Kruispuntbank van de Sociale ZekerheidDovnload 126.49 Kb.
Datum23.07.2016
Grootte126.49 Kb.

Dit document wordt u aangeboden door de

Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid

Het kan vrij verspreid worden op voorwaarde dat

de bron en het URL vermeld worden

Kruispuntbank

van de

Sociale Zekerheid

Sint-Pieterssteenweg 375

B-1040 BRUSSEL

Tel: +32 2 741 83 11

Fax: +32 2 741 83 00
Gebruikershandleiding voor de XML-dienst Identify Person (Word-document)

Index


Index 2

Doel van het document 2

Inleiding 3

Introductie tot de registers 3

Rijksregister 3

KSZ-register 3

INSZ 3

Rijksregisternummer 4BIS-nummer 4

Functionaliteit 5

Overzicht 5

Opzoekingscriteria 5

Opzoeking op basis van het INSZ 5

Opzoeking op basis van fonetische persoonsgegevens 6

Opzoeking op basis van adresgegevens 8

Beschrijving van het XML-bericht 8

Algemene types 9

De aanvraag 10

Het antwoord 11

Appendix A: Controles fonetische opzoeking 17

Globale controles 17

Appendix B: Foutboodschappen 18

Appendix C: Referenties 20

Appendix D: Contacten 21
Doel van het document


Dit document bespreekt de dienst Identify Person zoals die aangeboden wordt aan de actoren in de sociale sector.

Inleiding


Hier geven we een kort overzicht van de beschikbare registers en hun inhoud. Nadien bespreken we het INSZ.

Introductie tot de registers


Binnen de sociale zekerheid gebruikt men twee registers om personen te identificeren: het Rijksregister1 en het KSZ-register2.

Rijksregister


Het Rijksregister bestaat uit verschillende subregisters:

 • bevolkingsregister,

 • vreemdelingenregister,

 • registers bijgehouden door de diplomatieke zendingen en de consulaire posten,

 • wachtregister van de kandidaat-politieke vluchtelingen.

Alle personen krijgen een rijksregisternummer toegewezen.

Deze dienst laat toe om de persoonsgegevens van alle personen uit het Rijksregister te raadplegen, onafhankelijk van het subregister waarin een persoon is ingeschreven.


KSZ-register


Het KSZ-register bestaat uit twee subregisters:

 • BIS-register,

 • register van de geradieerde personen (kortweg RAD-register).

Het BIS-register bevat alle personen die rechten genieten in de Belgische sociale zekerheid maar die niet ingeschreven zijn in het Rijksregister omdat ze niet in België verblijven. Bijvoorbeeld: grensarbeiders die niet in België wonen maar er wel werken. Deze personen krijgen een BIS-nummer toegewezen.

Het RAD-register bevat alle personen die niet meer onder de bevoegdheid van het Rijksregister vallen omdat men bijvoorbeeld niet weet waar ze verblijven. Ze behouden hun rijksregisternummer en gegevens in het Rijksregister maar hun gegevens worden eveneens naar het RAD-register gekopieerd. Vanaf dan is de KSZ verantwoordelijk voor het beheer van deze persoonsgegevens. Mocht men dus beide registers afzonderlijk aanspreken dan zou men deze persoon in beide terugvinden. Deze dienst zorgt ervoor dat de meest actuele gegevens worden opgehaald. Dus in dit geval de gegevens van het KSZ-register.

Bij het kopiëren van de gegevens van het Rijksregister naar het KSZ-register wordt het adres verwijderd. Een persoon wordt immers naar het RAD-register verwezen omdat hij/zij niet meer op het aangegeven adres woont.

INSZ


Het INSZ, ofwel IdentificatieNummer van de Sociale Zekerheid, wordt binnen de sociale zekerheid gebruikt als unieke sleutel om een persoon te identificeren. Voor personen in het Rijksregister is het INSZ hun rijksregisternummer. Voor personen in het BIS-register is het INSZ hun BIS-nummer.

Rijksregisternummer


Dit nummer wordt uitgereikt door het Rijksregister en bestaat uit 11 cijfers. Het heeft de volgende structuur:


 • de eerste 6 cijfers vormen de geboortedatum in het formaat DDMMYY met DD= # dagen, MM= # maanden, YY= # jaren;

 • de volgende 3 cijfers zijn de dagteller van de geboorten; dit getal is paar voor een vrouw en onpaar voor een man;

 • de laatste 2 cijfers vormen het controlegetal.

De geboortedatum kan onvolledig zijn. Dit betekent dat zowel de maand als de dag de waarde 0 kan hebben.

Het controlegetal wordt berekend op basis van de formule:

controlegetal = 97 – ((de eerste 9 cijfers van het INSZ) modulo 97)

Voor personen die in de 21e eeuw geboren zijn, wordt vóór de eerste 9 cijfers het getal 2 geplaatst waarna dezelfde formule wordt gebruikt.

Bij het wijzigen van de geboortedatum of het geslacht wordt een nieuw rijksregisternummer uitgereikt.

BIS-nummer


Dit nummer wordt uitgereikt door de KSZ en bestaat uit 11 cijfers. Het heeft dezelfde opbouw als een rijksregisternummer maar de geboortemaand wordt vermeerderd met 40 indien het geslacht van de persoon gekend is op het moment van de toekenning van het nummer, of vermeerderd met 20 indien het geslacht van de persoon niet gekend is op het moment van de toekenning.

De informatie van het type "geslacht" en "geboortedatum" kan afgeleid worden van het BIS-nummer. Deze gegevens hebben echter slechts een indicatieve waarde. Indien ze wijzigen wordt het bisnummer niet overeenkomstig aangepast.


Functionaliteit

Overzicht


De dienst Identify Person laat de gebruiker toe om een aantal wettelijke gegevens op te vragen over één of meerdere personen, aan de hand van een van de volgende criteria:

 • INSZ: de gegevens van de persoon met het opgegeven INSZ worden teruggegeven.

 • fonetische gegevens: de gegevens van alle personen die voldoen aan een aantal basiscriteria (naam en voornaam, geslacht, geboortedatum) worden teruggegeven.

 • adres: de gegevens van alle personen die op een bepaald adres wonen worden teruggegeven.

De volgende groepen gegevens worden teruggegeven voor elk resultaat (indien van toepassing):

 • naamsgegevens

 • geslacht

 • geboortegegevens

 • gegevens burgerlijke staat

 • overlijdensgegevens

 • adresgegevens

  • beheersinstelling van het adres (gemeente van inschrijving of diplomatieke post)

  • wettelijk adres (in België of het buitenland, of zoals gespecificeerd door een diplomatieke post)

  • tijdelijk adres (in België of het buitenland)

  • postadres in het buitenland

 • nationaliteit

 • inschrijvingsregister

Deze gegevens zijn steeds afkomstig uit ofwel het rijksregister ofwel het KSZ-register. De dienst gaat steeds in beide registers op zoek naar personen die aan de criteria voldoen.

Opzoekingscriteria

Opzoeking op basis van het INSZ

Velden:


Voor dit type opzoeking is er maar 1 criterium: het INSZ van de op te zoeken persoon. Dit veld is natuurlijk verplicht en moet een INSZ met een geldige structuur bevatten.

Werking:

KSZ-register / rijksregister:

De dienst controleert eerst of het opgegeven INSZ gekend is in het KSZ-register. Indien dit niet het geval is, wordt het rijksregister geraadpleegd. Als het INSZ in beide registers gekend is (zoals het geval is voor geradieerde personen), is het steeds zo dat de gegevens in het KSZ-register de meest recente zijn. Enkel deze gegevens worden dan ook teruggegeven.
Vervangen INSZ:

Een INSZ kan vervangen zijn door een ander. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer een persoon die nooit in België heeft verbleven en die gekend is in het KSZ-register met een BIS-nummer in België komt wonen. Het BIS-nummer van de persoon wordt dan vervangen door een rijksregisternummer. Dit rijksregisternummer kan dan op zijn beurt weer vervangen zijn, enzovoort. De dienst volgt automatisch deze ketting van vervangingen, ongeacht de lengte ervan: wanneer een vervanging gedetecteerd wordt, wordt de opzoeking intern herhaald met het nieuwe nummer. Ook vervangingen tussen verschillende registers worden gevolgd. De dienst geeft uiteindelijk een resultaat terug voor de laatste schakel in de ketting. Er wordt ook een waarschuwingsbericht meegegeven dat het oorspronkelijke INSZ en het laatste INSZ in de schakel bevat. De tussenliggende schakels worden niet weergegeven.
Einde vervangingen zonder geldig resultaat:

Het is mogelijk dat de schakel van vervangingen onderbroken wordt zonder geldig eind-INSZ als het nummer geannuleerd is. In dit geval geeft de dienst een foutmelding voor het oorspronkelijke INSZ en worden er geen gegevens teruggegeven.

Opzoeking op basis van fonetische persoonsgegevens

Velden:


 • Familienaam

 • Eerste voornaam

 • Tweede voornaam

 • Geboortedatum

 • Geslacht

 • Tolerantie op de geboortedatum

 • Maximum aantal resultaten

Familienaam en geboortedatum zijn verplicht. Indien de geboortedatum geen volledig ingevulde datum is (zie verder), is ook de tolerantie op de geboortedatum verplicht.

Werking:

KSZ-register / rijksregister:

De dienst zoekt zowel in het KSZ-register als het rijksregister naar personen die overeenkomen met de opgegeven criteria. Het resultaat is een enkele lijst met INSZ's. INSZ's die in zowel het rijksregister als het KSZ-register voorkomen worden slechts 1 keer aan de lijst toegevoegd. Op deze lijst wordt dan voor elk INSZ een opzoeking op basis van INSZ gedaan zoals hoger beschreven. Als in deze lijst duplicaten voorkomen worden die opnieuw uitgefilterd. Dit is bijvoorbeeld mogelijk wanneer in de oorspronkelijke lijst 2 verschillende INSZ's stonden die vervangen zijn door hetzelfde INSZ (zie hoger: Vervangen INSZ).
Familienaam:

De familienaam wordt geconverteerd naar een fonetische weergave. Alle personen met een familienaam die dezelfde fonetische weergave heeft, worden teruggegeven.
Eerste en tweede voornaam:

Voornamen worden bij een fonetische opzoeking anders behandeld naargelang de opzoeking in het KSZ-register dan wel in het rijksregister gebeurt:

  • bij het rijksregister wordt enkel het eerste stuk van de eerste voornaam (tot aan de eerste spatie of '-') gebruikt. Dit stuk wordt geconverteerd naar een fonetische weergave. Alle personen van wie het eerste stuk van de voornaam fonetisch overeenkomt, worden teruggegeven.

  • bij het KSZ-register wordt enkel de eerste letter van de eerste voornaam gebruikt. Alle personen van wie de eerste letter van de eerste voornaam overeenkomt, worden teruggegeven.

Voor beide registers geldt dat de tweede voornaam genegeerd wordt en dat personen voor wie geen voornaam bekend is ook worden teruggegeven.
Naamsveranderingen:

Bij het zoeken naar personen met namen (familienaam + voornamen) die overeenkomen met de opgegeven criteria controleert de dienst niet enkel de huidige naam van de persoon, maar ook de historiek. Dit houdt in dat een persoon die ooit een naam gehad heeft die fonetisch overeenstemt met de opgegeven naam ook vermeld zal worden, zelfs als de huidige naam anders is. Het is dus bijvoorbeeld mogelijk dat een opzoeking op Janssens een persoon met de naam Peeters als resultaat geeft.
Geboortedatum en tolerantie:

De geboortedatum kan op 3 mogelijke manieren ingegeven worden:

  • volledig ingevuld (jaar, maand, dag)

  • jaar en maand ingevuld, dag op 00

  • jaar ingevuld, maand en dag beide op 00

Alle andere formaten zullen resulteren in een foutboodschap.

Als niet de volledige datum significant is ingevuld, wordt enkel het significante stuk gecontroleerd. In dit geval is het ook verplicht om een tolerantie op de geboortedatum in te geven. Voor een volledig ingevulde geboortedatum is dit veld optioneel.

De tolerantie op de geboortedatum is een getal tussen 0 en 30 dat aangeeft hoeveel de geboortedatum van een persoon mag afwijken van de opgegeven datum. De waarde van dit getal hangt af van de nauwkeurigheid van de opgegeven datum:


  • datum volledig ingevuld: de tolerantie slaat op het aantal dagen dat de geboortedatum van de persoon mag afwijken van de opgegeven datum. Geen tolerantie opgeven komt overeen met een tolerantie van 0: de datum moet exact overeenkomen.
   Dit type van tolerantie wordt enkel ondersteund voor de resultaten uit het KSZ-register. Voor het rijksregister wordt de tolerantiewaarde genegeerd en worden enkel personen vermeld van wie de datum exact overeenkomt.

  • jaar en maand ingevuld, dag op 00: de tolerantie slaat op het aantal maanden dat de geboortedatum van de persoon mag afwijken van de opgegeven datum. Bij tolerantie 0 moeten jaar en maand exact overeenkomen.

  • jaar ingevuld, maand en dag op 00: de tolerantie slaat op het aantal jaar dat de geboortedatum van de persoon mag afwijken van de opgegeven datum. Bij tolerantie 0 moet het jaar exact overeenkomen.
 • Geslachtscode:

Resultaten kunnen uitgefilterd worden op basis van het geslacht van de persoon. Dit veld kan 3 waarden hebben: mannelijk, vrouwelijk, of onbekend. Geen waarde opgeven komt overeen met de waarde onbekend.

De waarden hebben de volgende betekenis:  • mannelijk: alle mannelijke personen en alle personen waarvan het geslacht niet gekend is worden teruggegeven.

  • vrouwelijk: alle vrouwelijke personen en alle personen waarvan het geslacht niet gekend is worden teruggegeven.

  • onbekend: alle personen worden teruggegeven, er gebeurt geen filtering.
Maximum aantal resultaten:

Dit veld geeft aan hoeveel resultaten de dienst maximum mag teruggeven voor een fonetische opzoeking. Als de gebruiker dit veld niet invult, wordt een standaardwaarde van 80 gebruikt (dit is de hoogst mogelijke waarde). Als er meer resultaten zijn, wordt er enkel een foutboodschap teruggestuurd; geen enkel resultaat wordt meegegeven in dit geval. Er zijn te veel resultaten in de volgende gevallen:

  • het rijksregister heeft meer resultaten dan het opgegeven maximum of dan het interne maximum voor het rijksregister (30 resultaten)

  • het KSZ-register heeft meer resultaten dan het opgegeven maximum

  • de som van het aantal resultaten van het rijksregister en het KSZ-register is groter dan het opgegeven maximum
Onjuiste resultaten:

Als er problemen optreden bij het opzoeken van de gegevens voor een of meer van de INSZ's, zoals bijvoorbeeld een geannuleerd nummer of een nummer waarvoor geen gegevens gevonden kunnen worden, wordt die persoon niet vermeld in de resultaten. Er wordt in dit geval een foutboodschap teruggestuurd.

Opzoeking op basis van adresgegevens

Velden:


 • Postcode

 • NIS-straatcode

 • Huisnummer

 • Busnummer

De velden postcode, straatcode en huisnummer zijn verplicht.

Werking:

KSZ-register / rijksregister:

De opzoeking op basis van adresgegevens is momenteel alleen beschikbaar voor personen die ingeschreven zijn in het rijksregister met een adres in België.
Recentheid van gegevens:

De opzoeking geeft de gegevens over een persoon weer indien het laatst geregistreerde Belgische adres voor deze persoon overeenkomt met de opgegeven adresgegevens. Het is dus mogelijk dat er personen meegegeven worden die momenteel in het buitenland wonen, of zelfs personen die al overleden zijn.
Busnummer:

Als het busnummer niet gespecificeerd is worden alle personen die wonen op het adres bestaande uit postcode, straatcode en huisnummer teruggegeven. Als het wel gespecificeerd is worden enkel de personen die op de opgegeven bus op dat adres wonen teruggegeven (bijvoorbeeld in het geval van appartementsgebouwen).

De accuraatheid van een opzoeking op busnummer is sterk afhankelijk van de consistente opslag van dit gegeven bij het rijksregister.


Beschrijving van het XML-bericht


Dit hoofdstuk beschrijft enkel het eigenlijke berichtgedeelte van de XML-berichten die naar de dienst Identify Person gestuurd kunnen worden. Dit houdt in dat enkel de elementen worden besproken die zich kunnen bevinden op de plaats van het -element in de - en -elementen. Een gedetailleerde beschrijving van de algemene structuur van de berichten en het gebruik ervan is te vinden in het document [REF01].

ServiceId: IdentifyPerson

Version:

20050329: variant met 2 voornamen (contacteer KSZ indien probleem)

20080918: variant met 3 voornamen (contacteer KSZ indien probleem)

Gebruikte XML namespaces: • http://www.ksz-bcss.fgov.be/XSD/SSDN/IdentifyPerson
  schema's van de eigenlijke aanvraag- en antwoordberichten

 • http://www.ksz-bcss.fgov.be/XSD/SSDN/Common
  schema's voor veelgebruikte algemene xml-elementen en -types

 • http://www.ksz-bcss.fgov.be/XSD/SSDN/Person
  schema's voor het weergeven van persoonsgegevens

Algemene types


Deze paragraaf beschrijft een aantal types die meermaals gebruikt worden in de berichten. In de beschrijving van een element van 1 van deze types, wordt het type aangegeven tussen (). Vb. Country (location type). Enkel eigenschappen van het element (subelementen, attributen) die afwijken van de standaardtypes worden nog besproken en weergegeven.

 • Location
  Algemeen type dat een locatie beschrijft.

  • Code
   Code van de locatie, meestal NIS-codes. Formaat:

    • 2 cijfers: onthaalcentra

    • 3 cijfers: lands- of nationaliteitscodes

    • 4 cijfers: straatcodes (geen NIS-code), of codes diplomatieke post

    • 5 cijfers: gemeentecodes

  • Description
   Naam van de locatie. Dit element kan tot 5 keer voorkomen, telkens in een andere taal. De omschrijvingen worden teruggegeven in hoofdletters.

   • lang (attribuut)
    Taal van de omschrijving. Enkel aanwezig wanneer de dienst de taal juist kan bepalen. Formaat:

     • fr = Frans

     • nl = Nederlands

     • de = Duits

     • en = Engels

Er is niet altijd een 1-1-relatie tussen de code en de omschrijving van een locatie. Het is bijvoorbeeld mogelijk dat een veld Code de waarde 111 bevat (landcode van Frankrijk), met in het veld Description de waarde "Parijs".

 • PlainTextAddress
  Algemeen type voor een adres dat gespecificeerd wordt in een vrij formaat.

  • Country (location type)
   Land.

  • Address
   Het eigenlijke adres in een vrij formaat.

 • origin (attribuut)
  Geeft de oorsprong van de gegevens in het element weer. Formaat:

 • modificationDate (attribuut)
  Datum van de laatste wijziging van de gegevens in het element.

De aanvraag


XSD\doc\IdentifyPerson\IdentifyPersonRequest\IdentifyPersonRequest.html

 • IdentifyPersonRequest
  Hoofdelement van de aanvraag. Dit element komt op de plaats van het -element in een -element in het bericht.

  • SearchCriteria
   Groepeert de mogelijke soorten opzoekingscriteria.

   • BySSINCriteria
    Criteria voor een opzoeking op basis van een INSZ

    • SSIN
     Het INSZ om op te zoeken. De inhoud van dit veld moet precies 11 tekens lang zijn; voorloopnullen mogen niet worden weggelaten.

   • PhoneticCriteria
    Criteria voor een opzoeking op basis van fonetische persoonsgegevens

    • LastName
     Familienaam

    • FirstName
     Eerste voornaam (zie functionaliteit)

    • MiddleName
     Tweede voornaam (zie functionaliteit)

    • BirthDate
     Geboortedatum. Formaat: yyyy-MM-dd, yyyy-MM-00, of yyyy-00-00

    • Gender
     Geslachtscode. Formaat:

      • 0 = niet gespecificeerd

      • 1 = mannelijk

      • 2 = vrouwelijk

    • Tolerance
     Tolerantie op de geboortedatum

    • Maximum
     Het maximum aantal antwoorden dat kan worden teruggegeven

   • AddressCriteria
    Criteria voor een opzoeking op basis van adresgegevens

    • PostalCode
     Postcode van de gemeente

    • StreetCode
     NIS-straatcode

    • HouseNumber
     Huisnummer

    • Box
     Busnummer in het gebouw (bij appartementen e.d.)Het antwoord


XSD\doc\IdentifyPerson\IdentifyPersonReply\IdentifyPersonReply.html

 • IdentifyPersonReply
  Hoofdelement van het antwoord. Dit element komt op de plaats van het -element in een -element in het bericht.

  • SearchResults
   Groepeert de resultaten van de opzoeking.

   • Citizen
    Groepeert de gegevens van een enkele persoon. Het aantal voorkomens van dit element wordt bepaald door het type opzoeking: 0 of 1 voor een opzoeking op basis van INSZ, maximum 80 voor een opzoeking op basis van fonetische persoonsgegevens (beperkt door de waarde van het opzoekingscriterium Maximum), onbeperkt voor een opzoeking op basis van adresgegevens.

    • origin (origin type)

    • SocialSecurityUser
     Het INSZ van de persoon. Dit is steeds een geldig en recent INSZ (zie functionaliteit).

    • InscriptionRegister
     Geeft aan in welk register de persoon is ingeschreven. Formaat: (RR = rijksregister, KSZ = KSZ-register).

     • modificationDate (modificationDate type)
      Datum van laatste wijziging van registerinschrijving.

       • 1 = vreemdelingenregister (RR)

       • 2 = bevolkingsregister (RR)

       • 3 = protocol E.E.G. (RR)

       • 4 = vreemdeling K.B. 30/10/1991 (RR)

       • 5 = wachtregister (RR)

       • 6 = bisregister (KSZ)

       • 7 = register van geradieerden (KSZ)

       • 8 = wachtregister – EU-burger, die een verklaring van inschrijving heeft aangevraagd (RR)3

       • 9 = vreemdelingenregister – familielid, die een verblijfkaart van een famililid van een burger van de Unie heeft aangevraagd (RR)4

       • 10 = inzameling Burgerlijke Staat (RR) – de persoonsgegevens voor de geboorteakte worden ingezameld door de gemeente van geboorte, en later gevalideerd door de gemeente van woonst5

    • LegalData
     Groepeert de wettelijke gegevens van een persoon.

     • Name
      Naam van de persoon

      • modificationDate (modificationDate type)
       Datum van laatste wijziging van de naam. Enkel beschikbaar voor personen in het KSZ-register.

      • LastName
       Familienaam. Teruggegeven in hoofdletters.
       Versie 20050329: Teruggegeven in hoofdletters
       Versie 20090818: kleine letters en speciale tekens

      • MiddleName
       Tweede en volgende voornamen voor personen in het KSZ-register.
       Versie 20050329: Teruggegeven in hoofdletters, niet ingevuld voor personen in het rijksregister
       Versie 20090818: kleine letters en speciale tekens, tweede voornaam voor personen in het rijksregister

      • SecondMiddleName
       Bestaat enkel in de variant met versienummer '20090818'.
       Bevat de derde voornaam voor personen in het rijksregister. Niet ingevuld voor personen in het KSZ-register.
       Teruggegeven in kleine letters met speciale tekens.

      • FirstName
       Eerste voornaam voor personen in het KSZ-register,
       Versie 20050329: eerste en tweede voornaam voor personen in het rijksregister. Teruggegeven in hoofdletters
       Versie 20090818: eerste voornaam voor personen in het rijksregister. Kleine letters en speciale tekens

      • CompleteFirstName
       Duidt aan of alle voornamen zijn teruggegeven. Enkel voor personen in het rijksregister. True / false.

     • Gender
      Geslacht van de persoon. Formaat:

      • modificationDate (modificationDate type)
       Datum van laatste wijziging van het geslacht. Enkel beschikbaar voor personen in het KSZ-register.

     • Birth
      Geboortegegevens van de persoon.

      • modificationDate (modificationDate type)

      • Date
       Geboortedatum. Formaat:

        • yyyy-MM-dd

        • yyyy-MM-00 (indien dag niet gekend)

        • yyyy-00-00 (indien dag en maand niet gekend)

      • Location (location type)
       Geboorteplaats

     • CivilState
      Gegevens over de burgerlijke staat. Behalve de code, enkel beschikbaar voor personen ingeschreven in het rijksregister.

      • modificationDate (modificationDate type)

      • Code
       Burgerlijke-staatcode van de persoon. Formaat:

        • 10 = ongehuwd

        • 20 = gehuwd

        • 25 = nietigverklaring van huwelijk

        • 26 = putatief huwelijk

        • 30 = weduwnaar/weduwe

        • 40 = echtgescheiden

        • 41 = echtgescheiden vanaf 1/10/1994

        • 50 = gescheiden van tafel en bed

        • 51 = gescheiden van tafel en bed vanaf 1/10/1994

        • 60 = verstoting

      • Location (location type)
       Plaats van de akte van burgerlijke staat.

      • Partner
       Gegevens over de partner van de persoon (indien van toepassing).

       • SocialSecurityUser
        INSZ van de partner.

       • Name
        Naam van de partner.

        • modificationDate (modificationDate type)
         Niet ingevuld.

        • LastName
         Familienaam. Teruggegeven in hoofdletters.

        • MiddleName
         Versie 20050329: niet ingevuld.
         Versie 20090818: Tweede voornaam. Teruggegeven in hoofdletters..

        • SecondMiddleName
         Versie 20050329: bestaat niet.
         Versie 20090818: Derde voornaam. Teruggegeven in hoofdletters.

        • FirstName
         Teruggegeven in hoofdletters.
         Versie 20050329: Eerste en tweede voornaam.
         Versie 20090818: Eerste voornaam.

        • CompleteFirstName
         Duidt aan of alle voornamen zijn teruggegeven. True / false.

     • Decease
      Gegevens over het overlijden van de persoon.

      • modificationDate (modificationDate type)

      • Date
       Datum van overlijden. Formaat:

        • yyyy-MM-dd

        • yyyy-MM-00 (indien dag niet gekend)

        • yyyy-00-00 (indien dag en maand niet gekend)

      • Location (location type)
       Plaats van overlijden.

     • AddressInformation
      Adresgegevens

      • ManagerLocation (location type)
       Informatie over de instelling die verantwoordelijk is voor het beheer van het wettelijke adres (LegalAddress) van de persoon. Dit is ofwel een Belgische gemeente ofwel een diplomatieke post. Dit element is enkel beschikbaar voor personen in het rijksregister.

       • origin (origin type)

       • modificationDate (modificationDate type)

       • LinguisticRegime
        De taalrol van de beherende instelling. Enkel aanwezig als de beherende instelling een gemeente is en geen diplomatieke post. De mogelijke waarden zijn:

         • Dutch

         • French

         • German

         • Dutch with French facilities

         • French with Dutch facilities

         • French with German facilities

         • French with Dutch and German facilities

         • Bilingual French and Dutch

         • German with French facilities

      • LegalAddress
       Het wettelijke adres van de persoon.

       • StandardAddress
        Het wettelijke adres van de persoon is een volledig gespecificeerd adres. Dit is het geval voor personen in het rijksregister met een wettelijk adres in België, of voor personen in het KSZ-register met een adres in het buitenland.

        • origin (origin type)

        • modificationDate (modificationDate type)

        • Country (location type)
         Het land. Voor personen in het rijksregister zal dit steeds België zijn.

        • Municipality (location type)
         Gemeente.

         • PostalCode
          Postcode van de gemeente.
          Voor een aantal landen wordt de postcode niet of slechts gedeeltelijk ingegeven. In dat geval wordt ze opgenomen in het eerste deel van het veld .

        • Street (location type)
         Straat.

        • HouseNumber
         Huisnummer

        • Box
         Busnummer in het gebouw (voor appartementen e.d.)

       • DiplomaticPostAddress (plainTextAddress type)
        Het wettelijke adres van de persoon is geregistreerd bij een diplomatieke post in het buitenland. De gegevens van de diplomatieke post bevinden zich in dit geval in het element . Enkel mogelijk voor personen ingeschreven in het rijksregister.
        Het land in dit element komt niet noodzakelijk overeen met de diplomatieke post in .

      • TemporaryAddress (plainTextAddress type)
       Opgegeven tijdelijk adres van de persoon in België. Enkel mogelijk voor personen ingeschreven in het rijksregister

      • PostAddressAbroad (plainTextAddress type)
       Postadres in het buitenland. Enkel mogelijk voor personen ingeschreven in het rijksregister die geregistreerd zijn bij een diplomatieke post in het buitenland

      • TemporaryAddressAbroad (plainTextAddress type)
       Opgegeven tijdelijk adres van de persoon in het buitenland. Enkel mogelijk voor personen ingeschreven in het rijksregister

     • Nationality (location type)
      Nationaliteit van de persoon

Appendix A: Controles fonetische opzoeking


Bij een fonetische opzoeking wordt de input gevalideerd ten opzichte van vastgelegde regels. Nadien worden een aantal controles uitgevoerd om de geldigheid van de gegevens na te gaan. Hieronder volgt een overzicht van alle controles.

Input

Name

VERPLICHT

A-Z (met diakritische tekens), a-z (met diakritische tekens), 0-9, blanco, -, '
Minimum 1 karakter [A-Z (met diakritische tekens), a-z (met diakritische tekens)] is vereist

FirstName

OPTIONEEL (maar VERPLICHT in geval: globale controles.1)

A-Z met diakritische tekens), a-z (met diakritische tekens), 0-9, blanco, -, '
Minimum 1 karakter [A-Z (met diakritische tekens), a-z (met diakritische tekens)] is vereist als het veld is ingevuld

MiddleName

OPTIONEEL

A-Z (met diakritische tekens), a-z (met diakritische tekens), 0-9, blanco, -, '
Minimum 1 karakter [A-Z (met diakritische tekens), a-z (met diakritische tekens)] is vereist als het veld is ingevuld

Gender

OPTIONEEL

0= geslacht onbekend

1= mannelijk

2= vrouwelijk


BirthDate

VERPLICHT

YYYY-MM-DD

YYYY-MM-00

YYYY-00-00
1800-00-00 <= BirthDate <= now()


Tolerance

OPTIONEEL (maar VERPLICHT in geval: globale controles.2)

0 <= Tolerance <= 12 als dag onvolledig en maand volledig

0 <= Tolerance <= 30 als dag volledig en maand volledig

0 <= Tolerance <= 30 als dag onvolledig en maand onvolledig


Output

Resultaat
Totaal: 0 <= #resultaten <= 80

RN: 0 <= #resultaten <= 30KSZ: 0 <= #resultaten <= 50

Globale controles

 1. Als het veld “MiddleName” is ingevuld dan moet het veld “FirstName” ook ingevuld zijn.

 2. Als de geboortedatum een onvolledige datum is dan moet er een tolerantie worden ingevuld.

 3. De ondergrens van [geboortedatum – tolerantie, geboortedatum + tolerantie] moet kleiner zijn dan vandaag.

Appendix B: Foutboodschappen


Hieronder volgt een exhaustieve lijst van alle mogelijke foutboodschappen die door de dienst kunnen worden meegegeven:

 1. Tijdens de fonetische opzoeking werden personen gevonden waarvan de gegevens niet correct geïnterpreteerd konden worden. Deze resultaten worden niet in het antwoord opgenomen. De overige resultaten worden wel meegegeven.

Code: 30009001, “Errors occurred while getting the data for some of the search results. These results are not displayed.”

 1. De gegevens die we terugkrijgen van het Rijksregister met betrekking tot een tijdelijk adres konden niet correct geïnterpreteerd worden. Het adres wordt niet in het resultaat meegegeven.

Code: 30009002, “An error occurred getting the temporary address for this person. No temporary address is given.”

 1. De gegevens die we terugkrijgen van het Rijksregister met betrekking tot een postadres in het buitenland konden niet correct geïnterpreteerd worden. Het adres wordt niet in het resultaat meegegeven.

Code: 30009003, “An error occurred getting the post address abroad for this person. No post address abroad is given.”

 1. De bepaling van het specifieke register waarin een persoon is ingeschreven is mislukt. Dit gegeven wordt niet meegegeven in het resultaat.

Code: 30009004, “An error occurred getting the register inscription for this person. No register inscription is given.”

 1. Tijdens de verrijking van een Belgisch verblijfsadres heeft zich een fout voorgedaan. Het verblijfsadres wordt meegegeven zonder de verrijkte velden.

Code: 30009005, “An error occurred getting extended legal address information. The legal address may not be complete.”

 1. De gegevens die we terugkrijgen van het Rijksregister met betrekking tot een tijdelijk buitenlands adres konden niet correct geïnterpreteerd worden. Het adres wordt niet in het resultaat meegegeven.

Code: 30009006, “An error occurred getting the temporary address abroad for this person. No temporary address abroad is given.”

 1. Als de geboortedatum bij een fonetische opzoeking niet volledig is dan moet er een tolerantie vermeld worden. De fonetische opzoeking wordt niet uitgevoerd.

Code: 31009001, “When the birth date in the phonetic criteria is not a complete date, a birth date tolerance must be specified.”

 1. Als een tweede voornaam bij een fonetische opzoeking wordt gebruikt dan moet de eerste voornaam ook worden vermeld. De fonetische opzoeking wordt niet uitgevoerd.

Code: 31009002, “If a middle name is specified in the phonetic criteria, a first name must also be specified.”

 1. De ondergrens van de periode gevormd door de geboortedatum en de tolerantie ligt in de toekomst. De fonetische opzoeking wordt niet uitgevoerd.

Code: 31009003, “The period indicated by the birth date and the birth date tolerance is completely in the future.”

 1. De geboortedatum gebruikt voor een fonetische opzoeking ligt in de toekomst. De fonetische opzoeking wordt niet uitgevoerd.

Code: 31009004, “The birth date is completely in the future.”

 1. De gegevens van een persoon in het Rijksregister zijn tijdelijk geblokkeerd. Deze gegevens worden niet meegegeven.

Code: 32000001, “Access to the data is temporarily blocked.”

 1. Er beantwoorden te veel personen aan de fonetische criteria. Er worden geen resultaten meegegeven. Probeer uw criteria te verfijnen.

Code: 32012003, “The phonetic search returned too many matches. Please refine your search criteria.”

 1. Er beantwoordt geen enkele persoon aan uw fonetische criteria.

Code: 32012004, “The phonetic search did not return any matches.”

 1. Soms krijgt de dienst informatie van het Rijksregister die niet te interpreteren is. Op dat ogenblik worden alle beschikbare data meegegeven maar krijgt u een foutmelding dat er een probleem is met één van de velden in de gevraagde historiek.

Code: 33009001, “The National Register returned data that could not be interpreted by the service. The result may be incomplete.”

 1. Soms krijgt de dienst informatie van de KSZ-backend die niet te interpreteren is. Op dat ogenblik worden alle beschikbare data meegegeven maar krijgt u een foutmelding dat er een probleem is met één van de velden in de gevraagde historiek.

Code: 33009002, “The CBSS Register returned data that could not be interpreted by the service. The result may be incomplete.”

 1. Het opgegeven INSZ is vervangen door een ander INSZ. De opzoeking gaat verder met dit nieuwe INSZ.

Code: 22012001, “A requested SSIN had been replaced by another one. Using the new SSIN instead.”

 1. Het opgegeven INSZ is geannuleerd. De dienst stopt met de verwerking en u krijgt de volgende boodschap.

Code: 32012002, “The SSIN was marked as replaced, but no valid replacing SSIN could be found.”

 1. Naast alle specifieke bovenstaande fouten kunnen er zich ook meer algemene fouten voordoen. Bijvoorbeeld: de argumenten die u opgaf voldoen niet aan het formaat van de XSD-beperking. Hiervoor verwijzen we naar [REF01]: “09_KSZ-BCSS Webservices SSDN common status messages_NL.doc”


Appendix C: Referenties

 1. [REF01] : http://www.ksz.fgov.be/nl/documentation/document_6.htm

01_KSZ-BCSS Webservices Rode Draad Document_NL.doc

02_KSZ-BCSS Webservices Documentatiemap_NL.doc

03_KSZ-BCSS Webservices Aansluitingsmogelijkheden Extranet _NL.doc

04_KSZ-BCSS Webservices Omgevingen_NL.doc

05_KSZ-BCSS Webservices Gebruiksmachtiging _NL.doc

06_KSZ-BCSS Webservices Verbinding testen _NL.doc

07_KSZ-BCSS Webservices HTTPS-SOAP-WSDL_NL.doc

08_KSZ-BCSS Webservices SSDN request-reply envelope definition_NL.doc09_KSZ-BCSS Webservices SSDN common status messages_NL.doc

Appendix D: Contacten


Voor bijkomende functionele informatie van de KSZ, kan u een e-mail sturen naar:

development@ksz-bcss.fgov.be


1 Uitgebreide informatie over het Rijksregister kan u vinden op de volgende links:

 • Rijksregister-website: http://www.ibz.rrn.fgov.be/fileadmin/user_upload/Registre/teleprocessing/RRNS003_N_IV.pdf

 • KSZ-website: http://www.ksz.fgov.be/nl/fluxdonnees/fluxdonnees_3.htm

2 Uitgebreide informatie over het KSZ-register kan u vinden op de website van de KSZ: http://www.ksz.fgov.be/nl/fluxdonnees/fluxdonnees_4.htm

3 Update 24/07/08

4 Update 24/07/08

5 Update 03/11/10

© 2008 KSZ-BCSS http://www.ksz-bcss.fgov.be


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina