Kwartierstaat van Jan van de vliet en Elisabeth schoesitters I kinderen van de vlietDovnload 104.36 Kb.
Pagina1/2
Datum03.10.2016
Grootte104.36 Kb.
  1   2
Kwartierstaat van Jan VAN DE VLIET en Elisabeth SCHOESITTERS

-- I --
1. kinderen VAN DE VLIET.
-- II --
2 Jan VAN DE VLIET, smid, schepen te Boom (1578-1579) en wethouder te Rumst, geboren tussen 1538 en 1541, overleden te Boom voor 16.10.1592.
Vermeld in: C. Verstrepen: "De leenboeken, keurboeken en cijnsboeken van de Heerlijkheid Boom (1663-1792)", p.6, nr.25.
Hij zou volgens E. Van Reeth in zijn nota's over "genealogie van Reeth" ook wethouder van de heerlijkheid van Rumst geweest zijn.
In 1568 verkoopt Joos Van de Vliet fs Jan aan Jan Van de Vliet fs Gillis, x Elisabeth Schoesitters een broekland in het Boomerbroeck.
"Schepengriffie Vrijheid van Rumst 1576-1636:13.12.1568 Buiten de Vrijheid.

fø27v. Joos Van de Vliet (fs +Jan) heeft vercocht aen Jan Van de Vliet (fs Gillis) x Elisabeth Schoesitters 5 hondt broekland in het Boomerbroeck in 2 perchelen: a)3 hondt 1)O Gysbrecht Van Bronchorst 2)W Jan Schoesitter; B)2 hondt 1)O Willem Hallemans 2)Willem Hallemans en Gillis Jacobs, belast met een heere grondchyns. Jan Somers, Andries Van Heere en Joos De Win, schepenen."


"Schepengriffie Vrijheid van Rumst 1576-1636:Buiten de Vrijheid,fø28r.

24.8.1571. Jan Van de Vliet (fs +Jan x+Maria Van Loock) heeft vercocht aenJan Van de Vliet (fs Gillis) x Lysbeth Schoesitters hun rechten deel in een bos onder Boom daer d'ander helft competeerd d'erfgenaemen +Anneken Van Camp. 1)OZ s'heerenstraete 2)W de goeden van Magdalena Verbiest 3)N Anneken Van Camp, belast met een grondchyns.

Joseph De Moor, schepen Andries VanHenere, Antonis De Kammer, Peeter Paridaens."
In 1573 erft Jan Van de Vliet een deel van het land "de Battelman" van zijn oudtante Catharina Van de Vliet.
Nog in 1573 verkopen Joos De Win, Jan Van de Vliet fs Gillis, Joos Van de Vliet de oude fs wijlen Joos, Mathijs Van Pee en hun co-erfgenamen, en Jan Van de Vliet fs Gillis, erfgenamen van Catharina Van de Vliet, aan Peeter Vertommen x Lucia Wouters een huis te Boom. Hetzelfde jaar laat Peeter Vertommen een rente op een huis en tuin te Terhagen over aan Jan Van de Vliet, in verdeling met de erfgenamen van Catharina Van de Vliet.
In 1578 wordt vermeld dat hij 40 jaar oud is.
In 1580 kopen Jan Van de Vliet en zijn echtgenote van de erfgenamen Hallemans een veld te Boom, in oppervlakte 1 bunder, "'t land binnen 'tWaelsbeke", nabij "Buylensche Heyde".
"Schepengriffie Vrijheid van Rumst 1576-1636":fø128vø.

10.12.1580. Wy Gillis Jacops en Adriaen Colaes gezworenen erflaeten van Mynheer van immerseele in zyn laethof en heerlycke bedryve tot Boom is gecomen Jan Hallemans fs Willem, Cathelyn Hallemans x Adrianus Buyens, Jan Rabbe d'oude momboir van de +Willem Hallemans x Maria Rabs hebben vercocht aen Jan Van de Vliet fs Gillis (smet) x Elisabeth Schoesitters fa Jan een land onder de prochie van Boom groot een bunder geheten 't land binnen 't valsbeken" neffens de buylensche heyde. Belast met 3 gulden erfellyk mitsgaders een heere chyns."


In 1581 kopen ze nog een stuk:

Uit: "Schepengriffie van de Vrijheid van Rumst, 1576-1636", Verstrepen.

p31:Jan Vande Vliet fs Gillis 15.8.1581. Buiten de Vryheid.

Jan Hallemans voor hem zelven en als momboir van de weeskinderen +Jan Mostroot x +Lysbeth Hallemans, Adriaen Buyens x Cathelyn Hallemans fa Willems, Jan Rabbe momboir van Meyken Hallemans oock Willems dochter en +Maria Rabbe hebben wettelyck vercocht aen Jan Vande Vliet (fs Gillis) x Lysbeth schoesitters 5 hondt broeckland gelegen in de Boomerbroeck gecomen van +Maria Rabs heurlieden moeder 1)2)O en W de coopers 3)N de Ravendonck.


In 1582 verkopen Peeter Verept en zijn echtgenote Cathelyn De Lathouwer aan Jan Van de Vliet en Jan Piroens een perceel bos te Boom en een veld geheten "'t Putteveld".
Nog in 1582 koopt hij van de kinderen van Adriaen De Lathouwer hun rechten op een land gelegen te Boom, Heirstraete, geheten "'t Putteveld"
In 1585 koopt Jan Van de Vliet een vervallen hoeve "De Bonte Koe".
In 1587 doet Peeter Vertommen afstand van zijn rechten op 7 dagwand(? journaux) land ten gunste van Jan Van de Vliet fs Gillis.
In 1616 heeft de verdeling plaats van de goederen van Jan Van de Vliet en Elisabeth Schoesitters tussen hun hun kinderen en kleinkinderen: 1)ANNA VAN DE VLIET x JAN PIROENS xx Hans De Decker; 2)Gillis Van de Vliet; 3)de kinderen van wijlen Antonis Van de Vliet en Anna Pauwels fa Franchois; 4)de kinderen van Aert Heyns en wijlen Elisabeth Van de Vliet, zijn eerste vrouw; 5)de kinderen van Clemencen Van de Vliet en Adriaen Clerens; 6)Josina Van de Vliet en Adriaen De Bruyn; 7) Kathelyn Vna de Vliet x Jacques De Brouwer; 8)ADRIANA VAN DE VLIET x JAN SOMERS.
"Schepengriffie Vrijheid van Rumst 1616-1628": fø9r

Scheidinge en deilinge tussen de kinderen en erfgenaemen +Jan Van de Vliet (fs Gillis) x Elisabeth Schoesitters.

1)(D) Anna Van de Vliet (x+Hans De Decker) en Hans Piroens haer zoon.

2)(B) Gillis Van de Vliet

3)(G)Gillis Van de Vliet als momboir van de kinderen van +Anthonis Van de Vliet, zyn broeder x Anna Pauwels fa Franchois.

4)(E)Aert Heyns x +Elisabeth Van de Vliet zyn eerste huysvrouw als vader en momboir van Gillis Van de Vliet.

5)(A)Gillis Van de Vliet en Merten Van Putte vervangendeJan De Wolf momboirs van de kinderen van +Clemenke Van de Vliet x Adriaen Clerens.

6)(F)Josina Van de Vliet x Adriaen De Bruyn

7)(H) Cathelyn Van de Vliet x Jacques De Brouwer

8)(C) Adriana Van de Vliet x Jan Somers

Kinderen en kleinkinderen van Jan Van de Vliet fs Gillis en Elisabeth

Schoesitters (fa Jan en Clementia Somers -griffie van Schelle nr.56fø99v)

deilen de goederen verstorven van hun ouders.

A) dry stukken land gelegen Ter Haege achter de stede "De Eickene"groot samen een bunder 1)s'heeren van Rumpst dussel W 2)t'Heyveldeken van Jacques De Brouwer W en N 3)O, de leye 4)de zeilmackersveld zuiden, het 1/3 paert van een hondt broeckland gelegen tot Boom op de Ravendonck;

B)een kalckgeleg meten oeve gronden onder Boom 1)Z s'heerenstraete 2)W Adriaen Van de Wouwer 3)Peeter Van de Vliet fs Gillis mette leye O. 4)N de huict.,

3 dagwand elsbosch in de heystraete 1) d'erfgenaemen en kinderen Cathelyn Saerens O en Z 2)de Heer van Immerseel bosch genaempt de Haze N O 3)Anna Van de Vliet N W, een bempt in de Boomerbroeck groot 5 hondt 1)d'erfgenaemen Heer Gysbrecht Van Bronckhorst O 2)Willem Fleurens N.W 3)Z den dyck oft s'Heerenstroom;

C)een heesterbosch 1)2) s'Heerenstraete 3)haer zelf land 4)Adriaen Van de Wauwer; een stuk land achter Hans Van Mechelen huis groot 1/2 bunder leen wezende van de leenhove des Heere van Rumpst 1)2)t'voorschreven bosch 3)Adriaen Van de Wauwer. de helft van een bosch groot 1 bunder by t'raenvelt tussen de leye des Heer van Rumpst O en N d'erfgenaemen Gillis Jacobs Z, W den bosche de Hase van de Heer van Immerseele.

D)de capellevelde wezende met twee stukken land tot Boom gelegen groot 2 bunder 1)de kinderen Joos Bal 2)O d'erfg Adriaen Van Reeth 3)Z de capellestraete 4)W de schoorstraete, een ledige hofstede in de Boomerbroeck 1)s'heerenstraete 2)de steylse kiel. 1/3 paert van een hondt broeckland op de Ravenbroeck.

E) 2 stukken land groot 2 bunderen geheten "d'oude cotten" 1)2) s'heerenstraete O. N. 3)4)Jff Maria Colaes W. en N.

F)een steynen huis met hof te Boom "De Bonte Koe" aen de kerkhof, een ledige hofstede "de Vogelaer" 1)s'heerenstraete N 2)s'heerenstroom Z 3)O Jan Olewyns 4)W de kerkeland, een bempdeken groot 4 hondt gelegen in 't broeck neffens de Ravensdonck 1)Willem Fleurens O 2)Z s'heerenstroom 3) de cure van Boom W de kinderen Reynaerts.

G) 5 stukken land met een elsbosch geheten "de Barrebeke" "ter Welt" "den bercq" "het sessenhondeken" "t'weesveldeken" 1)de bleeckbos van Sr Cypriano Campomonosa N 2)W de beke 3) de broeckstraete en de chynsveldeken toebehoord hebbende Mathys Van Linthoeck samen omtrent 3 bunderen. Een inslagh gelegen in de broeckstraete.

H)een elsenbosch tot Reeth by de steine camer groot 1 1/2 bunder 1)N t'bosch van Willem De Gortere 2) s'heerenstraete Z 3)W d'erf van Huybrecht Wellemans 4)O de Heilige Geest van St-Rombouts binnen Mechelen, een huis gelegen te Ter Haegen daer in woont Jan de Somer 1)s'heerenstraete 2)3)4) de kinderen Hans Van de Wauwer O.W.N."


In 1633 zijn Elisabeth Baeck, fa Andries en Margriet, x Daneel Gondt, wonende te Campenhout in proces tegen de erfgenamen van Jan Van de Vliet en Elisabeth Schoesitters betreffende de hoeve "De Bonte Koe" tegenover het kerkhof te Boom.

Schepengriffie Vryheid van Rumst 1629-1636: fø71r. 23.5.1633.

erfbrief voor de kinderen +Jan Van de Vliet x Elisabeth Schoeters.

Elisabeth Baeck (fa Andries x Margriet) x Daneel Gonts wonende in Campenhout in proces tegen de kinderen en erfgenaemen +Jan Van de Vliet x Elisabeth Schoesitters ter cause van zeker erfe eertyts een afgebrande hofstede gelegen binnen de prochie van Boom tegnover het kerkhof genaempt de Bonte koeie 1)s'heerenstraete 2)s'heerenstroom die Elisabeth Baeckx verstorven is van zyn ouders ende by Jan Beeckman en Jan Baeckx aen +Jan Van de Vliet vercocht volgens goedenisbrief gepasseert op 10.7.1586 voor ons schepen.


Keurboek "Vrijheid van Rumst" 1427-1650: folio XXXI:

Opten XIII december anno 1541 heeft ontsinght den eene cheur Jan vande Vliet Joosone ende d'ander Janne vande Vliet Gillissone oudt omtrent II jaer.

Present den schoutet Jan Boochmans ende Jannen Vande Vliet.
Uit: "Misselanea Rumesta, de Vrijheid van Rumst (1427-1650)", p117, nr. 92:

Op heden tweede dach van meye anno XVc LIIIItich soo heeft Meester Peeter Willems procureur postulerende in de grooten raede ons geminde Heer des Keysers tot Mechelen uyt crachte en als gemachtigt by procuratie irrevocabel van date den voorlesten april lestleden ondergeteeckent P. de Mares hem verleent by Jonckheer Ghysbrecht van Bronckhorst Heere van Schooten uyt crachte van vercoopinge eertyts by den selven van Bronckhorst gedaen op gedraeghen ende behoorlyk gegoeyt ende geerft Anna Van Campe weduwe wylen Gielis Vande Vliete in een veldeken houdende ontrent dry vierendeelen wesende d'leste point hierboven van vieren breeder ghespecifieert altyt sonder enige maete toe te seggende dan alsoet gestaen ende gelegen (nota dat dese 3/4 hierboven staan folio 14 verso het vierde point) is ende heeft de selve Anna daerop doen stellen behalven huere leeflange gedurende heure tocht en by leenen Jan Vande Vliet Gillisone oudt ontrent XIII jaeren ende dat in susterlycke ende bruederlycke rechten ende deilinge ende Jan Vande Vliet syn oom ende momboir heeft tselve goet ontsaen ten behoeve als voor ende heeft daer aff gedaen den behoorlycke eedt als beset ende dingelycke man actum. Present Peeter Putman in de plaetse van Jan Staes drossaert ende stadhouwer van leene mits syn absentie Jan Borchman Bertelmeeus Vanden Brande Jan Vanden Wyckt Janssone ende Claes vanden Blocke als mannen van leen date als boven (2.5.1554).

Midts der doot van wylen den voors Jan Vande Vliet momboir was des voors Jan Van vliete Gillisone soos heeft den voornoemde Jan Vande Vliet Gillisone ghedaen den behoorlycke eedt als beset ende dingelycke... man Adriaen Wouters woonende Utrecht Actum present Jan Staes stadhouder van de leenen Adriaen Saerens Jan Van Landonck Peeter Aerts Joos Mertens Berthelmeus Vande brande Mr Jan Verhelst Jaspar Cops Jan Vanden Wyckt ende Claesen Vanden Blocke mannen van leen op ten ...juny anno XVc LV (1555).

Mits de doot van Adriaen Wouters soo heeft den voors Jan Vande Vliet Gillisone voor hem selven den behoorlycke eedt gedaen als dinstelycke man present George Blade stadhouder Joos Mertens ende Geert De Bruyn leenmannen desen tweede october XVc LXXXVI (1586).


Hij is getrouwd voor 1568 voor de kerk met

3 Elisabeth SCHOESITTERS, geboren ca. 1545, overleden voor 1630.
In 1592 is ze weduwe van Jan Van de Vliet en verheft ze een leen te Boom.

In 1596 verkopen Elisabeth Schoesitters als vruchtgebruikster en haar kinderen als eigenaars aan Laureys De Coninck en Adriana Vekemans, zijn echtgenote, een land te Boom tegenover het "Vierveldeken", op de hoek van de straat naar Reet, en met een oppervlakte van een bunder.


"Schepengriffie Vrijheid van Rumst 1591-1612": fø24v. 10.8.1596

Buyten de Vryheid. Elisabeth Schoesitters x +Jan Van de Vliet fs Gillis in zyn leven mede wethouder geweest alhier voor de tocht. Gillis Van Vliet en Anthonis Van Vliet voor hen zelven, ANNA VAN DE VLIET x JAN PIROENS, Elisabeth Van de Vliet x Aert Heyns, Gillis Van de Vliet; Antonis Van de Vliet, Aerts Heyns, JAN PIROENS momboirs over Clemenken, Josynken, Cathelyn en Adriaenken Van de Vliet kinderen en erfgenaemen van Elisabeth Schoesitters x +Jan Van de Vliet, hebben verkocht aen Laureys De Coninck onze mede schepen x Adriana Veeckmans een percheel elsen bos onder Boom tegenover de viervelden van de Heer van Rumpst op de koeck van de straete die naer Reeth gaat, groot een bunder. 1)s'heerenstraete 2)d'erfgenaemen +vrouwe Anna Van Stalen vrouwe van Rumpst."


In 1600 wordt ze genoemd als erfgenaam van Cornelis Jacobs.
Uit: "Schepengriffie Vryheid van Rumst, 1629-1636", Verstrepen, p92:

2.10.1600 voor Willem Fleurens.

Cornelis Bal onze secretaris gemachtigd op 5.9.1600 voor Jacob De Kimp notaris binnen Antwerpen van 1.Josyne Van Aeltken x +Jan Byle, 2.Geert en Cathelyn Van Boom met hun consorten 3.Hans en Andries Verhoeven (kinderen van +Jan x +Cornelia Van Langdonck voor hen en hun susters ook maria De la Vallele, Jacob Vereycken (fs Peeter x +Jenneken Wyckmans alias De Laet) voor hen zelve en hun mede consorten 4.Adriaen paupers x Anna Schoezitter (fa +Clementia Somers), Adriaen Somers fs Jan en sterkmaeckende Costen Somers zyn broeder, item Hans de Herde fs Michiel voor hem zelve en voor Tobias De herde zyn broeder; de zelve Cornelis gepasseerd voor schout en schepen van Niel by Jacques De Decker schout van Schelle x Pereynke N. weduwe geweest van +Michiel Verbeke en de wezen van +Hendrick De Laet in de naem van de zelfde Hendrick achtergelaeten kinderen, oock over d'achtergelaeten wezen van Machiel Verbeke en de wesen van +Jan Wyckmans en voor Lucas Verbeek item de voorschreven Adriaen Somers voor hen zelven en als momboir van de wezen van +Willem en Peeter Somers zyn broeders.

Jacques De Bruyn voor henzelven en voor Cornelis De Bruyn fs Cornelis zyn broeder, mitsgaders als momboir van de weeskinderen van Geraert De Bruyn en Clementia Somers fa Jan, item Adriaen Van de Wauwer x Anna De Bruyn insgelyks Cornelis dochter, Elisabeth Schoesitters (fa Jan) x +Jan Vande Vliet (fs Gillis) voor haer zelven en voor haer kinderen mits de cleynigheid der pande Merten Van Putte x Adriana Schoesitter, Mathys De Herde en Laureys Somers x Anna De Herde wettige suster van Matthys De Herde erfgenaemen van Cornelis Jacobs (fs Guilliam x +Anna Vande Vliet) hebben samen vercocht aen Willem Fleurens schipper van Boom x Adriana van Sandt fa Adriaen 3 hondt broeckland gelegen tot Boom op de Ravendonck aen de Boomsche Steyl Z en N de weduwe en kinderen +Jan Vande Vliet fs Gillis, N d'erfgenaemen van +Gysbrecht van Broeckhoven, W s'Heeren stroom, Hans Meynaert fs Cornelis en nog een stuck land onder Boom in de Heystraete groot een vierendeel geheeten "t'Hollezypveldeken" 1)2)W en Z s'heerenstraete 3)O den ryst van de Heere van Immerseel bossche 4)d'erfgenaemen +Gysbrecht van Broeckhoven verstorven waren van +Cornelis Jacobs wel verstaende dat Gillis Jacobs vader van de voorschreven Cornelis de helft van de voors goeden moet behouden zyn tochte zyn leven lang 2.10.1600.


Keurboek "Vrijheid van Rumst" 1427-1650:

fø29vø:


Op heden den 3 october 1609 soe heeft Elisabeth Schoesitters weduwe van Jan Vande Vliet ... verdinct Jan Pluyms shuyse en hove was comende ...

de voors Elisabeth daer van cuerdrageresse

in de rand: de weduwe Pirions.
Keurboek "Vrijheid van Rumst" 1427-1650:fø28vø:

dese cuer is verdinct by diverse gegoeyde van Boom als Jan Schoesitter Gillis Jacobs Adriaen de Lathouder geerffe vanden voors broeck en hebben zy opt gemeyn broeck doen setten als cuerdrager Jan vande Vliet Janssone daer moeder af is Elisabeth Schoesitters Jansdochter out omtrent ... actum present Andries van Heener schepen Claes van den Blocke secretaris en my Dasson rentmeester den XVII july 1574.


Keurboek "Vrijheid van Rumst" 1427-1650:folio XXXI

Op heden den 3 october 1607 soe heeft Lysken Schoesitters verdinckt den andere cuer namentlyk vande Vlietmansboschen comende aen s'herenstraete nu deze cuer is cuerdrageresse des voors Lysbethen van Jan van de Vliet voors.


Uit: "De Vrijheid van Rumst, 1427-1650" (C. Verstrepen):nr66:

Elisabeth Schoesitters (fa +Jan) x +Jan Van de Vliet. Haere zoon GILLIS VAN DE VLIET tot Ruysbroeck en JAN SOMERS (fs JAN) x ADRIANA VAN DE VLIET (des voors Gillis suster) met nu andere suster machtogen Adriaen Cleerens x Clementia Van de Vliet oock haer suster om te compareren voor de wethouders der stad Brussel betreffende ene plekse erve gelegen tot Boom onder deze jurisdictie geheten het bergsken tussen het schoor der zelfde schipvaert Z W d'erfg. van Jff Maria Colaes NW ende sreylse kille NO 27.5.1616.


Uit: "De Vrijheid van Rumst, 1427-1650" (C. Verstrepen):nr69:

Hans Seghers en Jan Taeyaert momboir van de kinderen +Adriaen De Bruyn en Josyne Van de Vliet fa Jan met Geert De Bruyn huere zoon tegen d'erfg. Jan Van de Vliet fs Gillis x Elisabeth Schoesitters cavelinge van 22.6.1616.


Uit: "De Vrijheid van Rumst, 1427-1650" (C. Verstrepen):nr69, fø196vø: 27.3.1628:

Jan Seghers momboir van de kinderen +Adriaen De Bruyn met Geert de Bruyn fs +Adriaen, met Geert de Bruyn oock fs Adriaen, Antonis Bogaert x Naentken van de Vliet en Jan Piroens voor hem en in de name van de kinderen en ergenamen Jan vande Vliet (fs Gillis) x Elisabeth Schoesitters.


Uit: "De Vrijheid van Rumst, 1427-1650" (C. Verstrepen):nr70, fø119rø:

Hans Seghers en Gillis van de Vliet momboirs van de kinderen Adriaen de Bruyn tegen Antonis Van Bogaert Merten van Reeth en huer mede consoorten aergenamen van +Elisabeth Schoesitters 29.4.1630.


Uit: "Misselanea Rumesta, de Vrijheid van Rumst (1427-1650)", p118, nr. 92:

Elisabeth Schoesitters weduwe Wylen Jan Vliete heeft verheven tvoors. leen ende der op doen stellen als sterfman in susterlycke ende broederlycke rechten Anthonis vande Vliete Jansone ende sone des voors Elisabeth oudt ontrent XVII jaeren en Jan Piroens des voors Antheunis behoudt oom heeft voor hem den eedt gedaen als besetman. Present den sqdhouder Joris Balde en Peeter Truyens Gillis Jacops Wouter de Lathouwer Cornelis Bal leenmannen desen XVen octobris 1592.

De voors. Elisabeth Schoesetters heeft verheven haer tochte die sy op t'voors leen was behoudende heur leefdaeghe lanck ende dat by absentie van Gillis Jacops haere voecht ende momboir metten rechte haer gegeven.

...


-- III --
4 Gillis VAN DE VLIET, geboren tussen 1495 en 1505, overleden voor 1545.
In 1536 kopen zij van Lysbeth Possemiers x Peeter De Gendt een weide (broeckland) te Boom, en van deze zelfde in 1538 een eikenbos van 3/4 bunder.

Hetzelfde jaar laten Jan Boom en Gillis Colaes, kerkmeesters van de kerk te Boom, aan Gillis Van de Vliet fs Joos een kwart bunder van een land te Terhagen over.


In 1573 heeft de verdeling plaats van de goederen van wijlen Gillis Van de Vliet en Anna Van Camp tussen hun kinderen: 1) JAN VAN DE VLIET krijgt een huis te Terhagen, een bunder land "den Dycksken", 1 1/2 bunder land tegenover de kapel van Boom, een weiland gelegen in het Boomerbroeck, een halve bunder land en de helft van een bos. 2)Gillis Colaes (fs Pauwel en Anna Van de Vliet) en zijn mombers Jan Van de Vliet fs Joos, Peeter en Adriaen Colaes, verkregen een hoeve gelegen in Lint onder Kontich en 1 1/2 bunder land, 1 1/2 bunder land gelegen te Reet nabij de "steene kamer"; 3)Cornelia Van de Vliet x Jan Langpaep verkreeg een huis Vlietmanshoeck te Boom en een steenbakkerij met 2 kalkvens.0

In 1573 verkopen de erfgenamen van Kathelyn Van de Vliet, wed. Peeter Vna Kerkhoven, waaronder Jan Van de Vliet fs Gillis, Jan Langpaep x Cornelia Van de Vliet en de zoon van wijlen Anna Van de Vliet en Pauwels Colaes een land "de Battelman", gelegen te Boom, aan GILLIS VAN DE VLIET wdr. ELISABETH AERTS en hun kinderen.


Uit: "Schepengriffie Vryheid van Rumst, 1576-1636", Verstrepen, p21:

1.3.1573 Scheidinge ende deilinge der kinderen en erfgenaemen van +Gillis Van de Vliet x +Anna Van Camp.

1. JAN VAN DE VLIET 2.Jan Lancpaep x Cornelia Van de Vliet 3.Jan Van de Vliet fs Joos, Peeter en Adriaen Colaes momboirs van Gielken Colaes (fs Pauwels +Anna Van de Vliet) geassisteerd met Joos De Win, alle dry kinderen en erfgenaemen van Gillis Van de Vliet en Anna Van Camp hebben de goeden verstorven by de doot en de aflyvigheit van hun ouders gedeeld. 1. voor JAN VAN DE VLIET: -een hof en huis te Terhaegen 1)WN en O Magdalena Verbiest 2)Z s'heerenstraete - een bunder lande de "deycxken" belast met twee stuyvers Heere chyns en een deel van een keur 1)N en O de lye 2)Z desself erve W en N 3)Willem Van Camp - 1 1/2 bunder geheeten den "boetsveld" 1)O de lye 2)Z Joos Vande Vliet fs Peeter 3)Z s'heeren van Rumpst bos 4)N deszelfs erve, belast met half veertele rog des Heilige geest van Rumpst. - 1 1/2 bunder en 1 vierendeel land tegenover de Capelle van Boom 1)Z en N s'heerenstraete 2)Adriaen Bal smet 3)Joos De Win, belast met een heere chyns. - een bempdeken gelegen in de Boomerbroeck, groot 4 hondt 1)W s'heerenstraete 2)N de cuere van Boom 3)O Heer Gysbrecht van Bronckhorst 4)Z de Ravendonck - 1/2 bunder land en bos 1)W Mynheer van Rumpst bos, leengoed, 2)O en N s'heerenstraete 3)deszelfs bos 4)W Gillis Jacops; - de helft van een bos gelegen by t'voorschreven goeden 1)O en Z s'heerenstraete 2)W Magdalena Verbiest 4)N desselfs. Zyn paert is beter dan de twee naervolgende gedeelten. JAN VAN DE VLIET zal geven aen de twee andere paerten 6 carolus gulden en nog aen Jan Lancpaep een rente van twee carolus gulden erfellyk.

2.Gillis Colaes fs Pauwels: een stede en huis gelegen op Lint onder Contich belast met een heer chyns - 1 1/2 bunder land daer tegen over gelegen belast met een heer chyns 1)s'heerenstraete Z. 2)W Gillis Wuyts 3)N de kinderen Sasse - 1 1/2 bunder lant onder reeth by de steene camere leengoed wezen - een paert van de delfshage onder Boom groot in t'geheel 4 1/2 bunder 1)Z s'heeren van Rumpst bisschen 2)W O s'heerstraet 3)N en O die clooster belast met een wagendienst heer chyns groot 457 roeden. - een rente van 2 gulden erfelyk op een huis en hof tot Boom 1)N en O Heer Gysbrecht van Bronckhorst 2)W de cuere huis van Boom 3)Z s'heerenstraete - een rente van 3 stuyvers en 1 groot brabants op Gillis Eyckmans in Terhagen.

3.Jan Lancpaep x Cornelia van de Vliet: - een huis en hof en schuere Vlietmanshoeck onder Boom belast met 3 stuyvers heere chyns en 36 stuyvers erfelyk aen Jk Lanceloot van Gottengys 1)Z en W s'heerenstraete 3)N deszelfs goeden. - twee bunder land achter de voorschreven stede 1)W s'heerenstraete 2)N achter het eynde van de Bosstraete, 3)O Gillis Vande Vliet 4)N deselfs goeden - een gelaag met twee calkhoven, hove, huisschuere en twee logies 1)Z sheerenstroom 2)W Laurens Schelkens 3)N Gillis Jacobs 4)O Joos Vande Vliet fs Joos belast met een heer chyns, - een bunder land "de langheyde" N.O.Z. en W. den Heer van Rumpst belast met 14 stuyvers heere chyns - een gulden erfelyk op de wezen WILLEM MOERLANTS - twee gulden erfelyk op de partagie van Jan Van de Vliet. 1.3.1573. Drossaert Thomas Van Lyere, Joos Mertens, Andries Van Henere, Antonis De Cammer, Hendrick Van Merchtem en Cornelis De Bruyn schepen van Rumpst.
Keurboek "Vrijheid van Rumst" 1427-1650:

folio 27 vø:

Een Gillis vande Vliet: Willem Fleurens Gilies vande Vliet Joossone nu genaempt de lancvelde gelegen over de beke Terhaeghen.
Hij is getrouwd voor 1536 voor de kerk met

5 Anna VAN CAMP, steenbakkerse, geboren ca. 1510, overleden voor 1.3.1573.
Vermeld in: C. Verstrepen: "De leenboeken, keurboeken en cijnsboeken van de Heerlijkheid Boom (1663-1792)", p.6, nr.25.
In 1549 betaald ze haar schulden jegens de voogden van Cornelis Raps van een erfelijke rente van 20 stuyvers op een goed gelegen bij de kapel tussen Terhagen en Boom.
Uit: "Schepengriffie Vrijheid van Rumst, 1546-1570", Verstrepen, p19:

14.12.1549 Kwijting

Jan Rabbe, Hendrik Bralle en Gysbrecht Boy voogden van Cornelia Raps (fa jan) bekennen dat Anna Van Camp, wed (+Gielis Van Kerkhoven), heeft afgekeweten 20 stuivers erfelijke rente op de goederen van de voorschr. Anna Van Camp en dat zij gekocht heeft van Jan Van Kerkhoven en Peeter Van Opstaele (x Kathelijn Van Kerkhoven). Gelegen aan de kapel tussen Terhagen en Boom.
In 1551 betaalt Anna Van Camp, wed Gillis Van Kerkhoven, en haar voogd Jan Van de Vliet een rente van 12 gulden carolus aan Lysbeth Van de Vliet, wed. Gillis Schuerweghe, en aan haar kinderen Kathelyn Schuerweghe x Jan Van de Perre, Claes, Cornelis en Gillis Schuerweghe (verwanten!); als pand de helft van een steenbakkerij te Boom en 2 kalkovens.
Uit: "Schepengriffie Vrijheid van Rumst, 1546-1570", Verstrepen, p22:

24.5.1551 Lijsbeth Vande Vliet x +Gielis Schuerweghe en erfgenamen

Anna Van Camp x +Gielis Vande kerkhoven met Jan Vande Vliet haar voogd, zullen betalen aan Lijsbeth Van de Vliet x +Gielis Schuerweghe als tochteresse, jan Vande Perre x Kathelijn Schuerweghe, Claes, Cornelis en Gielis Schuerweghe kinderen van +Gielis Schuerweghe x Lijsbeth Vande Vliet een rente van 12 carolusgulden; als pand de helft van een steengelaag met twee kalkovens te Boom aan s'herenstroom.
In 1554 verkopen Clara Verbiest fa Gillis en Magdalena Vna de Vliet) en haar man Willem Verhoeven aan Jan en Petronella Van de Vliet en aan Anna Van Camp, wed. Gillis Van Kerkhoven, hun deel van een bos "de Elshage" gelegen te Boom.

Hetzelfde jaar, Perynke Verbiest (fa wijlen Gillis) x Huybrecht Wyckmans verkopen aan Jan Van de Vliet x Maria Van Loock, Petronella van Loock en Anna Van Camp, wed. Gillis Van Kerkhoven, een veld en bos van 4 bunder geheten "de Elshage" te Boom.


Uit: "Schepengriffie Vrijheid van Rumst, 1546-1570", Verstrepen, p47:

22.10.1554 Jan en Petronella Vande Vliete en Anna Van Camp

Clara Verbiest (fa Gillis x Magdalena Van de Vliete) x Willem Verhoeven verkoopt Jan en Petronella Van de Vliete en Anna Van Camp, wed. Gillis Van Kerkhoven haar deel van 4,5 bunder bos d'Elshage te Boom.

Z: en W: de bossen van de heer van Rumst; N: de straat; O: Jan Suys' bos.


Uit: "Schepengriffie Vrijheid van Rumst, 1546-1570", Verstrepen, p22

24.5.1556 Anna Van Camp (wed Gielis Vande Kerkhoven)

Lijsbeth Van de Vliete (weduwe Gielis Schuerweghe), tochteres en haar dochter Kathelijn Schuerweghe x Cornelis Vande Perre, Claes, Cornelis en Gielis Schuerweghe haar zonen verkopen Anna Van Camp (weduwe Gielis Vande kerkhoven) de helft van een steengelaag met twee kalkovens gelegen onder Boom Z: aan s'herenstroom, W: Jan Van de Vliet, N: Jan Vande Vliets huis, O: Petronella Van de Vliet waarvan d'ander helft toebehoort aan Anna Van Camp.
Uit: "Misselanea Rumesta, de Vrijheid van Rumst (1427-1650)", p117, nr. 92:

Op heden tweede dach van meye anno XVc LIIIItich soo heeft Meester Peeter Willems procureur postulerende in de grooten raede ons geminde Heer des Keysers tot Mechelen uyt crachte en als gemachtigt by procuratie irrevocabel van date den voorlesten april lestleden ondergeteeckent P. de Mares hem verleent by Jonckheer Ghysbrecht van Bronckhorst Heere van Schooten uyt crachte van vercoopinge eertyts by den selven van Bronckhorst gedaen op gedraeghen ende behoorlyk gegoeyt ende geerft Anna Van Campe weduwe wylen Gielis Vande Vliete in een veldeken houdende ontrent dry vierendeelen wesende d'leste point hierboven van vieren breeder ghespecifieert altyt sonder enige maete toe te seggende dan alsoet gestaen ende gelegen (nota dat dese 3/4 hierboven staan folio 14 verso het vierde point) is ende heeft de selve Anna daerop doen stellen behalven huere leeflange gedurende heure tocht en by leenen Jan Vande Vliet Gillisone oudt ontrent XIII jaeren ende dat in susterlycke ende bruederlycke rechten ende deilinge ende Jan Vande Vliet syn oom ende momboir heeft tselve goet ontsaen ten behoeve als voor ende heeft daer aff gedaen den behoorlycke eedt als beset ende dingelycke man actum. Present Peeter Putman in de plaetse van Jan Staes drossaert ende stadhouwer van leene mits syn absentie Jan Borchman Bertelmeeus Vanden Brande Jan Vanden Wyckt Janssone ende Claes vanden Blocke als mannen van leen date als boven (2.5.1554).

...
(Zij is later getrouwd ñ1545 voor de kerk met Gillis Van Kerkhoven, overleden voor 14.12.1549.)  1   2


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina