Koca vzw, het Koninklijk Orthopedagogisch Centrum Antwerpen vzwDovnload 78.11 Kb.
Datum22.07.2016
Grootte78.11 Kb.MFC KOCA Emmaüs-Jonghelinckshof

Je rechten en plichten in het MFC

(Charter collectieve rechten en plichten)

1. Wie beheert MFC KOCA?
KOCA vzw, het Koninklijk Orthopedagogisch Centrum Antwerpen vzw beheert onder andere het Multifunctioneel Centrum (MFC) KOCA Emmaüs-Jonghelinckshof.
Het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) erkent het MFC.
De contactgegevens van KOCA zijn:

Van Schoonbekestraat 131

2018 Antwerpen

tel 03 238 16 00

fax 03 248 22 27

info@koca.be

www.koca.be

2. Wat wil KOCA bereiken?
Wat wil KOCA de komende jaren bereiken? Hoe wil ze dat doen?
Dat lees je in het beleidsplan van KOCA. Dat plan kan je altijd inkijken:


 • bij de begeleiders

 • op www.koca.be onder ‘kwaliteitszorg’


3. Wie kan terecht bij KOCA?
MFC-KOCA ondersteunt je tot je 21 jaar bent en soms zelfs tot je 25 jaar bent.

Je hebt een of enkele van de volgende beperkingen:
 • Je bent doof of je hoort slecht.

 • De ontwikkeling van je taal en spraak verloopt moeilijk

 • Je hebt een vorm van autisme

Uitzonderlijk kan KOCA je ondersteunen als je ouder bent dan 21 jaar. Vraag meer info aan de begeleiders.


4. Hoe ondersteunt KOCA je?
Het MFC kan je ondersteunen op volgende domeinen:

 • taal en communicatie

 • cognitieve en schoolse vaardigheden

 • gedrag en sociaal-emotionele vaardigheden

 • relationele en seksuele ontwikkeling

 • persoonlijke en maatschappelijke redzaamheid

 • huishoudelijke vaardigheden

 • vrije-tijdsvaardigheden

 • werkgedrag en werkvaardigheden

 • (psycho-)motorische vaardigheden

 • gezondheid en medische aspecten

 • gezinssituatie en sociale context

Wat dit precies inhoudt, bespreken we samen met jou en je ouders1 in het eerste gesprek en in de gesprekken over je handelingsplan.4.1. Dagopvang
Tijdens de dagopvang (tussen 8 uur tot 18 uur) bieden we ondersteuning buiten de schooltijden als aanvulling van het onderwijs. In sommige gevallen kan dit ook tijdens de schooluren ter vervanging van het schoolprogramma of een deel van het schoolprogramma. Dit gebeurt in samenwerking met de school waar je les volgt.

Dagopvang kan inhouden: • in de dagelijkse omgang, bijvoorbeeld door samen te eten, te spelen, te ontspannen, te leren, huiswerk te maken, te praten, …, ondersteunen we je op de domeinen die we hier boven opsommen

 • we doen dit in een omgeving waarin je je veilig en goed voelt en vaak samen met je leeftijdgenoten in een ‘ondersteuningsgroep’

 • we kunnen je ook opvangen tijdens de vakantieperiodes

 • je kan voor een korte periode gebruik maken van verblijf (nachtopvang).


4.2. Verblijf
Indien nodig, vangen we je ’s nachts op met inbegrip van opvang en ondersteuning gedurende de ochtend- en avonduren (tussen 18 u en 8 u), ook tijdens de vakanties en weekends.

Je verblijft samen met je leeftijdgenoten in een ondersteuningsgroep: zie dagopvang (4.1).

Samen hebben jullie een woonruimte met keukengerei, spelletjes, een eigen slaapplaats, …
4.3. Begeleiding
De begeleiding kan in het MFC (= ambulant) gebeuren of elders (bijvoorbeeld bij jouw thuis of in je school = mobiel).

Dat hangt af van je vragen of de vragen van je gezin, je omgeving, je school. Een begeleiding duurt één tot twee uren.

Wat kan begeleiding inhouden?


 • We kunnen je ouders helpen bij de opvoeding (opvoedingsondersteuning)

 • Indien nodig kunnen we helpen als er problemen zijn in de contacten met je ouders of andere personen uit je omgeving

 • Indien nodig werken we samen met andere instellingen , je school, ..om je nog beter te kunnen helpen

 • Je kan altijd terecht met je persoonlijke problemen, vragen, …, bij je begeleider

 • Als je het MFC verlaat kunnen we je nog een tijdje helpen bij de overgang naar een andere school of voorziening, werk, zelfstandig wonen, …,


4.4. Behandeling en training
Op de gebieden die we hier boven opsommen bieden we je training of therapie aan. Bijvoorbeeld:

taalproblemen of communicatieproblemen (logopedie),

bewegingsproblemen (kinesitherapie of ergotherapie)

hulp bij persoonlijke problemen (psychotherapie),

relatieproblemen (sociale vaardigheidstraining),


5. Handelingsplan


We overleggen met jou en je ouders wat we met jou willen bereiken, en welke ondersteuning je nodig hebt, nu en later. We stellen samen een handelingsplan op.
We houden rekening met:

 • wat jij en je ouders willen

 • welke vragen jij en je ouders hebben

 • wat je kan en wat je nodig hebt volgens het team dat je begeleidt

Voor KOCA is elke persoon uniek. Je hebt het recht om mee te beslissen wat je wil doen. Daarom zorgt KOCA dat je jezelf kan ontwikkelen. We zijn open en eerlijk met jou en je ouders. Als jij en je ouders vragen hebben, beantwoorden wij die graag.


6. Wanneer kan je een vraag tot ondersteuning indienen?


 • Je voldoet aan de voorwaarden in punt 3.

 • Je vraag is onderzocht en erkend door de toegangspoort van de integrale jeugdhulp.

 • Je afkomst, nationaliteit, geslacht, seksuele geaardheid, sociale achtergrond, ideologische, filosofische, godsdienstige overtuiging of financieel onvermogen kunnen geen reden zijn voor weigering of uitsluiting. We respecteren je ideologische, filosofische of godsdienstige overtuiging voor zover je de werking van het MFC niet hindert en andere personen niet in gevaar brengt.


7. Wat gebeurt er nadat je je vraag tot ondersteuning indiende?
Stap 1: ken je rechten en plichten

Voor je opname vertellen je begeleiders je welke rechten en plichten je hebt. Ook tijdens je ondersteuning krijg je meer info over die rechten en plichten (zie punt 8).


Stap 2

Je ouders en jij ondertekenen het contract met het MFC. Je begeleiders beginnen je handelingsplan op te stellen.


Stap 3: proef

Je begeleiders kunnen beslissen je toe te laten op proef. Die periode kan maximaal zes maanden duren.


Je begeleiders of jij en je ouders kunnen de ondersteuning tijdens deze proefperiode op elk moment laten eindigen.

De proefperiode opzeggen kan om een van de volgende redenen: • Bij overmacht,

 • je hebt een beperking waarvoor het VAPH het MFC niet erkent,

 • het MFC kan je niet de ondersteuning geven die je nodig hebt.

 • Jij of je ouders houden zich niet aan de afspraken van dit document of van het contract MFC.

Je ouders, jij, en je begeleiders spreken een opzegtermijn af. Die kan maximaal 30 dagen duren. Zeggen jij en je ouders of het MFC tijdens de proefperiode op, zonder dat de andere akkoord gaat, dan geldt diezelfde opzegtermijn van 30 dagen. Als jullie zonder opzeg het contract stopzetten, moeten jullie een vergoeding betalen.


Als de ondersteuning stopt en je nog ondersteuning nodig hebt, stuurt het MFC je vraag door naar de toegangspoort van de integrale jeugdhulp of naar een vergadering van voorzieningen in de provincie. Hier wordt je vraag onderzocht en naar een oplossing gezocht.
Zegt het MFC je ondersteuning op als je niet meer op proef bent of als geen proefperiode is afgesproken? Dan gelden andere regels. Die vind je in punt 10.
8. Je rechten

 • Je moet ondersteuning krijgen als je vragen of problemen hebt.

 • Je moet uitleg krijgen over de ondersteuning die jij en je ouders krijgen van het MFC

 • Je hebt het recht om je mening te zeggen over de ondersteuning die je krijgt van het MFC. Dat kan in een vergadering van je ondersteuningsgroep (zie punt 11).

 • Je hebt recht op privacy, bijvoorbeeld je hebt recht op een eigen plek waar je niet gestoord wil worden. Je begeleiders moeten hiervoor respect hebben. Privacy betekent ook dat de gegevens over jou en je gezin niet zomaar aan om het even wie mogen verteld worden.

 • Je hebt recht op een persoon die je bijstaat als je praat met een begeleider. Deze persoon is iemand die je vertrouwt en bij wie je je goed voelt. Hij moet meerderjarig zijn (ouder dan 18 jaar) en door jou zijn aangeduid.

 • Je begeleiders mogen je nooit op een erg gemene manier behandelen of straffen. Ze mogen je bijvoorbeeld niet slaan, bedreigen, maaltijden afnemen.

 • Plaatste de jeugdrechter je in het MFC? Dan heb je recht op zakgeld.

 • Als je niet tevreden bent over je ondersteuning of verblijf, heb je het recht om een klacht in te dienen (zie punt 12).

 • Je hebt recht op respect voor je geloof, je afkomst en je seksuele voorkeur.

 • Je hebt recht op een veilig en gezond verblijf in het MFC.

 • Tot 12 jaar beslissen je ouders en je begeleiders welke ondersteuning je kan krijgen en van wie je die ondersteuning kan krijgen. Als je ouder bent dan 12 en genoeg weet wat het beste voor je is, heb je recht om akkoord of niet akkoord te gaan met de ondersteuning die je krijgt.

 • Je gezin is belangrijk voor je en je ouders zorgen goed voor je. Als het kan moet je met je ouders kunnen samenleven. Als er problemen zijn, moeten jij en je ouders ondersteuning krijgen. Jij blijft dan best thuis. Maar dat is niet altijd mogelijk. Tot je 12 jaar bent beslissen je ouders en je begeleiders of je thuis kan blijven of niet. Als je ouder bent dan 12 en heel goed weet wat goed voor je is, mag je mee beslissen.

 • Je moet een dossier hebben. Normaal gezien mogen alleen je ouders en je begeleiders je dossier lezen. Jijzelf mag alleen bepaalde delen van je dossier inkijken als je weet wat goed voor je is (meestal is dat als je 12 jaar of ouder bent). Zie ook punt 14.

Wil je meer info over je rechten als je minderjarige? Surf naar www.rechtspositie.be


9. Hoeveel kost je ondersteuning?
Je ouders betalen een bedrag per dag voor je verblijf of opvang. Zie hiervoor de bijlage over de bijdrageregeling.
De volgende zaken betalen je ouders apart:

 • een bezoek aan een dokter die niet in het MFC werkt

 • medicijnen

 • prothesen en kosten die daarbij horen, zoals batterijen en het onderhoud van een hoorapparaat

 • behandeling bij een specialist die niet gesubsidieerd is

 • vervoer dat niet terugbetaald wordt door het VAPH

 • lidgeld voor een sportvereniging, tekenschool … Die scholen en verenigingen horen niet bij het MFC.

 • vakantiekampen buiten het MFC (bijdragen voor niet gesubsidieerde kosten)

 • kosten voor activiteiten op school, zoals kosten voor schoolgerief, schooluitstappen, kosten voor stages,

 • kleding en persoonlijke spullen.

 • ...

We bespreken de extra kosten altijd vooraf met jou en je ouders. Dat doen we niet als je dringend medische zorg nodig hebt.


10. Het einde van je ondersteuning
10.1. Je hebt andere ondersteuning nodig?
Je kan andere ondersteuning nodig hebben, of je ondersteuning kan stoppen als je:

 • verandert van school

 • van de lagere school naar de middelbare school gaat

 • stopt met studeren

 • het MFC je niet meer de ondersteuning kan geven die je nodig hebt

Je ondersteuning stopt altijd als: • je 21 jaar wordt (of soms tot je 25 jaar wordt)

 • het VAPH of de toegangspoort de ondersteuning niet meer goedkeurt

Als je andere ondersteuning nodig hebt, bespreekt het MFC dat altijd vooraf met jou en je ouders. Het MFC probeert dan een oplossing te zoeken voor jou.10.2. Het MFC en jij en je ouders gaan akkoord

Je verblijf of je ondersteuning kan altijd opgezegd worden, als jij, je ouders en het MFC akkoord gaan. Het MFC of jij en je ouders moeten dat wel vooraf aanvragen.


10.3. Jij en je ouders zeggen de ondersteuning op

Jij en je ouders kunnen de ondersteuning opzeggen zonder akkoord van het MFC. Stuur hiervoor een brief naar de directeur van het MFC. Drie maanden later stopt je ondersteuning.


10.4. Het MFC zegt de ondersteuning op

Het MFC kan je ondersteuning enkel opzeggen om deze redenen: • Het VAPH of de toegangspoort gaat niet meer akkoord met de ondersteuning.

 • Het MFC kan je niet meer de ondersteuning geven die je nodig hebt.

 • Jij of je ouders houden zich niet aan de regels in dit document of in het contract. Je ouders hebben aan het MFC geen gegevens doorgegeven over een andere vergoeding of tegemoetkoming die je krijgt voor je handicap (zie punt 4 van het contract: wettelijke subrogatie).

 • bij overmacht;


Stap 1

Wil het MFC de ondersteuning stopzetten omdat het niet meer de ondersteuning kan geven die je nodig hebt? Het MFC roept dan een vergadering bijeen. Dat heet een ‘netwerktafel’.

De volgende mensen nemen deel aan de vergadering:


 • jij en je ouders

 • een voorzitter die jou niet kent

 • je begeleiders

 • indien nodig: begeleiders uit andere voorzieningen

In de vergadering bespreken jullie of er andere mogelijkheden zijn dan jouw ondersteuning te stoppen.
Stap 2

Beslissen de deelnemers van de vergadering dat jouw ondersteuning stoppen de beste oplossing is? Het MFC zoekt dan andere ondersteuning voor jou. Ga je naar een ander instituut? Dan geeft het MFC alle info door die het nieuwe instituut nodig heeft om je te ondersteunen. Het MFC bespreekt dit vooraf met jou en je ouders.


Stap 3

Het MFC zegt de ondersteuning op via een brief aan jou en je ouders. In die brief staat ook de reden voor het einde van de ondersteuning.


De opzegtermijn is 3 maanden. Die termijn begint te lopen op de eerste dag van de maand die volgt op de maand waarin je de brief ontvangen hebt. Krijg je de brief bijvoorbeeld op 2 januari? Dan begint de opzeg te lopen vanaf 1 februari.

Als jij, je ouders en het MFC akkoord gaan met een andere opzegtermijn, is dat mogelijk.


Ga je niet akkoord met je ontslag?

Als je niet akkoord gaat met je ontslag, kunnen jij en je ouders een klacht indienen bij de klachtencommissie. (zie punt 12.2)


10.5. Vergoeding
Als jij en je ouders of het MFC zich niet houden aan de opzegtermijn, dan moeten jullie of het MFC een vergoeding betalen. Dit is een vergoeding per dag dat de ondersteuning vroeger stopte, met een maximum van 30 dagen. Deze vergoeding komt ongeveer overeen met de gewone bijdrage voor je verblijf of ondersteuning (zie bijdrageregeling in de bijlage).
Zegden jij en je ouders zelf de ondersteuning op? En kunnen jullie bewijzen dat het MFC de regels in het contract en in dit document niet volgde? Dan hoeven jullie geen vergoeding te betalen.
11. Gebruikersraad

De gebruikersraad is een vergadering van ouders van kinderen en jongeren die in het MFC verblijven. Jongeren ouder dan 18 jaar kunnen ook in de raad zitten. Ze vergaderen ongeveer vijf keer per jaar. Samen met de directie en een aantal begeleiders van het MFC bespreken ze zaken die belangrijk zijn voor de ondersteuning van alle kinderen en jongeren van het MFC. Bijvoorbeeld hoe de leefruimtes waar jullie wonen zijn ingericht. Ze spreken samen over de ondersteuning die jullie krijgen. Ze kunnen vertellen waar ze tevreden of minder tevreden over zijn. Ze geven raad over hoe het beter kan. Ze werken mee aan oplossingen voor problemen.


11.1. Wie zit in de raad?

In de raad zitten zeker 3 mensen.


Een van je ouders kan in de raad zitten. Dat moet hij of zij aanvragen bij een contextbegeleider of bij de voorzitter van de raad. Jij kan ook in de raad zitten als je ouder bent dan 18 jaar.
Zo word je lid van de raad:

 • Zijn er 10 mensen die in de raad willen, of minder? Dan worden zij automatisch lid van de raad.

 • Zijn er meer dan 10 mensen die in de raad willen? Dan organiseert de raad samen met de directie van het MFC verkiezingen. Je ouders kunnen stemmen. Jij kan ook stemmen als je ouder bent dan 18 jaar.

Elke vier jaar bekijkt de raad of het andere leden nodig heeft.

Je ouders en jij mogen niet meer in de raad zitten als:


 • De termijn waarvoor jullie zijn verkozen stopt (maar je kan opnieuw gekozen worden)

 • jullie niet meer verblijven in het MFC. De raad beslist samen met de directeur hoe ze jullie vervangen voor de rest van de 4 jaar.

Vindt de raad geen 3 leden? Dan organiseert het MFC onderzoeken bij de bewoners over hoe tevreden ze zijn over hun verblijf of ondersteuning. Na twee jaar organiseert het MFC opnieuw verkiezingen. Zo hoopt het minstens 3 leden te vinden voor een nieuwe raad.


11.2. Wat doet de gebruikersraad?
De raad duidt een voorzitter aan en vergadert zeker drie keer per jaar.
De directeur van het MFC moet raad vragen over de volgende zaken:

 • als dit document of het contract van het MFC verandert

 • als er grote veranderingen gebeuren aan de manier waarop je verblijft in het MFC, bijvoorbeeld verandering van ondersteuningsgroepen of leefruimtes

 • als er grote veranderingen gebeuren in het MFC, bijvoorbeeld verandering in de organisatie van het MFC, belangrijke verbouwingen, nieuwe vormen van ondersteuning.

De directeur moet luisteren naar het advies van de raad. De raad heeft ook recht op een antwoord als de leden een vraag stellen aan de directeur.


De directeur moet info doorgeven aan de raad. Het gaat over alle info die belangrijk is voor de groep van bewoners, bijvoorbeeld over veranderingen in gebouwen, een overzicht van de inkomsten en uitgaven, hoe het personeel werkt, … . De directeur geeft geen persoonlijke info over gebruikers.
De Raad van Bestuur van KOCA vzw nodigt een lid van de gebruikersraad uit, als de Raad van Bestuur zaken bespreekt die belangrijk zijn voor het MFC.
11.3. Reglement van de gebruikersraad
De gebruikersraad werkt volgens regels. Zie in de bijlage bij het contract: 'Het huishoudelijk reglement van de gebruikersraad'. Je kan ze altijd inkijken:

 • bij de contextbegeleider

 • op www.koca.be onder ‘kwaliteitszorg’

Leeft de raad volgens jou de regels niet na? Dan kan je een klacht indienen. Schrijf een brief met je klacht naar de directie en de Raad van Bestuur van KOCA. Ga je niet akkoord met hun antwoord op je brief, dan schrijf je een brief naar de leidend ambtenaar van het VAPH.12. Hoe dien je een klacht in?
12.1 Je bent niet tevreden over de ondersteuning of het verblijf

Ben je niet tevreden over de ondersteuning die je krijgt, of over je verblijf in het MFC? Dan kan je dit melden als volgt:


Stap 1

Spreek af met je ouders. Praat samen met de persoon over wie je niet tevreden bent. Die reageert normaal binnen 5 werkdagen.


Stap 2

Zijn jij en je ouders niet tevreden over het antwoord? Meld dit dan aan de contextbegeleider. De contextbegeleider geeft je een antwoord binnen 30 dagen.


Stap 3

Zijn jullie nog niet tevreden met het antwoord, schrijf dan een brief aan de voorzitter van het directieteam. Die noteert dat hij of zij jullie klacht ontvangen heeft in het klachtenregister. Binnen 30 dagen krijgen jij en je ouders een brief van de directeur. Daarin stelt hij of zij een oplossing voor.


Jullie kunnen ook al bij stap 1 een brief met een klacht sturen naar de directeur. Jullie kunnen de klacht altijd intrekken.
Stap 4

Gaan jullie niet akkoord met de oplossing van de directeur, dan sturen jullie de klacht naar de Raad van Bestuur van KOCA:

KOCA vzw

Voorzitter van de Raad van Bestuur

Van Schoonbekestraat 131

2018 Antwerpen


Die Raad van Bestuur richt een klachtencommissie op.
Wie zit in die commissie?

De commissie bestaat uit minstens twee leden: • Eric Vandermussele van de Raad van Bestuur van KOCA

 • Jan Verreth van de gebruikersraad


Wat doet de commissie?

 • De leden van de commissie luisteren naar alle partijen. Ze proberen een oplossing te zoeken waarmee alle partijen akkoord gaan. Jij en je ouders mogen hulp krijgen van een andere persoon.
 • Binnen 30 dagen nadat jullie de klacht ingediend hebben, stelt de commissie haar oplossing voor aan jou, je ouders en het MFC. Raken de leden van de commissie het niet eens? Dan laat de commissie jullie de verschillende oplossingen van alle leden horen.
 • Het MFC meldt jou en je ouders binnen 30 dagen hoe het de oplossing van de commissie zal toepassen.


Stap 5

Als jij en je ouders nog niet tevreden zijn met de oplossing, stuur je de klacht naar:Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap
Leidend ambtenaar

Sterrenkundelaan 30

1210 Brussel
12.2 Klacht over ontslag

Je kreeg te horen dat je niet langer kan verblijven in het MFC. Gaan jij en je ouders niet akkoord met je ontslag uit het MFC? Dan kan je meteen jullie klacht sturen naar de klachtencommissie.


Wie zit in die commissie?

De commissie bestaat dan uit drie leden: • Eric Vandermussele van KOCA

 • Jan Verreth van de gebruikersraad

 • een derde persoon die niet behoort tot KOCA. Hij of zij is bij voorkeur een expert in bemiddeling. Het MFC en de gebruikersraad duiden die aan. De derde persoon blijft 4 jaar lid van de commissie. Daarna kan hij of zij opnieuw 4 jaar lid worden. Tot 30 juni 2015 is dat Ria Grommen.Wat doet deze commissie?


 • De commissie luistert naar jou en je ouders en je begeleiders.

 • De commissie stelt binnen 30 dagen een oplossing voor waarmee iedereen akkoord gaat, bijvoorbeeld hoe je ondersteuning in 't vervolg kan gebeuren in het MFC of met wie het MFC samenwerkt om de ondersteuning verder te zetten.

 • Die oplossing komt in je handelingsplan.

De opzegtermijn loopt niet verder zolang de commissie je naar een oplossing zoekt.


13. Tuchtmaatregelen
13.1 Wanneer kan het MFC een tuchtmaatregel nemen?
We hebben respect voor elkaar, ook voor het materiaal van anderen. Heb je dat niet, dan kan het MFC een tuchtmaatregel nemen. Dat kan gebeuren in de volgende gevallen:

 • Je slaat, schopt … anderen.

 • Je pest anderen.

 • Je misbruikt anderen seksueel.

 • Je steelt of je vernielt materiaal van het MFC of van anderen met opzet.

Het MFC zorgt dat alle kinderen, jongeren en alle medewerkers veilig en gezond zijn. Als je gedrag anderen in gevaar brengt, kan het MFC tuchtmaatregelen nemen. Dat kan gebeuren in de volgende gevallen: • Je drinkt alcohol of je neemt drugs.

 • Je hebt een wapen.

Het MFC probeert eerst dat gedrag tegen te gaan door je te helpen. Lukt dat niet? Dan moet het MFC uiteindelijk een tuchtmaatregel nemen. Meer info vind je in de tekst ‘Omgaan met grenzen vanuit een positieve opvoedingshouding’. Die kan je inkijken: • bij je begeleiders

 • op www.koca.be


13.2 Welke maatregelen kan het MFC nemen?

De maatregel hangt af van 2 zaken: • Hoe zwaar stoorde je gedrag anderen?

 • Welke maatregelen bestaan er op de school waar je naartoe gaat?

Het MFC onderzoekt beide zaken, en neemt dan, in overleg met de school, een tuchtmaatregel. Dat kan een van de volgende maatregelen zijn: • Je mag niet deelnemen aan bepaalde activiteiten in de ondersteuningsgroep, je mag bepaalde taken niet doen, of je moet op je kamer blijven. Je begeleiders spreken af welke maatregel ze nemen.

 • Je krijgt een waarschuwing, je mag niet meer in de ondersteuningsgroep blijven, of het MFC ondersteunt je niet meer (zie punt 10.4). De directeur van het MFC legt deze maatregel op.


14. Hoe houdt het MFC je gegevens bij?
Het MFC houdt een dossier met jouw gegevens bij. Het MFC bewaart dat dossier op een veilige plaats2.
We gaan op de volgende manier om met je gegevens en je dossier:

 • Je begeleiders van het MFC en begeleiders van andere diensten die jou en je ouders ondersteunen, geven aan elkaar gegevens door om jou en je ouders goed te kunnen helpen. We geven enkel gegevens aan elkaar door die belangrijk zijn voor de ondersteuning. Jij en je ouders gaan hiermee akkoord.
 • We geven enkel gegevens door aan diensten buiten het MFC, als je ouders en je pedagoog of de directeur akkoord gaan. Ben je ouder dan 12 jaar en weet je heel goed wat het beste voor je is (zie punt 8)? Dan moet jij ook akkoord gaan.
 • Meestal geven je ouders ons gegevens over het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB), dokters … Deze gegevens komen ook in je dossier.
 • We kopiëren enkel verslagen uit je dossier, zoals verslagen van de klassenraden, verslagen over de bespreking van je handelingsplan, interne onderzoeken ... Je pedagoog of de directeur geeft eerst toestemming om die gegevens te kopiëren.
 • Elke medewerker van het MFC moet je gegevens beschermen. Hij of zij mag geen gegevens doorgeven aan mensen die je niet helpen.
 • Wil je de gegevens van je dossier inkijken?

Hiervoor gelden regels die vastgelegd zijn in een wet over je rechten (zie punt 8). Normaal gezien mogen alleen je ouders en je begeleiders je dossier lezen. Jijzelf mag alleen bepaalde delen van je dossier inkijken als je weet wat goed voor je is (meestal is dat als je 12 jaar of ouder bent).

Gegevens over je gezondheid bewaren we apart. Die kunnen jij en je ouders niet zonder bijstand van een dokter of een paramedische medewerker (bijv. logopedist, verpleegkundige) inzien.


Wil je toegang hebben tot je dossier? Vraag het aan je pedagoog.


15. Het kwaliteitshandboek
In het kwaliteitshandboek staat hoe het MFC kwaliteitszorg biedt. Met die zorg willen we jou en je ouders de ondersteuning bieden die jullie nodig hebben. Dankzij het handboek kunnen we beter nagaan hoe tevreden jullie zijn over de ondersteuning die jullie krijgen. Het is een middel om de ondersteuning nog beter te maken.
We vragen vaak jullie mening over de ondersteuning, via:

 • lijsten met vragen

 • overleg, zoals de gebruikersraad, groepsvergaderingen, als we je handelingsplan bespreken …

Het kwaliteitshandboek kunnen jij en je ouders altijd inkijken: • via www.koca.be. Klik door naar ‘algemeen’ en daarna naar ‘kwaliteitszorg’

 • bij de medewerker die verantwoordelijk is voor kwaliteitszorg


16. Waarvoor ben je verzekerd?


 • De gebouwen van het MFC zijn verzekerd.

 • Je bent verzekerd via een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid.

 • Je bent verzekerd als je een ongeval hebt in het bedrijf waar je een stage doet.


17. Het MFC wijzigt de afspraken van dit document. Hoe gebeurt dat?
Jij en je ouders ondertekenen het contract met het MFC en zijn akkoord met de afspraken in dit document. Wil het MFC deze afspraken wijzigen na de datum van ondertekening? Het MFC overlegt dan vooraf altijd met de gebruikersraad. De contextbegeleider meldt de wijzigingen altijd aan jou en je ouders.

1 Als we ‘je ouders’ schrijven, bedoelen we altijd ‘je ouders of je wettelijke vertegenwoordigers’.

2 We bewaren het dossier volgens de wet van 8 december 1992 tot de bescherming van de privacy.

De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina