Le petit ogre qui voulait aller à l’école Il était une fois … Er was eens …Dovnload 26.99 Kb.
Datum30.09.2016
Grootte26.99 Kb.
Le petit ogre qui voulait aller à l’école
Il était une fois … Er was eens …

un petit ogre … een mensenetertje …

qui ne mangeait jamais d'enfants. die nooit kinderen at.
Pourtant … Echter …

ses parents en mangeaient … zijn ouders aten hen (ervan) …

tout le temps … de hele tijd …

et ne pensaient qu'à … en dachten (er) slechts aan …

en manger encore et encore. er nog meer en nog meer te eten.
Ah, … Ach, …

ce n'était pas drôle … dat was niet grappig …

pour le petit ogre. voor het mensenetertje.
Ses parents … Zijn ouders …

ne jouaient jamais avec lui, … speelden nooit met hem, …

ils n'avaient jamais d'histoire … zij hadden nooit een verhaal …

à lui raconter. om aan hem te vertellen.


Chez lui, … Bij hem thuis, …

ça ne sentait jamais … rook het nooit …

la tarte aux pommes, … (naar) appeltaart, …

le clafoutis. clafoutis (= soort kersenvlaai)


Ça sentait la chair fraîche … Het rook er naar vers vlees …

et l'ennui. en verveling.


Le petit ogre s'ennuyait tellement … Het mensenetertje verveelde zich zo …

que souvent, il criait, … dat hij dikwijls schreeuwde, …

il gémissait … (hij) jammerde …

et tapait des pieds. en stamte met zijn voeten.


Alors ses parents lui disaient : … Dan zeiden zijn ouders tegen hem : …

« Arrête de faire du bruit, … « Hou op met dat lawaai ( lawaai te maken), …

tu vas nous couper l'appétit. » door jou verliezen we nog onze eetlust

(jij gaat ons de eetlust nog ontnemen) .»


Le petit ogre … Het mensenetertje …

n'avait qu'une seule distraction : … had maar een afleiding : …

se cacher derrière les buissons … zich achter de bosjes verbergen …

pour regarder les enfants jouer. om de kinderen te zien spelen.

Ah! Ach !

Comme ils avaient l'air … Wat leken ze …

de s'amuser! zich te vermaken !
Un jour, … Op een dag, …

le petit ogre trouve un livre, … vindt het mensenetertje een boek,

un livre avec des images … een boek met plaatjes …

et plein de petits signes noirs. en vol zwarte tekentjes.


Le petit ogre … Het mensenetertje …

emporte le livre chez lui … neemt het boek mee naar huis …

et ce soir-là, … en die avond, …

caché sous les draps, … weggedoken onder de lakens, …

il essaie de déchiffrer … probeert hij te ontcijferen …

les petits signes noirs … de zwarte tekentjes …

qui savent raconter des histoires. die verhalen kunnen (weten) (te) vertellen.
Mais les petits signes … Maar de tekentjes …

se taisent tant et si bien, … zwijgen zozeer, …

que le lendemain.......: … dat de volgende dag …… : …

« Je veux aller à l'école …  « Ik wil naar school (gaan) …

pour apprendre à lire. » om te leren lezen. »
« Arrête de dire des bêtises … « Hou op met die onzin (domme dingen zeggen) …

et mange ! en eet !

Allez, mange donc! » Kom op, eet dan ! »
Mais le petit ogre … Maar het mensenetertje …

refuse de manger. weigert te eten.


Il refuse tant et si bien, … Hij weigert zozeer, …

que le lendemain, … dat de volgende dag, …

son père l'accompagne à l'école. zijn vader hem vergezelt naar (de) school.
Il dit à la maîtresse : … Hij zegt tegen de juffrouw : …

« Apprenez à lire à cet imbécile … « Leer (aan) deze idioot lezen …

ou je vous dévore tous. » of ik vreet jullie allemaal op. »

Le petit ogre apprend si vite … Het mensenetertje leert zo snel …

que bientôt, … dat weldra, …

il sait lire des mots, … hij woorden weet (te) lezen)

puis des lignes, … vervolgens regels, …

puis des livres entiers. en dan hele boeken.


Ses parents sont étonnés … Zijn ouders zijn verbaasd …

Ils sont si étonnés … Zij zijn zo verbaasd …

qu'un soir … dat op een avond …

ils en arrêtent même de manger. zij er zelfs van stoppen met eten.


Le petit ogre … Het mensenetertje …

leur lit une histoire … leest hun een verhaal (voor) …

à haute voix … hard op …

et quand il a fini: … en wanneer hij het uit heeft (hij heeft geëindigd) …

« une autre, une autre..... « (nog) een andere, (nog) een andere ….

Encore, encore...! »  Nog eens, nog eens … ! »


Les soirs suivants, … De volgende avonden, …

dès que le petit ogre … zodra het mensenetertje …

rentre de l'école, … van school thuiskomt, …

ses parents le tirent par la manche … trekken zijn ouders hem aan z’n (de ) mouw …

pour qu'il leur lise … om hem te laten voorlezen (opdat hij hun voorleest) …

d'autres histoires. andere verhalen.

« Allez, allez! »  « Vooruit, toe nou ! »
Et ils pleurent parfois, … En soms huilen ze, …

et ils rient. en lachen ze.

Même ils ont peur. Zelfs zijn ze een beetje bang.
Un soir, … Op een avond, …

le petit ogre en profite … profiteert het mensenetertje ervan …

pour leur lire un livre , … om hun een boek voor te lezen, …

un livre de cuisine très appétissant … een zeer smakelijk kookboek …

dans lequel on ne cuit pas d'enfants. waarin men geen kinderen bakt.
Le jour de son anniversaire, … Op de dag van zijn verjaardag, …

le petit ogre invite … nodigt het mensenetertje …

ses amis de l'école … zijn schoolvrienden uit …

à goûter. voor een licht middagmaal.


Mais … Maar …

quand ses copains arrivent, … wanneer zijn vrienden arriveren, …

le petit ogre a peur tout à coup. is het mensenetertje plotseling bang.

Il a complètement oublié … Hij heeft totaal vergeten …

que ses parents … dat zijn ouders …

sont des ogres. menseneters zijn.


Tout l'après-midi … Heel de middag …

les enfants s'amusent … vermaken de kinderen zich …

comme des fous. als gekken.

les parents ogres sont charmants, … De vraatzuchtige ouders zijn charmant, …

ils montrent leurs grandes dents … ze laten hun grote tanden zien …

en riant. al lachend.


Quand tout le monde est parti, … Wanneer iedereen vertrokken is, …

les parents du petit ogre … de ouders van het mensenetertje …

lui disent : … zeggen tegen hem : …

« Tes copains, … « Jouw vrieden, …

tu peux les inviter … je kunt hen uitnodigen …

quand tu veux, … wanneer je (maar) wilt, …

mais il faut nous promettre … maar je moet ons beloven …

de nous lire chaque soir … ons iedere avond voor te lezen …une histoire. » een verhaal. »
Et bien sûr, … En natuurlijk, …

le petit ogre a promis. heeft het mensenetertje (het) beloofd.De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina