Life-derde Landen 2005: De Commissie trekt meer dan 6 miljoen euro uit voor de financiering van milieuprojecten in derde landenDovnload 21.88 Kb.
Datum26.07.2016
Grootte21.88 Kb.


IP/05/1156

Brussel, 19 september 2005LIFE-Derde Landen 2005: De Commissie trekt meer dan 6 miljoen euro uit voor de financiering van milieuprojecten in derde landen

De Europese Commissie heeft haar goedkeuring gehecht aan de financiering van 15 nieuwe milieuprojecten die in het kader van het LIFE-Derde Landen-programma voor 2005 in het Middellandse-Zeegebied en het Oostzeegebied zullen worden uitgevoerd. Deze projecten zijn vooral toegespitst op capaciteitsopbouw. Samen vertegenwoordigen zij een investering van 9.223.000 euro, waarvan de EU 6.348.240 euro voor haar rekening neemt.

“Van duurzame ontwikkeling kan alleen sprake zijn wanneer dit als een gezamenlijk streefdoel wordt erkend: wat in één land of regio gebeurt heeft immers onvermijdelijk consequenties voor het milieu in een veel ruimer gebied,” aldus Stavros Dimas, lid van de Commissie bevoegd voor milieuzaken. “Door wederzijdse steun en samenwerking kunnen wij ervoor helpen zorgen dat in de ons omringende landen een milieubeleid wordt ontwikkeld en ten uitvoer gelegd dat op de huidige en toekomstige behoeften van de burgers is afgestemd.”

De Europese Commissie heeft 15 projecten geselecteerd voor financiering via het LIFE-Derde Landen-programma. Deze zullen ten uitvoer worden gelegd in Algerije, Bosnië en Herzegovina, Kroatië, Israël, Jordanië, Libanon, Marokko, Rusland, Tunesië, Turkije, en de Westelijke Jordaanoever en de Gazastrook.

Deze projecten zijn erop gericht het milieu te verbeteren en duurzame ontwikkeling tot stand te brengen door het initiëren of versterken van de relevante instellingen, beleidsoriëntaties, monitoringinstrumenten, opleidingsmogelijkheden, netwerken en databanken.

De projecten hebben betrekking op een breed spectrum van milieuaspecten, van afvalbeheer en preventie en beheersing van industriële verontreiniging tot monitoring van de bodem en klimaatverandering. Een aantal van deze projecten beoogt een geleidelijke convergentie met de EU-milieuregelgeving of samenwerking op regionaal of transnationaal niveau.

De totale kostprijs van de projecten beloopt 9.223.000 euro. De EU financiert hiervan circa 69 %.

LIFE-Derde Landen is een onderdeel van het LIFE-programma. LIFE is het financieringsinstrument waarmee de EU milieu- en natuurbehoudsprojecten ondersteunt in de hele EU, maar ook in bepaalde kandidaat-lidstaten en toetredende en naburige landen. Doel is, bij te dragen tot de ontwikkeling en uitvoering van het EU-milieubeleid via de financiering van specifieke acties. Sedert 1992 heeft LIFE ongeveer 2.500 projecten medegefinancierd en zodoende 1.500 miljoen euro geïnvesteerd in de bescherming van het milieu.

LIFE-Derde Landen heeft specifiek ten doel bij te dragen tot de totstandbrenging van de nodige capaciteit en administratieve structuren en tot de ontwikkeling van het milieubeleid en actieprogramma’s in derde landen die oeverstaten zijn van de Middellandse Zee en de Oostzee1.

De andere twee onderdelen van LIFE, LIFE-Natuur en LIFE-Milieu, zijn respectievelijk toegespitst op natuurbehoud en innovatie op het stuk van milieubescherming. Voor een overzicht van de projecten die in het kader van LIFE-Natuur en LIFE-Milieu zijn goedgekeurd, wordt verwezen naar de perscommuniqués IP/05/1155 en IP/05/1157.

Het huidige LIFE-programma (“LIFE III”) loopt eind 2006 ten einde. De Commissie heeft voorgesteld om voor de periode 2007-2013 een nieuw programma, “LIFE +” geheten, op te zetten, dat over een budget van 2.190 miljoen euro zou beschikken. De besluitvorming in de Raad en het Europees Parlement over de definitieve vaststelling van dit programma en het budget ervan is nog niet afgerond.

Een overzicht van de 15 geselecteerde, in derde landen uit te voeren projecten is opgenomen in de bijlage bij dit persbericht. Uitvoerige informatie over de afzonderlijke projecten is beschikbaar op:

http://europa.eu.int/comm/environment/life/project/index.htm

BIJLAGE

Overzicht per land van de projecten van LIFE-Derde Landen voor 2005

Bosnië en Herzegovina - 1 project

De begunstigde van het project is het instituut voor hydrotechniek van de faculteit civiele techniek van de universiteit van Sarajevo; de medefinanciering door de EU beloopt 299.250 euro. Het project beoogt de invoering van een “geïntegreerde milieuvergunningsprocedure”, toegespitst op de beste beschikbare technieken in de levensmiddelen- en drankenindustrie. Ondanks een afname van de intensiteit van de industriële activiteit na de oorlog vormt industriële verontreiniging nog steeds een groot milieuprobleem in Bosnië en Herzegovina.Kroatië – 4 projecten

De begunstigde van het eerste project is het Kroatische milieuagentschap; de EU-medefinanciering bedraagt 533.700 euro. Met dit project wordt de totstandbrenging beoogd van nationale normen en methoden voor een bodemmonitoringprogramma dat aan de EU-eisen beantwoordt. Voorts is het de bedoeling om (aan de hand van coördinaten) de plekken te bepalen waar de waarnemingspunten zullen worden ingericht van een landelijk bodemmonitoringnetwerk dat landbouwgrond, bossen en verontreinigde locaties omvat, mogelijke referentiecentra aan te wijzen voor de gegevensvergaring en –analyse, en voorstellen uit te werken voor het opzetten van een bodemmonitoringsysteem met inbegrip van een financieringsplan voor de toekomstige invoering daarvan.

De begunstigde van het tweede project is de Kroatische nationale waterbeheersinstantie; het bedrag van de EU-medefinanciering beloopt 211.571 euro. Er zal een nieuw laboratorium worden opgezet voor onderzoek van de biologische afbraakprocessen in afvalwater. Daarmee wordt een bijdrage geleverd aan de Kroatische nationale waterbeschermingsstrategie en wordt de naleving van de EU-kaderrichtlijn water gefaciliteerd.

De begunstigde van het derde project is de dienst publiekscontacten van het natuurpark Lonsjko Polje; de EU draagt 496.845 euro bij aan de financiering. Het project is gericht op de ontwikkeling en verbetering van geïntegreerd stroomgebiedbeheer door de ontwikkeling van inspraakprocedures ten behoeve van de belanghebbende partijen. Een beheerplanningsproces moet ervoor zorgen dat rekening wordt gehouden met de behoeften van de wetlands. Er zal een systeem voor het duurzame beheer van de bezoekersstromen worden opgezet en de parkwachters van Kroatiës beschermde natuurgebieden zullen van de nodige uitrusting worden voorzien.

De begunstigde van het vierde project is de faculteit civiele techniek van de universiteit van Zagreb; de EU-medefinanciering beloopt 492.584 euro. Dit project moet het ministerie van Milieubescherming, Ruimtelijke Ordening en Bouw helpen bij de totstandbrenging van een systeem voor het duurzaam beheer van bouw- en sloopafval. De bestaande gegevens betreffende stortplaatsen, hoeveelheden en types bouw- en sloopafval zullen worden geanalyseerd om een goed inzicht te verwerven in de bestaande situatie en aan te geven op welke punten nog nadere gegevens moeten worden verzameld.

Er zullen “typische” locaties worden geselecteerd die representatief zijn voor de verschillende stortplaatsgroottes, afvaltypes en toegepaste logistieke systemen. Het in de regio Zagreb ingezamelde afval zal in het kader van een proefproject worden gerecycleerd in een proefinstallatie op de stortplaats van Jakusevac. De bouwsector in Kroatië produceert jaarlijks 2.000.000 ton bouw- en sloopafval, waarvan momenteel minder dan 5 % wordt gerecycleerd en hergebruikt.Gaza-strook en Westelijke Jordaanoever – 2 projecten

De begunstigde van het eerste project is het stadsbestuur van Hebron; de medefinanciering door de EU bedraagt 770.000 euro. Het project beoogt de invoering in de stad Hebron van nieuwe milieuregels voor de verwerking van marmerpuin, slib en proceswater. Er zal een samenwerkingsverband van Palestijnse en Italiaanse marmerverwerkende bedrijven worden opgezet en er zal een proefinstallatie worden gebouwd voor het recycleren van industrieel afvalwater en het afscheiden van calciumcarbonaat.

De begunstigde van het tweede project is het instituut voor toegepast onderzoek te Jeruzalem; de EU draagt aan dit project 200.819 euro bij. Doel is, de totstandkoming van duurzame-ontwikkelingsstrategieën op plaatselijk niveau te bevorderen en de uit eerder onderzoek voortgekomen kennis te helpen verspreiden. In de praktijk is het zaak zich te verzekeren van de blijvende medewerking van een reeks plaatselijke en nationale instanties, een geografisch informatiesysteem op te zetten (een GIS is een combinatie van “slimme” kaarten en andere voorstellingstechnieken om geografische elementen en de relaties daartussen te visualiseren) en de technische capaciteit van de betrokken stedelijke en landelijke gemeentebesturen te versterken. De middels dit project verkregen kennis zal worden overgedragen op andere plaatselijke overheidsinstanties op de Westelijke Jordaanoever teneinde deze aan te moedigen om zelf soortgelijke op duurzaamheid gerichte initiatieven ten uitvoer te leggen.

Israël – 2 projecten

De begunstigde van het eerste project is het regionaal bestuur van Boven-Galilea; de medefinanciering door de EU bedraagt 369.442 euro. Doel is een kader tot stand te brengen voor het vinden van een juiste balans tussen ontwikkelingsbehoeften en milieueisen in de regio Boven-Galilea, waardoor het mogelijk wordt de hulpbronnen in het gebied op een duurzame manier te exploiteren. Er zal een globaal plan inzake bodembestemming, milieubeheer, preventie van overstromingen en correcte afwatering worden opgesteld. Er zullen impulsen worden gegeven voor inspraak van het publiek bij het plannings- en besluitvormingsproces, de ontwikkeling van ecotoerisme in combinatie met het behoud van de natuurlijke rijkdommen, het bijsturen van milieuonvriendelijke gedragspatronen door middel van opleidingsprogramma’s en regelgeving, de bevordering van ecologisch verantwoorde landbouwpraktijken en de totstandbrenging van een administratief kader voor de uitvoering, het beheer en de actualisering van het globaal plan.

De begunstigde van het tweede project is het Heschel Center for Environmental Learning and Leadership; de medefinanciering door de EU beloopt 334.934 euro. Dit project wil zorgen voor grootschalige milieucapaciteitsopbouw bij de plaatselijke besturen in heel Israël. Milieuwoordvoerders en –pleitbezorgers, gemeentelijke deskundigen en burgemeesters zullen een opleiding krijgen en zij zullen zich kunnen aansluiten bij een nieuw te creëren netwerk.

Op plaatselijk niveau zal een “duurzaamheidsinstrumentarium” worden ontwikkeld ten behoeve van gemeentelijke planning, beheer en wetgeving (plaatselijke verordeningen) en er zal een ondersteuningsnetwerk voor soortgelijke initiatieven in Israël worden opgezet.Jordanië – 1 project

De begunstigde van het project is de Hasjemitische universiteit; de EU draagt 473.701 euro bij aan de financiering ervan. Dit project beoogt de ontwikkeling van strategieën en instrumenten die een antwoord bieden op de problemen die worden veroorzaakt door de groei van het toerisme. In samenwerking met de toeristische sector zullen proefprojecten en studies worden uitgevoerd in twee hotels om de milieuprestaties daarvan te verbeteren. De bevindingen, strategieën en instrumenten die het resultaat zijn van dit project zullen tijdens een reeks workshops aan alle belanghebbenden worden gepresenteerd. Middels een handleiding en een e opleidingsmodule zal milieuvriendelijk management in de toeristische sector als geheel worden bevorderd.Marokko – 1 project

De begunstigde van het project is de universiteit van Chouaib Doukkali; de medefinanciering door de EU beloopt 438.228 euro. Met dit project wordt de ontwikkeling op proefschaal beoogd van een doeltreffend composteringssysteem voor de verwerking van slib afkomstig van installaties voor de zuivering van afvalwater en de productie van drinkwater. Een en ander moet ertoe leiden dat in Marokko compost van goede kwaliteit wordt geproduceerd. De jaarlijkse rioolslibproductie in Marokko beloopt thans ongeveer 430.000 ton, en er moet rekening worden gehouden met een steile toename van deze hoeveelheid. Momenteel wordt het slib meestal in de nabijheid van afvalwaterzuiveringsinstallaties opgeslagen en vervolgens zonder nabehandeling op het land gebracht of op ongecontroleerde stortplaatsen gestort.Libanon – 1 project

De begunstigde van dit project is Arcenciel; de EU-medefinanciering beloopt 449.697 euro. Dit project wil de aanzet geven voor een nationaal beleid inzake het beheer en de behandeling van infectieus ziekenhuisafval in Libanon. De geplande activiteiten behelzen de verwerking van het ziekenhuisafval in de regio van het zuidelijk Libanongebergte, de opleiding van ziekenhuispersoneel en het initiëren van een bewustmakingscampagne met betrekking tot ziekenhuisafval.Rusland – 1 project

De begunstigde van dit project is het Gemeentelijke Milieucentrum ECAT te Kaliningrad; de medefinanciering door de EU beloopt 492.837 euro. Het project wil stimulansen bieden voor de verbetering van de milieuprestaties en de veiligheid in de industrie in Kaliningrad. Het moet een daadwerkelijke controle en bewaking van de industriële activiteiten door de bevoegde instanties mogelijk maken. Een en ander zal worden gerealiseerd door het bevorderen van geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging (IPPC) en het ontwikkelen en operationeel maken van milieu- en veiligheidsbeheerssystemen.

Alle bij industriële activiteiten in de regio betrokken actoren zullen hierover worden geïnformeerd; op seminars en workshops zullen zij praktijkervaring met deze instrumenten kunnen opdoen. Alle relevante informatie zal via een internetondersteunde informatiebibliotheek ter beschikking worden gesteld. Ongeveer 80 % van de industriële activiteit in de regio vindt plaats in Kaliningrad zelf, waar ongeveer 300 grote en middelgrote en 40.000 kleine industriële bedrijven zijn gevestigd.

Tunesië, Algerije en Marokko – 1 gecombineerd project

De begunstigde van dit gecombineerd project is het Observatoire du Sahara et du Sahel; de medefinanciering door de EU beloopt 526.144 euro. Het project wil in eerste instantie een droogtecrisis in dit deel van de zuidelijke Middellandse-Zeekust voorkomen door de invoering van een waarschuwingssysteem en de versterking van de operationele capaciteit van de betrokken landen. Er zal een gemeenschappelijk droogte-informatiesysteem worden opgezet en er zal een gemeenschappelijke methodiek voor vroegtijdige detectie van droogtefenomenen worden ontwikkeld. Het nationale grondgebied van de betrokken staten zal worden ingedeeld in eco-regio’s, waarvan de structurele kwetsbaarheid zal worden geëvalueerd. De uit het project voortvloeiende resultaten en knowhow zullen ter beschikking worden gesteld van de directe gebruikers, beleidsmakers en betrokken instellingen van de drie landen.Turkije – 1 project

De begunstigde van het project is het bureau voor Turkije van het Regionaal Milieucentrum; de bijdrage van de EU tot de financiering ervan bedraagt 252.488 euro. Het betreft een capaciteitsopbouwproject in samenhang met klimaatverandering. Het project zal van invloed zijn op het nationale beleid, de samenwerking tussen de verschillende overheidsdiensten bevorderen, leiden tot een grotere bewustwording van de diverse belanghebbende partijen en deze een grotere rol geven in het klimaatveranderingsdebat. Het project zal een directe ondersteuning vormen voor de ontwikkeling van het klimaatveranderingsbeleid in de prioritaire sectoren, en voorts bijdragen tot versterkte participatie van de bevolking en een betere toegang tot milieu-informatie.1 De volgende landen en gebieden komen in aanmerking voor steun in het kader van LIFE-Derde Landen: Albanië, Algerije, Bosnië en Herzegovina, Kroatië, Egypte, Israël, Jordanië, Libanon, Marokko, Syrië, Tunesië, Turkije, de Westelijke Jordaanoever en de Gazastrook en de Russische gebiedsdelen aan de Oostzeekust (de regio’s Kaliningrad en Sint-Petersburg).


: rapid
rapid -> Tribunal de cuentas europeo
rapid -> IP/99/668 Brussel, 9 september 1999 Commissie sluit dossier over stelsel van vaste boekenprijzen in Nederland
rapid -> Perscommuniqué nr. 31/13
rapid -> Bestrijding seksueel geweld tegen minderjarigen tijdens wk voetbal: eu start campagne
rapid -> Europese Commissie Persbericht Brussel, 25 september 2014 Europese Dag van de talen: diversiteit zit in ons dna
rapid -> Ip/01/1393 Brussel, 10 oktober 2001 Commissie verbiedt Schneider Electric verwerving controle over Legrand
rapid -> Financiële diensten: de Commissie zet een buitengerechtelijk klachtennetwerk op om de consumenten meer vertrouwen te geven
rapid -> Staatssteun: Commissie geeft groen licht voor steun aan nieuwe multifunctionele kernreactor in Nederland
rapid -> Werkgelegenheid, Sociaal Beleid, Volksgezondheid en Consumentenzaken
rapid -> De Europese economie heeft een stevige industriële basis nodig
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina