LeningsvoorwaardenDovnload 16.19 Kb.
Datum22.08.2016
Grootte16.19 Kb.
LENINGSVOORWAARDEN

DARTVERENIGING URK, statutair gevestigd te Urk, ingeschreven in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel te Lelystad onder dossiernummer 39076268, deze rechtspersoon hierna ook te noemen: "de Vereniging"


verklaart het navolgende:
1. Overwegingen vooraf

Vereniging heeft in de algemene vergadering besloten tot het aangaan van een obligatielening, groot € 20.000,-- (zegge twintigduizend euro) onder de na te melden bepalingen.


2. Uitgifte obligaties

Voor de lening, tot een totaal bedrag ad € 20.000,-- , worden uitgegeven 200 obligaties aan toonder van elk nominaal € 100,-- (zegge: honderd euro) welke zijn genummerd van 1 tot en met 200. Op iedere obligatie wordt uitgedrukt: naam en vestigingsplaats van de Vereniging, het nominaal bedrag der obligatie, het verschuldigd zijn hiervan door de Vereniging aan de toonder der obligatie. De obligatielening wordt aangegaan voor een periode van 15 jaren.


3. Openbare inschrijving

De Vereniging kan besluiten dat de deelneming in de lening zal worden opengesteld bij openbare inschrijving, waaromtrent op de hierna sub 7 bepaalde wijze de gebruikelijke mededelingen zullen worden gedaan.


4. Rente

De obligaties geven geen rente.


5. Duplicaten van obligaties/coupons

Indien obligaties of coupons verloren zijn gegaan of op andere wijze in het ongerede zijn geraakt, kan de Vereniging daarvoor duplicaten uitreiken, mits voor de Vereniging voldoende is komen vast te staan dat de obligaties verloren zijn gegaan of in het ongerede zijn geraakt. Door het uitreiken van de duplicaten - die dezelfde nummers zullen dragen als die der verloren gegane of in het ongerede geraakte stukken met toevoeging van het woord "duplicaat" - worden de stukken

die zij vervangen waardeloos.
6. Aflossing obligaties bij uitloting

Jaarlijks, eerstmaal in het jaar 2012, zal op de 1 januari een bedrag van (maximaal) € 2.000, -- (zegge:tweeduizend euro) op de lening worden afgelost door betaalbaarstelling a pari van bij uitloting aan te wijzen obligaties, mits er voldoende financiële ruimte is. De Vereniging zal steeds bevoegd zijn (ook) vóór bovengemelde datum een groter aantal bij uitloting aan te wijzen obligaties of zelfs de gehele lening of het gehele restant daarvan a pari af te lossen.


7. De uitloting

De uitloting vindt jaarlijks plaats op een door het bestuur aan gegeven tijdstip. De hiervoor bedoelde uitlotingen moeten hebben plaats gehad minstens één maand vóór de daarop betrekking hebbende aflossing. De nummers der uitgelote obligaties zullen minstens veertien dagen vóór de dag der aflossing

worden gepubliceerd op de website, het mededelingenbord in het clubgebouw van Dartvereniging Urk, in de geëigende regionale weekbladen en zullen aan de niet als lid bekend staande personen,voor zover bekend, schriftelijk worden medegedeeld. Dit alles met vermelding van de plaats of plaatsen waar de houders der uitgelote obligaties zich voor het ontvangen der aflossing zullen kunnen vervoegen.

8. Betaalbaarstelling

De uitgelote obligaties zullen op het in hiervoor sub 6 genoemde tijdstip betaalbaar zijn in de in Nederland geldende wettelijke geaccepteerde munteenheid a pari tegen inlevering van de betreffende obligatie.

Hetgeen hiervoor is bepaald in sub 5 zal toepasselijk zijn indien betaling wordt gevraagd van een uitgelote doch verloren gegane of op andere wijze in het ongerede geraakte obligatie. De uitgelote en ingeleverde obligaties, waarop de betaling als voormeld heeft plaats gehad, zullen onbruikbaar worden gemaakt door vernietiging. De op deze wijze behandelde stukken zullen onder de Vereniging blijven

berusten.


9. Opeisbaarheid obligatielening

De obligatiehouder zal de Vereniging de onmiddellijke aflossing van de uitstaande obligaties kunnen vorderen in de volgende gevallen bij:

- nalatigheid van de Vereniging in de betaling van aflossing overeenkomstig het hiervoor bepaalde;

- ontbinding of faillissement van de Vereniging;

- aanvraag van surséance van betaling;

- niet-nakoming of overtreding van enige krachtens deze akte op de Vereniging rustende verplichting.

De Vereniging zal met betrekking tot al hare uit deze akte voortvloeiende verplichtingen, in geval van niet-nakoming of overtreding daarvan, van rechtswege in gebreke zijn door het enkel verloop van de bepaalde termijn of het enkele feit der niet-nakoming of overtreding, zonder dat daartoe enige ingebrekestelling

zal worden vereist.


10. Verjaring

Aflosbaar gestelde obligaties welke na 5 jaar na de datum waarop zij betaalbaar zijn en niet ter aflossing zijn aangeboden, verjaren ten voordele van Dartvereniging Urk.


11. Bijeenroeping vergadering van obligatiehouders

De Vereniging is, zo dikwijls zij zulks nodig acht, bevoegd een algemene vergadering van obligatiehouders bijeen te roepen, op de hiervoor in de overeenkomst omschreven wijze. Zij is tot het bijeenroepen van een dergelijke vergadering verplicht zo dikwijls haar daartoe, met opgave der te behandelen punten, schriftelijk het verzoek gedaan wordt door de houders van ten minste een tiende gedeelte van de

nog uitstaande obligaties.
12. Vergadering van obligatiehouders

De algemene vergaderingen van obligatiehouders worden gehouden te Urk, op plaats, dag en uur in de oproep aan te geven. Zij worden geleid door de voorzitter van de Vereniging.

De punten van behandeling zullen van de dag der oproeping af kenbaar worden gemaakt aan de obligatiehouders overeenkomstig het bepaalde in sub 7.

De obligatiehouders, die de algemene vergadering wensen bij te wonen, zullen hun obligaties tegen reçu moeten deponeren bij de oproep aan te wijzen plaats. De leden van het bestuur zullen op geen enkele wijze als gevolmachtigden van obligatiehouders mogen optreden.

De ter vergadering aanwezige obligatiehouders of hun gevolmachtigden moeten de presentielijst tekenen en daarop leesbaar vermelden hun naam, voorletters en woonplaats, benevens het aantal obligaties dat zij vertegenwoordigen. Bij gebreke van een of ander kunnen zij niet aan de stemming deelnemen

en kan hun zelfs de toegang tot de vergadering door de Vereniging worden geweigerd.

Elke obligatie van honderd euro nominaal geeft recht op één stem.

De besluiten der algemene vergadering van obligatiehouders worden genomen bij volstrekte meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen, ongeacht het ter vergadering vertegenwoordigd aantal obligaties, een en ander behoudens het in de volgend bepaling bepaalde.

Notulen worden opgemaakt door een door de voorzitter aan te wijzen obligatiehouder of een door de vergadering aan te wijzen persoon. Deze notulen worden door de voorzitter en de voor het notuleren aangewezen persoon ondertekend. De op een vergadering van obligatiehouders rechtsgeldig genomen besluiten zullen bindend zijn, ook voor de tegenstemmers en de niet-aanwezigen.
13. Gebondenheid opvolgende verkrijgers

Elke obligatiehouder is aan het bepaalde in deze overeenkomst gebonden, ongeacht hoe en op welkewijze hij zijn obligatie heeft verkregen.De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina