kris peeters vlaams minister van openbare werken, energie, leefmilieu en natuur antwoordDovnload 41.79 Kb.
Datum20.08.2016
Grootte41.79 Kb.
kris peeters

vlaams minister van openbare werken, energie, leefmilieu en natuur

antwoord

op vraag nr. 76 van 22  

van vera dua
  1. In 2001 is voor het eerst een oproep voor ‘Voorbeeldstellende en vernieuwende groenprojecten in het kader van het Harmonisch Park- en Groenbeheer’ gelanceerd.

Met deze oproep wordt aan lokale besturen een financieel duwtje in de rug gegeven voor het realiseren van kwalitatief hoogstaande groenprojecten die beantwoorden aan de principes van het Harmonisch Park- en Groenbeheer en een voorbeeld zijn voor andere besturen.

De minimumvereiste om in aanmerking te komen voor een betoelaging is dat het project voldoet aan de principes van het Harmonisch Park- en Groenbeheer (HPG). De voorgestelde (her)inrichting moet aandacht besteden aan de 6 pijlers van het HPG. Zowel mens, natuur als milieu zijn van tel. Bovendien moet het project zo ontwikkeld zijn dat de toekomst van het project gegarandeerd is: het moet kaderen in een ruimere visie en gedragen zijn door de bevolking. Het project moet de diversiteit aan functies, structuren en soorten in het park bevorderen. Tot slot dient het ontwerp dynamisch te zijn, zodat er ruimte is om in de toekomst in te spelen op wijzigende behoeftepatronen van de gebruikers.

De projecten moeten ook een inspiratiebron zijn voor andere lokale besturen en voor de inwoners van de gemeente. Het voorbeeldstellende en het vernieuwende karakter van het project is eveneens een criterium bij de beoordeling van de projecten.

De projectoproep is vooral bedoeld om lokale besturen aan te zetten tot meer doordachte groenprojecten van een betere kwaliteit.

Jaarlijks wordt voor deze projectoproep 750.000 euro vrijgemaakt. Per project wordt er maximaal 150.000 euro toegekend. Om zeker te zijn dat de middelen vooral naar groenaanleg gaan, wordt gewerkt met een verdeelsleutel. Voor de groenvoorziening wordt maximum 80% van de kostprijs gesubsidieerd, infrastructuur maximum 25% van de werkelijke kosten. In totaal werden - tussen 2001 en 2006 36 projecten gefinancierd.
Projectsubsidies 2004


Gemeente

Titel project

Subsidiebedrag (€)

Gent

Sint-Baafskouter

150 000

Oostende

Wijk Zandvoorde ’t Kasteeltje

150 000


Gent - Sint-Baafskouter

Het gebied is één van de groene longen rond Gent en planologisch verankerd in het gemeentelijk structuurplan. Op een heel creatieve manier wordt omgesprongen met de bestaande toestand (gebruik fruit- en tuinsoorten) en de beperkingen van het terrein (vervuiling). Bovendien worden natuurlijke ( b.v. ruigtevegetatie) en cultuurrijke ( b.v. fruitboomsoorten) aspecten met elkaar in contact gebracht tot een harmonieus geheel.


Oostende - Wijkpark Zandvoorde 't Kasteeltje

Dit project is een mooi voorbeeld van hoe een park een groen bindmiddel kan zijn tussen het stedelijk weefsel en het natuurgebied. In de zone die het dichtst aansluit bij de dorpskern van Zandvoorde worden de meeste bestaande functies geconcentreerd. Deze zone heeft de meest intensieve ontsluiting. De zone met de meest potentiële natuurwaarden wordt beschouwd als het overgangsgebied naar het landschap. Dit gebied krijgt een natuurlijk karakter met een geringe ontsluiting.


Projectsubsidies 2005


Gemeente

Titel project

Subsidiebedrag (€)

Brasschaat

Buurtpark Antwerpia

110 161

Mortsel

Fort 4

15 566

Aalst

Parktuin Schelfhout

68 063

Eeklo

De melkweg

150 000

Gent

FNO-park

150 000

Gistel

Molensite

126 655

Zonnebeke

Kasteelpark

150 000


Aalst - Parktuin Schelfhout

Met dit project wordt de toegankelijkheid van een bestaand park verbeterd en wordt de inrichting afgestemd op de noden van de gebruikers. Het 1 ha grote domein Schelfhout is gelegen tussen het watertorenplein en het historisch centrum (Zonnestraat en Sint-Kamielstraat). Het is één van de weinige groene ruimtes in de directe omgeving, maar was tot nu toe beperkt toegankelijk.


Brasschaat - Buurtpark Antwerpia

Het buurtpark Antwerpia is een voorbeeld van hoe op een beperkte ruimte toch een kwaliteitsvol groengebied binnen het stedelijk weefsel van Brasschaat kan gecreëerd worden. De verwevenheid tussen aanleg/inrichting en beheer wordt mooi geïllustreerd. Gelijktijdig met de opmaak van het ontwerp werd een beheerplan volgens de principes van het Harmonisch Park- en Groenbeheer opgemaakt.


Eeklo - De Melkweg

Het project beoogt het inrichten van een aantrekkelijke, groene verbinding in het centrum van de stad. Het park heeft voornamelijk een verbindingsfunctie voor de voetgangers in de omgeving van de oude spoorlijn in het sterk verstedelijkt weefsel (centrum Eeklo).

Bij de uitvoering wordt veel aandacht besteed aan integraal waterbeheer. Het water afkomstig van het nieuwbouwproject en de aanpalende wijk wordt geïnfiltreerd naar een aan te leggen moeraszone. Omwonenden en gebruikers worden betrokken bij het overleg van het ontwerp.
Gent - FNO- park

Met dit project wordt een park van 1,8 ha aangelegd, gelegen in de verstedelijkte omgeving van de Bloemekenswijk in de 19de eeuwse gordel van Gent. Het park zal fungeren als buurtpark voor twee wijken waar relatief veel kinderen en migranten met een buitencultuur wonen.


Gistel- Molensite

Dit project toont hoe groenaanleg en historiek hand in hand kunnen gaan. De groenaanleg van de omgeving rond een historische site werkt versterkend en aanvullend aan de bebouwing.


Mortsel - Fort 4

Project Fort 4 is een klein project waarbij betrokkenheid en inspraak centraal staan.


Zonnebeke- Kasteelpark

Kenmerkend voor dit project is dat de voorgestelde beheerswerken het resultaat zijn van een intens overleg tussen de verschillende doelgroepen in de beheerscommissie.


Projectsubsidies 2006


Gemeente

Titel project

Subsidiebedrag (€)

Gent

Arbed Noord

150 000

Hamme

Park Kerkwijck

150 000

Ronse

CCC De Nieuwe Leie

150 000

Staden

Herwaardering van de dorpskern Oostnieuwkerke

150 000

Wevelgem

Overheulestraat - Ledegemstraat

150 000


Gent, Arbed Noord

Het betreft een nieuw park op een voormalig industrieterrein dat deel uitmaakt als één van de groene polen in en rond Gent.


Hamme – Park Kerkwijck

Verlaten groengebied in het centrum van Hamme wordt heringericht en toegankelijk gemaakt.


Ronse – CCC De Nieuwe Leie Ronse (ontwerp)

Deze groene zone sluit aan bij het nieuwe cultureel centrum. De groenaanleg en de bebouwing zijn samen ontworpen en vloeien volledig in elkaar over. Het ontwerp van de groene zones rondom het gebouw bevat een mooie combinatie van historische, recratieve en ecologische componenten.


Staden – Herwaardering van de dorpskern Oostnieuwkerke

Het project is heel vernieuwend: de kerkomgeving wordt integraal uitgebouwd tot park, gebaseerd op Engelse voorbeelden. Om dit te bekomen een aantal harde inrichtingen weggenomen en vervangen door een groene invulling.


Wevelgem – Overheulestraat - Ledegemstraat

Dit project is een mooi voorbeeld van hoe waterbuffering kan gecombineerd worden met parkontwikkeling.
  1. Overzicht van de procedure, toegepast op jaargang 2006.


Stap 1: najaar 2005

Evaluatie en voorbereiding projectoproep.

Principiële goedkeuring procedure projectoproep door de inspecteur van financiën en door de minister.
Stap 2: januari 2006- 1 juni 2006

Lancering projectoproep bij locale besturen d.m.v. folder, website, digitale nieuwsbrief en artikel in groencontact (VVOG). Om een subsidiedossier samen te stellen moet de kandidaat een projectfiche met algemene gegevens, een ontwerp of concept indienen en een aantal vragen i.v.m. de principes Harmonisch Park- en Groenbeheer beantwoorden.


Stap 3: juni – augustus 2006

Selectie van potentiële projecten (ontwerpen en concepten) op basis van selectiecriteria. Deze criteria zijn:

- groenproject in stedelijke omgeving

- gemeente is eigenaar

- het project werd minstens door het college goedgekeurd.

Elk project wordt bezocht door een ambtenaar van het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB).


Stap 4: september 2006

Elke kandidatuur wordt voorgesteld aan een vakjury. Deze voorstelling gebeurt door de indiener. De vakjury bestaat uit vertegenwoordigers van het ANB, RO-Vlaanderen, de Vereniging van Openbaar Groen, Inverde vzw, docenten van de opleiding tuin- en landschaps-architectuur van de Hogeschool Gent en Horteco. De criteria van deze beoordeling zijn:

- principes Harmonisch Park- en Groenbeheer

- vernieuwend en voorbeeldstellend

- participatief karakter

- voorstel is ingebed in een visie.


Op basis van deze criteria worden de projecten gerangschikt.

Deze rangschikking wordt voorgelegd aan de inspecteur van financiën en de minister. De beste projecten ontvangen subsidies tot maximaal 150 000 euro/project.

Er is een totaalbudget van 750 000 euro voorzien.
Stap 5: oktober – december 2006

Beslissing van de minister en betekening van het subsidiebesluit.
  1. Kredieten 2005: 770 445 euro – details zie tabel vraag 1.

Kredieten 2006: 600 000 euro – details zie tabel vraag 1.
Ik ondertekende in 2006 vijf subsidiebesluiten.

Vier projecten zullen aangerekend worden op kredieten van 2006.Eén project wordt gefinancierd met kredieten 2007
Ook voor 2007 is 750 000 euro voorzien op de begroting van het ANB voor voorbeeldstellende en vernieuwende groenprojecten in het kader van het Harmonisch Park- en Groenbeheer. Momenteel herwerkt de administratie de projectoproep.


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina