Koninklijk Technisch Atheneum gitbo (kta gitbo) zoals goedgekeurd door de raad van bestuur op 28 augustus 2012 Aandacht!Dovnload 203.76 Kb.
Pagina1/8
Datum24.08.2016
Grootte203.76 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8


Molenstraat 2, 3140 Keerbergen

Tel. 015/51.25.94 Fax. 015/51.55.59

www.gitbo.be

Schoolreglement

2012 - 2013

Schoolreglement voor het gewoon voltijds secundair onderwijs
Schoolreglement van het Koninklijk Technisch Atheneum GITBO

(KTA GITBO)
zoals goedgekeurd door de raad van bestuur op 28 augustus 2012

Aandacht!
Waar in dit reglement verwezen wordt naar de ouders, bedoelen we ook de meerderjarige leerling (die autonoom kan optreden) of de personen die de minderjarige leerling in rechte of in feite onder hun bewaring hebben.

Bij het verzamelen van de gegevens van uw kind respecteert de school de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer.Inhoud

Inhoud 3

1. Een democratisch werkende school 5

1. 1. Ons schoolteam 6

1. 2. De inrichtende macht 7

2. Ons studieaanbod 8

3. Klare afspraken … goede vrienden 9

3. 1. Inschrijvingen 10

3. 2. Uitschrijvingen 11

3. 3. Regelmatige leerling 12

3. 4. Vrije leerling 12

3. 5. Afwezigheden 12

3. 6. Dagindeling 13

3. 7. Organisatie van het schooljaar 14

3.8. Vakantie en verlofregeling 14

3.9. Studie door afwezigheid van een leerkracht 14

3.10. Middagpauze 14

3.11. Te laat 15

3.12. Kledij 15

3.13. Veiligheid in en rond de school 16

3.14. Gebruik gsm, mp3, … 17

3.15. Persoonlijke bezittingen 18

3.16. Vandalisme 18

3.17. Financiële bijdragen van de ouders/leerlingen 18

3.18. Reclame en sponsoring 19

3.19. Privacywetgeving: gebruik van beeldmateriaal 19

3.20. Ziekte, ongeval en toedienen van medicatie 19

3. 21. Gezondheidsbeleid: 19

3.22. Partnerschap met de lokale politie 21

4. Begeleiding en evaluatie van de studies 22

4.1. Evaluatie : algemeen 22

4.2. De bevindingen van de begeleidende klassenraad 24

4.3. Evaluatie in TSO 24

4.3.1. Evaluatie via examens 24

4.3.2. Evaluatie van stages en geïntegreerde proef 25

4.3.3. Delibererende klassenraad in TSO 254.4. Evaluatie in het Modulair Onderwijs 26

4.4.1. Modulaire evaluatie 26

4.4.2. Delibererende klassenraad in BSO 27

4.4.3. Studiebekrachtiging 274.5. Elke leerling heeft recht op een eerlijke beoordeling 28

5. Orde en tucht zijn belangrijk 28

5.1. Ordemaatregelen 28

5.2. Tuchtmaatregelen 30

5.3. Beroepsprocedure tuchtmaatregel “definitieve uitsluiting” 30

6. Algemene klachtenprocedure 30

7. Bijlagen bij het schoolreglement 31

Bijdrageregeling 32

1. Een democratisch werkende school


Een goede samenwerking tussen leerling, ouders en personeel van de school is een noodzakelijke voorwaarde voor een vlot functioneren. Vandaar dat wij inspraak, mee beslissen, mee verantwoordelijk zijn … belangrijk vinden in onze school. Dit blijkt duidelijk uit onze organisatie en werking die passen in het algemeen pedagogisch project van het Gemeenschapsonderwijs (PPGO).
Dit pedagogisch project heeft een pluralistische grondslag. Het beantwoordt aan de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en vooral de Rechten van het Kind.
Het pedagogisch project streeft een totale ontwikkeling van de persoon na en heeft daarbij oog voor de optimale ontwikkeling van elke individuele leerling. In de ontwikkelingsbegeleiding van de jongeren leggen wij de klemtoon én op de mens als individu én op de mens als gemeenschapswezen.
Om onze doelstellingen te bereiken, stemmen wij onze beleidsvisie af op ons pedagogisch project. Onze school is democratisch. Daarom willen wij in onze school een proces op gang brengen waarbij alle belanghebbenden zich uitgenodigd en gestimuleerd voelen om betrokken te worden bij het beleid en de uitvoering van de beleidsbeslissingen.
Voor de integrale versie van het PPGO! Verwijzen we naar de website van het GO!: www.g-o.be

1. 1. Ons schoolteam


In onze school wordt veel belang gehecht aan de participatie van allen die bij de school betrokken zijn. Daarom bestaat voor iedere geleding een participatieorgaan.
Ons schoolteam bestaat uit:

     • De schoolleiding

     • Het onderwijzend personeel *

     • Het ondersteunend personeel *

     • Opvoeders

      • Administratieve medewerkers

     • Het meesters-, vak- en dienstpersoneel *

*Zie ook onze website www.gitbo.be

Het schoolteam werkt samen met:     • De pedagogische raad, vierjaarlijks verkozen door en uit de leerkrachten en het ondersteunend personeel. Deze raad is een adviesorgaan voor pedagogische aangelegenheden.

     • De ouderraad, vierjaarlijks verkozen door en uit de ouders. Deze raad is een adviesorgaan voor alle algemene en organisatorische aangelegenheden die ouders betrekken bij het schoolleven van hun kinderen. Het kan in geen geval een raad zijn die beraadslaagt over specifieke problemen van individuele leerlingen.

     • De leerlingenraad, jaarlijks verkozen door en uit de leerlingen. Deze raad is een adviesorgaan voor organisatorische aangelegenheden die de leerlingen aanbelangen.

Leerlingen die deel uitmaken van de leerlingenraad kunnen voor meningen die zij als lid van de leerlingenraad uiten geen tuchtsancties oplopen.

De leerlingenraad en de ouderraad kunnen op vraag van de schoolraad aan deze laatste een advies uitbrengen over aangelegenheden waarvoor de schoolraad advies- of overlegbevoegdheid heeft. Zij kunnen een advies op eigen initiatief uitbrengen voor zover het buiten de bevoegdheid van de schoolraad valt en enkel betrekking heeft op de leerlingen of de ouders, naargelang het geval. De leerlingenraad of de ouderraad hebben over hun activiteiten en standpunten een informatie- en communicatieplicht ten behoeve van alle leerlingen of ouders. De leerlingen zijn niet langer lid van de leerlingenraad wanneer zij de school verlaten hebben; de ouders zijn niet langer lid van de ouderraad wanneer hun kinderen de school verlaten hebben, tenzij de ouderraad hierover anders beslist.
Het schoolteam werkt ook samen met externe diensten:


     • Het Centrum voor Leerlingenbegeleiding of CLB

       • CLB 9 van het Gemeenschapsonderwijs Mechelen – Keerbergen - Heist o/d Berg

Zandpoortvest 9a, 2800 Mechelen

Tel. 015 45 32 32clb.mechelen@g-o.be of clb.mechelen@telenet.be

www.clb9mechelen.be
De decretaal bepaalde informatie en regelgeving betreffende de samenwerking school-CLB in het secundair onderwijs vindt u op de website van Scholengroep 5.

Klik hier voor de link.
  1   2   3   4   5   6   7   8


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina