Leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten voorwoordDovnload 198.65 Kb.
Pagina1/4
Datum24.08.2016
Grootte198.65 Kb.
  1   2   3   4
Leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten

VOORWOORDLeegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten - en gebouwen in het algemeen – moet worden bestreden. Deze gebouwen hebben geen enkel nut, integendeel. Langdurige leegstand en verwaarlozing tasten de onmiddellijke omgeving aan en dragen bij tot het elders aansnijden van nog onbebouwde ruimte.
Hier wil de Vlaamse overheid iets aan doen. Het kader voor deze acties wordt geboden door het decreet van 19 april 1995 houdende maatregelen ter bestrijding en voorkoming van leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten en de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013. Hierbij wordt een heffing ingevoerd voor leegstaande en/of verwaarloosde bedrijfsruimten en in een subsidie voor projecten die leegstaande en/of verwaarloosde sites nieuw leven inblazen.
Het decreet beperkt zich tot bedrijfsruimten van minimaal 5 are. Deze bedrijfsruimten vormen doorgaans door hun omvang belangrijke en herkenbare plekken, vooral in de stedelijke gebieden. Het hergebruiken van deze onbenutte ruimten is dus een belangrijke opgave om duurzame ruimtelijke ontwikkeling te bevorderen.

Stedelijk verval tegengaan

De bedoeling van het decreet ter bestrijding en voorkoming van leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten is het tegengaan van één van de belangrijkste ruimtelijke problemen die zich reeds jarenlang voordoen, namelijk het stedelijk verval. Dat komt tot uiting in twee fundamentele ontwikkelingen: enerzijds de uitholling en anderzijds het uitdijen van de stad. Bij het fenomeen uitholling wordt men onder meer geconfronteerd met een verlies aan bedrijven, wat een duidelijke ruimtelijke impact heeft op het stedelijk weefsel.
Wanneer bedrijven hun activiteit om economische redenen stopzetten of omwille van uitbreidingsproblemen of milieuhygiënische redenen naar nieuwe locaties moeten verhuizen, worden de oude bedrijfsruimten achtergelaten. Naargelang het type van gebouw, de al dan niet resterende bedrijfsinfrastructuur en de aantrekkelijkheid van de onmiddellijke omgeving, wordt door het marktmechanisme bepaald hoe snel deze gebouwen opnieuw in gebruik worden genomen. Leegstaande bedrijfsruimten die niet onmiddellijk worden heropgenomen in het marktaanbod leiden uiteindelijk tot verwaarlozing en verkrotting.
Dergelijke panden oefenen bovendien een negatieve invloed uit op de omgeving. Daardoor dreigen de aanpalende buurten of wijken eveneens in een verkrottingsspiraal terecht te komen. Zulke bedrijfsruimten moeten dan ook beschouwd worden als probleemgebieden, zowel vanuit economisch standpunt, als vanuit het streven naar een kwaliteitsvolle leef- en woonomgeving. Als men deze trend wil tegengaan, moet men vertrekken van een ruimtelijke ordening die uitgaat van de principes van een duurzame ontwikkeling, waarbij het beheer van de ruimte centraal staat.
In stedelijke gebieden betekent dit in de eerste plaats een meer efficiënte organisatie en beheer van de ingenomen ruimte. De leegstaande en/of verwaarloosde bedrijfsruimten nemen in deze stedelijke gebieden immers grond in beslag die in principe, via inbreidingsprojecten, een nieuwe aangepaste bestemming kan krijgen. Een efficiënter beheer van de reeds ingenomen ruimte zal bovendien een verder ongecoördineerd aansnijden en versnipperen van de open ruimte helpen vermijden.

Een beleid van geven en nemen

Het is geenszins de bedoeling van de Vlaamse regering om de opbrengst van de heffing op leegstaande en/of verwaarloosde bedrijfsruimten als een uitsluitend gewestelijke belasting te beschouwen. De opbrengsten van die heffing komen terecht in het Vernieuwingsfonds. Via dit Vernieuwingsfonds zal de heffing integraal gebruikt worden voor de ondersteuning van het beleid ter sanering van de leegstaande en/of verwaarloosde bedrijfsruimten onder de vorm van subsidiëring van openbare of private initiatieven. Deze initiatieven komen ook de verbetering van de woon- en leefomgeving in onze steden en gemeenten in het algemeen en de achtergestelde buurten in het bijzonder ten goede.


Deze brochure

Deze brochure zet op eenvoudige wijze uiteen hoe een bedrijfsruimte terechtkomt op de Inventaris, wanneer de heffing is verschuldigd en hoeveel die bedraagt, wat de mogelijkheden zijn tot schrapping en opschorting en het verkrijgen van een subsidie.

Er wordt volledigheidshalve aan toegevoegd dat deze brochure slechts een beknopt overzicht biedt omtrent de regelgeving. Deze brochure is met de grootste zorg samengesteld. Omwille van de leesbaarheid worden echter niet alle bijzonderheden en uitzonderingsgevallen vermeld. Enkel de teksten van het officiële decreet met bijhorend besluit van de Vlaamse regering en de Vlaamse Codex Fiscaliteit met bijhorend besluit van de Vlaamse regering hebben rechtskracht.
INHOUDSTAFEL
1. Wet- en regelgeving 4
2. Inventarisatie 4
2.1 Toepassing en definities 4
2.2 De gemeentelijke lijst 7
2.3 De Inventaris 7
3. De heffing 11
3.1 Wanneer is een bedrijfsruimte onderhevig aan de heffing 11
3.2 Hoeveel bedraagt de heffing ? 11
3.3 De inning en invordering van de heffing 11

   1. Het aanslagbiljet

   2. Het bezwaar tegen de heffing

   3. Verzoek tot uitstel of spreiding van betaling van de heffing

   4. De administratieve geldboete


3.4 Hoe, wanneer en waar kan ik opschorting van de heffing bekomen ? 13

3.4.1 Opschorting voor nieuwe eigenaars

3.4.2 Opschorting door vernieuwing, al dan niet gekoppeld aan de beëindiging van de leegstand

3.4.3 Opschorting ingevolge een definitief gesloten brownfieldconvenant

3.4.4 Opschorting ingevolge een conform verklaard bodemsaneringsproject

3.4.5 Opschorting voor leegstaande, maar niet verwaarloosde bedrijfsruimten

3.4.6 Opschorting ingevolge staving van de beëindiging van de vernieuwing en/of de leegstand

3.4.7. Sancties
3.5 De gemeentelijke inkomsten 17
4. Financiële ondersteuning in het kader van de vernieuwing 17


  1. Financiële ondersteuning van de verwervingen en de saneringswerkzaamheden in het kader van de vernieuwing voor rechtspersonen bedoeld in artikel 42, § 1 van het decreet. 17

4.1.1 De verwerving van bedrijfsruimten

   1. Saneringswerkzaamheden

   2. De uitbetaling van de subsidie


4.2 Financiële ondersteuning van de saneringswerkzaamheden in het kader van de vernieuwing voor rechtspersonen en natuurlijke personen bedoeld in artikel 42, § 3 van het decreet. 20

   1. De verwerving van bedrijfsruimten

   2. Saneringswerkzaamheden

   3. Documenten die moeten worden opgestuurd met het oog op uitbetaling

   4. De uitbetaling van de subsidie voor de uitvoering van saneringswerkzaamheden


5. Kan ik onteigend worden ? 24

1. WET- EN REGELGEVING


 • Het decreet van 19 april 1995 houdende maatregelen ter bestrijding en voorkoming van leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten, gewijzigd bij decreten van 20 december 1996, 8 juli 1997, 14 juli 1998, 30 juni 2000, 9 maart 2001, 6 juli 2001, 5 juli 2002, 27 juni 2003, 19 december 2003, 24 juni 2005, 10 maart 2006, 16 juni 2006, 23 juni 2006, 21 november 2008 18 december 2009, 8 juli 2011, 11 mei 2012, 22 juni 2012, 5 juli 2013 en 13 december 2013, hierna het decreet genoemd.
 • Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013.
 • Het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juli 1997 tot uitvoering van het decreet van 19 april 1995 houdende maatregelen ter bestrijding en voorkoming van leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten, gewijzigd bij besluit van de Vlaamse Regering van 19 december 1998, 8 juni 2001, 23 april 2004, 24 maart 2006, 23 juni 2006, 8 oktober 2010, 4 december 2009, 10 juni 2011, 9 september 2011, 22 februari 2013 en 20 december 2013, hierna het uitvoeringsbesluit genoemd.
 • Besluit Vlaamse Codex Fiscaliteit van 20 december 2013.

De officieuze coördinatie van het decreet, het uitvoeringsbesluit, de Vlaamse Codex Fiscaliteit en het besluit Vlaamse Codex Fiscaliteit vindt u op www.ruimtelijkeordening.be.2. INVENTARISATIE  1   2   3   4


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina