Les familles homoparentales” Par: Nicole Tremblay e Danielle JulienDovnload 6.26 Kb.
Datum21.08.2016
Grootte6.26 Kb.
Les familles homoparentales”

Par: Nicole Tremblay e Danielle Julien.

Sa lartik-la li komance par bann realite ki ena dan la societe an zeneral konsernan fami. Depi plizier deseni nou anrezistre plizier ka divors, separasion ou mem enn fami avek enn sel paran. Sa bann evenman-la pous nou regret nou sistem familial.

Li osi bon kone, ki bann dimounn nepli ortodox zordi-zour, nou finn pas par enn letap tradisionel pou vinn modern. Sa de loter-la, zot dir ki bann dimounn, sirtou bann zenn, nepli pans selon relizion, me zot baz zot plito lor aktialite, lor seki finn ekrir dan text lalwa alor, bann-la zot swazir zot semin par zot prop desizion. Ti ena dizan kot enn madam ek enn misie deside viv ansam ek fond enn fami. Azordi, mem drwa ena avek enn koup mem sex, ki anvi fond enn fami.

Bann loter-la kontinie zot lartik an dizan ki li inpe difisil pou kone exakteman komie dimounn omo e lesbienn ena dan Canada, e inpe partou dan lemond.Dan enn koup omo, ena enn paran ki zwe rol etero ek dexiem omo, sa vedir, enn zwe rol mama ek lot-la zwe rol papa. Sakenn so responsabilite li deza fini defini. mais narien pa fer nou krwar ki pa pou ena lager ou bien diskision dan enn koup omo. Alor, sa de loter-la dir nou ki nou bizin get enkadreman zenfan-la, pourvi ki tou lafeksion ki li bizin, li gagn li.Azordi, bann dimounn pa ezite revel zot oriyentasion sexiel dan sosiete. Zot aksepte kouma Bondie inn avoy zot lor later. Parey, bokou bann omo pe viv avek zot partener e desid fer enn fami. Par exanp, dan Quebec, pou ena enn nouvo term ki pou itilize akoz bokou omo pe adopte zanfan, sa term-la pou apel: ‘gaybe boom’.Li vre ki bann zenfan zot gagn enn fami, enn ankadreman ek enn meyer lavi. Me, kan bann zanfan-la grandi, lerla bokou kestion leve lor zot idantite. Pa nek idantite, dapre sikolozi, bann zanfan-la mem pa resi desid zot oriyentasion: swa, zot pou swiv zot paran (omo) ; swa, zot pran nouvo semin. Deziem, malgre ki zot paran inn fer ‘coming out’, sosiete-la li res touzour ortodox. Alor, sa bann zanfan-la ena tendans gagn bann move komanter ou la sosiete tradisionel pa aksept zot lexistans. Tou sa, zwe enn role kapital lor lavi sa de individi-la ek bann zanfan la. avan pran enn desizion final bizin fini pans bann reperkision ki pou vini ansam.

De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina