerd worden.

3 Okie Stoel en Claire van Staalduinen (Instellingsbeleid)
Jos in den Bosch (ICT)
Marc Bosma (faculteitssecretaris van TBM)
Henny Coolen (wetenschapper van OTB)

4 productmanager: Peter van Overbeeke
accountmanager: Marina Lebedeva
afdelingshoofd: Will Roestenburg
directeur: Wilma van Wezenbeek

/

De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina