LesvoorbereidingDovnload 73.33 Kb.
Datum22.08.2016
Grootte73.33 Kb.Specifieke LerarenOpleiding, Lemmensberg 3, 3000 Leuven

LESVOORBEREIDING
NAAM STAGIAIR: Marjolein Wagemans JAAR/ KLAS: SLO

Stageplaats: Muziekacademie Sint-Lambrechts-Woluwe Naam vakmentor: Daisy Varewyck

Vak: Piano Jaar/graad/klas: L3 en L4

Onderwijsvorm: individueel/groepsgericht Klas/groep/aantal: 3

voorna(a)m(en) (indien individueel/groepsgericht): Chloe (L4) , Agathe ( L4) , Laura ( L3)

Lesonderwerp/acitiviteit: Chloe: Sonate Beethoven, opgelegd werk, Bach : Inventie nr 8

Agathe: Nocturne Chopin , Opgelegd werk , Bach : Inventie nr 5

Laura : Spring in the Air , Studie Heller

Datum en uur: woensdag 10 maart, 16u-17u
Beginsituatie

Taken / huistaak bij de vorige les / specifieke voorkennis of vaardigheid waarop de les steunt / aansluiting bij leefwereld & interesse van de leerlingen ...
Chloe: Beethoven : noten gekend, 2de deel nog slordig / Opgelegd werk handen apart / Bach: herhalen / Algemeen: werken op toonvorming: niet “duwen” op de toets
Agathe : Chopin : 2e deel vingerzettingen zoeken en handen apart studeren, 1e deel: handen samen / Bach: herhalen, voor concour / Opgelegd werk handen apart
Laura : niet aanwezig

Situering van de les

in de lessenreeks, de leerlijn, het leerplan, de vakgebonden en vakoverschrijdende eindtermen, product/procesgericht perspectief
Beide leerlingen bereiden programma van de openbare eindexamens in juni voor. Vooral focus op het lezen van de stukken

Algemeen lesdoel (omsluit alle leerdoelen van deze les)
Chloe: De leerling kan de sonate van Beethoven doorspelen en weet hoe zij verder aan het opgelegd werk moet werken.

Agathe: De leerling krijgt een overzicht van de gelezen en nog te lezen literatuur. Verder kan ze het eerste deel van Chopin traag doorspelen met beide handen.
Leerdoelen (welke specifieke kennis, vaardigheden, attitudes streef ik na in deze les + leerdoelen nummeren)
Chloe:

 1. De leerling kan a prima vista lezen.

 2. De leerling voelt de stijlperiode aan van waaruit het stuk geschreven is.

 3. De leerling kan zich focussen op de ‘touche’ en zo een mooiere toon ontwikkelen.

 4. De leerling kan dynamisch spelen.


Agathe:

 1. De leerling kan a prima vista lezen.

 2. De leerling wordt gemotiveerd te studeren.

 3. De leerling kan zich focussen op de ‘touche’ en zo een mooie toon ontwikkelen.

 4. De leerling kan dynamisch spelen.

 5. De leerling kan variëren in articulatie.

 6. De leerling voelt de stijl van Chopin goed aan.
Schoolagenda van de leerling Wat moeten de leerlingen in hun persoonlijk agenda noteren? (indien van toepassing voor deze les)

Zie inhoud les + studieschema voor Agathe


Gebruikte bronnen / achtergrond bij het voorbereiden Voeg telkens gebruikt hoofdstuk/ trefwoord + blz. toe.

NVT
Gebruikte onderwijsmedia in deze les (specifieke onderwijsmiddelen / instrumentarium gebruikt door de leraar)

piano, metronoom
Gebruikte leermedia in deze les (specifieke leermiddelen / instrumentarium gebruikt door de lln in de loop van de les)

piano, metronoom
Normaal gezien is een lesfase gekoppeld aan een bepaald leerdoel (zie bladzijde 1) en aan minstens één werkvorm. Geef elke lesfase een duidelijke titel (= wat erin hoofdzakelijk gebeurt).

Het lesverloop begint met bv. een motivatiefase en/of aansluiting bij de vorige les (= instapfase). Een belangrijke lesfase kan onderverdeeld worden in kleine methodische tussenstappen (met concrete kernvragen of opdrachten enz.). Ook tussentijdse evaluatie of een lesovergang rekenen we als een (deel van een) lesfase. In de kolom van het lesverloop vermelden we kernachtig de concrete leerstof/inhoud die zich in de loop van de lesfasen ontrolt / aan de orde is. We vergeten niet om de gebruikte onderwijs- en leermedia op het juiste moment te noteren (= overeenkomstig het tijdspad). Toetsing (eventueel voorzien voor het begin van de volgende les) behoort ook als aparte fase tot het lesverloop. Alle onderwijs- en leeractiviteiten in het lesverloop dragen allemaal samen bij tot het realiseren van het algemeen lesdoel. Voorzie een realistische timing per lesfase. Alle concrete werkbladen enz. die in DEZE les aan bod komen voeg je toe aan de lesvoorbereiding. Daarop kan je ook de lesfase of het lesmoment vermelden zodat je in je lesverloop daarnaar kan verwijzen.


Lesfasen + timing


LESVERLOOP

Onderwijs- en leeractiviteiten, media, inhoud


cfr. leerdoel

(nummer)Instap: Opgelegd werk

(20’)

 • leerlingen spelen om de beurt hun opgelegd werk met handen apart

 • geven bemerking aan elkaar qua technische en muzikale aanwijzingen

 • leerling 1 speelt de eerste pagina van opgelegd werk a prima vista

 • leerling 2 speelt de eerste pagina van opgelegd wek a prima vista

 • discussie tussen leerlingen en leerkracht over moeilijke passages en technische en muzikale aanpasingen

 • leerling 1 speelt stuk helemaal door a prima vista

 • leering 2 speelt stuk helemaal door a prima vista
1, 2, 3

Lesfase 1: werken met Agathe

(20’)


 • Beginnen met toonladder op tempo 100 voor vierde noot in A met metronoom

 • Moeilijkheden met deze technische oefening wordt uitgediept

 • Arpeggio in A op 100 voor vierde noot

 • Moeilijkheden met deze technische oefening wordt uitgediept

 • bevragen studiemethode voor deze technische oefeningen

 • Beginnen met Nocturne Chopin, proberen zo veel mogelijk in de les te lezen waardoor leerling deze info tijdens de week muzikaal kan verwerken

 • Bach : herhaling voor concour, vooral werken op technisch vlak : tempo en touche
3, 4

Lesfase 2: werken met Chloe

(20’)

 • Beginnen met toonladder op tempo 100 voor vierde noot in E met metronoom

 • Moeilijkheden met deze technische oefening wordt uitgediept

 • Arpeggio in E op 100 voor vierde noot

 • Moeilijkheden met deze technische oefening wordt uitgediept

 • Beethoven, bekijken 2de deel voor technische oefeningen triolen integreren in binaire maat

 • Beethoven, eerste deel bekijken voor dynamieken

 • Bach : herhalen en werken op technisch niveau , tempo en dynamiek

4, 5, 6


Indien van toepassing (klassikaal vak ...)

BORD

links midden rechts

Indien van toepassing: waar op welk bordvlak voorzie je de projectie van je powerpoint? Duid dat aan indien van toepassing. Beredeneer op welke bordvleugel je nog plaats hebt om te schrijven. Je kan - indien nodig -ook spreken van bv. bord instructiefase en bord oefenfase.

Hieronder kan je de slides van je ppt (of smartboard) verkleind afdrukken. Maak duidelijk op welk moment van de les bv. slide 6 aan bod komt.
Indien je klasinrichting afwijkt van een gewone schikking, teken je hieronder een schets van tafels, stoelen, instrumenten enz.

didactische analyse + partitu(u)r(en) (instrument instrument/zang/samenspel/ensemble)
toevoegen: een zo volledig mogelijke uitwerking van de te behandelen partitu(u)r(en) die in de les aan bod komen met volgende aandachtspunten:
- instrumentaal technisch: moeilijke plaatsen: vingerzettingen, grepen

(maak enkele oefeningen voor de leerling om die plaatsen in te studeren)

- ritme (maak enkele oefeningen om ritme in te studeren)

- algemene structuur van het werk (vorm, thema’s, sequensen, imitaties, herhalingen, reëxposities…

- harmonisch: cadensen, hoofdakkoorden, speciale ‘kleur’akkoorden, toonladders, modulaties

- melodisch: structuur van de melodie (arsis-thesis, voor- en nazin,…)

- frasering: zinnen, ademhalingen

- dynamische tekens bijplaatsen ivm interpretatie

- algemeen karakter, stijl, interpretatie, gebruik ook beelden om het stuk te verduidelijken

- verklaring van titel, aanwijzingen van de componist

- samenspel met begeleiding: waar op letten, rekening mee houden?


Bijkomende toelichtingen (toe te voegen: alle oefeningen | speeldictee | andere)


LUCA Campus Lemmensinstituut – SLO /

De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina