Lezers schrijvenDovnload 71.71 Kb.
Datum22.07.2016
Grootte71.71 Kb.Lezers schrijven
Ineke Mallekoote uit Veenendaal schrijft:
Een poos geleden vond ik op www.groenehartarchieven.nl deze acte over de Zeeuwse roots van Floris en Cornelis Gijsbertsse van  Arckel.
Hoe ik erbij kom om in de groenehartarchieven te gaan zoeken komt door de geboorte plaats van Cornelis Gijsberts van Arkel. Hij is geboren in Schoonhoven en daar heb ik zijn doop datum dan ook gevonden. Zelf heet in Slinger van mijn achternaam en die moet je zoeken in Zuid-Holland en vandaar dat ik al enkele malen had kennis gemaakt met dat archief. Ik was benieuwd of onze fam. nog connecties had met de van Arkels. (niet zover ik kan nagaan.) Een dochter van Cornelis is een voormoeder van mijn man Cornelis Adriaan Mallekoote, (ik maak nog een kwartierstaat hoe het precies in elkaar zit). De dochter Neeltje was gehuwd met ene Westveer, en 5 generaties terug is er een Adriaantje Westveer gehuwd met een Cornelis Mallekoote.

Zo zit het ongeveer, als de kwartierstaat klaar is stuur ik hem toe. maar dat is toch even uitzoeken want hij is in originele staat vrij lang.


Noot van de redactie: het gehele artikel met de beide kwartierstaten zijn opgenomen op de website van de afdeling Zeeland.
bron notaris Hugo Pijlle - verkoop onroerende zaken Schoonhoven 1687

toegangsnummer ac1060; inventarisnummer 7204; aktenummer 142; datum 29-11-1687Inhoud: Floris en Cornelis Gijsbertsse va Arckel, kinderen van Gijsbert Flooren, en voor 1/4 part erffgenamen van Cornelis Gerrit Branden, hare grootvader zaliger, woonende in 't Eyland van Goes in Zeelant, voor hemselven en voorts hun tesamen vervangende, sterk makende en de rato caverende voor Johannes van Noorde, als getrouwt hebbende Aeffje Poulis, gewesen weduwe en alsnog boedelhoutster van Jan Cornelisse, die mede voor 1/4 part erfgenaam was (doorgestreept: "woonende mede in 't land van ter Goes") en laestelijck hun sterk makende voor Ariaentje Cornelis, weduwe van Leendert Abrahamse, en mede voor 1/4 part erfgenaam van den meergemelte Cornelis Gerrit Branden, met belofte, soo sulcx noodig mogte wesen, behoorlijke procuratien off actens van approbatie te sullen exhiberen, in dien qualiteyte ter eenre ende Jan Pietersse den Dorste, woonende alhier, ter andere sijde en bekenden de eerste comparanten absolutelijck en finalijck vercogt en den tweeden comparant gecogt en in coope aengenomen te hebben respectievelijk bij desen de vrije eygendom van 3/4 parten in sekere huysinge en erve, staende en gelegen in de Havestraet binnen dese stede, belent ten zuyden de weduwe van de heer Pieter van de Graeff en ten noorden Jan Aelbertsse en d'erfgenamen van Simon vd Burgh, streckende voor van de Havesloot tot agter aen de stadswalle, en dat voor d'somme van 60 Carolusgulden tot 20 stuivers 't stuck vrij gelt van alles, sulcx dat den coopper alleen en in 't geheel sal moeten betalen 't regt van de 40e en 80e penningh, 't schrijven en zegelen van de eygendomsbrieven, 't schrijven deser coopcedulle (...), te betalen de voorschreven cooppenningen in twee termijnen, te weten d'eene helft op mey des toecomende jaers 1688 en de wederhelft op mey 1689, verbindende voor de naercominge van tgeene vsz. staet hunne respectieve persoonen en goederen (...). Wijders verclaerden de eerste comparanten mitsdesen nog onwederroepelijk machtig te maken Cornelis van der Helm, burger alhier, omme te compareren voor d'heren schepenen deser stede en aldaer naer costume locael transport en opdracht van 't voorschreven vercofte ten behoeve van de coopper te doen (...). Getuigen: Barnardus van der Burgh en Hendrik Hoek, wonende alhier.  

Floris en Cornelis zijn allebei op Zuid-Beveland gehuwd.

I. Gijsbert Flooren van Arkel (van Arckel), geb. omstr. 1630, tr. Neeltge Cornelis, geb. omstr. 1630.

Uit dit huwelijk:

1. Floris Gijsbrechtse, volgt IIa.

2. Cornelis Gijsbrechts, volgt IIb.


IIa. Floris Gijsbrechtse van Arkel, ged. Schoonhoven 3 okt. 1655,1 † Kloetinge vóór 8 april 1701, tr. 1e Kloetinge 20 mei 16872 Adriana Willems, geb. omstr. 1660, † Kloetinge vóór 1698; tr. 2e (ondertr. Kloetinge 13 dec. 1698)2 Janneke Cornelis Olderbeke (Alderbeke), ged. Goes 4 febr. 1657,2 † Kloetinge na 12 mei 1711, dr. van Cornelis en Pieternella Jans de Jonge en wed. van Adriaan Marcusse Spruijt; zij hertr. Kloetinge 25 nov. 17022 Hubregt Reinierse van der Reepe en tr. 4e Kloetinge 12 mei 17112 Reinier Cornelisse de Knuijt.

Uit het eerste huwelijk:

1. Neeltje Florisse van Arkel (van Arckel), ged. Kloetinge 13 maart 1689.2

Uit het tweede huwelijk:

2. Gijsbregtje Florisse van Arkel, ged. Kloetinge 1 febr. 1700.3
IIb. Cornelis Gijsbrechts van Arkel, ged. Schoonhoven 7 sept. 1659,4 † ’s-

Heerenhoek vóór 5 sept. 1706, tr. 1e (ondertr. ’s-Heerenhoek 3 nov.) 16885 Jacobmijntje Joris, geb. Driewegen omstr. 1660, † vóór 17 aug. 1698; tr. 2e (ondertr. ’s-Heerenhoek 17 aug.) 16985 Josijntje Machielse den Toonder, geb. omstr. 1670, dr. van Machiel Pietersen (den Toonder, Thoonder) en Jacquemijntje Cornelisse.

Uit het tweede huwelijk:

1. Gijsbrecht van Arkel, ged. ’s-Heerenhoek 29 nov. 1699,5 † vóór 15 maart 1705.

2. Neeltje Cornelis, volgt III.

3. Jacomijntje van Arkel, ged. ’s-Heerenhoek 6 aug. 1702.5

4. Gijsbrecht Cornelisse van Arkel, ged. "Calishoeck" ’s-Heerenhoek 15 maart 1705.5

5. Cornelia Cornelisse van Arkel, ged. ’s-Heerenhoek 5 sept. 1706.5


III. Neeltje Cornelis van Arkel (van Arkelen, Arckel), ged. "Calish(oe)c ’s-Heerenhoek 6 febr. 1701,5 † "s-Heerenhoek 23 jan. 1762, tr. (ondertr. ’s-Heerenhoek 23 aug.) 17205 Arnout (Arnoudt) Engelsen Westveer, geb. Waarde (Waerde) 1690, zn. van Ingel (Engel) Cornelisse en Tanneke d’Hooge.

Uit dit huwelijk:

1. Engel Aarnouts, volgt IV.

2. Cornelis Arnouts Westveer, geb. ’s-Heerenhoek 22 nov. 1722.

3. Josijna Aarnouts Westveer, geb. ’s-Heerenhoek 25 maart 1724, † ald. vóór 1 aug. 1740.

4. Jacobus Aarnouts Westveer, geb. ’s-Heerenhoek 20 juli 1725, † Nieuw en Sint Joosland na 30 okt. 1791, tr. omstr. 1763 Elisabeth Vroonland, geb. Nisse, ged. Goes 6 okt. 1728,2 † Nieuwland 24 april 1812, dr. van Leijn Pieterse en Jacoba Dingenus Casteleyn.

5. Gijsbregt Aarnouts Westveer, geb. ’s-Heerenhoek 1 okt. 1726, † ald. vóór 11 april 1729.

6. Tannetje Aarnouts Westveer, geb. ’s-Heerenhoek 21 jan. 1728, † ald. vóór 26 okt. 1738.

7. Gijsbrecht Aarnouts Westveer, geb. ’s-Heerenhoek 11 april 1729, † ald. vóór 9 dec. 1731.

8. Isaac Aarnouts Westveer, geb. ’s-Heerenhoek 21 mei 1730, † ald. vóór 28 sept. 1741.

9. Gijsbregt Aarnouts Westveer, geb. ’s-Heerenhoek 9 dec. 1731.

10. Johannes Westveer, ged. ’s-Heerenhoek 8 maart 1733,6 † ald. vóór 8 mei 1735.

11. Adriaan Aarnouts Westveer, geb. ’s-Heerenhoek 23 april 1734, † ald. vóór 7 sept. 1766, tr. ’s-Heerenhoek 28 okt. 17625 Helena Jobsdr. Zuidwegt, geb. omstr. 1740; zij hertr. ’s-Heerenhoek 7 sept. 17666 Joost de Jonge.

12. Johannes Aarnouts Westveer, geb. ’s-Heerenhoek 8 aug. 1735.

13. Johanna Aarnouts Westveer, geb. ’s-Heerenhoek 17 aug. 1736.

14. Pieter Aarnouts Westveer, ged. ’s-Heerenhoek 13 okt. 1737.5

15. Tannetje Aarnouts Westveer, ged. ’s-Heerenhoek 26 okt. 1738.5

16. Josijna Aarnouts Westveer, geb. ’s-Heerenhoek 1 aug. 1740.

17. Isaak Aarnoutse Westveer, geb. ’s-Heerenhoek 28 sept. 1741.

18. Maetje Aarnouts Westveer, geb. ’s-Heerenhoek 28 sept. 1741.


IV. Engel Aarnouts Westveer, geb. ’s-Heerenhoek 29 aug. 1721, † Wolphaartsdijk 4 jan. 1784, tr. ’s-Heerenhoek 27 april 17476 Adriana Pieterse van der Bliek, ged. Borsele 23 jan. 1724,6 † Wolphaartsdijk 4 jan. 1784,7 dr. van Pieter en Apollonia (Krijns) Timmerman.

Uit dit huwelijk:

1. Willem Westveer, geb. Wolphaartsdijk, tr. ’s-Heerenhoek 28 mei 17975 Jannetje Kaassteker.

2. Aarnout Westveer, geb. ’s-Heerenhoek 7 nov. 1747.

3. Adriaan (Engels?), volgt V.
V. Adriaan (Engels?) Westveer, geb. Wolphaartsdijk omstr. 1752, † ald. 5 juli 1794,8 tr. ’s-Heer Abtskerke 22 dec. 17846 Dingetje (Janusse) van Strien, geb. ’s-Heer Abtskerke 24 dec. 1759, † Wolphaartsdijk 15 jan. 1807, dr. van Janis Peschiersse van Strijen (van Strien) en Pieternella Adriaanse Kosten; zij hertr. Wolphaartsdijk 26 juni 17959 Leendert Korteknie en tr. 3e Wolphaartsdijk 26 dec. 180310 Pieter Mallekoote.

Uit dit huwelijk:

1. Adriana Westveer, geb. Wolphaartsdijk 24 okt. 1785, † vóór 1788.

2. Johannes Westveer, geb. Wolphaartsdijk 4 sept. 1786, † ald. 26 april 1845.

3. Adriaantje, volgt VIa.

4. Pieternella Westveer, geb. Wolphaartsdijk 1789, † ald. vóór 1792.

5. Jacobus Westveer, geb. Wolphaartsdijk 13 aug. 1790, † ald. 19 sept. 1835.

6. Pieternella, volgt VIb.

7. Engel Westveer, geb. Wolphaartsdijk 9 maart 1793, † ’s-Heer Arendskerke 18 maart 1834.

8. Adriaan Westveer, geb. Wolphaartsdijk 7 sept. 1794, † Kortgene 4 juni 1831, tr. Kats 11 mei 182611 Johanna C(K)loosterman, geb. Heinkenszand 1798, † Middelburg 13 dec. 1856, dr. van Maarten Janse Kloosterman en Helena Korteknie; zij hertr. Heinkenszand 1 febr. 183312 Andries Vogel.


VIa. Adriaantje Westveer, ged. Wolphaartsdijk 20 jan. 1788,13 Arbeidster, in 1819 Landbouwster, † Heinkenszand 27 jan. 1848, tr. Wolphaartsdijk 22 sept. 180514 Cornelis Hendriks Mallekoote, geb. Heinkenszand 17 dec. 1786,15 Koemelker, in 1819 Landbouwer 1812-1819, † Heinkenszand 10 nov. 1821, zn. van Hendrik (Henri) en Petronella(Pieternella) Haasdonk.

Uit dit huwelijk:

1. Dingetje, volgt VIIa.

2. Hendrik Mallekoote, geb. Wolphaartsdijk 28 nov. 1811, Arbeider, 1841-, † Goes 17 sept. 1850.

3. Adriaan, volgt VIIb.

4. Pieternella, volgt VIIc.

5. Adriana Mallekote, geb. Heinkenszand 14 aug. 1819, † ald. 24 okt. 1819.

6. Adriana, volgt VIId.


VIIb. Adriaan Mallekoote, geb. Heinkenszand 22 dec. 1814, Arbeider,, † Nisse 30 okt. 1851, tr. Heinkenszand 28 sept. 184318 Maria Vervenne, geb. Wemeldinge 6 dec. 1821, Dienstmeid / Arbeidster, † Heinkenszand 22 dec. 1881, dr. van Jacobus en Elisabeth van der Gijssen (Giessen,Giezen); zij hertr. Heinkenszand 18 mei 186520 Jan Vleugel.

Uit dit huwelijk:

1. Adriana, volgt VIIIb.

2. Jacobus Mallekoote, geb. Heinkenszand 20 jan. 1846,21 † ald. 17 dec. 1848.

3. Cornelis, volgt VIIIc.

4. Jacobus, volgt VIIId.


VIIIc. Cornelis Mallekoote, geb. Heinkenszand 17 febr. 1849,21 Dienstknecht later Slachter, † Heinkenszand 1 febr. 1928, tr. Heinkenszand 4 maart 187526 Wilhelmina Hollestelle, geb. Heinkenszand 27 maart 1849, Dienstmeid, † Heinkenszand 14 maart 1894, dr. van Willem en Maria Wagenaar.

Uit dit huwelijk:

1. Adriaan, volgt IXb.

2. Willem, volgt IXc.

3. Marinus, volgt IXd.

4. Jacob, volgt IXe.

5. Jacobus Mallekoote, geb. Heinkenszand 30 okt. 1879, † ald. 2 dec. 1879.

6. Jacobus Mallekoote, geb. Heinkenszand 24 okt. 1880, † ald. 18 maart 1881.

7. Maria, volgt IXf.

8. Cornelia Mallekoote, geb. Heinkenszand 7 jan. 1883, † ald. 22 aug. 1951, tr. Heinkenszand 16 mei 190727 Cornelis van de Guchte, geb. Heinkenszand 24 dec. 1878, Veldarbeider, † Heinkenszand 7 okt. 1965, zn. van Jacobus en Sia (Sija) Wagenaar.

9. Cornelis Mallekoote, geb. Heinkenszand 9 april 1884, † ald. 18 aug. 1884.

10. Jan Mallekoote, geb. Heinkenszand 28 jan. 1886, † ald. 5 aug. 1886.

11. Cornelis, volgt IXg.

12. Janna Mallekoote, geb. Heinkenszand 20 okt. 1888, † ald. 13 jan. 1889.

13. Adriana Mallekoote, geb. Heinkenszand 8 maart 1891, † ald. 25 juni 1946, tr. Heinkenszand 24 mei 192328 Jan Kuzee, geb. Heinkenszand 21 febr. 1891, Veldarbeider,29 † Heinkenszand 7 okt. 1945, zn. van Pieter en Paulina Nijsse.
IXg. Cornelis Mallekoote, geb. Heinkenszand 23 juli 1887,21 Slager, † Heinkenszand 4 april 1983, tr. 1e Heinkenszand 9 mei 191252 Wilhelmina Karelse, geb. Borssele 9 febr. 1889, Dienstbode, † Heinkenszand 22 juli 1928, dr. van Leendert Kieviet en Tannetje Karelse; tr. 2e Heinkenszand 28 dec. 193153 Isa Paauwe, geb. Heinkenszand 28 dec. 1900, Huishoudster, † Lewedorp 2 april 2002, begr. Nisse 6 april 2002,54 dr. van Marinus en Laurina Maatje Uijterschout.

Uit het eerste huwelijk:Cornelis Willem, volgt Xc.
Xc. Cornelis Willem Mallekoote, geb. Heinkenszand 18 dec. 1912, Elektricien, † Breda (Klokkenberg) 24 okt. 1985, begr. Heinkenszand 28 okt. 1985,55 tr. Heinkenszand 7 mei 194256 Janna Heijboer, geb. Heinkenszand 23 nov. 1911, † ’s-Heer Arendskerke (Poelwijck) 30 nov. 2004,57 begr. Heinkenszand 2 dec. 2004,57 dr. van Adriaan en Pieternella Catharina Kriger.

Uit dit huwelijk:

Adriana Helena Mallekoote, geb. Heinkenszand 30 sept. 1947,58 † Kapelle 18 okt. 2003.
Cornelis Adriaan Mallekoote x Catharina Johanna Slinger
Gegenereerd met Aldfaer 4.2 op 15 juli 2014 15:00
Bestand c:\Users\Ineke\Desktop\Genealogie\Aldfaer\Aldfaer bestanden\Kees CA
PS Wilhelmina Karelse haar vader is niet zeker, ze is ingeshreven als dochter van Hubrecht de Kok (haar moeder was met hem gehuwd. Maar ze is aangegeven door Leendert Kieviet waar ze na haar scheiding mee is gehuwd.

Dat geld ook voor haar zus Klazina.

Hubrecht heeft voor het gerecht afstand gedaan van het vaderschap van de meisjes.

Niets gevonden over het eventuele echten van de meisjes, Tannetje en Leendert hebben ze als hun dochters laten dopen in Heinkenszand, samen met een echte zoon.


916 Adrianus van Brugge, geboren omstreeks 1650.Notitie bij Adrianus: 309. Akte van transport van een huis met tuin door Abraham van Vlissingen aan Adriaen van Bruggen jr., 1731. -- 1 stuk (perkament)

Inventaris -- Schoonhoven -- Archief van de weeskamer, 1387 - 1809.


Beheerscode ac 1059 (groenehartarchieven)


Getuige bij:

18-09-1715

   

doop Adriana van Brugge (geb. 1715) [zie 459,I]

   

[grootvader vaderszijde]

 

[bron: DTB Rotterdam inv. 35 Doop rooms-katholiek Leeuwenstraat]

Hij ging in ondertrouw, ongeveer 37 jaar oud, op vrijdag 18 juli 1687 in Schoonhoven [bron: www.gahetna.nl Schoonhoven blz.60(scan)] met Ghijsbertge Jans Pontioense.

Notitie bij het huwelijk van Adrianus en Ghijsbertge: Adrianus van Brugge j.m.
Ghijsbertge Jans Pontioesse
ondertrouw 18 july 1687 Schoonhoven
Beide van Schoonhoven
Attestatie gegeven

917 Ghijsbertge Jans Pontioense.Religie:(Attestatie afgegeven bij huwelijk)

 

[bron: www.gahetna.nl Schoonhoven blz.60(scan)]

Kinderen uit dit huwelijk:

I. [vader:waarschijnlijk] Jannetta van Brugge. Jannetta trouwde op zondag 23 mei 1734 in Rotterdam [bron: DTB Rotterdam inv. 15 Stadstrouw , index nummer 006] met Balthasar Berkmans, nadat zij op donderdag 6 mei 1734 in Rotterdam in ondertrouw zijn gegaan.Notitie bij het huwelijk van Jannetta en Balthasar: Bruidegom Balthasar Berkmans , jongeman , Hofschassenburg
Bruid Jannetta van Brugge , jongedochter , Schoonhoven

Plaats Rotterdam


Datum trouwen 23-05-1734
Datum ondertrouw 06-05-1734

Opmerkingen pro deoBalthasar is geboren in Hofschassenburg J.M..

II. Joannes (Jan) van Brugge, gedoopt op dinsdag 31 januari 1690 in Schoonhoven (zie 458).
Dit echtpaar staat in de kwartierstaat van mijn vader, Dirk Slinger en komt van zijn moeder.

Ineke MallekooteDe database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina