Kwartierstaat van Jan van de vliet en Elisabeth schoesitters I kinderen van de vlietDovnload 104.36 Kb.
Pagina2/2
Datum03.10.2016
Grootte104.36 Kb.
1   2
6 Jan Joos SCHOESITTERS A. RAES, geboren ca. 1520, overleden voor 1576.
Hij leefde nog rond 1565, want in 1587 had ze een dochter Adriana schoesitters die 22 jaar oud was. (Uit: "Schepengriffie van de Vrijheid van Rumst, 1576-1636", Verstrepen.p39).
Uit: Schepengriffie Stadsarchief Antwerpen (1536-1555); Verstrepen;

p162: Gysbrecht Baey x Anna Rabs (fa Jan) tot Hoboken hebben getranspoteert Jan Scoesitters (fs Pauwel) x Clementia Somers tot Boom een land "berrebeke" groot 1 bunder O. des voors. Jan Schoesitters erve Z.W. d'erfg. d'Heer Philippus Van Ymmersele Z. s'herenstraete, N. Vrouwe Kerstyne Van Wachtendonck goed onlangs gecregen van Katlyn Rabs des voors. Anna Rabs zuster 21.5.1555.


Hij was gehuwd met

7 Clementia (Clemmeken) SOMERS, geboren ca. 1520, overleden te Rumst 1.1.1594/29.1.1594.
Zij leefde nog rond 1565, want in 1587 had ze een dochter Adriana schoesitters die 22 jaar oud was. (Uit: "Schepengriffie van de Vrijheid van Rumst, 1576-1636", Verstrepen.p39).
Uit: "Schepengriffie Vryheid van Rumst, 1629-1636", Verstrepen, p92:

2.10.1600 voor Willem Fleurens.

Cornelis Bal onze secretaris gemachtigd op 5.9.1600 voor Jacob De Kimp notaris binnen Antwerpen van 1.Josyne Van Aeltken x +Jan Byle, 2.Geert en Cathelyn Van Boom met hun consorten 3.Hans en Andries Verhoeven (kinderen van +Jan x +Cornelia Van Langdonck voor hen en hun susters ook maria De la Vallele, Jacob Vereycken (fs Peeter x +Jenneken Wyckmans alias De Laet) voor hen zelve en hun mede consorten 4.Adriaen paupers x Anna Schoezitter (fa +Clementia Somers), Adriaen Somers fs Jan en sterkmaeckende Costen Somers zyn broeder, item Hans de Herde fs Michiel voor hem zelve en voor Tobias De herde zyn broeder; de zelve Cornelis gepasseerd voor schout en schepen van Niel by Jacques De Decker schout van Schelle x Pereynke N. weduwe geweest van +Michiel Verbeke en de wezen van +Hendrick De Laet in de naem van de zelfde Hendrick achtergelaeten kinderen, oock over d'achtergelaeten wezen van Machiel Verbeke en de wesen van +Jan Wyckmans en voor Lucas Verbeek item de voorschreven Adriaen Somers voor hen zelven en als momboir van de wezen van +Willem en Peeter Somers zyn broeders.

Jacques De Bruyn voor henzelven en voor Cornelis De Bruyn fs Cornelis zyn broeder, mitsgaders als momboir van de weeskinderen van Geraert De Bruyn en Clementia Somers fa Jan, item Adriaen Van de Wauwer x Anna De Bruyn insgelyks Cornelis dochter, Elisabeth Schoesitters (fa Jan) x +Jan Vande Vliet (fs Gillis) voor haer zelven en voor haer kinderen mits de cleynigheid der pande Merten Van Putte x Adriana Schoesitter, Mathys De Herde en Laureys Somers x Anna De Herde wettige suster van Matthys De Herde erfgenaemen van Cornelis Jacobs (fs Guilliam x +Anna Vande Vliet) hebben samen vercocht aen Willem Fleurens schipper van Boom x Adriana van Sandt fa Adriaen 3 hondt broeckland gelegen tot Boom op de Ravendonck aen de Boomsche Steyl Z en N de weduwe en kinderen +Jan Vande Vliet fs Gillis, N d'erfgenaemen van +Gysbrecht van Broeckhoven, W s'Heeren stroom, Hans Meynaert fs Cornelis en nog een stuck land onder Boom in de Heystraete groot een vierendeel geheeten "t'Hollezypveldeken" 1)2)W en Z s'heerenstraete 3)O den ryst van de Heere van Immerseel bossche 4)d'erfgenaemen +Gysbrecht van Broeckhoven verstorven waren van +Cornelis Jacobs wel verstaende dat Gillis Jacobs vader van de voorschreven Cornelis de helft van de voors goeden moet behouden zyn tochte zyn leven lang 2.10.1600.

(Zij is later getrouwd na 1578 voor de kerk met Geert DE BRUYN, schepen vd heerlijkheid Rumst (1586-89,1595) en erflaat (vh cijnshof Borgravenbroeck (1591)), geboren ñ1537, wonende te Rumst (1577), overleden voor 10.1600, zoon van Jacob DE BRUYN en Digna 'sGROOTEN. (Hij is eerder getrouwd voor 1573 voor de kerk met Anna Verbeke A. Thys.))
-- IV --
8 Joos VAN DE VLIET, geboren ca. 1465, wonende te Reet (1491) en te Boom (1508), overleden 1539.
In 1491 bewoonde dit echtpaar Reet en verkochten ze aan Jan Vande Kerkhoven (fs Jan) en diens zoon Gillis, te Boom, een rente op de helft van een steenbakkerij te Boom bij de Rupel.

Op 24.9.1508 verkocht Joos, inwoner van Boom aan Jan Hoen een rente van 3 florijnen 5 stuivers op een hoeve van 7 bunder gelegen te Reet, geheten: "Peeter Veld".


In 1508 verkocht hij met zijn broer Jan aan zijn andere broer Jacob de goederen die hij geërfd had van zijn ouders.
Op 7.12.1573 verkopen hun kleinkinderen en achterkleinkinderen aan Gillis Vande Vliet (x Elisabeth Aerts) een land "de Battelman", gelegen te Boom, met een oppervlakte van 1 bunder. Ze hadden dit goed geërfd van hun tante en oudtante Cathelyn Vande Kerkhoven (x Peeter Wouters).
Keurboek "Vrijheid van Rumst" 1427-1650: fø30vø:

dese halven cuer is verdinckt byden kerkmeester van Boom byden doot van Janne Van Standonck staende op den techelgeleghe en hebben daer by doen setten Jan vanden Vliete Joessone daer moeder af is Clemencyen Persemmers actum XII octobris anno XXXIIII present Jan Rabbe en Joosen vanden Vliete.


Uit:"Stadsarchief Antwerpen; Schepengriffie, 1490-1515; Verstrepen:

Peeter Vandernoot verhuerde voor 12 jaer Joos Van de Vliet x Clemencen Persemers ejus uxore een hoeve groot 18 bunder gestaen en gelegen binnen Reeth 22.4.1490.


Uit:"Stadsarchief Antwerpen; Schepengriffie, 1490-1515; Verstrepen:

Joos vande Vliet (fs Jan) x Clemeynce Persemers (fa Gillis) tot Reeth vercochten Gillis Vande Kerkhoven (fs +Jan) en Gillis Vande Kerkhoven zyn zoon te Boom een sister rog op een calkhoven metten steengeleegh gestaen tot Boom tussen de kinderen Matheus Voorspoels en Hendrik Van der Tommen 9.4.1491.


Uit:"Stadsarchief Antwerpen; Schepengriffie, 1490-1515; Verstrepen:

Joos Van de Vliet (fs Jan) c Clemencen Perchemers tot Boom vercochten Mathys, Joes en Margriet natuurlycke kinderen van +Jan Pluym daer moeder af is Lysbeth Matthys t'jaers erfelyk 20 scellingen grote brabants op een stede met huysinge hove groot 1 vierendeels tot Boom tussen 1)Hendrik Vandertommen N 2)3)s'herenstraete en nog op een steengeleeg metten huyzingen daerop staende calkhoven groot 7 vierendeels te Boom 1)de Schelde 2)s'herenstraete te waerene op 4 s. erfelyck de Heer van Rumpst 11.3.1498.


Uit:"Stadsarchief Antwerpen; Schepengriffie, 1490-1515; Verstrepen:

Joes vande Vliet (fs Jan) x Clemencen Persemiers tot Boom vercochten Gillis Stelaert fs Willem tot Rumpst t'jaers erfelyck 9 scellinge op ene stede met huysinge hove groot ene gemet gestaen te Boom tussen Hendrik Vander Tommen en s'herenstraete, nog op een land groot 4 bunder oock aldaer tussen Peeter Steylaert en de bossen van de Heer van Rumst te warene op 3 veertel rog erf. en 15 scellingen erf. de kinderen Corleys en 3 viertel rog aen Antonis Vande Kerkhoven en ene heere chyns 2.5.1506.


Uit:"Stadsarchief Antwerpen; Schepengriffie, 1490-1515; Verstrepen:

Lysbeth Persemiers (fa +Gillis) x +Hendrik Vander Tommen geseten tot Mechelen en Jan Vander Tommen huer zoon, de selve Jan Vander Tommen, Lancelot Vander Tommen en Wouter Persmiers momboir in de banke van Rumpst van Hendrik Lysbeth Cathelyn en Maria de voors: +Hendrik Vander Tommen x Lysbeth Persemers wettige kinderen, bekennen dat +Hendrik Vandertommen vercocht heeft aen Joos Vande Vliet voor de banke van Rumpst ene hoeve te Boom een stede en land houdende 6 hond gelegen te Boom in t'broeck 1)Jan Rabs 2)Lysbeth Van Ghesele 23.8.1510.


Uit:"Stadsarchief Antwerpen; Schepengriffie, 1490-1515; Verstrepen:

Joos Vande Vliet (fs +Jan) x Clemence Persmers te Boom onder Rumst debent Claus Schuerweghe van wegen de weduwe en kinderen Hendrik Vetommen t'jaers erfelyc 20 scellinge grote Brabants op ene hoeve met huysinge hove nieuwe steengeleegh groot 7 bunder gestaen te Boom tussen de voors: Joos ander erve en Adriaen Vander Biest erve ende nog zyn helft van een calkhoven metten land groot 9 vierendeels bunder tussen d'erve van de hoeve voors en Wouters Voorspoels erve te warene op 3 ponden grote Brabants erfelyc Florys Van Mechelen, 12 scellinge erfelyk heere chyns, 20 scellinge Matheus Van Kerkhoven, 15 scellinge erfelic Maria Robyns, 4 viertele rog erfelyc Jan Inten tot Mechelen, 9 scellinge erfelyc Jan Van Gottegnies, 4 viertele rog erfelyc Gheert van Kerkhoven, 20 scellinge erfelyc lyftochte de weduwe Jan Pluyms, 1 viertel rogge erfelic de Heilige Geest van Rumst, 2 ouden groot erfelyc de kerk van Boom en nog op een stede met huyse hove groot 1 virendeel tot Boom s'herenstraete Z en N 23.8.1510.


Uit:"Stadsarchief Antwerpen; Schepengriffie, 1490-1515"; Verstrepen:

Jan Vander Tommen (fs +Hendrik) tot Mechelen vercocht Claus Schuerweghe tot Boom t'jaers erfelyc 10 scellinge rente die Joos Vande Vliet (fs +Jan) x Clemencen Persmers vercocht de weduwe van +Hendrik Vertommen op 7 bunder tot Boom tussen Jan Vrancx en Adriaen Vander Byest 16.11.1512.


Hij is getrouwd voor 1491 voor de kerk met

9 Clemencia PERCEMERS.
Op 24.8.1510 maken Jan en Clemencen Persmers aan de weduwe en de kinderen van Hendrik Vander Tommen en aan Claus Scheurweghe, allen inwoners van Boom een rente over van 20 schelling groten Brabants gehypotekeerd op een hoeve met een nieuwe steenbakkerij van een oppervlakte van 7 bunder gelegen te Boom.

In 1510 verkopen Lysbeth Persmers (zuster van Clemencen) x Hendrik Vertommen en hun kinderen Hendrik, Lysbeth en Kathlyn Vertommen aan het echtpaar Van de Vliet-Persemers een hoeve te Rumst en een stuk drassig land in het broek te Boom.

Op 3.12.1515 worden Clemence Percemers, echtgenote van Joos Van de Vliet, en dezelfde Joos en Wouter Percemers mombers te Rumst van Jan, Peeter en Magdalena kinderen van wijlen Jan Persmers vermeld als erfgenamen van Jan Vande Velde alias Van Merchtem.
Uit:"Stadsarchief Antwerpen; Schepengriffie, 1490-1515"; Verstrepen:

Wouter Persemiers (fs +Gillis) en zyn suster Lysbeth Persemeiers x Hendrik Vander Tommen, Clemencien Persemiers x Joos Vande Vliet vercochten Adrianus De Keirsmaeckers x Kathleyn Van Oorle en Wouter Schillemans x Maria Van Oorle alle hun rechten in een stede huyse groot 3 bunder gelegen Ter Haegen onder Rumpst en Boom 1)s'herenstraete 2)de Heer van Rumpst erve goed verstorven van Kathleyn Van Kerkhoven huer alder moeye + te warene op 11 meucken rog des Godshuys van St Bernaerts, en 10 schellingen Jan Intens 23.1.1504.


Uit:"Stadsarchief Antwerpen; Schepengriffie, 1490-1515; Verstrepen:

Wouter Persmiers (fs Jan) Wouter Permiers (fs Gillis), Lysbeth Persmeiers x Hendrik Vertommen en Clemencen Persmiers x Joos Van de Vliet, Lysbeth Bertels x Matheus Van Wette, Kathelyn Bertels x Jan Rabbe, Joos Van de Vliet en Wouter Persmiers momboirs tot Rumpsdt van Jan Peeter en Magdalena Persmiers (kinderen +Jan Persmiers) allen erfgenaemen van +Jan Vande Velde alias Mechelen huer neve vercochten Ghysbrecht Bode huer recht in ene huys aen de corenmerckt t'Antwerpen tussen t'huys t'Hoefyzer en een gedeel van een huyske gelegen buiten de coepoorte 10.12.1505.


10 Lodewijk VAN CAMP, geboren tussen 1485 en 1490, overleden na 1565.

Hij was gehuwd met11 Margriet VANDEN WYNGAERDEN, overleden voor 1565.
12 Pauwel SCHOESITTERS A. GIJBELS, geboren ca. 1490, wonende te Boom.
Vermeld in: C. Verstrepen: "De leenboeken, keurboeken en cijnsboeken van de Heerlijkheid Boom (1663-1792)", p.7, nr.29.
Hij was gehuwd met

13 Margriet WOUTERS, geboren ca. 1491, overleden ca. 1535.
Uit: "Stadsarchief Antwerpen Schepengriffie 1516-1535"; C. Verstrepen:

Margriet Wouters (+Machielsdochter) x Pauwels Schoesitters (fs +Jan) gestaen tot Boom vercochten Jan Van Hueckelomme een rente van 13 schellinge 6 penninge dat Jan Bouvericx x Margriet Snyers in de jaer 17.6.1486 +Peeter Wouters t'erve gegeven op een huyse 10.5.1521.


14 Jan DE SOMERE, wonende te Terhagen, overleden tussen 1564 en 1578.
Schepengriffie Vrijheid van Rumst 1576-1636; 17r

12.2.1564. Wy Joos Mertens en Jan Van de Vliet gesworene laeten Jk Aert Van Berloo Heer van Eeckhoven in zyn laethove Ter Haegen onder Rumpst.

Elisabeth Verhoeven x Machiel s'Hertoghs hebben vercocht aen Jan Somers x Magdalena Colaes een stuck land "het cleyn Varenveersken" gelegen onder de voorschreven laethoff 1)Mynheer van Rumpst 2)Z Mynheer van Immerseel 3)W de coopers 4)N Aert Van Berloo belast met een heere chyns.
Schepengriffie Vrijheid van Rumst 1591-1612: fø73v

2.10.1600. Cornelis Bal onze secretaris gemachtigd op 5.9.1600 voor Jacob de Kimp notaris ninnen Antwerpen van 1.Josyne Van Aeltken x +Jan Byle, 2.Geert en Cathelyn Van Boom met hun consorten 3.Hans en Andries Verhoeven (kinderen van +Jan x +Cornelia Van Langdonck) voor hen en hun susters ook Maria De La Vallele, Jacob Vereycken (fs Peeter x +Jenneken Wyckmans alias De Laet) voor hen zelve en hun mede consorten 4.Adriaen Paupers x Anna Schoezitter (fa +Clementia Somers), Adriaen Somers fs Jan en sterckmaeckende Costen Somers zyn broeder, item Hans de Herde fs Michiel voor hem zelve en Tobias De Herde zyn broer; ze zelve Cornelis gepasseert voor schout en schepen van Niel by Jacques De Decker schout van Schelle x Pereynke N. weduwe geweest van +Machiel Verbeke en de wezen van +Hendrik De Laet in de naem van de zelfde Hendrik achtergelaeten kinderen, oock over d'achtergelaeten wesen van +Jan Wyckmans en voor Lucas Verbeek item de voorschreven Adriaen Somers voor hem zelven en als momboir van de wezen van +Willem en Peeter Somers zyn broeders.

Jacques De Bruyn voor hem zelven en voor Cornelis De Bruyn fs CORNELIS zyn broeder, mitsgaders als momboir van de weeskinderen van +GERAERT DE BRUYN en

CLEMENTIA SOMERS fa JAN, item Adriaen Van de Wouwer x Anna De Bruyn insgelyks Cornelis dochter,ELISABETH SCHOESITTERS fa JAN x +JAN VAN DE VLIET fs GILLIS voor haer zelven en voor haer kinderen mits de cleynigheid der pande Merten Van Putte x Adriana Schoesitter, Mathys De Herde en Laureys Somers x Anna De Herde wettige zuster van Matthys De Herde erfgenaemen van +Cornelis Jacobs (fs Guilliam x +Anna Van de Vliet) hebben samen vercocht aen Willem Fleurens schipper van Boom x Adriana Van Sandt fa Adriaen 3 hondt broeckland gelegen tot Boom op de Ravendonck aen de Boomsche steyl Z en N de weduwe en kinderen +Jan Van de Vliet fs Gillis, N d'erfg. van +Gysbrecht Van Broekhoven, W 'sheerenstroom, Hans Meynaert fs Cornelis en nog een stuk land onder Boom in de Heystraete groot een vierendeel geheeten "'t Hollezypveldeken" 1)2)W en Z s'heerenstraete 3)O den ryst van de Heere van Immerseel bossche 4)d'erfgenaemen +Gysbrecht Van Broeckhoven verstorven waren van +Cornelis Jacops wel verstaende dat Gillis Jacops vader van de voors Cornelis de helft van de voors goeden moet behouden zyn tochte zyn leven lang.


Opm: De erfgenaemen van Cornelis Jacops waren zijn nauwe verwanten (fø18vø in idem). (1595). Hoe komen dezen er dan aan ?

RECONSTRUCTIE:

1) JAN DE SOMERE x MAGDALENA COLAES

Clementia Somers Adriaen S. Costen S. +Willem S. Peeter S.

xGeraert De Bruyn

xxSchoesitters

Elisabet S. Anna S.

xJan VDV xAdriaen Paupers

Adriana VDV

x Merten Van Putte

2) CATHELYN SOMERS X CORNELIS DE BRUYN

Anna De Bruyn Jacques De Bruyn Cornelis De Bruyn Geraert De Bruyn

xAdriaen Van de Wouwer xClementia Somers

Hij was gehuwd met15 Magdalena COLAES, wonende te Terhagen.
Uit het keurboek "Vrijheid van Rumst" 1427-1650:

20.9.1592

Peeter van den Vliete GILLISsone daer moeder af was LYSBETH AERTS PEETERSdochter ende Adriaen Soemers JANSsone daer moeder af was MAGDALENA COLLAES JANSdr hebbe, verdinche den voors coere staende op twee stucken lants groot tsamen omtrent seven vierendeelen gelegen by malcanderen inde prochie van Boom genaempt tsteyl mode cleyn heyken tot boom Heere straet met eenen hoeck zuyden ende heeren bosch suydwaerts aen d'lanck bunder toebehorende Joest de Lathouwer west peloncken van Spellen oost ende de vyf vierendeele liggen oost aen s'herens straete mitsgaders zeker lande toebehorende de Heere van Rumpst oest Peeter voors west namaels de 1/4 voors. Preteur Adriaen Colaes Jan Somers schepen en GILLIS VAN VLIET vader des vors Peeter van Vliet en hebben: gestelt als cuerdrage den voors Peeter van den Vliet GILLISone daer moeder af was LYSBETH AERTS den XXste september XVc tweetnegentich.
Uit: "De Vrijheid van Rumst, 1427-1650" (C. Verstrepen):

Sconincx bede 1590: Er wordt melding gemaakt van "d'erfgenamen van Magdalena Colaes van haer hoeve"; 11 bunder; te Terhaegen.-- V --
16 Jan VAN DE VLIET, geboren ca. 1440, overleden voor 1508.
Hij kocht op 23.4.1476 een huis met schuur gelegen te Reet omringd door een land van 1/2 bunder.
Hij was gehuwd met

17 Magdalena JACOBS.
18 Gillis PERCEMERS, overleden ca. 1504.
Op 23.1.1504 verkochten de kinderen Percemers aan Adriaen De Kersmaecker x Kathelyn Van Oorle en aan Wouter Schillemans x Maria Van Oorle hun recht op een hoeve van 3 bunder gelegen te Terhagen, een goed dat ze ge‰rfd hadden van hun tante Kathelyn Vande Kerkhoven.
Uit: "Stadsarchief Antwerpen, schepengriffie Rupelstreek, 1461-1479, Verstrepen":

Wouter en Jan Persmeiers van Boom fss +Wouter x Lysbeth Vander Eycken, Jan Bertels x Margriet Persmeirs wettige kinderen van Gillis Persmiers x Katlyn Van Kerkhoven, Gillis Aert (fs Jan x Lysbeth Permiers) zyn gescheiden van de goederen gecomen van hun ouders Bouwen Persmeiers x Lysbeth Van Eycke - een stuck lande de inslag te Boom - ene land de 4 velden te Boom - een bunder bos in den bosch van Rumpst - ene lant te Rumpst - een steengeleegh met 2 calckoovens by de stroom - ene bunder lant in het bos van de Heer van Ymmerseel - voor Jan Persmiers ene stede met huys groot 3 vierendeel bunder - ene vierendeel bosch van de Heer van Rumpst - ene lant - en land groot 2 bunder "doude rot" - een lant - een vierendeel lant - een bos 1/4 vierendeele "t'harbloc" - een bunder land "de barrebeken" - 2 bunder lant "t'zysgaers" - 2 bunder land "de putteman" te leenhoudende van de Heer van Rumpst enz... veel goederen. 1476.

Uit "Oude geslachten uit de Rupelstreek":

Gegoed in Steijlerbroeck te Boom (1492) en op een hof te Terhagen.


Hij was gehuwd met

19 N. VANDE KERCKHOVEN.
24 Jan SCHOESITTERS.
26 Machiel WOUTERS, geboren ca. 1460, wonende te Boom, overleden voor 1510.
Vermeld in: C. Verstrepen: "De leenboeken, keurboeken en cijnsboeken van de Heerlijkheid Boom (1663-1792)", p.7, nr.29.
Uit: Antwerpse Schepenbrieven van de Rupelstreek (1490-1515), Verstrepen:

Cornelis Ronge (fs Claus) tot Kontich vercocht de momboirs van Jan Peeter en Margriet kinderen Michiel Wouters x +Margriet Van de Wouwer t'jaers erfelic 10 scellinge grote brabants erve op een stede huysinge lande te Contich aen de Heerwegh 29.10.1502.


Uit: Antwerpse Schepenbrieven van de Rupelstreek (1490-1515), Verstrepen:

Jan Boeye (fs Ghysels) x Cathelijn Valx te Hoboken vercochten de momboirs van de kinderen Michiel Wouters x +Margriet Vande Wauwer vercocht 'tjaers erfelyck 10 scellinge op een stede bos te Hoboken op de Winckelheyde 2.9.1507.


Uit: Antwerpse Schepenbrieven van de Rupelstreek (1490-1515), Verstrepen:

Michiel Goedens schoenmaecker Peeter Ghysels en Franchois van Riem momboirs over Jan Peter Margriet kinderen +Michiel Wouters x +Margriet Vande Wauwer 11.7.1510.


Uit: Antwerpse Schepenbrieven van de Rupelstreek (1490-1515), Verstrepen:

Jan Ghysels en Machiel Goedens momboirs van de kinderen +Machiel Wouters x +Margriet Vande Wouwer vercochten Aert Matthys te Mechelen 2 ponden erfelyck rente op een hove groot 25 bunder gestaen en gelegen onder Reeth tussen Jan Gysels en Meester Huybrecht Wilmaers 30.5.1513.


Hij is getrouwd voor 1492 voor de kerk met

27 Margriet VANDE WOUWER, geboren ca. 1450, overleden voor 1502.
28 Costen SOMERS, wonende te Schelle (1518), overleden voor 1544.
Mocht het hier gaan om Somers-Slaets: zie dan info bij Rupelbrug Niel, 1990, nr. 251.: Nielse Straatnamen, Matenstraat.

Ook 1991, nr. 293.


30 Jan COLAES a. COLES, calck breider, wonende te Herlbeke en te Hoboken, overleden voor 1524.
Keurboek "Vrijheid van Rumst" 1427-1650:

fø23vø: desen cuer heeft verdonckt en op heem doen setten JAN COLAES te oener X in octobris anno XVc en VI present der scoutet en Jan Steylaert desen JAN COLAES woent te Herlbeke en es een calck breider.


desen cuer heeft ontsinc Adriaen Colaes Janssone out omtrent XIII jaer daer moeder af is Lysbeth Vanden Kerckhoven geen XVIII in octobris anno XVc XXIII present Bernaert Wyckmans en Aert Colaes.
Keurboek "Vrijheid van Rumst" 1427-1650:

fø10vø:desen keure is verdinct geweest by Bernaert Wyckmans teghens den drossaert van Rumpst Mr Phs Van Ryt int jaer XXI present schoutheyt en scepen ende heeft daerop doen setten Gielis Coles Janssone oudt omtrent XX jaeren daer moeder af is ELISABETH VANDEN KERKHOVEN ghedaen den XIIen in september CXXIX present scouteyt en scepen voors.


Hij was gehuwd met

31 Lysbeth VANDEN KERCKHOVEN, wonende te Hoboken (1525), overleden voor 1545.
Uit:"Stadsarchief Antwerpen, Rupelstreek, Verstrepen":

Jan Steylaert (fs Gillis) te Rumpst vercocht Lysbeth Van Kerkhoven (fa Gillis) x +Jan Colaes geseten te Hoboken t'jaers erfelyk 7 scellinge 6 penninge groot Brabants op zyn helft van een stede met huyse hove lande groot in t'geheel 7 bunder gestaen onder Rumpst 1)Zs'heerenstraete 2)Gheert Van Kerkhoven O, en nog op zyn helft v 7 vierendeel landts onder Boom 1)de voors Lysbeth land O, 2)W Gillis Verbiest belast met een chyns aen de Heer van Rumpst en oock de Heer Van Eeckhoven en op 10 scellinge erfelyk Jacobus De Bruyn, en 10 schellinge erfelyk de weduwe Schelkens 12.8.1525.


Uit:"Stadsarchief Antwerpen, Rupelstreek, Verstrepen":

Cornelis Bals (fs Jan) wonenede tot Hoboken Lysbeth Van Kerkhoven x +Jan Colaes wonende tot Hoboken een stuck land oock aldaer 19.5.1525.


Uit:"Stadsarchief Antwerpen, Rupelstreek, Verstrepen":

Adriaen Vander Hoeven x Lysbeth Florens (fa Jacob) vercochten Lysbeth Van Kerkhoven x +Jan Claes t'jaers erfelyk twee schellingen op een stede huise en hove gestaen Terhaegen onder Rumpst 1)O Laureys Schelkens 2)W de weduwe +Wouter Persmers 3)Z s'herenstraete, nog op een stede huyse hove aldaer tegenover gelegen groot 1/2 bunder 1)Denielis Van Assche W 2)NW de kinderen Karel Vanden Branden belast met 22 scellingen 1 groot erfelyk aen zekere mars. gelegen in Vlaenderen, en met 6 moeken rogs de weduwe Hoets 18.5.1524.


Uit:"Stadsarchief Antwerpen, Rupelstreek, Verstrepen":

Peeter Oliviers (fs Hendrik) brouwer gestaen tot Boom vercocht Jaspar Parasys byersteker (fs +Jan) t'jaers erfelyk 8 carolus gulden rente op zyn huyzinge ende brouwery gestaen te Boom tussen 1)de kerke huys O 2)W Willeborts Geerts erve 3)N s'herenstraat 4)achter Z aen t'water geheten "de Ruypen" te warene op 30 schelling brabants erfelyk Hendrik Schelkens en op 15 schellinge erfelyk de kinderen Verbiest en 7 schelling 6 penninge Lysbeth Van Kerkhoven. Hendrik Oliviers des voors Peeter vader als borg 2 bunder land geheten de voersbeke gelegen onder Rumpst achter t'hof van Eeckhoven neffens de voors Hendrik erve aldaer 24.10.1527.-- VI --
32 (?) Gillis VAN DE VLIET.
Over de familie VAN DE VLIET en aanverwanten: zie l'Intermediaire 1991, mai-juin.
Uit "Schepengriffie Stadsarchief Antwerpen", 1441-1460, Verstrepen: p43:

Gillis van de Vliet x Margriet van Berckelaer debent Antonius De Maerscalc fs Meusen te Contich 4 ponden toecomende van jan Vander Bruggen ridder 7.9.1445.


Hij bezat in 1454 een rente op een huis met hoeve en 21 3/4 bunder land.
Hij was gehuwd met

33 (?) Margriet VAN BERCKELAER, overleden 1454.
Uit "Schepengriffie Stadsarchief Antwerpen", 1441-1460, Verstrepen: p47:

Margriet van Berckelaer x Gillis van de Vliet vercocht Jan Colroy bakker x Margriet Rytemyns en Katlyn hun dochter 1 sister rogge erf. op 1 huis met hove te Reeth tussen Gillis vander Biest en Jan Zwerten kinderen gecomen van haer ouders Jan van Berckelaer x Margriet van Eycken 4.10.1445.


Uit "Schepengriffie Stadsarchief Antwerpen", 1441-1460, Verstrepen: p193:

Jff Mechteld van Berckelaer x Claes de Vos, Jff Catlyn van Berckelaer x Jan van Cauwenberghe, Margriet van Berckelaer x Gillis vande Vliet debetn Johanna van Berckelaer (hun suster) x Peeter van Craenhout 17 motoenen erfelyk s'jaers op de goederen van Jan van Berckelaer 15.2.1453.


Uit "Schepengriffie Stadsarchief Antwerpen", 1441-1460, Verstrepen: p183:

p210r.Jan van Berckelaer (fs +Gillis van berckelaer) mechteld van Berckelaer en haer kinderen hebben uitgecocht Katlyn van Berckelaer x Jan van Coudenborch, Jan van Berckelaer fs jan, Jan van Loock, Gillis van der Biest en Henric van Regemoorter momboirs van Jan, Wouter, Lysbeth, en Katlyn van Regemoorter de voors Catlyn kinderen, Margriet van berckelaer x Gillis vande Vliet, Joanna van Berckelaer x Peeter Craenhout, vercochten Peeter de Coninck alias Wanghe een stede met huis land "de Keelheyde" te Reeth groot 2 bunder, 4 bunder land "t'grootvelt" 1 bunder beempt "en spyckerhof" 1 bunder beempd "gehoel vlet", 3 bunder bempt "de moteckens" en bosch de "vandenlaeye bosch" enz..., Lysbeth van Berckelaer fa Jan van Berckelaer x +Beatrys Vanden Broeck... 3.4.1453.

p210v.Margriet van Berckelaer x Gillis Vande Vliet gaven Jan (fs naturalis +Gillis Van Berckelaer) huer neve, Katlyn van Berckelaer x Jan van Coudenberghe, Joanna van Berckelaer x Peeter Craenhout allen de goederen verstorven van +Jan van Berckelaer de voors. Margriet vader en te verstorven van Jff. Margriet van Achene x + de voors Jan van Berckelaer, ende van Lysbeth van Ymmersel x +Gillis van Berckelaer 3.4.1453.

p210v.Jan van Berckelaer fs naturalis Gillis debet Margriet van Berckelaer zyn nichte ene erfelycke rente op goederen te Reeth "de gansendriesche" enz.... 3.4.1453.


Uit "Schepengriffie Stadsarchief Antwerpen", 1441-1460, Verstrepen: p187:

39v.Mechtilt van Berckelaer (fa +Jan van Berckelaer) x Claes De Vos haer suster Katlyn van Berckelaer x Jan van Cauwenberghe, haer suster Margriet van Berckelaer x Gillis vande Vliet, haer suster Joanna van Berckelaer x Peeter Craenhout debet Gillis en Margriet van Berckelaer natuurlycke kinderen +de voors Jan van Berckelaer + daer moeder af was Beatrijs van den Branden 12 veertelen rogge erfelyk op allen de goederen verstorven van +Jan van Berckelaer hun vader en als nog te commen van Jff Margriet vander Heycken hun moeder 13.6.1453.

46r. de voors (4 gezusters van Berckelaer) als met eigen maritus gaven Henric van Ranst (fs. naturalis +Willem van Ranst) x Lysbeth van Berckelaer hun susters twee stukken bempt te Rumst gelegen +Jan van Berckelaer hun vader en Gillis van Berckelaer + hun oom toebehorende 13.6.1453.
Uit "Schepengriffie Stadsarchief Antwerpen", 1441-1460, Verstrepen: p203:

Margriet van Berckelaer x Gillis van de Vliet vercochten Jan van Regemoorter fs Henric daer moeder af is Beatrys Vanden Branden en Henric van Regemoorter fs jan x Lysbeth Nulaets een sister rogge op 6 veerteelen rog die haer Katlyn van berckelaer haer suster x Jan van Coudenborch bekent heeft sculdig te zyn op ene land "de steenheyde" te Reeth 21.1.1454.


Uit "Schepengriffie Stadsarchief Antwerpen", 1441-1460, Verstrepen: p203:

Joanna van Berckelaer (fa Jan van Berckelaer) x Peeter Craenhout bekende t'ander tyden 3 gouden Peeter erf. als Jan van Berckelaer fs naturalis Gillis van Berckelaer heffend eis op 9 bunder bos op de vorst gelegen te Reeth, Margiet van Berckelaer zyn suster 14.4.1454.


Uit "Schepengriffie Stadsarchief Antwerpen", 1441-1460, Verstrepen: p243:

Gillis vande Vliete x Margriet van Berckelaer vercochten Jan Corloy bakker x Maria van Regemoorter en Catlyn hun dochter een halster rogge erf. op de 6 veertelen rogge erf. die Joanna van Berckelaer x Peeter Cranehout de voors. Margriet suster bekent heeft op 17 mottoenen ende die de zelfde heffende is op Jacob Vander Monde goederen te Rumpst 9.2.1456.


Uit "Schepengriffie Stadsarchief Antwerpen", 1441-1460, Verstrepen: p253:

Margriet van Berckelaer x Gillis Vande Vliet ejus marito en tutor vercochten Jan vande Regemorter (fs Gillis) x Lysbeth Leys veertleen rog erf. die haer suster Joanna van Berckelaer x Peeter Craenbut bekent heeft schuldig te zijn op 17 mottoenen erf. die de zelve Jan heffende op Jacob vander Monde goederen te Rumpst gelegen 30.3.1456.


Uit "Schepengriffie Stadsarchief Antwerpen", 1441-1460, Verstrepen: p270:

Margriet van Berckelaer x Gillis Vande Vliet vercochten Jan van Berckelaer haer neve 6 veertelen rogge erf. rente op ene land "de Gansdries" binnen Reeth 11.3.1457.


36 Wouter PERSEMERS, kalkbrander te Boom (1462-75) en kerkmeester te Boom (1463).

Hij was gehuwd met37 Cathelijne SCOERWEGGE.
52 Peeter WOUTER.
Uit: Stadsarchief Antwerpen Schepengriffie 1516-1535; C. Verstrepen:

Margriet Wouters (+Machielsdochter) x Pauwels Schoesitters (fs +Jan) gestaen tot Boom vercochten Jan Van Hueckelomme een rente van 13 schellinge 6 penninge dat Jan Bouvericx x Margriet Snyers in de jaer 17.6.1486 +Peeter Wouters t'erve gegeven op een huyse 10.5.1521


54 Boudewijn VAN DE WOUWER, overleden te Antwerpen 9.6.1479.

(Hij is later getrouwd 1461 voor de kerk met Marguerite Van Clapdorp.)

Hij is getrouwd 1450 voor de kerk (1) met

55 Cornelia VAN LOOBROECK, overleden 1451.
62 Gillis VAN KERKHOVEN, overleden tussen 1529 en 1539.
Uit: Genealogie De Bruyn (Verstrepen)(l'Intermediaire):

Ils possédaient une ferme de 12 bonniers à Rumst-Terhagen, une briqueterie et des fours à chaux à Boom.


Uit: "Schepengriffie Rumst", 2000, p.116:

1680?


De armenmeesters en Petronella De Coen weduwe Frans Vande Wijngaert, koster en nu xx Peter Smekens, doet bezet op een hoeve met huis, stal en schur, groot 12 bunder te Terhagen, eertijds toebehorende Gillis Vande Kerckhoven, die sinds aloude tijden drie veertelen rogge cijns moet betalen aan de H. Geest en een veertel aan de pastoor en de koster.

Van 1646 tot 1675 is de cijns betaald door Jan Somers.

Extract uit het schepenregister van 26.2.1536 tot 2.12.1545. Scheiding en deling tussen de kinderen van wijlen GILLIS VANDE KERCKHOVE. Margriet Vande Kerckhoven, dochter wijlen Gillis, x Bernard Wijckmans en Joos Vande Loocke en Antonis Vande Kerckhoven, voogden over Gillis, Adriaen en Magdalena Colaes, kinderen wijlen Jan Claes x Elisabeth Vande Kerckhoven, delen een hoeve met huis, schuur, stal en land groot 12 bunder te Terhagen. Was aan Margriet en wijlen haar zuster Elisabeth Vande Kerckhoven gebleven vanwege Gillis hun vader. De hoeve met 9 bunderl and, grensde Z)het klooster van Rosendael, N)de heer van Rumst, O)Peter ande Kerckhoven, W)de kerk van Boom. Was toegekomen aan de kinderen Colaes. Margriet vande Kerckhoven en Bernard Wijckmans bekomen de overige drie bunder genaamd de Scheyvelden, gelegen te ... O) en W) de straat, N)Joos De Doncker, Z)de erfgenamen Jan Vande Kerckhoven.
Hij was gehuwd met

63 Kathelyn FLORENS, overleden voor 1529.
-- VII --
66 (?) Jan VAN BERCKELAER, overleden voor 13.6.1453.

(Hij was later gehuwd met Jff. Margriet Van Achene, overleden voor 13.6.1453. Hij had later een relatie met Beatrys Vanden Branden, overleden voor 13.6.1453.)

Hij was gehuwd (1) met

67 (?) Margriet VANDER HEYCKEN/VAN EYCKEN, overleden voor 13.6.1453.
Uit "Schepengriffie Stadsarchief Antwerpen", 1441-1460, Verstrepen: p14:

Gheert Braeu x Mechteld van Berckelaer vercocht Marcelis Hoeymaeckers 3 sister rogge erf. als Jan van Berckelaer x Margriet vander Heyden ouders van Mechtelt in huwelyks voorwaarden gegeven had t'nader tyden voor schout en schepenen van Rumpst ende noch 3 sister rogge voormaels Peeter en Joes Vander Eycken gebroeders bekennen sculdig zynde hen verstorven van de voors margriet Vander Heyden met een schepenen brief van Rumpst van Buiten de Vryheyt op 7 bunder land te Boom ende op een steengelage ende oic op een tichelgelage met toebehorende in de zelve prochie gelegen de voors 3 sisters rogge dat Margriet vander Eucke voormaels in scheidinge en deilinge gecregen tussen haer en Peeter van der Heyden huer broer te deel aanbevallen is van de goeden die de voors Joos vander Eycken huer vader + achtergelaten hadde 8.3.1442.


72 Bouwen PERSMEIERS.

Hij was gehuwd met73 Lysbeth CLAES A. VAN EYCKE VAN DER EIJCKEN.
74 Peeter SCOERWEGGE / SCOEWEGGE, wonende te Boom, overleden voor 1464.
SA Antwerpen nr 68 fø321.
Hij was gehuwd met

75 Katlijn VAN SCHORRE.
Zij koopt met haar tweede man, haar zoontje Jan en haar nichtje Margriet Van den Bempde, een rente op land in Noeveren (1464) en te Boom (1465). Ze koopt met haar zoon Jan land in Noeveren (1474).
(Zij was later gehuwd met Aert Van der Biest.)
108 Boudewijn VAN DEN WOUWER (Bettens), geboren ca. 1370, overleden 1435.

Hij was gehuwd met109 Aleide DE LANGE, overleden na 2.3.1432.

(Zij was weduwe van Arnold Mabetyn. Zij is later getrouwd ca. 1435 voor de kerk met Willem Veusels.)


-- VIII --
134 (?) Joos VANDER EYCKEN.
216 Boudewijn VAN DE WOUWER, geboren ca. 1330, overleden ca. 1407.

Hij was gehuwd met217 Elisabeth N..
218 Jan DE LANGE.

Hij was gehuwd met219 Katharina N..
-- IX --
432 Boudewijn VAN DE WOUWER, leenheer van Brabant, geboren ca. 1300, overleden voor 1374.
-- X --
864 Nicolaas VAN DE WOUWER, leenman, geboren ca. 1270, wonende te Hemiksem "Ten Wouwere".
-- XI --
1728 Jan "De Vivario" VAN DEN WAUWER, geboren ca. 1240, wonende te Hemiksem "Ten Wouwere".
Uit: Gens Brabantica, jg XIX, 1989, p102:

Hij was eigenaar van het goed Ten Wouwere te Hemiksem.


Hij was gehuwd met

1729 Beatrix N..
-- XII --
3456 Jan "De Vivaro" VAN DEN WAUWER, geboren ca. 1210, overleden te Antwerpen 1297.
Uit: Gens Brabantica, jg XIX, 1989, p102:

Hij was een weldoener der abdij St-Bernaards te Hemiksem en van het huis der Melaatsen te Mechelen.

1   2


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina