Kruispunt mededelingenblad van de Hervormde Gemeente Yerseke juni 2014Dovnload 79.88 Kb.
Datum23.07.2016
Grootte79.88 Kb.


KRUISPUNT
Mededelingenblad van de
Hervormde Gemeente Yerseke


juni 2014

Jaargang 11, nr. 3
Inhoud:

Meditatie: “In het verborgene” 3

Kerkdiensten 4

Kerkelijke mutaties + foto’s van belijdenis en doop 6

Uit de kerkenraad van april 2014 10

Gebed bij het Onze Vader 11

Er staat toch ergens dat… 12

Giften voor de kerkradio 15

Gemeenteleden die elders in een verzorgingshuis verblijven 15

Gedicht: Zoals de halmen buigen in de wind 16

De kolenmand 17

Stichting Diaconaal Werkverband, afdeling Reizen 18

Vakantiebijbelweek 19

Namen en adressen 20

Redactie van Kruispunt:

Ds. C. Baggerman, mevr. S. van Stee-Kolff en dhr. J. Fraanje
Kopij voor het volgende nummer inleveren vóór: 29 augustus 2014

We streven er naar om op 11 september 2014 het volgende nummer van Kruispunt uit te laten komen.

Kopij voor volgend nummer inleveren bij: Jan Fraanje, 572672

janfraan@zeelandnet.nl


In het verborgene

Mattheüs 6:1-18
Het geloof wil naar buiten toe. Het moet zichtbaar zijn voor de mensen. Wie Jezus wil volgen, moet zijn licht laten schijnen voor de mensen. En je moet je ook niet schamen voor je geloof, maar er voor uitkomen.
Maar tegelijk moet er veel in het verborgene blijven. Het geven van aalmoezen, de giften voor de armen, dat moet je niet doen voor het oog van de mensen. En ook het gebed moet niet op de hoek van de straat plaatsvinden, waar iedereen het ziet. Het vasten, tijdelijk niet eten of drinken en dan vroom-somber kijken, dat is geen goede zaak.
Jezus leert in de bergrede: doe die dingen in het verborgene. Niet omdat het per se geheim moet blijven. Dat niemand mag weten dat je bidt, dat je gelooft, dat je Christus volgt, dat is het niet. Maar je moet het niet doen met als doel, dat andere mensen het zien en jou dan erom prijzen. Giften doen, bidden en vasten, dat doe je met het oog op God.
Het gaat erom dat Hij het ziet. Het is niet belangrijk wat de mensen er van vinden. Je doet het voor God en voor Hem alleen. Hij ziet in het verborgene – en Hij beloont wie leeft naar zijn woord. Laat zijn wil gedaan worden, op aarde zoals in de hemel.


Ds. C. Baggerman

Kerkdiensten


8 juni Pinksteren

10.00 uur Ds. C. Baggerman

19.30 uur gebedsbijeenkomst


15 juni

10.00 uur Mevr. ds. B.M. van Ginhoven, Aagtekerke


22 juni

10.00 uur Ds. C. Baggerman, viering Heilig Avondmaal,

m.m.v. cantorij
29 juni

10.00 uur Ds. C. Baggerman, afscheid kindernevendienst


6 juli

10.00 uur Ds. C. Baggerman

16.00 uur Ds. C. Baggerman, dijkdienst
13 juli

10.00 uur Ds. C. Baggerman

19.30 uur gebedsbijeenkomst
20 juli

10.00 uur Ds. F. van Vliet, Zaamslag


27 juli

10.00 uur Ds. F.C. de Ronde, Fijnaart


3 augustus

10.00 uur Ds. C. Schipper, Gramsbergen


10 augustus

10.00 uur Ds. P. de Graaf, Zierikzee

19.30 uur gebedsbijeenkomst
17 augustus

10.00 uur Ds. C. Baggerman


24 augustus

10.00 uur Ds. C. Baggerman


31 augustus

10.00 uur Ds. S. Dierx, Waarde


7 september

10.00 uur Ds. C. Baggerman, doopdienst

16.00 uur Ds. B. Kooistra, ontmoetingsdienst

Speciaal voor de belijdenisdienst op 13 april,

had Yvonne Koutstaal een liturgisch bloemstuk gemaakt.


Belijdenis van het geloof gedaan op 13 april 2014:

Marian van Iwaarden-Lamper, Ambachtsherenlaan 35;

Corine Kramer, Carel Fabritiuslaan 37;

Debbie Minnaard, Waghtoplein 1;

Gerjan Overbeeke en Janine Sinke, Hoogewei 65, Goes
Belijdenis van het geloof gedaan en gedoopt op 13 april 2014:

Monique van Dijke-Wondergem, Lelieplein 13;

Elvira van de Griend, Kon. Wilhelminastraat 24;

Tamara van Houte-Oosterveer, Magnolialaan 26;

Ida Lamper-van Oost, Zeeburg 20A;

Petra Murre, Dahlialaan 53Kerkelijke mutaties Hervormde Gemeente Yerseke

Gehuwd op 25 april 2014:

Gerjan Overbeeke en Janine Sinke, Hoogewei 65, GoesNieuw ingekomen:

Fam. Van Houte, Magnolialaan 26

Pascal Hoogerheide en Daniëlle Christiaanse, Korenbloem 16, Kapelle

Verhuisd:

Aron Louwerse naar Buys Ballotstraat 6, 4426 AP GoesRectificatie:

J.D. Dingemanse, Kleine Molenweg 13, Stabroek is niet overgegaan naar Protestantse Gemeente WoensdrechtOverleden:

Jan Braam, Zweedijkseweg 4 81 jaar


Gedoopt op 27 april:

Milan Krijger

Sanne Wilhelmina Pekaar

Anna Veronique Snoep

Dooptekst van Milan: "Vrede is er voor wie op U vertrouwt" Jes.26:3
Dooptekst van Sanne: "Want de Here God is een zon en schild" Ps 84:12
Dooptekst van Veronique is: " In dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door Hem die ons heeft liefgehad" – Rom. 8:37
Namens de Kindernevendienst worden er kinderbijbels overhandigd.

Rick leest de naam van zijn zusje voor.Uit de kerkenraad van april 2014

  • De samenstelling van de commissie-eredienst: predikant, organist, Christian Vogelaar, Petra Verploegh. Na de oproep in KL melden de volgende mensen zich: Kees van Dixhoorn, Kees Geense, Andries Jumelet, Arnold Meijer en Heleen Fraanje

  • Er komen nieuwe publicatieborden in de kerk met uitleg over het kerkgebouw en de geschiedenis van de kerk

  • Er is een baby-aankleedkussen in het invalidentoilet in De Haven.

  • Rosemieke de Kramer gaat tijdelijk stoppen met de Jongeren Nevendienst, er wordt gezocht naar vervanging.

  • De Missionaire Werkgroep komt in de kerkenraadvergadering van mei het een en ander over hun werk vertellen.

Uit de vergadering van de gezamenlijke moderamina kwamen de volgend punten naar voren:  • Hervormde Gemeente Rehoboth wil volledig meedoen met de Kerstnachtdienst.

  • Hervormde Gemeente Rehoboth doet nog niet mee met het avondmaal in Moerzicht

  • Vraag: Is het mogelijk om meer samen te werken met jongerendiensten?Gebed bij het Onze Vader
Zeg niet Vader

als je geen kind kunt zijn.

Zeg niet onze

als je slechts aan jezelf denkt.

Zeg niet hemel

als je slechts naar aardse zaken verlangt.

Zeg niet uw naam worde geheiligd

als je voortdurend je eigen eer zoekt.

Zeg niet uw rijk kome

als je alleen maar hoopt

er zelf beter van te worden.

Zeg niet uw wil geschiede

als je geen tegenslag kunt verdragen.

Bid niet voor het brood van vandaag

als je niet voor de armen wilt opkomen.

Bid niet voor vergeving van schulden

als je in wrok leeft met familie of buren.

Bid niet voor een leven zonder verzoeking

als je voortdurend met het kwaad omgaat.

Bid niet voor een leven zonder kwaad

als je niet op zoek bent naar het goede.

Zeg niet amen en zo zij het

als je dit gebed niet ter harte neemt.
Gebed uit Tsjaad

ER STAAT TOCH ERGENS DAT…
Op huisbezoek of tussendoor worden er wel eens vragen gesteld over de bijbel: ‘Waar staat ook alweer dat…?’ Of: ‘Wat betekent het eigenlijk dat..?’ Vaak zijn dat vragen die mij op dat moment ook even verrassen, of waar ik graag nog even naar wil kijken. Soms komen daar mooie dingen uit, die goed zijn om ook met anderen te delen.

In deze nieuwe rubriek in Kruispunt wil ik dit soort vragen gaan behandelen. Hebt u dus een vraag over een bepaalde bijbeltekst, laat u mij dat dan weten. Ik probeer er dan hier een antwoord op te geven. Vragen kunt mij mailen: cbaggerman1@hetnet.nl, of u belt 571336 of u stopt een briefje in de brievenbus.
Vraag: Wat is de zonde tegen de heilige Geest?
Er zijn bijbelteksten waar een bittere bijsmaak aan zit, en één van de meest bekende van die teksten, is waar Jezus spreekt over de ‘zonde tegen de heilige Geest’. Er hangt een waas van dreiging en geheimzinnigheid omheen. Niemand lijkt precies te weten wat er mee bedoeld wordt, behalve dan dat het heel ‘erg’ is, want deze zonde is onvergeeflijk.
De uitdrukking ‘zonde tegen de heilige Geest’ komt niet letterlijk in de bijbel voor. De zonde die genoemd wordt heet ‘lastering’. Het komt voor bij de eerste drie evangeliën, Mattheüs, Marcus en Lucas.1 Hieronder volgt de tekst in de NBG-vertaling.


Mattheüs 12:31-32

Marcus 3: 28-30

Lucas 12:10

Daarom zeg Ik u: Alle zonde en lastering zal de mensen vergeven worden, maar de lastering van de Geest zal niet vergeven worden.

Spreekt iemand een woord tegen de Zoon des mensen, het zal hem vergeven worden; maar spreekt iemand tegen de Heilige Geest het zal hem niet vergeven worden.Voorwaar, Ik zeg u, dat alle zonden aan de kinderen der mensen zullen vergeven worden, ook de godslasteringen, welke zij gesproken mogen hebben; maar wie gelasterd heeft tegen de heilige Geest, heeft geen vergeving in eeuwigheid, maar staat schuldig aan eeuwige zonde.

Immers, zij zeiden: Hij heeft een onreine geest.


En een ieder, die een woord zal spreken tegen de Zoon des mensen, het zal hem vergeven worden; maar wie tegen de heilige Geest zal lasteren, het zal hem niet vergeven worden.


Opvallend is dus dat Jezus zegt: alle zonde zal vergeven worden (Math. en Mc.), ieder woord dat tegen de Zoon des mensen gesproken is zal vergeven worden (Luc.), maar één ding zal niet (nooit?) vergeven worden: lastering van de Geest, spreken tegen de heilige Geest. Jezus zegt dit in een conflictsituatie. De schriftgeleerden beweren dat hij door de duivel bezeten is, omdat hij anders nooit zulke wonderen zou kunnen doen.

Hoewel de nadruk meestal gelegd wordt op het tweede deel: lasteren tegen de heilige Geest is onvergeeflijk, is het natuurlijk ook heel opvallend wat Jezus eerst zegt: ‘alle zonde kan vergeven worden’, ook de zonde tegen de Zoon des Mensen. De genade is zo sterk dat het door alles heen komt! Jezus zelf heeft gebeden om vergeving voor de mensen die Hem kruisigden: ‘Vader, vergeef hun, want zij weten niet wat zij doen’.

Door deze sterke, genadevolle inzet (alle zonden kunnen vergeven worden), komt het tweede deel natuurlijk nog donkerder uit: ‘maar de zonde tegen de heilige Geest is onvergeeflijk’.


In het rabbijnse Jodendom was er veel discussie over ‘onvergeeflijke zonden’; bijvoorbeeld: wie het verbond met Abraham ontkracht, wie de opstanding der doden loochent, wie niet gelooft dat de Wet van God is gekomen. Ook elders in het Nieuwe Testament wordt er over gesproken, bijvoorbeeld in 1 Johannes 5:16-18, waar het gaat over een verschil van zonde tot de dood, of zonde die niet tot de dood is. Hier komt de bekende (rooms-katholieke) onderscheiding van zonden en doodszonden vandaan. In Hebreeën 10: 26-31 gaat het over de opzettelijke zonde, waar geen offer meer voor mogelijk is. ‘De Zoon van God met voeten treden, het bloed van het verbond onrein geacht, de Geest der genade gesmaad.’ Voor deze dingen geldt dat God wraak al nemen en oordelen en sidderend roept de schrijver van de Hebreeënbrief dan uit: ‘Vreselijk is het te vallen in de handen van de levende God’.
Jezus spreekt over het ‘lasteren’ van de heilige Geest, kwaad spreken tegen de Geest. Het Griekse woord dat in het Nieuwe Testament gebruikt wordt kennen wij ook: blasfemie. Wat is nu zo bedoeld met dat kwaad-spreken van de heilige Geest.
Het gaat blijkbaar over een bewuste, opzettelijke afwijzing van de reddende en genezende kracht van de Geest. Iemand die bekend is met Gods Geest en de kracht van Gods liefde – die dan bewust, opzettelijk beweert dat het niet Gods Geest is, maar dat het een boze geest is die erachter zit, die spreekt kwaad tegen de heilige Geest. Het gaat om iemand die beter zou moeten weten, die wéét dat Gods Geest werkzaam is, maar dan toch zich hiervan afkeert en beweert dat het duivelswerk is.
Als Jezus tot een leugenaar gemaakt wordt, dan wordt ontkend dat Hij de Geest van God draagt. Als satan vereerd wordt, door mensen die eerder God hebben liefgehad, als mensen bewust, opzettelijk, zonder schroom, zonder angst, zonder ook maar enig gevoel van aarzeling of schuld of spijt, het werk van de Geest ontkennen, dan is dat een zonde tegen de heilige Geest. Dat het opzettelijk en bewust gebeurt, dat hoort hier wel bij. Als een ongelovige God zou vervloeken, dan is het ‘alsof een blinde tegen den wand liep’ (Calvijn). Een ongelovige kan er niets aan doen. Maar als een gelovige dat doet, opzettelijk, bewust en zonder spijt, dan is dat onvergefelijk. Want die zou beter moeten weten!
Ds. C. Baggerman


Kerkradio

Wilt u giften voor de kerkradio overschrijven naar rekening NL08 RABO 0373 9061 02 ten name van Diac. Herv. Gem. Yerseke. Dit verzoek is om onnodige overboekingen van de rekening van de kerkrentmeesters naar de rekening van de diaconie te voorkomen.Gemeenteleden die elders in een verzorgingshuis verblijven

Mw. I.C. de Bel-Padmos, Ter Valcke, L. de Colignylaan 2, 4461SP Goes

Mw. N.S. Benefield-Zoeteweij, Ter Valcke, L. de Colignylaan 2,

4461SP Goes

Mevr. W. Gebraad, Pomona, Groenewoud 3, 4421 BM Kapelle

Mw. J.C. van Leerdam-de Koeijer, Langeviele 41, 4416 CE Kruiningen

Mw. M.M. Meijaard-Augustijn, W. Kosterlaan 1, 4413 CP Krabbendijke

Dhr. E. Minnaard, Willem Kosterlaan 1, 4413 CP Krabbendijke

Mevr. A.J. Oosthoek-de Bue, Langeviele 41, 4416 CE Kruiningen
Zij zullen het op prijs stellen als u door middel van een kaartje of bezoekje laat merken dat u hen niet vergeten bent.

Zoals de halmen buigen in de wind
Zoals de halmen buigen in de wind

– één adem blaast ze naar één kant –

zo buigen wij ons samen door uw Geest

naar U, o God, en bidden met één mond.


Soms waait de wind het koren in de war,

naar alle kanten, naar elkaar;

zo worden wij ook door elkaar geschud

en richt uw Geest ons op een ander mens.


Zoals het graan, verzameld tot de oogst

– met zorg gemaakt tot levend brood –

de honger stilt van mensen overal,

maak ons bestaan zo tot een goede oogst.


God van het graan, van mensen en de wind,

blaas uit uw hemel over ons,

dan bloeit de aarde in uw zonneschijn –

zie om naar ons, en vrede zal er zijn.Lied 715, Liedboek 2013

tekst Henri Capieu, vert. Gert Landman

De kolenmand
Er is een verhaal over een oude man die samen met zijn nog jonge kleinzoon op een boerderij woonde in de bergen van oost Kentucky.
Elke morgen was zijn grootvader al vroeg op om eerst aan de keukentafel uit zijn oude en versleten bijbel te lezen. Zijn kleinzoon, die net zoals hij wilde zijn, probeerde hem in alles na te doen.

Op een dag vroeg hij: "Opa, ik probeer de bijbel te lezen, net als u, maar ik begrijp het niet en wat ik er van begrijp ben ik, zodra ik het boek sluit, weer vergeten. Wat heb je eraan de bijbel te lezen"?

De grootvader, die bezig was met het bijvullen van de kolenkachel, draaide zich langzaam om en zei: "Neem deze kolenmand mee naar de rivier en breng mij een mand water".

De jongen deed wat hem gezegd werd, hoewel het water er helemaal doorheen weglekte voor hij terug was bij het huis.

De grootvader lachte en zei:"Je zult de volgende keer toch wat harder moeten lopen" en stuurde hem weer terug naar de rivier met de mand om het nog een keer te proberen.

Deze keer liep de jongen harder, maar weer was de mand leeg voordat hij bij het huis terug was. Hijgend zei hij tegen zijn grootvader dat het onmogelijk was om water in een mand te vervoeren en hij ging weg om een emmer te zoeken. De oude man zei: "Ik wil geen emmer met water, maar een mand met water. Ik weet zeker dat je het kunt, als je nog beter je best doet" en hij ging naar buiten om de jongen gade te slaan.

Nu wist de jongen dat het onmogelijk was, maar hij wilde zijn grootvader laten zien dat zelfs wanneer hij zo hard rende als hij kon, het water er al uit zou zijn voordat hij goed en wel op de terugweg was. De jongen schepte het water op in de mand en rende zo hard als hij kon, maar toen hij zijn grootvader bereikte was de mand weer leeg.

Buiten adem zei hij: "Ziet u wel opa, het is nutteloos".

"Zo", zei de grootvader, "dus jij denkt dat het nutteloos is. Kijk eens naar de mand".

De jongen keek naar de mand en voor de eerste keer realiseerde hij zich dat de mand er anders uit zag. In plaats van een vuile oude kolenmand zag hij nu een mooie schone.

"Snap je, mijn jongen, dit gebeurt er met je als je de bijbel leest. Je begrijpt hem misschien niet of onthoudt er niet alles van, maar wanneer je hem leest, verandert het jou, van binnen naar buiten toe".

"Op deze manier kan God ook in ons leven werken, ons van binnen naar buiten veranderen, zodat we steeds meer van Hem aan de wereld kunnen laten zien".
Voor u vertaald uit het Engels.Stichting Diaconaal Werkverband Noord- en Zuid Beveland

Afdeling Reizen
Van vrijdag 27 juni t/m vrijdag 4 juli 2014

8 dagen Montferland (Zeddam)

Verblijf in Hotel Ruimzicht
Deelnemersprijs: 2-persoonskamer € 675 per persoon

1-persoonskamer € 740 per persoon


Voor verdere inlichtingen en opgave

Ella en Piet Leenderse Nicoline Hoogendoorn

Saturnuslaan 29 Wilgenstraat 13-01

4493 CE Kamperland 4462 CJ Goes

Tel. 0113 371304 Tel. 06 2292 5470

Vakantie Bijbel Week

Van maandag 11 augustus t/m vrijdag 15 augustus a.s. is er weer een Vakantie Bijbel Week op het terrein van de scouting aan de Burenpolderweg.


Elke morgen kunnen de kinderen die op de basisschool zitten, van 09.30 uur tot 11.45 uur terecht voor een programma rond een thema. Dit jaar is het thema “Vissen”. Het thema krijgt gestalte in een Bijbelverhaal, liederen, spelen en creatief bezig zijn. Uiteraard zijn ook kinderen welkom, die vakantie houden in

Yerseke.
Behalve de ochtenden is er op dinsdagavond van 19.00 tot 20.30 uur stokbrood bakken. Op deze avond zijn belangstellenden van harte welkom om een kijkje te komen nemen.

Deze avond is er tevens een boekentafel waar u boeken en CD’s kunt kopen.
Er worden veel kinderen verwacht, en we vragen uw / jouw gebed voor deze week: juist kinderen die thuis niet of nauwelijks horen van het evangelie van Jezus Christus kunnen deze week iets horen, wat hun leven kan veranderen.
De Vakantie Bijbel Week wordt georganiseerd door de gezamenlijke kerken uit Yerseke, de Vrije Evangelische Gemeente, de Hervormde Gemeente Yerseke, de Gereformeerde Kerk en de Hervormde Gemeente Rehoboth.
Helpende handen zijn altijd van harte welkom, u bent van harte welkom om te komen helpen tijdens de Vakantie Bijbel Week!

Namen en adressen

Predikant: ds. C. Baggerman, Langeville 65, 4401 GM Yerseke.

Tel. (0113) 571336, e-mail: cbaggerman1@hetnet.nl
Predikant Waarde: ds. S. Dierx, Kerkweg 19, 4414 AA Waarde.

Tel (0113) 501410, e-mail: s.dierx@zeelandnet.nl


Scriba: J.C. Fraanje, Langeville 59, 4401GM Yerseke.

Tel. (0113) 572672 e-mail: janfraan@zeelandnet.nl


Secretaris kerkrentmeesters: W.L. Hoogstrate, tel.: 06 20246933

e-mail: herv.gem.yerse@zeelandnet.nl

Kerkelijk ontvanger: M.C. Dekker, (0113) 313024

Bankrekeningnrs.: ING: NL06 INGB 0000 4159 45

RABO: NL30 RABO 0373 9009 53
Voorzitter diaconie: D.H. Bijl, Lelieplein 43, 4401 HK Yerseke

Tel. 06 41480824 e-mail: dickbijl@zeelandnet.nl

Bankrekeningnr.: RABO: NL30 RABO 0373 9061 02
Beheerster K.C. De Haven J.M. Polderman-van Belzen,

Tel. De Haven (0113) 571751 privé (0113) 572648)


Koster: W. de Munck, tel. (0113) 572953 munckjes@zeelandnet.nl
Zondagbrief en redactie Kruispunt: J.C. Fraanje, Langeville 59,

4401 GM Yerseke. Tel. (0113) 572672 e-mail: janfraan@zeelandnet.nl


Coördinator pastoraat: J.C.A. Buringh-Poleij, Jan Lievenslaan 6

Tel. (0113) 572311 e-mail: buringh@zeelandnet.nl


Ledenadministratie: L.A.S van Stee-Kolff, Jolstraat 7, 4401 JC Yerseke

Tel. (0113) 576900 e-mail: sylviavs@zeelandnet.nl


Verspreiding van Kerkelijk Leven en Kruispunt: D.L.J. Marteijn, 4401NL Yerseke tel. (0113) 571932
Organist: J.H. en M. Mathlener, Oude Kerkstr. 14, 4417 AV Hansweert.

Tel. (0113) 383275 e-mail: jhmarm@zeelandnet.nl


Telefoonnummer van de CONSISTORIE 06 42 02 97 35
Website: http://www.hervormdyerseke.nl

1 De eerste drie evangeliën, Mattheüs, Marcus en Lucas heten ook wel de ‘synoptische’ evangeliën. Syn-optisch, dat betekent: je kunt ze bij elkaar, samen (‘syn’) in één oogopslag zien (‘optisch’). Je kunt ze naast elkaar leggen en dan ontdek je heel veel overeenkomsten. Het Evangelie van Johannes hoort niet bij deze drie synoptische evangeliën, omdat het heel anders is opgebouwd, en veel verhalen niet heeft die de drie anderen wel hebben.

De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina