Koopoptie aandelen in gezamenlijke vennootschapDovnload 12.16 Kb.
Datum23.08.2016
Grootte12.16 Kb.

Koopoptie aandelen in gezamenlijke vennootschap

Partijen:
  1. [naam], [adres],[postcode],[plaats],[e-mailadres], hierna te noemen, koper;

en
[naam], [adres],[postcode],[plaats],[e-mailadres] hierna te noemen: verkoper,


Partijen nemen in aanmerking:

Partijen hebben op [datum] een besloten vennootschap opgericht met de naam [naam].

Partijen hebben ieder voor ..........…........... % deelgenomen in het geplaatste en gestorte kapitaal.

Partijen hebben de wens geuit, wegens verschillen van inzicht met betrekking tot het te voeren beleid, uit elkaar te gaan;


Partijen komen hierbij het volgende overeen:
Artikel 1. Optie

Koper wenst een koopoptie op de aandelen van verkoper. Koper wenst een koopoptie op de verkoper toekomende eigendomsrechten op de [eventuele persoonlijk intellectuele eigendomsrechten] hierna te noemen Overige rechten.


Artikel 2. Koopprijs

De gezamenlijke koopprijs dient hiertoe te worden bepaald rekening houdend met de volgende punten:    1. de intrinsieke waarde van de onderneming volgens door de accountant van de vennootschap per [datum] op te stellen balans;

    2. van de orders die per [datum] niet zijn afgewikkeld wordt door partijen een begroting overlegd met een geschat netto resultaat per order;

    3. van de tot en met [datum] uitgebrachte offertes die voor [datum] door opdrachtgevers zijn geaccordeerd wordt door partijen een opstelling gemaakt, waarbij per offerte de geschatte winst wordt bepaald;

    4. de intrinsieke waarde van de verkoper toekomende eigendomsrechten op de Overige rechten. Partijen zullen ieder een hun redelijk voorkomende waarde bekend maken aan de accountant.

De geschatte resultaten op orders en offertes, zoals genoemd onder b. en c. worden na aftrek van het geldende tarief voor de vennootschapsbelasting geteld bij de intrinsieke waarde.
Artikel 3. Waarde

Het totaal van de onder 2. genoemde prijs wordt geacht de waarde van de onderneming te vertegenwoordigen.


Artikel 4. Optie

Op het moment dat verkoper kennis heeft genomen van de waarde van de onderneming, zoals genoemd in 3, verkrijgt koper een koopoptie op de aandelen en de verkoper toekomende eigendomsrechten op de Overige rechten voor de periode van [aantal] dagen. Deze optie geeft recht op koop van de aandelen en de [verkoper] toekomende eigendomsrechten op de Overige rechten tegen een prijs die gelijk is aan [percentage] % van de in 3 bedoelde waarde van de onderneming.
Artikel 5. Uitoefening

Indien de optie wordt uitgeoefend geschiedt betaling van de koopprijs contant op de rekening van een door [verkoper] aan te wijzen notaris die eveneens voor overdacht van de aandelen zal zorgdragen. Na overdracht van de aandelen treedt [verkoper] terug als bestuurder en heeft finale kwijting plaatsgevonden van alles wat partijen elkaar mogelijk, uit welke hoofde dan ook, verschuldigd zijn hieronder uitdrukkelijk begrepen mogelijke vorderingen van [verkoper] op [koper] .


Artikel 6. Lopende werkzaamheden

De na overdracht nog lopende orders worden door koper volledig begeleid in de afwerking.


Artikel 7. Looptijd

Partijen streven er naar uiterlijk [datum] overeenstemming te hebben bereikt over de prijs waartegen de koopoptie kan worden uitgeoefend.


Deze overeenkomst is opgemaakt en in tweevoud getekend, te [plaats] op [datum].

Handtekening verkoper Handtekening koperBron: Overeenkomsten.nl
Disclaimer

Z24 en Overeenkomsten.nl proberen dit document zo actueel mogelijk te houden en indien nodig aan te passen. Zowel Overeeenkomsten.nl als Z24 aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van dit model.
Versie 1.0 Laatste wijziging 6 mei 2013


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina