Liederen op muziek in de “Levensboom”Dovnload 48.1 Kb.
Datum22.07.2016
Grootte48.1 Kb.

Liederen op muziek in de “Levensboom”Opwekkingsliederen
(De onderstreepte liederen zijn bewerkte liederen van internet)


  1. Wees blij in de Heer en zing verheugd

  2. Zijn naam is wonderbaar

  1. Hij is Heer, Hij is Heer

7 Heer God U loven wij


8 Door de Heilige Geest

11Jezus sprak op aard’


12 All over the world


  1. Zijn goedheid en genade

23 Ik weet dat God de weg mij banen zal

25 Laat ons met elkander

26 Gods weg is de beste

27 Leid mij Heer, o machtig Heer

29 Praise the Lord

31 O, how I love Jesus

32 Dit is de dag

40 Zoek eerst het koninkrijk van God

42 ‘k Stel mijn vertrouwen

43 In Gods overwinning

44 Geprezen zij de Heer die eeuwig leeft

45 Heer ‘k wil U danken

47 Omdat Hij leeft51 Dit is mijn gebod

53 Zingt de Here een nieuw lied

54 Looft de Here alle gij volken

57 Prijst de naam van Jezus

58 Vrede zij u

60 Voor Uw liefde Heer Jezus

62 Gods lof wil ‘k zingen

65 Loof de Here, mijn ziel

67 Het is goed, ja ’t is goed

68 Zing halleluja voor de Here

70 Heer, onze God, hoe heerlijk is uw naam

71 Jezus leeft in eeuwigheid

74 Heer wij zijn hier saamgekomen

78 Halleluja, looft God in zijn heiligdom

80 Ik zal opgaan naar Gods huis

88 Een rivier vol van vrede

89 Als ik mij herinner

91 Jezus houdt van alle kleine kinderen92 Geef mij olie in mijn lamp

93 Jezus overwon de dood
108 Prijs Hem, prijs Hem

109 Wij zingen van Jezus

111 U houdt Uw hand, grote God

115 Heilig, heilig, heilig

116 Jezus, naam boven alle naam

117 In het midden der gemeente


121 De Here is mijn herder


122 Ik vermag alle dingen

123 Groot is uw trouw

124 Ik bouw op U

125 Heer, ik kom tot U

126 Jezus vol liefde

127 Wij eren en aanbidden U

128 In my life Lord, be glorified

131 U komt de eer en glorie toe

133 Hoe lieflijk is uw woning

136 Abba Vader, U alleen

137 King of kings and Lord of lords

138 Kom maar, wees blij en verheugd

139 In moments like these

145 U zal ik loven Heer


146 Immanuël, Immanuël

147 Father, we love You

148 Gods volk wordt uitgeleid

150 Ik hou van U

151 Laat ons juichen

156 Ik wil zingen van mijn Heer

159 Here der heren, Koning der koningen

160 Don’t build your house

166 U bent de grote Koning

167 Samen in naam van Jezus


169 Ik leef omdat mijn Heer is verrezen


174 Juicht, want Jezus is Heer

175 In de stilte van mijn hart

176 U bent mijn schuilplaats

178 Waardig, o waardig bent U Heer179 ‘k Hef mijn roep tot U o Heer

180 Bron van licht en leven

181 Majesteit, groot is zijn majesteit

182 O Heer, U bent mijn God

183 U mag ik kennen

186 Hoe lieflijk op de bergen

187 Open mijn ogen

189 Zegen ons Heer


191 Kom en prijs de Here, onze God

192 Ik kom in Uw heiligdom binnen

194 U maakt ons één

197 Heer, U bent wonderschoon

198 Laat ons loflied voor U zijn als reukwerk

199 Eer aan het Lam203 Ik wil U prijzen Heer


204 Maak mij zoals U, Heer

205 U Heer, bent wonderschoon

206 Dank U Jezus

207 Mijn God, ik zal U verhogen

213 U zij de glorie

214 Ik wandel in het licht met Jezus

216 Staand’ op de beloften

217 O welk een wond’re verlosser

218 Is hier een hart

228 Wij zijn hier bijeen in Jezus’ naam

232 Lof eer aanbidding

234 Kom nu zijn poorten

236 Heilig, heilig, heilig (twee versies)

237 Jezus, wij verhogen U


238 U bent waardig dat wij U prijzen


240 Hosanna, hosanna, de koning komt

242 Met vreugde zal ik tot U zingen

244 Welzalig de man die niet wandelt

245 Hier in uw heiligdom

248 God is getrouw, zijn plannen falen niet

249 Heer, wat een voorrecht

252 Heer, doorgrond mijn hart

257 Uw lieflijk aangezicht


260 Het is volbracht

262 Sta op, o kind’ren van Israël

263 Er is een Verlosser

267 Groot is de Heer

268 Hij kwam bij ons heel gewoon

270 Wie is God behalve onze Heer

271 Want U bent machtig

272 Ik dank U wel, mijn Vader

273 Lofoffers brengen wij aan U

274 God is goed, komt zingt en jubelt

275 Wij zijn hier gekomen

276 Laat heel de wereld het zien

277 Machtig God, sterke rots

281 Als een hert dat verlangt naar water


289 U hebt de overwinning behaald


290 Hemelse Vader hoor wij eren U

291 Vader God, ik ben vol lof

294 Glorie, glorie, glorie aan het Lam

298 Hosanna, hosanna, hosanna

299 Wees blij, want Hij, koning Jezus
303 Jezus ik hou van U

306 Ons leven is uit God

308 O laat Gods Zoon je thans omhullen

312 Mildheid en majesteit

313 In een donker graf gevangen

315 Heer, Uw bloed dat reinigt mij

320 Ere zij aan God de Vader

324 Ik wil komen en knielen

329 U bent Heer van de schepping

330 Gods bazuinen klinken luid

331 Breng dank aan de Eeuwige

333 Heer, U bent El Elohim

334 Heer, uw licht en uw liefde

335 U bent waardig te ontvangen

337 Mijn hoop is op U

339 O kom nu en jubel

340 Vader, U bent mijn erfdeel

341 Open je hart

342 Meer liefde, meer kracht

343 Heilige Geest van God

345 Jezus het Lam

346 Maak ons tot een stralend licht

347 Ik geloof in God de Vader (twee versies)

348 Heer van mijn hart

349 Hij is verheerlijkt

351 Jezus geeft een loflied in ons hart

352 Christus onze Heer verrees

354 Glorie aan God

355 U die mij geschapen heeft

356 Heer ik wil U prijzen

358 Uw tederheid genas

359 De hemel juicht

360 Dit is heilige grond

363 Komt laat buigen voor de Heer

364 Prijs onze Heer

365 Ik aanbid U, Heer

366 Kroon Hem met gouden kroon

369 Door Uw genade

370 Een vaste burcht

371 Heer U gaf aan mij uw vreugdeolie

372 U verzadigt mij met uw liefde Heer

373 Voor de allerhoogste Heer


374 Met hemelse wapens

375 De Heer regeert


376 Maak ons een leger

377 Wat de toekomst brengen moge

378 Ik wil jou van harte dienen

379 Heerlijk is uw naam

380 Koning van sjaloom

381 De zaligheid is van God

386 Lof zij de Heer

387 Groot en machtig is Hij

388 De woestijn zal bloeien

389 Create in me a clean heart

391 Welkom heilige Geest van God

392 Mijn Jezus ik hou van U

393 Lam van God, Heilige

394 genade en vrede zij u

397 Jezus woont in mijn hart

398 Leid mij naar uw heiligdom

399 Vader God ik vraag mij af
401 Koning Jezus wij verhogen U

403 Kom en help ons oogsten

404 Wij gaan op weg, met brandend hart

405 Er is maar één God

407 O Heer mijn God

411 Geprezen zij de Here

412 Kom tot mij

413 Hoe kom ik van zonde vrij

414 U zond uw Zoon, onschuldig

415 Toon je dank aan de Heer

418 Als ik opzie naar Uw heiligheid

419 U bent God

420 Geen and’re naam dan de naam van Jezus

422 U wil ik kennen

423 Ik zing en juich

424 Ik wil zingen voor de koning

425 Er is geen grens

426 Ja ik geloof in Jezus

427 Maak mij rein voor U

428 Genade zo oneindig groot

429 God wijst mij een weg

430 Heer ik prijs Uw grote naam

434 Tot zijn eer en heerlijkheid

436 Onze vader in de hemel

437 Verhoog de Here God

438 Ik buig neer

439 Machtig is de naam van de heer

443 Voor eeuwig ben ik dankbaar

445 Bron van levend water

446 Wilt gij van zonde en schuld zijn verlost

449 ‘k Ben zo blij

450 Jezus regeert op zijn eeuwige troon

451 Ik hef mijn ogen op naar de bergen

452 Kom o Heil’ge Geest van God

453 Jezus, Jezus , heilige gezalfde

454 Eeuwige God


456 Niet de macht van wapenen


457 Kom prijs de Heer

458 De Heer is hier in glorie en luister

459 Daar bij de rivier

460 Wat mij dierbaar was

461 Juich voor de Heer

462 Aan uw voeten Heer

463 Vader, daal nu met Uw Geest neer

464 Wees stil voor het aangezicht van God

465 Ik prijs U Heer

466 Wandel in het licht

468 Wij willen dat Jezus wordt verhoogd

469 Halleluja, Jezus Christus leeft

470 Omdat U zoveel van mij hield

474 Niemand is als U

475 Majesteit, koning in eeuwigheid

477 Jezus, wij vieren dat U overwon

479 Wij zijn meer dan overwinnaars

481 Ik aanbid U

483 O zie de Heer zit op zijn troon

486 Ga dan in zijn naam

487 O Heer giet een stroom

488 De kracht van Uw liefde

489 Vader van de schepping

493 Jezus wat een heerlijke naam

495 Hemelse vader door Uw genade

496 Kadosh

497 Ik wil leven door Uw Geest
501 Laat uw vrede heersen

502 Jezus ik wil heel dicht bij U komen

505 Toon uw heerlijkheid

506 Zing het lied van het Lam

507 ’t Is goed om U te ontmoeten

509 Zo lief had God de vader ons

510 Dit is mijn verlangen

518 Heer, U bent altijd bij mij

520 Wees mijn verlangen

521 Ik ren naar U toe

523 Laat ieder het horen

525 Jubel het uit


527 Licht in de nacht


528 Hoor de eng’len zingen de eer

529 Komt laten wij aanbidden

531 Immanuël, o Immanuël

532 Wees gerust, wees gerust

533 Eén klein kind

534 Jezus, Gods heerlijkheid verschijnt

535 In het stro van een geleende kribbe

536 Hoe lang heeft de mensheid gebeden

539 Kom, nu is de tijd, aanbid Hem

540 Hij mat de wateren met zijn hand

542 God van trouw

544 Meer dan ooit

545 Op dat moment

546 Nabij Gods hoog verheven troon

548 De muziek vervaagt

549 Ik kniel neer en belijd

550 Dicht aan uw hart

551 Ik zie uit naar de dag


553 Laat het feest zijn in de huizen

554 Ik weet: Hij heeft mij gered


555 Ik geloof in het bloed van Jezus

556 Prijst God die ons het leven geeft

557 Laat Uw glorie zien

558 Wij zijn als adem

559 Schijn met Uw licht

561 Nederig van hart

562 U noemde mij bij mijn naam

567 Jezus, Jezus, Heiland, Redder

569 Regeer in mij

570 Dit is de tijd van Elia


573 Wij zijn hier bij elkaar


579 Dank U, dank U voor uw kostbare bloed

581 Til mij op

582 Jezus, alles geef ik U

583 Machtige Heer en God

584 Zo machtig, zo waardig

586 Heel de schepping geeft U eer


588 Er is geen vriend zo trouw als Jezus

589 Ik wil juichen voor U mijn Heer


590 O mijn ziel sta op

591 Ik zie de Heer

592 God van licht

594 U bent “Ik ben” op de troon


595 Licht van de wereld

598 Machtige Heer, grote verlosser

599 Nog voor dat je bestond

600 Open mijn ogen

602 Vrede van God

607 Elke dag wil ik zingen van uw liefde

608 Waai met uw Geest, Heer

609 U bent heilig

612 En ik kom tot U


614 Zie hoe Jezus daar loopt in Jeruzalem

616 Houd me dicht bij U

618 Jezus, hoop van de volken

623 Laat het huis gevuld zijn

627 Jezus, licht in de duisternis

628 Een hoop die zeker is629 Hoe kan ik verder leven

630 Vader U bent goed

633 Hallelujah

636 Eer en glorie van de mens

637 Erken nu de Heer

638 Wie is als Hij

640 Ik hef mijn ogen op naar de bergen

642 Al mijn zonden, al mijn zorgen

643 Al voor mijn leven is ontstaan

647 Toen U bad werd brood vermeerderd


653 Kom o bron van zegeningen

654 De vreugde van U is mijn kracht

657 Zie het kruis

661 Maak groot onze God


665 Ooit komt er een dag

669 Adonai

670 Op Hem rust mijn geloof

672 Heerser over alle dingen

673 Heer van de hemelse machten

675 Vader ik kom in Uw heiligdom binnen


678 God van het licht

680 Iedereen zoekt naar liefde


683 Heer U bent mijn God

684 Uw majesteit is onaantastbaar

685 Met ons lied Heer

687 Heer wijs mij uw weg


689 Spreek o Heer door uw heilig woord

692 Mijn Heer zal ik altijd prijzen

695 Verberg mij nu onder uw vleugels Heer

Kinderliedjes(Zie ook opwekking 82t/m 114)
Kind 001 Als je bidt zal hij je geven

Kind 002 Er is iemand die vreselijk veel om je geeft

Kind 003 Ik zit op ’t puntje van mijn stoel

Kind 004 Immanuel

Kind 005 Jezus is de weg

Kind 006 Weet je wat ze zeggen

Kind 007 De plaats waar je naar toe gaat

Kind 008 Doodgaan is niet leuk

Kind 009 Hij is machtig

Kind 010 Ik ken je wel

Kind 011 Klap in je handen van blijdschap

Kind 012 Weet je dat de Vader je kent

Kind 013 Zoals klei in de hand
OK 009 Who’s the king of the jungle

OK 012 Wapenrusting van God

OK 016 Zing ’n nieuw lied

OK 018 Ben je groot of ben je klein

OK 021 Ho stop, sta eens even stil

OK 046 Jezus is het licht der wereld

OK 048 Heel gewoon

OK 052 Ik heb de vreugde van de Here Jezus

OK 054 Want een kind is ons geboren

OK 059 Here Jezus Uw naam zij

OK 060 Jezus U maakt mij vrij

OK 062 Wij danken U

OK 064 Ik ben hier om de Heer te prijzen

OK 070 Liefde blijdschap vrede

OK 077 God kent jou vanaf het begin

OK 086 Ik ben veilig in Jezus’armen

OK 088 Goliath


OK 119 Er staat in de bijbel

OK 151 Ho-ho-ho-hosanna

(OK = Opwekking voor Kinderen)


Youth for ChristYfC 003 Al zou de vijgeboom niet bloeien

YfC 093 Een vonk is al genoeg

YfC 133 Mijn Vader dank U wel

YfC 203 Zie ik sterren aan de hemel staan

Johannes de Heer

48 Ere zij God

70 Heerlijk klonk het lied der eng’len

150 Wat een vriend is onze Jezus

194 Stille nacht

195 Vol van pracht


287 Vreugde, vreugde, louter vreugde

413 Een vaste burcht

452 Komt allen tesamen

488 Er is een kindeke

559 Nimmer blonk een schoner licht

691 Middenin de winternacht
Engelse liederen
Maran 1 All hail king Jesus

Maran 6 Blessed be the Lord God Almighty

Maran 8 Beautiful, beautiful, Jesus is

Maran 16 As we gather

Maran 21 I love you Lord

Maran 27 I will rejoice

Maran 39 Create in me a clean heart

Maran 41 In his time

Maran 55 He is able

Maran 61 I will celebrate

Maran 73 Jesus draw me close

Maran 84 Exalt the Lord our God

Maran 91 Great are you Lord

Maran 113 In moments like these

Maran 121 Shepherd of my soul

Maran 123 Father we love you

Maran 161 Our God is an awesome God

Maran 164 It is the cry of my heart

Maran 176 In my life Lord be glorified

Maran 189 Only by the blood of the Lamb

Maran 190 White as snow

Maran 193 Jesus your name is

Maran 200 Praise the name of Jesus

Maran 207 Unto Thee o Lord

Maran 212 Majesty, worship his majesty

Maran 214 Meekness and majesty

Maran 219 Our God reigns

Maran 221 We choose the fear of the Lord

Maran 234 Thy word is a lamp unto

Maran 235 We bring the sacrifice of praise

Maran 236 Make me a servant

Maran 246 The sweetest name of all

Maran 248 What a mighty God we serve

Maran 252 Be still for the presence

Maran 285 Surely the presence of the Lord
Engels 1 Praise G from whom

Engels 2 Praise God from whom

Engels 3 You have been good

Engels 4 Hosanna Jesus is risen

Engels 5 Joyful, joyful, we adore thee

Engels 6 We are an offering

Engels 7 From the sun’s rising

Engels 8 Soon and very soon

Engels 9 Jesus what a beautiful name

Engels 10 Lead me to the cross

Engels 11 Lord most high

Engels 12 Awesome in this place

Engels 13 Our heart, our desire

Engels 14 Potter’s hand

Engels 15 Lord of the sea and sky

Engels 16 We fall down, we lay our

Engels 17 That’s why we praise Him

Engels 18 Here is bread, here is wineKerstliederen

(zie ook Opwekking 523-537, OK 048 en 054 en Kind 004)


Kerst 1 Komt allen te samen

Kerst 2 Eer zij God in onze dagen


Kerst 3 Stille nacht

Kerst 4 O kom o kom Immanuël

Kerst 5 O little town of Bethlehem

Kerst 6 The virgin Mary had a baby boy

Kerst 7 Allen in de kleinste

Kerst 8 The first Noël

Kerst 9 Ere zij God

Kerst 10 Heerlijk klonk het lied der eng’len

Kerst 11 ?

Kerst 12 Go tell it on the mountainsKerst 13 Blij kerstmisklokgelui

Kerst 14 Vol van pracht

Kerst 15 Er is een kindeke

Kerst 16 Middenin de winternacht

Kerst 17 Nimmer blonk een schoner licht

De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina