Lassen-constructie derde graad bsoDovnload 230.54 Kb.
Pagina2/4
Datum20.08.2016
Grootte230.54 Kb.
1   2   3   4

Inleiding

Dit leerplan wil hoofdzakelijk een leidraad zijn. De erin opgenomen doelstellingen en leerinhouden zijn een referentiekader waarmee het lerarenteam vrij kan omgaan. Het is zelf verantwoordelijk voor de wijze waarop deze doelstellingen door de leerlingen kunnen worden verworven.

Het leerplan op zich mag in geen geval een excuus zijn om geen rekening te houden met de noden van de maatschappij en te luisteren naar de verwachtingen van de leerlingen.

Het is belangrijk dat leerlingen tijdens hun leerproces zo dikwijls mogelijk succes beleven. Zij moeten dan ook voldoende worden gewaardeerd voor het gepresteerde werk.


  1. Werken aan de realisatie van het studierichtingsprofiel (SRP)

   1. Betekenis

Onder “Werken aan de realisatie van het studierichtingsprofiel” verstaan we een aanpak waarbij we vertrekken vanuit de integratie tussen TV en PV lassen waar bij de voorbereidingen bijsturing in functie staat van de uitvoering.

In de context van dit leerplan verstaan we onder project: “ Uitvoeringen van lasconstructies voorbereiden, praktisch realiseren en bijsturen.”   1. Voordelen van het werken aan de realisatie van het SRP

Een goed omschreven studierichtingsprofiel vergroot de herkenbaarheid van de gevolgde studierichting voor leerlingen, ouders en bedrijfswereld.

 1. Wat is evalueren?

Evalueren is het verzamelen en beoordelen van gegevens over de prestaties van leerlingen. Deze prestaties moeten gerelateerd zijn aan de door het onderwijs geformuleerde doelstellingen.

  1. Wat en waarom evalueren?

Evalueren is geen doel op zich. Het maakt deel uit van het didactisch proces. Via evalueren krijgen de leerlingen en de leraar informatie over de bereikte en de niet-bereikte leerdoelen.

Zowel het proces als het product worden geëvalueerd. De klemtoon ligt daarbij uiteraard op het proces want de hoofdbedoeling van het evalueren is bijsturen, remediëren.

Met het proces bedoelen we het leerproces van de lerende. Dit proces bestaat uit het verwerken van de aangeboden leerinhouden die toelaten de doelen te realiseren, het evalueren van die doelstellingen en het bijsturen of remediëren.

De evaluatie van het product is een meting die aangeeft of de lerende in voldoende mate de vooropgestelde doelen heeft bereikt.

Bij het evalueren wordt aandacht besteed aan:


 • kennis,

 • inzichten,

 • vaardigheden,

 • attitudes,

  en aan de samenhang ertussen.

Met het oog op het realiseren van het studierichtingsprofiel is het belangrijk dat de lerende via zelfevaluatie zijn eigen leerproces leert bijsturen om te komen tot competenties die hij nodig heeft om verdere studies aan te vatten en om als lasser-constructeur aan de slag te gaan.

  1. Wanneer evalueren?

Het lerend bezig zijn van de leerlingen en de vorderingen die ze daarbij maken worden permanent geëvalueerd en bijgestuurd.

Verder kunnen de leerlingen ook nog periodiek, aan de hand van goed gekozen projecten, worden geëvalueerd. De evaluaties van de projecten hebben altijd het studierichtingsprofiel en de daarmee samenhangende leerdoelen op het oog.

Evalueren helpt het onderwijsproces sturen. Daarom wordt het evalueren doorgedreven geïntegreerd in dat onderwijsproces. Evaluatie is geen afzonderlijke activiteit maar is een leermoment. Daardoor worden het leerproces van de leerling en de instructie van de leraar geoptimaliseerd.


  1. Hoe evalueren?

Tussen de doelstellingen, de gekozen werkvorm en de evaluatie is er een sterke relatie.

Indien we een formatieve evaluatie van het proces nastreven is het doel ervan goede feedback te kunnen geven. Er is sprake van een kwaliteitsvolle feedback indien de terugkoppeling van gegevens tot doel heeft de lerende ermee vooruit te helpen.

Indien we een summatieve evaluatie van het product nastreven is het doel ervan het uitspreken van een eindoordeel over de prestaties van de leerling. Deze evaluatie is gericht op het beslissen of een leerling al dan niet mag overgaan.

Eigenschappen van de evaluatie: • juiste conclusies trekken uit de resultaten (validiteit);

 • herhaald gebruik onder gelijke condities dezelfde resultaten opleveren (betrouwbaarheid);

 • elke leerling krijgt dezelfde kansen (objectiviteit);

 • de beoordelaar heeft geen invloed (objectiviteit);

 • de nodige informatie wordt verstrekt (transparantie);

 • de beoordeling is te rechtvaardigen ( normering);

 • participatie in de evaluatie (leerling-betrokkenheid);

 • aansluiten bij het beroepsleven (authenticiteit).

  1. Hoe rapporteren?

De rapportering gebeurt niet louter via een cijferrapport. De vorderingen van de leerling en vooral de tips voor remediëren worden in een eenvoudige en directe taal omschreven.

Een soort portfolio of dossier bijhouden van de gerealiseerde projecten (eventueel geïllustreerd met foto’s van de gerealiseerde projecten) kan een middel zijn om de succesbeleving te bevorderen.


Leerplannen van het VVKSO zijn het werk van leerplancommissies, waarin begeleiders, leraren en eventueel externe deskundigen samenwerken.


Op het voorliggende leerplan kunt u als leraar ook reageren en uw opmerkingen, zowel positief als negatief, aan de leerplancommissie meedelen via e-mail (leerplannen.vvkso@vsko.be) of per brief (Dienst Leerplannen VVKSO, Guimardstraat 1, 1040 Brussel).
Vergeet niet te vermelden over welk leerplan u schrijft: vak, studierichting, graad, nummer.
Langs dezelfde weg kunt u zich ook aanmelden om lid te worden van een leerplancommissie.
In beide gevallen zal de Dienst Leerplannen zo snel mogelijk op uw schrijven reageren.


 1. Leerplandoelstellingen en leerinhouden Lassen - constructie

(U)= staat voor uitbreidingsdoelstellingen

  1. Doelstellingen te realiseren in alle leerplandelen:

   1. Algemeen

   • De leerlingen leren hun eigen beroeps- en studiekeuze maken;

   • De leerlingen passen de nodige preventiemaatregelen toe en gaan duurzaam om met het milieu;

   • Bij het uitvoeren van realisaties houden de leerlingen rekening met planning en kostprijs;

   • Bij realisaties houden de leerlingen rekening met de gevraagde kwaliteit.

   1. Beroeps- en studiekeuzeLEERPLANDOELSTELLINGEN

LEERINHOUDEN

 1. De taken en verantwoordelijkheden van de leden van het ‘lasconstructie’-team toelichten.

  Het constructieteam

 • Opdrachtgever, klant

 • Nascholingsverantwoordelijke

 • Werkplaatsverantwoordelijke

 • Lasser-monteur

 • Veiligheidsverantwoordelijke

  Eigenheid diverse taken

  Organigram van het bedrijf

  Verantwoordelijkheid, aansprakelijkheid


 1. De eigenheid van diverse constructiebedrijven toelichten.
  Eigenheid diverse constructiebedrijven

 • Gespecialiseerd

 • Aluminium, roestvast

 • Bouwconstructies, machinebouw, silo’s

 • Stukwerk, standaard

 • Vestiging: lokaal, regionaal

 • Productengamma

 • Onderhoud – herstelling

  Personeelsbezetting

 1. Het belang van de constructiebedrijven voor de economie toelichten.

  Constructiebedrijven in België

 • Diensten

 • Tewerkstelling

 • Vestiging

 • Zakencijfers

 1. De tewerkstellings- en nascholingsmogelijkheden van een lasser-monteur toelichten.

  Beroepen in de constructiebedrijven

  Nascholingsmogelijkheden • Volwassenenonderwijs

 • Sectorale opleidingen: INOM, VCL

 • Certificeringen: EWF, ISO

 • VDAB

 • Bedrijfsopleidingen

  Tewerkstellingsmogelijkheden

 • Aard

 • Soort contract

 • Interimarbeid

 1. Info verwerven over het statuut van werknemer.

  Werknemersstatuut

 • Rechten

 • Plichten

 • Arbeidsovereenkomsten

 • Sociale zekerheid
   1. Preventie en milieu

Algemeen

LEERPLANDOELSTELLINGEN

LEERINHOUDEN

 1. Op de arbeidsplaats naar best vermogen zorg dragen voor de eigen veiligheid en gezondheid en deze van de andere personen, in overeenstemming met de gegeven instructies en met de verkregen opleiding.
Veiligheid

Gezondheid

Instructies


 1. Op de juiste wijze gebruik maken van machines, toestellen, gereedschappen, gevaarlijke stoffen, vervoermiddelen en andere middelen die ter beschikking worden gesteld
Gebruiksaanwijzing

Machine-instructiekaart

Veiligheidsinstructiekaart

Gevaarlijke stoffen

Etikettering.


 1. Op de juiste wijze gebruik maken van de persoonlijke beschermingsmiddelen die ter beschikking worden gesteld.Na gebruik deze weer op­bergen.
Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s)

 1. De veiligheidsvoorzieningen van machines, toestellen, gereedschappen, installaties en gebouwen herkennen, deze voorzieningen op de juiste manier gebruiken en ze niet willekeurig uitschakelen, veranderen of verplaatsen.
Collectieve beschermingsmiddelen (CBM’s)

Signalisatie

Pictogrammen

Noodprocedures

Evacuatieprocedures


 1. Elk ernstig of direct gevaar voor de veiligheid en de gezondheid en elk gebrek in de beschermingssystemen dat vastgesteld wordt, onmiddellijk melden.
Gevaren

Risico’s


Meldingsprocedures

 1. Waar nodig meewerken met de interne dienst voor preventie en bescherming op het werk om taken uit te voeren of verplichtingen na te leven met het oog op de veiligheid.
Preventieadviseur

Interne dienst voor preventie en bescherming op het werk

Comité voor preventie en bescherming op het werk


 1. Waar nodig, meewerken aan de realisatie van veilige arbeidsomstandigheden, een veilig arbeidsmilieu en aan het voorkomen van risico’s inzake veiligheid en gezondheid binnen het werkterrein.
Beginselen van preventie en veiligheid

 1. Zich onthouden van geweld, pesterijen of ongewenst seksueel gedrag op het werk en bijdragen tot een positief klimaat op dit vlak.
Agressie, pesterijen, ongewenst seksueel gedrag

 1. In functie van het behalen van het VCA B-attest, de voorschriften i.v.m. basisveiligheid kennen.

  Basisveiligheid – VCA B-attest

 1. De verstrekte richtlijnen op het vlak van milieu naleven.

  Milieuvoorschriften

 • Afvalvoorkoming en –verwerking

 • Reinigings- en poetsproducten

 • Afzuiging van dampen

 • Ventileren van werkruimtes

 1. Maatregelen nemen om op een milieuvriendelijke wijze te werken.

  Duurzaam construeren

  Duurzaam materiaalgebruik

  Recyclage


 1. De ergonomische voorzieningen bij een werkpost herkennen. Bij het werken een ergonomische werkhouding aannemen.

  Aangepaste voorzieningen

  Ergonomische werkhouding

  Lasten tillen, dragen, hijsen


 1. De gevaren voor personen en omgeving toelichten.

  Elektrisch

 • Kortsluiting

 • Overbelasting

 • Brandgevaar

 • Koelmiddelen

 • Geventileerde ruimten

 • Verbranding van koelmiddelen     Specifiek

 1. De specifieke voorschriften in verband met de veiligheid bij laswerken toelichten en naleven.

 • Stralingsgevaar

 • Hoge temperatuur

 • Magnetische velden

 • Elektrocutie

 1. Specifieke veiligheidsvoorschriften bij computergestuurde plaatbewerkingsmachines toepassen.

   1. Planning en kostprijs
LEERPLANDOELSTELLINGEN

   LEERINHOUDEN

 1. De wijze waarop een magazijn is georganiseerd, met eigen woorden uitleggen.

   Inrichting

   Voorraadbeheer

   Administratie

   Bestellingen

   Leveringen

   Afspraken 1. De geleverde materialen vergelijken met de op de leveringsbon vermelde gegevens. Afwijkingen rapporteren.

 • Leveringsbon

  Hoeveelheid

  Aard van de materialen

  Materiaalkenmerken

  Materiaalhoeveelheden

  Zichtbare gebreken • Materiaalcertificaten

 1. De verstrekte richtlijnen voor het verwerken, het opslaan, het stapelen en het beschermen van de materialen naleven.

 • Te verwerken materialen

 • Opslaan

 • Stapelen

 • Beschermen

 • Manipulatie van materialen

 1. In functie van het uit te voeren werk en de vordering ervan, een geschikte keuze maken van gereedschappen, hulpmiddelen en machines.

 • Studie van het uit te voeren werk

 • Ter beschikking gestelde gereedschappen, hulpmiddelen, machines…

 • Keuzeverantwoording

 • Het klaarzetten van het materiaal en het gereedschap

 • Het opvolgen van de vordering van de werken

 1. De eigen en gemeenschappelijk te gebruiken gereedschappen, machines en hulpmiddelen controleren, oordeelkundig gebruiken, onderhouden en wegbergen in functie van de opdracht en volgens de gestelde eisen.

 • Gereedschappen en machines

  Klaarzetten en wegbergen

  Controle

  Onderhoud

  Gebruik

  Machine-instructiekaart • Toepassingsgebied

 1. Eigen werkzaamheden organiseren.

 • Eigen werkzaamheden

  Planning

  Organisatie

  Inrichting eigen werkplek 1. Een dagrapport en administratieve formulieren invullen.

  De tijdsduur uitvoering van taken

 • Registratie

 • Werkkaarten

 • Computer

 • Planningbord

  Bepaling tijdsduur (U)

 • Aard van het werk

 • Ervaring

 1. Van zelf uit te voeren werkzaamheden, informatie verzamelen met betrekking tot de kostprijs.

 • Kostprijs grondstoffen (materiaal)

 • Kostprijs machines (materieel)

 • Kostprijs lasnaden

 • Vaste kosten/variabele kosten   1. KwaliteitLEERPLANDOELSTELLINGEN

LEERINHOUDEN

 1. Hedendaagse inzichten op het vlak van kwaliteitsbeheersing met eigen woorden uitleggen.

 • Demingcirkel

 • Productevaluatie

 • Procesevaluatie

 1. De nauwkeurigheid van de meetgereedschappen controleren. 1. De uitgevoerde constructie en onderdelen meten, vergelijken met de opgelegde eisen en maatregelen voorstellen tot bijsturing. 1. Tijdens de uitvoering van constructies uitvoeringsfouten ontdekken, oplossingen formuleren en uitvoeren. 1. Lasnaden volgens vooropgestelde kwaliteitseisen en lasnormen controleren. De fouten interpreteren en voorstellen formuleren tot bijsturing.

 • Kwaliteitscriteria

  Spatten


  Gasinsluitsels

  Doorbranding

  Inkartelingen

  Holle, bolle las

  Scheuren

  Slakinsluitsels • Controle

  Visuele controle

  Breekproef


  Buigproef (U)

  Penetrant onderzoek (U)
  1. Doelstellingen te realiseren in lasconstructies

   1. Algemeen

 • De leerlingen kunnen uitvoeringstekeningen voor lasconstructies lezen en maken;

 • De leerlingen kunnen de uitwerking van krachten op lasconstructies ervaren;

 • De leerlingen kunnen materialen kiezen voor lasconstructies;

 • De leerlingen kunnen een keuze maken uit plaatbewerkingstechnieken en –machines;

 • De leerlingen kunnen montage- en elektrische voorzieningen bij lassen toepassen;

 • De leerlingen kunnen lasconstructies voorbereiden;

 • De leerlingen kunnen het lasproces en –toestel kiezen;

 • De leerlingen kunnen lassen uitvoeren.   1. Tekeningen- schetsen- voorstellingen

    1. Van een te realiseren constructie voorstellingen schetsen en met een CAD-pakket constructietekeningen maken en toelichten.

    • 3D-voorstellingen

    • 2D-voorstellingen

    • Aanzichten

    • Doorsnede

    • Isometrisch perspectivische voorstelling

    • Samenstellingstekening (constructietekening, werkplaatstekening)

    • Deeltekeningen van afzonderlijke constructie-elementen

    1. In een uitvoeringstekening van constructie en –onderdelen, de aangebrachte genormaliseerde en symbolische voorstellingen met eigen woorden toelichten.

    • Genormaliseerde en symbolische voorstellingen:

    • materiaalaanduiding,

    • toleranties,

    • (na-)bewerkingen,

    • lassymbolen,

    • lasposities,

    • maataanduiding.

    • Toelichting in functie van de uitvoering

    1. Van een uit te voeren lasconstructie, aan de hand van een tekening, de profielvormen herkennen en de profielkeuze toelichten.

    • De relatie tussen de profielkeuze en het doel van de realisatie

    • Staafmateriaal

    • Profielstaal

    • Plaatmateriaal

    1. Aan de hand van een constructietekening, de afmetingen van de constructieonderdelen bepalen.

    • Maatinschrijving en maataanduiding

    • Referentielijnen, -punten en -vlakken

    • Ontvouwingen – Plaatuitslagen

    • Gestrekte lengte

    1. Aan de hand van catalogi, de geometrische kenmerken van gestandaardiseerde constructieprofielen en plaatmaterialen toelichten.

    1. Aan de hand van een constructietekening, de stuklijst van de te lassen constructieonderdelen opstellen.

    • Verificatie op juistheid

    • Naleven van afspraken

    1. Aan de hand van voorbeelden, de invloed van inwerkende krachten op een lasconstructie met eigen woorden toelichten.

    • Uitwendige krachten (belastingen)

    • Verbinding van constructie-element met zijn omgeving

    • Inwendige spanning

    • Soorten belasting

    • Evenwicht van krachten en momenten

    • Evenwichtsvoorwaarden1   2   3   4


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina