Leeftijdsgroep: +16 Plaats: binnen Aard van de activiteitDovnload 24.6 Kb.
Datum27.08.2016
Grootte24.6 Kb.
REGERINGEN VORMEN

Leeftijdsgroep: +16
Plaats: binnen
Aard van de activiteit: simulatiespel
Doel: inzicht krijgen in het politieke spel
Duur: +/- 2 uur
Aantal begeleiders: minimum 1
Aantal deelnemers: minimum 15 / zes groepjes
Basisidee: De verkiezingsuitslag is gekend en de verschillende partijen gaan aan de onderhandelingstafel zitten. De partijen onderhandelen binnen het opgegeven budget (zie bijlage) over hun programmapunten. De bedoeling van de discussies is voor elk van de partijen een overeenkomst op te maken om de meerderheid van de stemmen te halen en te kunnen regeren.
Inkleding: politici

SPELVOORBEREIDING
Materiaal:

 • politieke programma’s

 • tafels en stoelen

 • onderhandelingsbudget


Uitnodiging:

 • Stemformulier


Inkleding:


SPELVERLOOP
Groepsindeling:

Bij het binnenkomen worden de leden verdeeld over de partijen die deelgenomen hebben aan de verkiezingen. Dit gebeurt willekeurig. Voor elke partij wordt dan gezegd hoeveel procent van de stemmen zij behaald heeft. Dit kan op basis van de laatste verkiezingen gebeuren.


Start van het spel:

Elke partij houdt dan een vergadering waarop zij binnen het opgegeven budget en haar programmapunten afspreekt hoe zij de onderhandelingen gaat voeren: zij bepaalt welke punten zeker aan bod dienen te komen, wil zij aan de regering deelnemen.


Iedere partij krijgt een fiche met de uitgangspunten van zijn of haar partij op het politieke beleid (zie bijlage) en een lijst met maatregelen die de toekomstige regering zou moeten nemen (zie bijlage “onderhandelingsbudget).

Wel moet men erop letten dat de werkelijke uitgaven die de regering mag doen veel lager liggen dan de kostprijs van al deze maatregelen samen. In iedere partij wordt nu een beleidsprogramma samengesteld waarbij een keuze gemaakt wordt voor die beleidsvoorstellen die het dichtst aanleunen bij de politieke en maatschappelijke visie van die partij.

In elk groepje wordt nu een voorzitter aangeduid, die, vergezeld door een aantal partijleden, aan de onderhandelingstafel gaat zitten met andere partijen.
Speleinde:

De verschillende politieke partijen gaan nu op zoek naar coalitiepartners om samen een regeringsmeerderheid te vormen. Hierbij dient rekening gehouden te worden met: 1. Het programma van de toekomstige regering moet zo dicht mogelijk aanleunen bij dat van de eigen partij. Iedere partij tracht het maximum van het eigen beleidsprogramma te realiseren.

 2. Het feit dat de coalitie (samengaan van partijen) voldoende groot is om een regeringsmeerderheid te vormen, dit is een minimum 50% van de stemmen.

Als twee of meer partijen uiteindelijk tot een akkoord komen en de meerderheid van de stemmen hebben, dan is de regering gevormd.

Dit moet voorgesteld worden op een persconferentie, waar de regeringspartijen een tekst voorstellen waarmee zij hun beleid verdedigen. De partijen die niet in de regering opgenomen worden geven hierna ook hun visie. De reden waarom zij voor oppositie kiezen en niet in de regering stappen zullen zij hier moeten verduidelijken.

Na deze regeringsvorming is het best met de groep nog even na te kaarten over de ervaringen tijdens het spel.


AANDACHTSPUNTEN :

 • in dit spel is gebleken dat de partijen verschillende visies hebben op de maatschappij en het te voeren beleid. Vind je deze verschillen erg groot ?

 • geen enkele partij kan het eigen beleidsprogramma volledig realiseren, tenzij door een absolute meerderheid van de stemmen te halen. Vind je dat de partijen veel toegevingen moeten doen om tot een regeringscompromis te komen ?


BIJLAGE :
Partijstandpunten (beleidsstandpunten kunnen uitgebreid worden)
VLD (blauw):

De VLD streeft naar een maximale vrijheid van het individu, dat zelf zijn verantwoordelijkheid moet dragen t.o.v. de gemeenschap. Als de wet van vraag en aanbod vrij kan spelen komt vanzelf een evenwicht tot stand tussen de individuele en gemeenschappelijke belangen.


Beleidsstandpunten :

 • In alle sectoren van de maatschappij moet zoveel mogelijk ruimte zijn voor privé-initiatief.

 • De rol van de staat moet tot het strikte minimum worden beperkt. Waar mogelijk worden overheidsbedrijven aan het privé-initiatief overgedragen.

 • Reglementeringen en wettelijke normen worden zoveel mogelijk afgeschaft.

 • Op cultureel vlak is er geen subsidiering van organisaties en verengingenSPA-SPIRIT (rood):

Ongelijkheden tussen individuen moeten zoveel mogelijk worden weggewerkt. De regering, de overheid moet zoveel mogelijk maatregelen nemen om deze ongelijkheden op te heffen.


Beleidsstandpunten :AGALEV (groen) :

Het ecologische systeem (de natuur) staat centraal en de mens is maar een onderdeel van dit systeem. Industrialisatie, landbouw- en economische groei zijn ondergeschikt aan de ecologische norm.


Beleidsstandpunten :

 • De beslissingsbevoegdheid van de nationale staat moet zoveel mogelijk worden overgeheveld naar het lokale niveau.

 • Een dergelijk subsidiebeleid voor de culturele sector

 • Zwaarder belasten van het autogebruik

 • Investeren in onderzoek naar nieuwe “groene” technologieën


Vlaams Blok (geel) :

De Vlaamse cultuur en het Vlaamse volk staan centraal. Alleen in een zelfstandig Vlaanderen kunnen individuele en gemeenschappelijke belangen goed gediend worden.


Beleidsstandpunten :

 • Streven naar een zelfstandig Vlaanderen voor een betere toekomst

 • Criminaliteit harder aanpakken door meer blauw op de straat

 • Culturele eigenheid behouden


CD&V (oranje) :

De mens staat centraal in relatie met zijn omgeving (gezin, werk, onderwijs, verenigingsleven, …) De overheid moet ervoor zorgen dat elke mens zich in deze verbanden zo goed mogelijk kan ontplooien. De overheid moet de zwakkere medeburgers beschermen (bejaarden, werklozen, zwakke weggebruikers, lage inkomens, …). De economie moet milieuvriendelijker werken.


Beleidsstandpunten :

 • meer gezins- en kindvriendelijke maatregelen in het beleid

 • aanpakken van alle soorten vervuiling door middel van meerjarenplanning

 • Overheidsbedrijven met meer eigen verantwoordelijkheid en beheerd volgens de principes van de privé-sector.Partijstandpunten (beleidsstandpunten kunnen uitgebreid worden)
Hieronder staan beleidsmaatregelen die de nieuwe regering kan uitvoeren. Het totaal uit te geven budget bedraagt 20 miljard euro die niet mogen worden overschreden. De totale kostprijs van alle maatregelen samen bedraagt echter 38 miljard euro. Op basis van hun programma gaat elke partij na wat zij binnen het budget van 20 miljard euro zeker willen gerealiseerd hebben, op welke punten zij toegevingen willen doen en met wie zij coalitie willen vormen.
Economie :

 • Aantrekken en inplanting van nieuwe industrieën 8 mil. Euro

Onderwijs : • bouw van nieuwe scholen 5 mil. Euro

Sociaal beleid : • kinderopvang 4 mil. Euro

Cultuur : • toelagen voor het jeugdbeleid 3 mil. Euro

Verkeer : • uitbreiding van het openbaar vervoersnet en aanleggen van parkings aan de statons als oplossing van het fileprobleem 5 mil. Euro

Milieu :


 • nieuwe waterzuiveringsinstallaties 5 mil. Euro

Algemeen : • lonen en wedden personeel 2 mil. Euro

 • werkingskosten van de administratie 1 mil. Euro

 • intrestlast op leningen 5 mil. EuroTOTAAL 38 mil. Euro

N.B. :


Op de algemene kosten kan niet bezuinigd worden; deze kosten moeten sowieso betaald wordenDe database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina