Levenswetenschappen Studiegids 2004/2005Dovnload 1.8 Mb.
Pagina1/50
Datum23.07.2016
Grootte1.8 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   50Levenswetenschappen
Studiegids 2004/2005

Biologie

Bio-medische Wetenschappen

Gezondheidswetenschappen

Ecology


Biomolecular Sciences – Cell Biology

Biomolecular Sciences – Biomolecular Integration / Systems Biology (top master variant)

Beleid, Management en Ondernemerschap voor Natuur- en Levenswetenschappers

NeurosciencesBiologie
Inhoudsopgave

1 Faculteit der Aard- en Levenswetenschappen 8

2 School of Life Sciences 20

3 Masteropleidingen Levenswetenschappen 46

4 Biologie 54

5 Bio-medische Wetenschappen 66

6 Gezondheidswetenschappen 84

7 Ecology 92

8 Biomolecular Sciences - Cell Biology 98

9 Biomolecular Sciences - BioMolecular Integration / Systems Biology (top master variant) 104

10 Neurosciences 110

11 Beleid, Management en Ondernemerschap voor Natuur- en Levenswetenschappers 114

12 Examenonderdelen 120

13 Literatuur 222

14 Adressen en gebouwen 232
1Faculteit der Aard- en Levenswetenschappen

1.1Organisatie van de faculteit

1.1.1Doelstelling van de faculteit


De Faculteit der Aard- en Levenswetenschappen (FALW) is eind 2001 ontstaan door het samengaan van de faculteit Aardwetenschappen, de faculteit Biologie en het Instituut voor Milieuvraagstukken.

De missie van de faculteit der Aard- en Levenswetenschappen bestaat uit het

verzorgen van kwalitatief hoogwaardige wetenschappelijke opleidingen op het

gebied van de Aardwetenschappen, de Hydrologie, de Milieuwetenschappen, de Geoarcheologie, de Milieuwetenschappen en de Levenswetenschappen en uit het verrichten van kwalitatief hoogwaardig wetenschappelijk onderzoek op deze terreinen.

De opleidingen van de faculteit zijn ondergebracht in twee ‘Schools’. Binnen

de ‘School for Earth and Environmental Sciences’ en de ‘School for Life Sciences’ worden studenten opgeleid, die op academisch niveau kunnen functioneren in deze vakgebieden.


In de bacheloropleidingen krijgen studenten theoretische en praktische basiskennis en vaardigheden op het gekozen vakgebied. Na afronding van de bacheloropleiding zijn zij – afhankelijk van het gekozen studiepad - in staat een masteropleiding in de Aardwetenschappen, de Hydrologie, de Milieuwetenschappen, de Geoarcheologie of in de Levenswetenschappen te volgen. Ook kunnen zij met een bachelordiploma toetreden tot de arbeidsmarkt.

Met een afgeronde masteropleiding moeten afgestudeerden in staat zijn tot een zelfstandige beroepsuitoefening of in aanmerking komen voor een vervolgopleiding tot wetenschappelijk onderzoeker, of kunnen functioneren als leraar of communicatiedeskundige op het vakgebied. Afgestudeerden moeten kunnen

concurreren op de internationale arbeidsmarkt, voor functies binnen

het bedrijfsleven en (semi-) overheid en binnen tweede fase-opleidingen aan

(inter)nationale wetenschappelijke instellingen en instituten.

De opleidingen richten zich, in het licht van de snelle en voortdurende

veranderingen die zich binnen maatschappij en wetenschap voordoen, op het

leren studeren en het zich eigen maken van een instelling die gericht is op

een leven lang studeren. In het onderwijs wordt aandacht besteed aan de

individuele en maatschappelijke ontplooiing van de student, ondermeer door

het stimuleren van zelfstandigheid en onafhankelijkheid en het aanleren van

communicatief gedrag en samenwerking. Tot de doelstellingen van de

opleidingen hoort ook het verkrijgen van inzicht in het belang van de

discipline in een brede historische, wijsgerige en maatschappelijke

context. De opleidingen stimuleren bewustwording met betrekking tot de morele en ethische dimensies van wetenschappelijk onderzoek en de toepassing daarvan.

De doelstellingen van de opleidingen zijn nader gedefinieerd in eindtermen

op het gebied van kennis, vaardigheden en inzicht. Deze eindtermen zijn opgenomen in de Onderwijs- en Examenregelingen van de opleidingen

Specifieke doelstellingen op cursusniveau zijn te vinden in de beschrijvingen van de studieonderdelen in het hoofdstuk Examenonderdelen.


1.1.2Bestuur van de faculteit


De faculteit heeft een bestuur en een aantal medezeggenschapsorganen. Dit is geregeld in het Statuut van de Vrije Universiteit in aansluiting op de Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (WHW).
Het faculteitsbestuur is onder meer belast met:

 • algemene leiding van de faculteit,

 • bestuur en inrichting van de faculteit voor het onderwijs en de wetenschapsbeoefening,

 • het vaststellen van de onderwijs- en examenregelingen en de regelmatige beoordeling daarvan,

 • het vaststellen van de algemene richtlijnen voor de wetenschapsbeoefening,

 • het vaststellen van het jaarlijkse onderzoekprogramma van de faculteit,

 • het houden van toezicht op de uitvoering van de onderwijs- en examenregelingen en op het jaarlijks onderzoekprogramma.

Samenstelling faculteitsbestuur • Decaan: prof.dr.ir. P. Vellinga

 • Portefeuillehouder onderzoek: prof.dr. B. Oudega

 • Portefeuillehouder onderwijs: prof. dr. J.F. Vandenberghe

Een adviserende stem in de vergaderingen van het faculteitsbestuur hebben: • dr. J.M.R.M. Neutelings (directeur bedrijfsvoering)

 • mw. W. Koot (lid ondersteunend personeel)

 • de heer M. de Kuster (student)

 • voorzover het onderwijs- of onderzoeksaangelegenheden betreft: het hoofd van de School for Life Sciences, het hoofd van de School for Earth and Environmental Sciences of de directeuren van de facultaire onderzoeksinstituten

Voor meer informatie en de oorspronkelijke regelingen: • WHW, artikelen 9.23 tot en met 9.28;

 • Statuut VU, artikelen 6.2 tot en met 6.7;

 • Faculteitsreglement;

 • MUB: de Modernisering Universitaire Bestuursorganisatie (wijziging WHW), artikelen 9.11 tot en met 9.49;

 • URVU (het Universiteitsreglement van de Vrije Universiteit);

 • RMS (de Regeling Medezeggenschap Studenten);

 • WOR (de Wet op de Ondernemingsraden).

1.1.3MedezeggenschapsorganenFacultaire studentenraad

De facultaire studentenraad bestaat uit negen gekozen student-leden met een zittingstermijn van één jaar, ingaande op 1 september. De taken en bevoegdheden van de studentenraad zijn vastgelegd in de ‘Regeling Medezeggenschap Studenten’. Deze omvat onder meer: beleid met betrekking tot studentenaangelegenheden, dienstverlening aan en faciliteiten voor studenten, en arbozaken.

Voor vragen of opmerkingen is de facultaire studentenraad bereikbaar via fsr@falw.vu.nl en op kamer M-112.
Facultaire onderdeelcommissie

De facultaire onderdeelcommissie is ingesteld door de ondernemingsraad en bestaat uit negen gekozen personeelsleden. De taken en bevoegdheden van de ondernemingsraad en voor de facultaire onderdeelcommissie zijn vastgelegd in de ‘Wet op de Ondernemingsraden’. Deze omvat onder meer regelingen inzake sociaal beleid en bepaalde arbeidsvoorwaardelijke onderwerpen (arbozaken, werkoverleg en ander personeelsbeleid).


De onderdeelcommissie bestaat uit:

Dr. K. Beets, dhr. L. Bouwer, dhr. C. Dubbeldeman, drs. M. Groen, mw. dr. N. Harms, mw. drs. E. Salome, dhr. F. Wolff, prof.dr. J. Smit, dr. H. Stel, mw. M. Wagner, mw. dr. R. van Walraven, dr. P. van der Werff.


Facultaire Gezamenlijke Vergadering

De facultaire Gezamenlijke Vergadering bestaat uit alle leden van de facultaire onderdeelcommissie en facultaire studentenraad. De taken en bevoegdheden zijn vastgelegd in het Statuut VU en omvatten onder meer: instemmingsrecht op het faculteitsreglement, op onderdelen van de onderwijs- en examenregeling en op systemen van kwaliteitszorg en adviesrecht op de begroting/jaarrekening.


1.1.4Facultaire dienstenBureau van de faculteit

Het bureau van de faculteit biedt ondersteuning aan het bestuur van de faculteit bij de uitvoering van haar taken. De directeur bedrijfsvoering heeft de leiding over dit bureau.


Directeur bedrijfsvoering:

Dr. J.M.R.M. Neutelings


Secretariaat en bestuursondersteuning

tel. (020) 444 7001, kamer F-148.

Onderwijsbureau

Hoofd: mw.dr. A.M. Wagner, tel. (020) 444 7167, kamer E-119

Personeel en Organisatie

Hoofd: mr C.L.M. van Veenendaal, tel. (020) 444 7244, kamer A-054

Financiële Zaken

Hoofd: J. Roos, tel. (020) 444 7234, kamer A-013

Voorlichting en werving

Dr. B. Andeweg, tel (020) 444 7339, kamer C-154.


Onderwijsbureau

De medewerkers van het onderwijsbureau houden zich bezig met de logistieke onderwijszaken zoals: coördinatie en organisatie van het onderwijs binnen de opleidingen, roostering, de onderwijsadministratie, ondersteuning van onderwijs- en examencommissies, studiebegeleiding en –voorlichting, en de kwaliteitsbewaking.

Binnen het Onderwijsbureau werken de volgende personen:


 • Hoofd Onderwijsbureau: mw.dr. A.M. Wagner, tel. (020) 444 7167, kamer E-119;

 • Studieadviseurs (opleidingen Levenswetenschappen), dr. H. Hillebrand, tel. (020) 444 7012, kamer C-148a; dr. N.D. de With, tel. (020) 444 7013, kamer C-148a;

 • Onderwijscoördinatoren: (opleidingen Levenswetenschappen): mw.dr. P.A.C.M. de Boer, tel. (020) 444 7011, kamer C-124; (opleidingen Aardwetenschappen): dr.ir. M. Bergwerff, kamer C-124, tel. (020) 444 7401; en mw. drs. A.L. Tasseron, kamer C-124, tel. (020) 4447257.

 • Studiesecretaresses: mw. A. Kist en mw. S. El Hamdi (opleidingen Levenswetenschappen), tel. (020) 444 7010, kamer C-118, mw. M. Zadel –Vrind en mw. M. Duifs-Eshuis (opleidingen Aardwetenschappen), tel. (020) 444 7350/7302, kamer C-118;

 • Onderwijskundige: mw.drs. G.J.M. Dirksen-de Tombe, tel. (020) 444 6987, kamer C-124a;

 • Coördinator ICT en Onderwijs: mw.drs. E.J.M. van de Grint, tel. (020) 444 6987, kamer F-114, ICT applicatie ondersteuning, mw. K. van der Wilt, tel. (020) 444 6937, kamer F-114

  Bureau voorlichting en werving

 • Hoofd bureau voorlichting en werving: dr. B. Andeweg (opleidingen Aardwetenschappen) , tel. (020) 444 7339, kamer C-154; vacature (opleidingen Levenswetenschappen), tel. (020) 444 7190, kamer C-154;

 • Coördinator Internationalisering: mw. drs. E. Salomé, tel. (020) 444 7301, kamer F-122;

 • Intra- en internet: P. Strik, tel. (020) 444 9944, kamer C-154;

 • Voorlichting Gezondheid en Leven (i.s.m.Windesheim): mw. A. Blanksma, tel. (020) 444 5579, kamer F-122.


Technische en ondersteunende diensten

In de afdelingen van de Technische en Ondersteunende Diensten zijn de niet aan de (wetenschappelijke) afdelingen verbonden technische en administratieve medewerkers opgenomen. Zij ressorteren onder de directeur bedrijfsvoering van de faculteit. • Computerafdeling, hoofd: ing. R. Mars, tel. (020) 444 9976, kamer F-238;

 • Instrumentele Dienst, hoofd: D.M. van Harlingen, tel. (020) 444 7259, kamer F-021;

 • Lab. Geochemische analyse, hoofd: dr. P.Z. Vroon, tel. (020) 444 7404, kamer M-452;

 • Lab. Sedimentanalyse, hoofd: ing. M. Konert, tel. (020) 444 7378, kamer M-420;

 • Gesteentebewerking, hoofd: mw. W. Koot, tel. (020) 444 7344, kamer F-421;

 • Lab. Microanalyse, hoofd: drs. E.A.J. Burke, tel. (020) 444 7345, kamer F-338;

 • Massaspectrometrie, hoofd: dr. G.R. Davies, tel. (020) 444 7329, kamer F-030.

1.1.5Convent van afdelingshoofden


Het Convent van Afdelingshoofden is een adviesorgaan voor het faculteitsbestuur. Het bestaat uit de hoofden van de wetenschappelijke afdelingen.

1.1.6Afdelingen


Het onderwijs van de opleidingen wordt verzorgd door verschillende afdelingen binnen de Faculteit Aard- en Levenswetenschappen. Een afdeling verzorgt het onderwijs en het onderzoek in een bepaald vakgebied. Zij bestaat uit wetenschappelijk personeel, ondersteunend en beheerspersoneel, die bijdragen aan het onderwijs- en/of onderzoekprogramma van de afdeling. Een afdeling wordt geleid door het afdelingshoofd; dit is vrijwel altijd een hoogleraar. Het wetenschappelijk personeel van een afdeling heeft een taak als onderzoeker en als docent. Een aantal van deze docenten overlegt in de curriculum- en opleidingscommissies met de studenten over het onderwijs. Daarnaast zit een aantal docenten in de examencommissie.
De faculteit der Aard- en Levenswetenschappen heeft de volgende afdelingen:

Biologie en Samenleving

Hoofd: mw.prof.dr. J.F.G. Bunders, tel. (020) 444 7030, kamer A-068Chemie en Biologie

Hoofd: prof.dr. A. Brouwer, tel. (020) 444 9535, kamer C-529Dieroecologie

Hoofd: prof.dr. N.M. van Straalen, tel. (020) 444 7070, kamer B-027Ecologie en Ecofysiologie van Planten

Hoofd: dr. J.A.C. Verkleij, tel. (020) 444 7054, kamer A-217Economie en Technologie

Hoofd: dr. M.W. Hofkes (a.i.), tel. 020-4449563, kamer C-530Experimentele Neurofysiologie

Hoofd: prof.dr A.B. Brussaard, tel (020) 444 7098, kamer B-338Functionele Genoomanalyse

Hoofd: prof.dr. M. Verhage, tel. (020) 444 6936, kamer A-435Genetica

Waarnemend hoofd: Dr. A.R. Stuitje, tel (020) 444 7138, kamer M-554Geoarcheologie

Hoofd: prof.dr. H. Kars, tel. (020) 444 6438, kamer O-439Hydrologie en Geo-Milieuwetenschappen

Hoofd: prof.dr. A.J. Dolman, tel. (020) 444 7358, kamer F-464Isotopengeochemie

Hoofd: prof.dr. P.A.M. Andriessen, tel. (020) 444 7340, kamer H-325Kwartairgeologie en Geomorfologie

Hoofd: prof.dr. J.F. Vandenberghe, tel. (020) 444 7368, kamer F-414 Milieubeleidsanalyse

Hoofd: prof.dr. F. Biermann, tel. (020) 444 9959, kamer C-522

Moleculaire Celfysiologie

Hoofd: prof.dr. H.V. Westerhoff, tel. (020) 444 7230, kamer M-236Moleculaire en Cellulaire Neurobiologie

Hoofd: prof.dr. A.B. Smit, tel (020) 444 7121, kamer C-340Moleculaire Microbiologie

Hoofd: prof.dr. B. Oudega, tel. (020) 444 7177, kamer M-548Ontwikkelingsbiologie van het Zenuwstelsel

Hoofd: prof.dr. M. Gahr, tel. (020) 444 7126, kamer B-262Paleoecologie en Paleoklimatologie

Hoofd: prof.dr. D. Kroon, tel. (020) 444 7261, kamer E-359Petrologie

Hoofd: prof.dr. G.R. Davies, tel (020 4447329, kamer F-030Ruimtelijke Analyse en Beleid

Hoofd: dr. R. Janssen (a.i.), tel. (020) 444 9512, kamer A-570Sedimentologie

Hoofd: dr. A.R. Fortuin (a.i.), tel. (020) 444 7351, kamer E-237Structuurbiologie

Hoofd: prof.dr. H. Lill, tel. (020) 444 7146, kamer M-538Systeemecologie

Hoofd: prof.dr. M.A.P.A. Aerts, tel. (020) 444 7211, kamer A-154Tektoniek

Hoofd: prof.dr. S.A.P.L Cloetingh, tel. (020) 444 7341, kamer E-160Theoretische Biologie

Hoofd: prof.dr. S.A.L.M. Kooijman, tel. (020) 444 7130, kamer B-121Voeding en Gezondheid

Hoofd: prof.dr.ir. J.C. Seidell, tel. (020) 444 46995, kamer O-552


Uitgebreide beschrijvingen van onderzoek en onderwijs van de afzonderlijke afdelingen zijn terug te vinden in het volgende hoofdstuk, voor zover relevant voor de opleiding(en) in deze studiegids.


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   50


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina