Koptekst : Opmerking van de auteursDovnload 55.44 Kb.
Datum17.08.2016
Grootte55.44 Kb.

KOPTEKST : Opmerking van de auteurs :

1) Vul, op de daarvoor bestemde plaatsen in dit model, de namen van de kandidaten-effectieve leden, de kandidaten-opvolgers, de verkozen-effectieve leden en de verkozen-opvolgers aan tot elk lid vermeld wordt.

2) ROOD : De namen van de kandidaat-effectieve leden worden in alfabetische volgorde ingevuld.

3) BLAUW : De namen van de kandidaat-opvolgers worden in de precieze orde ingevuld.BESLUIT VAN DE GEMEENTERAAD BETREFFENDE

DE VERKIEZING VAN DE LEDEN VAN DE POLITIERAADProvincie

Arrondissement

GemeenteUITTREKSEL VAN DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD

BETREFFENDE

DE VERKIEZING VAN DE LEDEN VAN DE POLITIERAAD

Vergadering van :


Aanwezig :
burgemeesterschepenenraadsleden, ensecretaris

Punt van de agenda : verkiezing van de leden van de politieraad.

De gemeenteraad,

Gelet op de Wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus;


Gelet op het Koninklijk Besluit van 20 december 2000 betreffende de verkiezing in elke gemeenteraad van de leden van de politieraad;
Gelet op de Ministeriële Omzendbrief van 14 november 2012 betreffende de verkiezing en de installatie van de politieraadsleden van een meergemeentezone;
Overwegende dat artikel 18 van de Wet van 7 december 1998 bepaalt dat de verkiezing van de leden van de politieraad plaatsheeft tijdens de openbare zitting waarop de gemeenteraad wordt geïnstalleerd of ten laatste binnen tien dagen. Indien die laatste dag een zaterdag, een zondag of een wettelijke feestdag is, wordt die termijn verlengd tot en met de eerstvolgende dag die geen zaterdag, zondag of wettelijke feestdag is;
Overwegende dat de politieraad van de meergemeentezone overeenkomstig artikel 12, eerste lid, van de Wet van 7 december 1998, samengesteld is uit verkozen leden;
Overwegende dat de gemeenteraad overeenkomstig artikel 12, tweede lid, van de Wet van 7 december 1998 dient over te gaan tot verkiezing van leden van de gemeenteraad als lid van de politieraad;
Overwegende dat elk van de gemeenteraadsleden overeenkomstig artikel 16 van de Wet van 7 december 1998 beschikt over stemmen;
Gelet op de voordrachtakten ten getalle van aantal ingediend overeenkomstig de artikelen 2, 4 en 5 van het Koninklijk Besluit van 20 december 2000 betreffende de verkiezing in elke gemeenteraad van de leden van de politieraad;
Overwegende dat, respectievelijk deze akten de hierna vermelde kandidaten voordragen en ondertekend zijn door de volgende verkozenen voor de gemeenteraad:

(hieronder worden, uit elke voordrachtakte, de namen van de verschillende kandidaat-effectieve leden en hun kandidaat-opvolgers vermeld, alsmede de namen van

de gemeenteraadsleden die de voordracht deden)


123Gelet op de kandidatenlijst door de burgemeester opgemaakt, overeenkomstig artikel 7 van

het voornoemd Koninklijk Besluit op grond van gezegde voordrachtakten en luidend als volgt:

(hieronder wordt de kandidatenlijst hernomen)Kandidaat-effectieve leden

in alfabetische volgordeKandidaten-opvolger voor elk hiernaast

vermeld kandidaat-effectief lid in de

volgorde waarin deze zijn voorgesteld om

hem te vervangenNaam : 
Voornamen : 
Geboortedatum : 
Beroep : 

1

Naam : 

Voornamen : 

Geboortedatum : 

Beroep : 2

Naam : 

Voornamen : 

Geboortedatum : 

Beroep : Naam : 
Voornamen : 
Geboortedatum : 
Beroep : 

1

Naam : 

Voornamen : 

Geboortedatum : 

Beroep : 2

Naam : 

Voornamen : 

Geboortedatum : 

Beroep : Stelt vast dat en , gemeenteraadsleden (de jongste in leeftijd), de burgemeester bijstaan bij de verrichtingen van de stemming en van de stemopneming (artikel 10 van het Koninklijk Besluit van 20 december 2000).


Gaat in openbare vergadering en bij geheime stemming over tot de verkiezing van de effectieve leden en hun opvolgers van de politieraad.

raadsleden nemen deel aan de stemmingen en ontvangen ieder stembiljetten


stembiljetten worden overhandigd aan de burgemeester en zijn bijzitters
stembiljetten werden in de stembus aangetroffen

De stemopneming van deze biljetten geeft volgend resultaat:

nietige stembiljetten
blanco stembiljetten
geldige stembiljetten

De op deze (aantal) geldige stembiljetten uitgebrachte stemmen werden toegekend als volgt:

Naam en voornaam van de kandidaat-effectieve leden

Aantal verkregen stemmen

Totaal aantal stemmen :Stelt vast dat de stemmen werden uitgebracht op naam van regelmatig voorgedragen kandidaten-effectieve leden (nagaan of de stemmen uitsluitend werden uitgebracht op naam van personen vermeld op de kandidatenlijst; in tegenovergesteld geval moet dit worden vastgesteld en mag de betrokkene niet verkozen worden verklaard).


Stelt vast dat kandidaat-effectieve leden, die het grootste aantal stemmen hebben verkregen, verkozen worden.
Stelt vast dat kandidaat-effectieve leden wegens staking van stemmen een keuze moet worden gedaan overeenkomstig artikel 17 van de Wet van 7 december 1998.
Gelet op (concreet geval van artikel 18, eerste lid van de Wet van 7 december 1998 aanhalen, dat moet worden toegepast), wordt voorrang verleend aan .

Bijgevolg stelt de burgemeester vast dat:

Verkozen zijn tot effectief lid

van de politieraad
De kandidaten, die als opvolgers voor elk hiernaast vermeld verkozen effectief werden voorgedragen, van rechtswege en in de volgorde van de voordrachtakte de opvolgers zijn van deze verkozen effectief leden12

12Stelt vast dat de verkiesbaarheidsvoorwaarden1 vervuld zijn door:
 • De verkozen kandidaat-effectieve leden;

Eventueel : met uitzondering van , die de voorwaarde van artikel 14 van de Wet van 7 december 1998 niet vervult.
 • De kandidaten, van rechtswege de opvolgers van deze kandidaat-effectieve leden;

Stelt voor dat2:
 • Geen enkel effectief lid zich bevindt in één van de gevallen van onverenigbaarheid bepaald in artikel 15 van de Wet van 7 december 1998;

Of: • Navermelde effectieve leden zich bevinden in een geval van onverenigbaarheid bedoeld in artikel 15 van de Wet van 7 december 1998 :

Bijgevolg kan niet tot eedaflegging worden toegelaten : , opvolger, zal zijn plaats innemen (zie artikel 17, tweede lid, van de Wet van 7 december 1998).


Dit proces-verbaal zal overeenkomstig artikel 18bis van de Wet van 7 december 1998 en artikel 15 van het Koninklijk Besluit van 20 december 2000 betreffende de verkiezing in elke gemeenteraad van de leden van de politieraad, in dubbel exemplaar, naar de bestendige deputatie (of het college bedoeld in artikel 83quinquies, §2 van de bijzondere wet van 12 januari 1989 met beslissing tot de Brusselse Instellingen) worden gezonden.

Namens de gemeenteraad,

De secretaris,

De raadsleden-bijzitters,

De burgemeester,
1 Wanneer een verkozen kandidaat de verkiesbaarheidsvoorwaarden niet vervult, kan de gemeenteraad niet terugkomen op zijn verkiezing. Alleen de bestendige deputatie (en in hoger beroep eventueel de Raad van State) kan een onregelmatige verkiezing vernietigen.

2 Inzake de onverenigbaarheden maakt de raad slechts een gewone opsomming. De onverenigbaarheden moeten immers nog bestaan op het ogenblik van de eedaflegging om de installatie van het betrokken lid te verhinderen.

Proces-verbaal verkiezing leden politieraad – gemeente Pagina van 5

De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina