Komt allen tesamenDovnload 56.75 Kb.
Datum23.08.2016
Grootte56.75 Kb.


Kom naar buiten met je vreugde!

Kerstviering
Heilig Hartziekenhuis Mol
Komt allen tesamen”
Komt allen tesamen, jubelend van vreugde

Komt nu, O, komt nu naar Bethlehem

Ziet nu de vorst der eng’len hier geboren

Komt laten wij aanbidden

Komt laten wij aanbidden

Komt laten wij aanbidden die Koning
De hemelse eng’len riepen eens de herders

Weg van de kudde naar ’t schamel dak

Spoeden ook wij ons met eerbied’ge schreden

Komt laten wij aanbidden

Komt laten wij aanbidden

Komt laten wij aanbidden die Koning
O, Kind ons geboren, liggend in de kribbe

Neem onze liefd’ in genade aan

U, die ons liefhebt, U behoort ons harte

Komt laten wij aanbidden

Komt laten wij aanbidden

Komt laten wij aanbidden die Koning
Kruisteken en begroeting

De diepe vrede en vreugde die Jezus, God-met-ons, met zich meebrengt, moge in uw hart ervaarbaar worden, in uw familie

en onder de mensen met wie je omgaat.
Welkom

Lieve mensen, van harte welkom in deze kerstviering.

Kerstmis is een gebeuren met veel uitersten:

De koude buiten en de warme gezelligheid binnen.

Het samen vieren met familie en vrienden, maar ook de realiteit van niet thuis kunnen zijn omwille van je gezondheid.

Er is de lieve aandacht van mensen die jou verzorgen, maar ook het sterker gevoeld gemis van een geliefd persoon die er niet meer bij is… Ieder van ons is hier naartoe gekomen met zijn eigen verlangens en emoties.

Ook het kerstverhaal is een verhaal van uitersten.

Het kind Jezus, dat geboren wordt, ver van huis in een stál;

maar juist over dát gebeuren zongen de engelen dat het een grote vreugde zou betekenen voor alle mensen van goede wil.

Ieder van ons heeft in zijn leven al wel zo’n ‘stalmoment’ ervaren; en misschien zijn er ook nu redenen waardoor je denkt dat je maar moeilijk Kerstmis kan vieren… Maar als je goed luistert naar het kerstverhaal, dan zijn juist mensen in donkere en moeilijke situaties de eersten die te horen krijgen dat God zelf licht zal brengen en hen zal bevrijden. Laten we alvast aan het begin van deze viering ons hart openstellen voor wat van godswege in ons hart geboren mag worden..


Gebeden om licht over onze stalmomenten

L1.

Kerstmis is een feest van vrede.

Maar hoe kunnen we dat vieren, God,

als in onze wereld op zoveel plaatsen

oorlog heerst, als zelfs in onze families

sommige banden koud en afstandelijk zijn geworden?Kom met uw licht en bevrijd ons.

L2.

Kerstmis is een feest van vreugde.

Maar hoe kunnen we nog lachen, God, als we elke dag pijn lijden, of als we onze lichamelijke krachten voelen verminderen,

als we ons alleen voelen en ons afvragen voor wie we eigenlijk nog iets betekenen.Kom met uw licht en bevrijd ons.

L3.

Kerstmis is een feest van liefde. Maar hoe kunnen mensen dat vieren, God, wanneer de liefde, waarin ze destijds zo stevig geloofden, niet te realiseren bleek; wanneer één op zeven vrouwen al slachtoffer is geweest van partnergeweld?Kom met uw licht en bevrijd ons.

L4.

Kerstmis is een feest van gezellig samenzijn.

Maar hoe moeten mensen dat vieren

die nu door de hoge energieprijzen in de kou zitten,

die weinig geld overhielden voor lekker eten en cadeautjes.

Kom met uw licht en bevrijd ons
Gebed

V: In het donkerste van de nacht, God,

geeft Gij ons Jezus als Licht.

Daar waar mensen geen uitkomst meer zien,

opent Gij onverwacht nieuwe mogelijkheden.

allen:

Maak ons hart open

en omgeef het met uw tederheid

opdat het ook ons mag overkomen, dit uur:

dat wij Hem vinden, midden

de soms moeilijke realiteit van ons leven.

Dat dit de dag mag zijn van een nieuw begin:

vrede die aanbreekt, toekomst die open gaat,

vreugde die opspringt in ons hart,

omdat Gij opnieuw mens wordt in ons

door Jezus Christus, onze Heer. Amen.
Een verhaal: Een kleine jongen en God
Er was eens een kleine jongen die graag God wilde ontmoeten. Hij was zich ervan bewust dat de weg naar de plaats waar God leefde heel lang zou zijn. Dus pakte hij zijn rugzak, stopte er enkele blikjes frisdrank en een paar repen chocolade in, en ging op stap.
Na een kleine wandeling kwam hij in een park. Daar zag hij een oude man op een bank. Hij keek naar de duiven die de brood-kruimels oppikten die hij voor hen op de grond had gegooid.

De kleine jongen ging bij de man op de bank zitten en deed zijn rugzak open. Toen hij een blik frisdrank wilde opentrekken, ontmoette zijn blik die van de oude man. Hij pakte een chocoladereep uit zijn rugzak en gaf die aan de man.


Dankbaar nam deze de zoetigheid aan en glimlachte even. De jongen vond dat de man zo lief glimlachte en gaf hem ook een blikje frisdrank. De man glimlachte weer, nog mooier dan eerst.
De kleine jongen vond het prachtig. Zo zaten die twee een hele tijd op de bank in het park en aten met elkaar de chocoladerepen en dronken frisdrank, maar geen van beiden zei een woord.

Toen het donker werd, voelde de jongen dat hij moe werd en hij besloot terug naar huis te gaan. Na enkele stappen stopte hij, keerde terug naar de oude man en gaf hem een dikke knuffel. De man glimlachte weer heel gelukkig.


Toen hij thuiskwam zag zijn moeder de vreugde op het gezicht van haar zoontje en vroeg: ”wat heb je vandaag voor leuks gedaan dat je zo blij kijkt?” En de kleine jongen zei: ” ik heb vandaag met God gegeten en hij heeft een heel mooie glimlach!”
Ook de oude man was naar huis gegaan, waar zijn zoon op hem wachtte. Ook die vroeg hem waarom hij er zo vrolijk uitzag.

En hij antwoordde: ”Ik heb vandaag met God gegeten en Hij is veel jonger dan ik had gedacht.”


Lied: “Hoe leit dit kindeke”
Hoe leit dit kindeke hier in de kou
Ziet eens hoe alle zijn ledekens beven.
Ziet eens hoe dat het weent en krijt van rouw!

Na, na, na, na, na, na, kindeke teer,


Ei zwijg toch stil, sus, sus, en krijt niet meer.

Sa ras dan, herderkens komt naar de stal


Speelt een zoet liedeke voor dit teer lammeken
Het dunkt mij dat het nu haast slapen zal

Na, na, na, na, na, na, kindeke teer,


Ei zwijg toch stil, sus, sus, en krijt niet meer.

En gij, o engelkens, komt ook hier bij


Zingt een motetteke voor uwen koning
Wilt hem vermaken met uw melodij

Na, na, na, na, na, na, kindeke teer,


Ei zwijg toch stil, sus, sus, en krijt niet meer.


Het Kerstevangelie volgens Lucas Lc.2,1-14
In die tijd kondigde keizer Augustus een decreet af dat alle inwoners van het rijk zich moesten laten inschrijven. Deze eerste volkstelling vond plaats tijdens het bewind van Quirinius over Syrië. Iedereen ging op weg om zich te laten inschrijven, ieder naar de plaats waar hij vandaan kwam. Jozef ging van de stad Nazaret in Galilea naar Judea, naar de stad van David die Betlehem heet, aangezien hij van David afstamde, om zich te laten inschrijven samen met Maria, zijn aanstaande vrouw, die zwanger was. Terwijl ze daar waren, brak de dag van haar bevalling aan, en ze bracht een zoon ter wereld, haar eerstgeborene. Ze wikkelde hem in een doek en legde hem in een voederbak, omdat er voor hen geen plaats was in het nachtverblijf van de stad.
Niet ver daarvandaan brachten herders de nacht door in het veld, ze hielden de wacht bij hun kudde. Opeens stond er een engel van de Heer bij hen en werden ze omgeven door het stralende licht van de Heer, zodat ze hevig schrokken. De engel zei tegen hen: ‘Wees niet bang, want ik kom jullie goed nieuws brengen, dat het hele volk met grote vreugde zal vervullen:

vandaag is in de stad van David voor jullie een redder geboren. Hij is de Messias, de Heer. Dit zal voor jullie het teken zijn: jullie zullen een pasgeboren kind vinden dat in een doek gewikkeld in een voederbak ligt.’ En plotseling voegde zich bij de engel een groot hemels leger dat God prees met de woorden: 
‘Eer aan God in de hoogste hemel
en vrede op aarde voor alle mensen die hij liefheeft.’

Toen de engelen waren teruggegaan naar de hemel, zeiden de herders tegen elkaar: ‘Laten we naar Bethlehem gaan om met eigen ogen te zien wat er gebeurd is en wat de Heer ons bekend heeft gemaakt.’ Ze gingen meteen op weg, en troffen Maria aan en Jozef en het kind dat in de voederbak lag. Toen ze het kind zagen, vertelden ze wat hun over dat kind was gezegd. Allen die het hoorden stonden verbaasd over wat de herders tegen hen zeiden, maar Maria bewaarde al deze woorden in haar hart en bleef erover nadenken.

De herders gingen terug, terwijl ze God loofden en prezen om alles wat ze gehoord en gezien hadden, precies zoals het hun was gezegd.


Lied: Nu zijt wellekome.
Nu zijt wellekome, Jesu lieve Heer

Gij komt van alzo hoge, van alzo veer

Nu zijt wellekome van de hoge hemel neer

Hier al in dit aardrijk zijt Gij gezien nooit meer. Kyrieleis


Christe Kyrieleison, laat ons zingen blij

Daarmee ook onze leisen beginnen vrij

Jezus is geboren op de heilige kerstnacht

Van een maged reine die hoog moet zijn geacht. Kyrieleis


D’ herders op de velden hoorden een nieuw lied

Dat Jezus was geboren, zij wisten ’t niet

Gaat aan geender straten en gij zult hem vinden klaar

Bethlem is de stede, daar is’t geschied voorwaar. Kyrieleis


Overweging
Voorbede
V. Als wij geloven dat God in Jezus mens is geworden, als wij ook belijden dat Hij uit liefde voor ons aan het kruis is gestorven, dan mogen wij ervan overtuigd zijn dat ieder van ons in Gods ogen onnoemelijk veel waard is en dat God al onze relaties met anderen wil bezielen. Daarom kunnen wij vol vertrouwen bidden:
L1. Bidden wij om licht over al die plekken waar vluchtelingen proberen te overleven te midden van ontbering en koude of dreigend geweld; dat wij en zovelen die het goed hebben

hun hart en portemonnee openen. Dat ook mensen in nood iets van de kerstvreugde mogen ondervinden. Laten wij bidden…


L2. Bidden wij voor onze dokters, verpleegkundigen, therapeuten, vrijwilligers, voor alle medisch en niet medisch personeel … zoveel mensen die zich onvermoeibaar inzetten in ons ziekenhuis.

Dat zij vreugde beleven aan hun werk en instrument zijn van Gods liefde, dat zij niet alleen bijdragen aan de heling van het lichaam, maar daarmee ook aan het geluk van hun patiënten.

Laten wij bidden…
L3. Bidden we voor allen die deze dagen hier of elders in het ziekenhuis moeten doorbrengen; ook voor hun partner, hun kinderen, familie en vrienden, dat zij hen met liefdevol geduld nabij zijn en steunen.

Dat onze patiënten, die nu de kerstsfeer buiten en thuis minder kunnen opsnuiven, juist meer de kerstvreugde mogen ervaren in hun hart. Laten wij bidden…


L4. Bidden we voor zoveel mensen die zich in deze dagen niet goed in hun vel voelen door een gebroken relatie, door rouw, door pesterijen, door eenzaamheid, depressie of burn-out. Dat zij mensen mogen ontmoeten met een warm hart, die hen het vertrouwen in zichzelf teruggeven. Laten wij bidden…
V. God-met-ons, Gij weet wat er op dit moment omgaat in het hart van elk van ons, hoezeer wij verlangen naar liefde en geluk. Kom in ons bestaan, bewoon ons hart en verlicht ons pad

zodat wij diepe vreugde ervaren en die weten te vermeerderen door ze te delen, naar het voorbeeld van Jezus, uw Zoon en onze Heer. Amen.Lied: “Eer zij God”
Eer zij God in onze dagen, eer zij God in deze tijd.

Mensen van het welbehagen, roept op aarde vrede uit.

Gloria in excelsis Deo.
Eer zij God die onze Vader en die onze Koning is.

Eer zij God die op de aarde naar ons toe gekomen is.

Gloria in excelsis Deo.
Lam van God, Gij hebt gedragen alle schuld tot elke prijs

Geef in onze levensdagen peis en vree, kyrieleis.

Gloria in excelsis Deo.

Communiegebed


God, Gij die ons altijd weer bemoedigt,

wij danken U voor Jezus,

Uw stem, Uw hart op onze aarde.

Wij danken U omdat Jezus trouw bleef aan het Bijbelse visioen:

want Hij ging om met herders zonder naam,

met tollenaars en zondaars,

Hij was nabij aan mensen die klein waren in de ogen van velen,

maar belangrijk in Uw ogen, God.


Jezus keerde alles om:

Wie groot wil zijn, zal anderen dienen.

Wie Hem wil volgen, zal zijn kruis opnemen,

zijn leven delen met anderen,

zijn blijde boodschap verkondigen;

leren geven, maar ook ontvangen,

groeien in liefde ten einde toe.
Zo willen ook wij proberen, om als herders voor elkaar en voor uw schepping te zorgen. Geef dat we samen werken aan het Land van liefde en gerechtigheid.
Wij scharen ons rondom zijn tafel en delen het Brood dat Hij ons heeft nagelaten - teken van zijn leven onder ons -

omdat wij mensen willen worden als Hij,

mensen die geloven in elkaar

en vertrouwen op U, onze Vader.

Wij vragen U, Vader, geef dat wij door het eten van dit brood

deel krijgen aan het leven in de heilige Geest,

een leven van waarheid, goedheid en recht,

een leven in vrede, het eeuwige leven.

Dan zullen wij samen groeien

tot een gemeenschap van vreugdevolle mensen,

die vruchtbaar aanwezig zijn in de wereld van vandaag

en die uw liefde vertolken voor al uw mensen.
Verbonden met allen die in U geloven, verbonden vooral met hen die U in navolging van Jezus ‘Vader’ noemen, bidden wij:

Onze VaderVredewens
De eerste aankondiging van de menswording van God ging gepaard met een wens van vrede aan de herders en een aanzegging van diepe vreugde voor alle mensen van goede wil.

Jezus wil in ons hart een Bron van vrede en vreugde zijn.

Jezus Christus, die vrede en vreugde schenkt, zij met ieder van U!

En ook met U.
Communie Muziek

Bezinning na de communie:
Het gaat niet om een kind,

maar om de werkelijkheid

die in dat kind verscholen zit.

Om leven gaat het,

nieuw en ander leven

dat in de praktijk van mensen,

in de schoot van een gemeenschap,

opnieuw geboren – zichtbaar wordt.

Mensen bloeien open

om er te zijn voor anderen.


Carlos Desoete
Slotgebed
Liefdevolle God,

Wij danken U voor de warmte

en de vreugde van dit kerstfeest,

wij danken U

voor het vertrouwen

dat ons leven zin heeft

omdat Gij persoonlijk bezig bent

met ieder van ons en voor ons

ongehoord nieuwe wegen opent.
Wij danken U voor deze plek waar mensen samen werken en voor anderen zorgen, waarbij Uw Geest soms voelbaar aan het werk is en waarbij wij mogen getuigen van Uw tedere zorg voor mensen. Laat deze vreugde, ons aangezegd bij de geboorte van het Kind Jezus, ons begeleiden in de komende kersttijd en in het nieuwe jaar. Amen.
Zegen
Ontdek de vreugde die Jezus je geeft op de bodem van je hart

en deel ze met anderen. Dan zal Gods zegen jou begeleiden

H
Susa Nina

t Hemelse hof in een arme stalEn engelen wieken naar ’t aardse dal

En vullen de sferen met feestgeschal

Susa Nina, voor de koning van ‘t heelal

ij die is Vader, Zoon en Heilige Geest. Amen.
Slotlied: Stille Nacht
Stille nacht, heilige nacht Susa Nina

Alles slaapt, eenzaam wacht f in een arme stal

Bij het kindje ’t hoogheilige paar wieken naar ’t aardse dal

Rond de kribbe zingt d’ engelenschaar

Slaap in hemelse rust, slaap in hemelse rust.
Stille nacht, heilige nacht

Davids zoon, lang verwacht

Wordt door d’ herders begroet in de stal

Op de bergen klinkt vreugdegeschal

Heil de redder is daar, heil de redder is daar
Stille nacht, heilige nacht

’t Godlijk kind vreedzaam lacht

Liefde spreekt uit zijn mondeke teer

Komt, knielt allen bij ’t kribbeke neer

Schenk hem allen uw hart, schenk hem allen uw hart

Hou even halt bij het Kind in de kribbe

kijk in z’n twinkelende oogjes

en open je voor wat Hij je zeggen wil:

Er is Iemand voor wie jij

onnoemelijk belangrijk bent,

aan wie je je helemaal mag toevertrouwen!
Dat je dit mag ontdekken

te midden de gezelligheid en warme kerstattenties

of … in het je geborgen weten diep in je eigen hart.

Moge je dit ook anderen laten voelen

in wensen en cadeautjes

in een spontane gift

in een lief zorgend gebaar

in tekens van trouwe vriendschap.


Vreugdevol kerstfeest!


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina