Lied: bij het binnendragen van de overledene Requiem AeternamDovnload 34.64 Kb.
Datum27.08.2016
Grootte34.64 Kb.
LIED: bij het binnendragen van de overledene
Requiem Aeternam (of ander lied)
Requiem aeternam dona eis, Domi­ne: et lux per­petua luce­at eis. Te decet hym­nus, Deus, in Sion, et tibi redde­tur votum in Jerusa­lem: exaudi oratio­nem meam; ad te om­nis caro ve­niet.
Geef hem de eeuwige rust, Heer, en het eeu­wige licht verlich­te hem.

U komt een lof­zang toe, God, in Sion, en U moet een dank­offer wor­den ge­bracht in Je­rusa­lem; ver­hoor mijn ge­bed tot U komt alle vlees.


OPENING EN BEGROETING:
In de naam van de Vader,de Zoon en de heilige G­eest.

Amen.
Genade zij u en vrede van God onze Vader, van Jezus Christus die ons heeft bevrijd uit de macht van de dood, en van de heilige Geest die ons leidt naar het eeuwig leven. Niet verplicht

Amen.

WOORD VAN WELKOM door de pastoorONTSTEKEN VAN DE KAARSEN ROND DE BAAR (Niet verplicht) door……
evt. GEDICHT / GEDACHTE / OPENINGSWOORD /
SCHULDBELIJDENIS
Ik belijd voor de almachtige God, en voor u allen, dat ik gezondigd heb in woord en gedachte, in doen en laten. Door mijn schuld, door mijn schuld, door mijn grote schuld. Daarom smeek ik de heilige Maria, altijd maagd, alle engelen en heiligen, en u, broeders en zusters, voor mij te bidden tot de Heer, onze God.
Moge de Almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven. Amen.
KYRIE of HEER ONTFERM U door het koor
GEBED door de pastoor (geen tekst afdrukken)
EERSTE LEZING (Schriftlezing, dus uit de bijbel)
TUSSENZANG:
HET HEILIG EVANGELIE (allen gaan staan)
De Heer zij met U.

En met uw geest.
Lezing uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Chris­tus volgens …..

Lof zij U, Christus.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus ChristusPREEK, EVT. VOORAFGEGAAN DOOR IN MEMORIAM DOOR FAMILIELID.
KORT ORGELSPEL
VOORBEDE door
… Laat ons bidden
Heer onze God, wij bidden U verhoor ons.
… Laat ons bidden
Heer onze God, wij bidden U verhoor ons.
… Laat ons bidden
Heer onze God, wij bidden U verhoor ons.
… Laat ons bidden
Heer onze God, wij bidden U verhoor ons.
God onze Vader, in leven en sterven zijn wij veilig in uw hand. Wees ……. en ook ons nabij en laat ons steeds uw liefdevolle voorzienigheid ervaren. Dat vragen wij U door Christus onze Heer. Amen.


DIENST VAN DE EUCHARISTIE
KLAARMAKEN VAN HET ALTAAR - COLLECTE

Het gedachtenisprentje wordt uitgedeeld
LIED:
OPROEP TOT GEBED:
Bidt, broeders en zusters, dat mijn en uw offer aanvaard mag worden door God de almachtige Vader.

Moge de Heer het offer uit uw handen aannemen, tot lof en eer van Zijn Naam, tot welzijn van ons en van heel Zijn heilige Kerk.
GEBED OVER DE GAVEN (geen tekst afdrukken)

P. De Heer zij met u
A. En met uw geest
P. Verheft uw hart.

A. Wij zijn met ons hart bij de Heer.
P. Brengen wij dank aan de Heer onze God.

A. Hij is onze dankbaarheid waardig.


PREFATIE (geen tekst afdrukken)
SANCTUS of HEILIG door het koor
EUCHARISTISCH GEBED

Gij zijt waarlijk heilig onze Heer, de bron van alle heiligheid. Heilig dan deze gaven met de dauw van uw heilige Geest, dat zij voor ons worden tot Lichaam en Bloed van Jezus Christus onze Heer. Toen Hij werd overgeleverd en vrijwillig zijn lijden op zich nam, nam Hij het brood, sprak de dankzegging uit, brak het en gaf het aan zijn leerlingen met deze woorden:


NEEMT EN EET HIERVAN, GIJ ALLEN, WANT DIT IS MIJN LICHAAM, DAT VOOR U GEGEVEN WORDT.

Zo nam Hij na de maaltijd ook de kelk, sprak opnieuw de dankzegging uit, en gaf hem zijn leerlingen met deze woorden:


NEEMT DEZE KELK EN DRINKT HIER ALLEN UIT, WANT DIT IS DE KELK VAN HET NIEUWE, ALTIJDDURENDE VERBOND, DIT IS MIJN BLOED, DAT VOOR U EN VOOR VELEN WORDT VERGOTEN TOT VERGEVING VAN DE ZONDEN. BLIJFT DIT DOEN OM MIJ TE GEDENKEN.
Verkondigen wij het mysterie van het geloof. Als wij dan eten van dit Brood en drinken uit deze Beker, verkondigen wij de dood des Heren, totdat Hij komt.

Zijn dood en verrijzenis indachtig, God, bieden wij U aan het levensbrood en de kelk van het heil. Wij danken U, omdat Gij ons waardig keurt om voor uw aangezicht te staan en uw heilige dienst te verrichten. Zó delen wij in het Lichaam en Bloed van Christus en wij smeken U, dat wij door de heilige Geest worden vergaderd tot één enige kudde. Denk toch, Heer, aan uw Kerk, verspreid over de hele

. wereld, dat haar liefde volkomen wordt, één heilig volk met N., onze paus en N., onze bisschop, en allen die uw heilig dienstwerk verrichten. Gedenk N., die uit deze wereld tot U geroepen hebt. Laat hem/haar, die in de doop met Christus gestorven en herboren is nu ook verrijzen tot nieuw leven met uw Zoon.
Gedenk ook de zielen van onze broeders en zusters die reeds ontslapen zijn in de hoop der verrijzenis, ja alle gestorvenen dragen wij op aan uw zorg. Neem hen aan en laat hen verschijnen in het licht van uw gelaat. Wij vragen U: ontferm U over ons allen, opdat wij tezamen met de Heilige maagd Maria, de moeder van Christus, met de H. Jozef, haar bruidegom, de apostelen en alle heiligen die hier eens leefden in uw welbehagen, waardig bevonden worden het eeuwig leven deelachtig te zijn en U loven en eren. Door Jezus Christus uw Zoon.

Door Hem en met Hem en in Hem zal uw naam geprezen zijn, Heer onze God, almachtige Vader, in de eenheid van de heilige Geest, hier en nu en tot in eeuwigheid. Amen.
PATER NOSTER of ONZE VADER
Verlos ons, Heer, van alle kwaad, geef vrede in onze dagen, dat wij, gesteund door Uw barmhartig­heid, vrij mogen zijn van zonden, en beveiligd tegen alle on­rust: hoopvol wachtend op de komst van Jezus Mes­sias, Uw Zoon.

Want van U is het koninkrijk en de kracht en de heerlijk­heid in eeuwigheid. Amen.
VREDESWENS

Heer Jezus Christus, Gij hebt aan uw apostelen gezegd: “Vrede laat Ik u, mijn vrede geef Ik u”, let niet op onze zonden maar op het geloof van uw Kerk; vervul uw belofte: geef vrede in uw Naam en maak ons één. Gij die leeft in eeuwigheid.Amen.

De vrede des Heren zij altijd met u.En met uw geest.
AGNUS DEI of LAM GODS door het koor
UITNODIGING TOT DE H.COMMUNIE:
Zie het Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld.

Heer, ik ben niet waardig, dat Gij tot mij komt, maar spréék en ik zal gezond worden.
COMMUNIE
LIED:

GEBED NA DE COMMUNIE (geen tekst afdrukken)

PLAATSEN VAN HET GEDACHTENISKRUISJE

door ……

LIED:
Evt. GEDICHT door
ABSOUTE
BESPRENKELING EN BEWIEROKING
LIED:
WEGZENDING
UITGELEIDELIED In paradisum (of ander lied)
In paradisum deducant te angeli:
in tuo adventu suscipiant te martyres
et perducant te in civitatem sanctam Ierusalem.
Chorus angelorum te suscipiat
et cum Lazaro quondam paupere
aeternam habeas requiem.
[Mogen de engelen u geleiden naar het paradijs,
de martelaren u ontvangen bij uw komst
en u brengen naar de heilige stad Jeruzalem.
Het koor van engelen moge u ontvangen
en moogt gij, samen met de arme Lazarus,
de eeuwige rust vinden.]

Wij willen iedereen danken voor de warme belangstelling en het medeleven, in welke vorm dan ook

bij het afscheid van …..
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina