Learn for lifeDovnload 31.08 Kb.
Datum21.08.2016
Grootte31.08 Kb.
LEARN FOR LIFE

voortgekomen uit de Stichting voor Volkshogeschoolwerk


LEARN FOR LIFE wordt een unieke organisatie in Nederland die zich onderscheidt door zijn internationale scope op innovatie van maatschappelijk leren.

Inleiding
Van oudsher zijn de volkshogescholen internationaal georiënteerd geweest. Immers het gedachtegoed kwam uit Denemarken (Grundtvig) en door de verspreiding naar vele landen ontstonden er verbindingen naar vele organisaties en landen.

Een en ander leidde ook tot de oprichting van de Stichting Europees Volkshogeschoolwerk, een stichting die eind 1998 opging in de Stichting voor Volkshogeschoolwerk in Nederland en via de internationale commissie de werkzaamheden voortzette.

Inmiddels zette een nieuwe ontwikkeling in: de EU werd actief op het gebied van educatie via de Commisie Delors en zette een nieuwe spraakmakende toon met het Memorandum voor een LevenLang Leren. De afgelopen periode vond er dan ook eerder een toename dan een afname van de activiteiten van de IC plaats. Met beperkte middelen (€ 19.000 á 20.000 per jaar), beperkte ondersteuning, veel vrijwilligerswerk en samenwerking met anderen kon relatief veel worden gerealiseerd.

Door de ontwikkelingen van de afgelopen jaren, de toenemende invloed van het Europese beleid en de verwachtingen daarvan voor de toekomst kwam de IC tot de conclusie dat het alleszins de moeite is de mogelijkheden voor een voortzetting en verzelfstandiging te onderzoeken.


Legitimatie
De bestaansgrond van LEARN FOR LIFE ligt in het belang van de toenemende vervlechting van landelijke en internationale ontwikkelingen rond het leren van volwassenen, met name bij de Europese Commissie, Unesco, en the European Association for Education of Adults (EAEA). Op internationaal niveau is er geen sprake van enige twijfel over het belang van non-formeel leren, integendeel non-formeel leren wordt expliciet erkend als onontbeerlijk onderdeel van integraal educatiebeleid. Hoewel de invloed van deze opvattingen in vele landen toeneemt, kan EU-beleid op dit terrein echter niets dwingend voorschrijven; er is louter sprake van adviezen aan nationale overheden over de inrichting van volwasseneneducatie, sleutelindicatoren, kwaliteitsborging, enz.

In Nederland zien we helaas dan ook dat de landelijke overheid (ministeries OCW, VWS en Projectdirectie L&W) de Europese ontwikkelingen op het gebied van volwasseneneducatie lang niet altijd volgt en er mede daardoor ook niet in slaagt tot een samenhangende aanpak te komen. Als het gaat om het ‘vertalen’ en beoordelen van Europese documenten naar de Nederlandse situatie is er nog een groot terrein te winnen. Er wordt niet op structurele wijze gekeken hoe Europese inzichten in ons land toegepast kunnen worden. Resultaat is dat Nederland op veel terreinen achter ligt ten opzichte van andere Europese landen en zij de voorbeeldfunctie, die zij volgens velen in Europa in de 80er jaren had, verloren heeft. Dit heeft ondermeer tot gevolg dat regionale en lokale overheden niet of nauwelijks op de hoogte zijn van Europese inzichten en ontwikkelingen en vaak last hebben van koudwatervrees om Europese subsidies op dit terrein aan te vragen en te gebruiken.

Daarom is er behoefte aan een organisatie als LEARN FOR LIFE die overheden prikkelt en confronteert, en die educatieve aanbieders informeert en stimuleert. Het bijhouden en monitoren van behoort tot de kerntaken van de internationale commissie, naast het zelf initiëren, deelnemen in of volgen van internationale projecten en het verspreiden van de resultaten daarvan. De Internationale Commissie wil dit voortzetten in een verzelfstandigde vorm. Wat voor functies wil zij vervullen? Waar wil LEARN FOR LIFE de komende vijf jaren het accent op leggen?

Hoewel het draagvlak voor een meerjarenplan afhankelijk is van discussie en uitwisseling met mogelijke samenwerkingspartners willen wij met deze aanzet toch een eerste aanzet geven die dwingt tot nadere concretisering en (financiële en organisatorische) onderbouwing.

Uiteraard is daarmee niet gezegd dat LEARN FOR LIFE zich slechts tot de komende 5 jaar wil beperken – integendeel, het streven is juist in de vijf jaar via verschillende invalshoeken een solide basis te leggen voor continuering in de verdere toekomst. Dit eerste werkplan is daarvoor de onderlegger.
Visie
LEARN FOR LIFE vindt dat beleidsmakers, financiers en aanbieders van volwasseneneducatie zich goedmoeten oriënteren op en laten inspireren door een internationale benadering van een levenlang leren en van het leren van volwassenen in het bijzonder. Wij vinden dat het non-formele leren gezien en erkend moet worden als een belangrijk onderdeel daarvan, omdat zij hiermee een bijdrage levert aan een verdere democratisering van de samenleving, aan de emancipatie van in dit opzicht achtergebleven groepen en aan het bevorderen van het maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef. Wij vinden dat Nederland mee moet blijven doen in de ontwikkeling van een hoogwaardige kennissamenleving, op internationaal vlak een toonaangevende rol moet spelen en een voorbeeldfunctie moet vervullen.

LEARN FOR LIFE dient daarom het Nederlandse beleid mbt levenlang leren en in het bijzonder de rol en bijdrage van non-formeel leren daarin kritisch te volgen en waar nodig dat beleid in positieve zin te beïnvloeden. Daarnaast informeert VSH INTERNATIONAAL het educatieve veld over het Europese beleid, initieert zelf en neemt deel aan of volgt internationale projecten en uitwisselingen op dit terrein.


Doelen en functies


 1. LEARN FOR LIFE streeft ernaar uit te groeien tot een platform of netwerkorganisatie voor lokale, regionale en nationale organisaties die actief zijn op het gebied van non-formele educatie, ter verdieping van de in het veld bestaande ervaringen in het werken met (beleids)documenten en projecten voor volwasseneneducatie in Europa.
 1. LEARN FOR LIFE wil een functie vervullen als aanspreekpunt en stimulator van internationale ontwikkelingen met betrekking tot het leren van volwassenen naar relevante ministeries, lagere overheden en instellingen in Nederland. Zij reageert op verzoek of handelt vanuit eigen initiatief, vertolkt daarin de stemmen in het educatieve veld, en levert nationaal en internationaal een bijdrage aan de innovatie van educatieve praktijken.
 1. LEARN FOR LIFE fungeert vanuit het educatieve veld als partner voor het Europees Platform en de instellingen van de Europese Gemeenschap en treedt waar nodig op als pleitbezorger betreffende ontwikkelingen in de volwasseneneducatie in Nederland. De contacten en het netwerk van de huidige internationale commissie worden daartoe ten volle benut en uitgebreid en er wordt zo veel mogelijk samenwerking met andere organisaties gezocht.


Middelen
LEARN FOR LIFE opereert als een netwerkorganisatie en geeft dit zoveel mogelijk samen met anderen vorm in een platform voor discussie en uitwisseling over wat het Europese beleid in de Nederlandse context betekent of zou moeten betekenen. Zij doet dit door met een zekere regelmaat organisaties die actief zijn op dit terrein om de tafel te brengen.

Verder organiseert zij zelf en in samenwerking met anderen internationale projecten, geeft voorlichting en publiceert over het Nederlandse beleid in relatie tot de internationale ontwikkelingen, reikt jaarlijks een internationale prijs uit voor het meest spraakmakende project van een Nederlandse organisatie en stimuleert en ondersteunt lokale en regionale organisaties die in de ontwikkeling en vormgeving van hun internationaliseringbeleid op het gebied van non-formele educatie.

Daarnaast streeft LEARN FOR LIFE er naar om op te treden als reguliere gesprekspartner van relevante ministeries en instituties over thema’s op het gebied van internationalisering en volwasseneneducatie. Daarvoor is het noodzakelijk dat LEARN FOR LIFE in de komende jaren met een zekere regelmaat organisaties die actief zijn op dit terrein om de tafel brengt.
Beschikbare expertise
Voor een voortzetting en verzelfstandiging van de activiteiten van de huidige internationale commissie ligt een solide basis. De kwaliteiten die haar de afgelopen jaren kenmerkten kan zij in LEARN FOR LIFE ten volle inzetten en uitbouwen:


 • expertise (geïnformeerd, inhoudelijk deskundig, inzicht en overzicht)

 • advieskwaliteiten (met betrekking tot beleid en implementatie)

 • relevant en breed netwerk

 • gericht op samenwerking en bruggen bouwen

 • relevante praktijkervaring

 • slagvaardig (vanwege korte lijnen en afwezigheid bureaucratie)

 • niet gebonden / relatief neutraal

 • geworteld in de traditie van het Europese volkshogeschoolwerk

Tegelijkertijd dient LEARN FOR LIFE zich nog nadrukkelijker met anderen te verbinden en samen een plek te veroveren als belangrijk aanspreekpunt voor non-formeel leren van volwassenen. Tevens heet LEARN FOR LIFE de ambitie om ook hard aan een verjonging in eigen gelederen te werken. Dit alles is niet van vandaag op morgen te realiseren, daartoe is een meerjarenstrategie noodzakelijk. Daarbij is het nodig om ook een financiële vertaling van het meerjarenplan te maken en toegang te verkrijgen tot verschillende financieringsvormen.Werkplan LEARN FOR LIFE op hoofdlijnen
In de komende jaar worden de lopende zaken uiteraard voortgezet, maar ieder jaar zullen er een aantal nieuwe of extra accenten gelegd worden.
In 2010 zal de focus vooral gericht zijn op de voortzetting en verzelfstandiging, het eerste doel, opbouwen van de netwerkorganisatie.

Er vindt een bestuurswisseling plaats, waarbij de leden van de huidige internationale commissie het bestuurslidmaatschap van LEARN FOR LIFE op zich nemen en tegelijkertijd een rooster van aftreden opstellen dat erop gericht is dat na een periode van vijf jaar het bestuur in meerderheid vernieuwd en verjongd is. Dat betekent dat de organisatie verder opgebouwd moet worden en dat visie en doelen op een aansprekende manier onder de aandacht gebracht moeten worden. De website wordt daarom vernieuwd, er gaat regelmatig een digitale nieuwsbrief verschijnen en LEARN FOR LIFE zal zich in toenemende mate ook verder digitaal en virtueel gaan manifesteren. Voortzetting en versterking van de bestaande contacten met EAEA, EU-net, Europese instellingen, ministeries, enz. staat voorop en deze contacten krijgen zo mogelijk een periodiek karakter. Daarnaast onderzoeken we de mogelijkheid van samenwerking, partnership en bundeling van krachten en middelen met organisaties zoals de (nieuwe) Beraadsgroep Vorming, het Europees Platform, de Dutch Alliance, de Alumnikring Andragologie Amsterdam, de internationale contactgroep bij Movisie en het Leonardo da Vinci Agentschap. De contacten met het educatieve veld worden geïntensiveerd, onder meer via de internationaliseringscoördinatoren.


In 2011 wordt de focus vooral gericht op het verder ontwikkelen van een koers. Naast het continueren van de lopende activiteiten en projecten komt de nadruk te liggen op een verdere uitbouw van de organisatie door

 • verdere promotiecampagne en uitbreiding disseminatiemogelijkheden rond de uitreiking van de internationale prijs

 • het ontwikkelen en organiseren van de platformfunctie voor aanbieders in de volwasseneducatie en de verbinding met de lerende regio’s en de regionale leer-werkloketten ter plekke

Tegelijkertijd wordt gewerkt aan het tweede doel, de aanspreekfunctie, door het uitbreiden en versterken van formele en non-formele vertegenwoordiging binnen bestaande gremia met betrekking tot levenlang leren, vooral gericht op een inbreng vanuit internationaal perspectief.

Om de beoogde verjonging te verwezenlijken wordt een internationale masterclass voor jonge starters in de volwasseneneducatie gerealiseerd en wordt het Noorwegenprogramma uitgebreid naar meerdere landen.

Om LEARN FOR LIFE meer in de schijnwerpers te zetten verschijnt een publicatie “10 jaar internationale prijs”gekoppeld aan discussie over welke invloed de prijsuitreiking op een bepaald veld of bepaalde thematiek kan betekenen.
In 2012 komt de nadruk te liggen op koershouden: het continueren en consolideren van de activiteiten van het afgelopen jaar en een verder profilering als partner voor en pleitbezorger bij de Europese instellingen. Het gaat om


 • het zichtbaar maken van de platformfunctie, zowel digitaal door middel van levendige virtuele communities als face to face door middel van een conferentie

 • het faciliteren van de algemene ledenvergadering van de EAEA en/of EUnet

 • het uitbouwen van de uitwisselingsprojecten en de internationale masterclass gericht op een nieuwe generatie educatief werkers

 • het opzetten van een regionale promotiecampagne en de ontwikkeling van een servicedesk ter ondersteuning van lokale en regionale initiatieven gericht op internationalisering

In 2013 zal de nadruk liggen op de eerste oogst: • erkenning door middel van toonaangevende posities in overleg- en adviesgremia, nationaal en internationaal

 • de eerste effecten van internationalisering op regionaal en lokaal vlak zichtbaar maken door middel van een publicatie

 • het volgen van een nieuwe generatie educatief werkers door internetpresentaties

 • professionalisering van de servicedesk

In 2014 staat reflectie en heroriëntatie centraal: is het LEARN FOR LIFE gelukt zich te manifesteren als die unieke organisatie in Nederland die zich onderscheidt door zijn internationale scope op innovatie en maatschappelijk leren? Wat hebben alle inspanningen opgeleverd, welke nieuwe ontwikkelingen doen zich voor? Wat valt er te verbeteren en te vernieuwen en hoe gaan we dat realiseren? Deze reflectie en heroriëntatie zullen gerealiseerd worden door een interactieve internetcampagne, een conferentie en een publicatie.

Jaarlijks stelt LEARN FOR LIFE een jaarbericht op en organiseert een activiteit voor direct betrokken organisaties en andere stakeholders

LEARN FOR LIFE zal in haar activiteiten de Europese ontwikkelingen op de voet volgen: ontwikkelingen rond de implementatie van het EQF1, de vier strategische doelstellingen van “ET2020” 2en de discussie rond adult learning3 in het bijzonder en waar nodig daar op aansluiten. Veel activiteiten zullen en kunnen (afhankelijk van beleidsprioriteiten) projectmatig gerealiseerd via actuele thema’s als: • Leven Lang Leren: thema benaderd vanuit het perspectief van de non-formele educatie

 • Festival van het Leren

 • Plattelandsontwikkeling en Educatie

 • Voice of the Learner

 • Europa (beeldvorming van Nederlandse burgers ten aanzien van Europa, Europees burgerschap)

 • Senioren en Educatie1 European Qualifications Framework,2008


2 Council Conclusions on a strategic framework for European cooperation in education and training ("ET 2020"), 2009 and Strategic plans for European co-operation on education and training, 2008:

1. Making lifelong learning and mobility a reality;

2. Improving the quality and efficiency of education and training;

3. Promoting equity, social cohesion and active citizenship;

4. Enhancing creativity and innovation, including entrepreneurship, at all levels of

education and training.3 Adult learning is a vital component of lifelong learning policies, and essential to competitiveness and employability, social inclusion, active citizenship and personal development across Europe. However, greater efforts are needed to ensure even more adults participate in learning activities throughout their lives.

There are varying definitions of adult learning in different countries. In European policy discussions, it is defined as all forms of learning undertaken by adults after having left initial education and training, however far that process went. It includes learning for personal, civic and social purposes, as well as for employment-related purposes, and can take place in a variety of environments in and outside formal education and training systems.


The value of adult learning to employability and mobility is recognised across the EU. However, it still needs greater recognition in terms of visibility, policy prioritisation and resources. At present, adult participation in ‘lifelong learning’ varies widely across the Union and is unsatisfactory in many Member States.
Action has been taken at the EU level to address these shortcomings. The European Commission adopted a Communication on Adult Learning in October 2006, followed up by an Action Plan in September 2007. Five priorities are identified for concrete actions:

 • To reduce labour shortages due to demographic changes by raising skill levels in the workforce generally and by upgrading low-skilled workers (80 million in 2006)

 • To address the persistently high number of early school leavers (nearly 7 million in 2006), by offering a second chance to those who enter adulthood without any qualifications 

 • To reduce poverty and social exclusion among marginalised groups. Adult learning can both improve people's skills and help them towards active citizenship and personal autonomy 

 • To increase the integration of migrants in society and labour markets. Adult learning offers tailor-made courses, including language learning, to contribute to this integration process. Adult learning can help migrants to secure validation and recognition for their qualifications 

 • To increase participation in lifelong learning and particularly to address the fact that participation decreases after the age of 34. At a time when the average working age is rising across Europe, there needs to be a parallel increase in adult learning by older workers

Relevant documents:

It is never too late to learn, Communication on Adult Learning, 2006

It is always a good time to learn, Action Plan on Adult Learning, 2007

The Lifelong Learning programme, especially the Grundtvig component of it, provides important practical support for the implementation of adult learning policies. 
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina