Liga voor Mensenrechten Voortgangsrapport 2009 – 2010 Liga Voor Mensenrechten Voortgangsrapport 2009 2010Dovnload 427.53 Kb.
Pagina1/12
Datum21.08.2016
Grootte427.53 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12
Liga voor Mensenrechten
Voortgangsrapport

2009 – 2010


Liga Voor Mensenrechten - Voortgangsrapport 2009 - 2010


Inleiding 3

I. De Liga bouwt een degelijke beleidswerking uit en weegt op het beleid 4

1. De Liga bakent thema’s en werkterreinen af… 4

1.1.Werking binnen pijler ‘detentie’ 5

1.2.Werking binnen pijler ‘spanningsveld tussen burgerrechten en ordehandhaving, terrorismebestrijding en veiligheid’ 10

1.3.Werking binnen de pijler ‘bescherming van de persoonlijke levenssfeer’ 15

1.4.Werking binnen de pijler ‘bestrijding van discriminatie’ 24

1.5.Internationale controle-organen 27

2. De werking van de Liga vindt weerklank in de media en het politieke debat 29

2.1.Werking binnen pijler ‘detentie’ 29

2.2.Werking binnen pijler ‘spanningsveld tussen burgerrechten en ordehandhaving, terrorismebestrijding en veiligheid’ 29

2.3.Werking binnen de pijler ‘bescherming van de persoonlijke levenssfeer’ 30

2.4.Werking binnen de pijler ‘bestrijding van discriminatie’ 30

3. De Liga bouwt thematische werkgroepen uit die zelf instaan voor eigen planning en output 32

3.1.Werking binnen pijler ‘detentie’ 32

3.2.Werking binnen pijler ‘bescherming van de persoonlijke levenssfeer’ 32

3.3.Werking binnen pijler ‘discriminatie’ 33II. De Liga vergroot haar middelen om een breder publiek te bereiken 34

1. Sensibilisering doorheen beleidswerk 34

2. Website 35

3. Forum 37

4. Elektronische nieuwsbrief 38

5. Facebook 39

6. Promotie-/campagnemateriaal 39

7. Prijs voor mensenrechten 41

8. De Standaard Solidariteitsprijs 41

9. Kutunka 42

10. Campagne Dataretentie: ‘Bewaar je Privacy’ 42

11. Publiekscampagne Privacy: ‘Win uw Privacy’ 42III. De Liga behoudt en verstevigt haar twee tijdschriften 51

1. Ondersteuning redacties 51

2. Abonneewerving 52

IV. De Liga bouwt aspecten af die niet langer in de beleidsopties passen 54

V. De Liga staat open voor samenwerking met andere organisaties ter promotie van mensenrechten 56

VI. De Liga versterkt de organisatie en bouwt haar capaciteit op 58

1. De Liga implementeert systemen van kwaliteitsbeheer en –verbetering 58

2. De Liga investeert in bijkomende en nieuwe infrastructuur 63

3. De Liga werkt een kwaliteitssysteem uit op het domein vrijwilligersbeleid 63VII. De Liga bouwt haar leden- en fondsenwerving uit 65


Inleiding


2009 was voor de Liga een veelbelovend jaar. Er werden een hoop goede voornemens gemaakt, die ook effectief werden uitgevoerd.


Allereerst is er de publiekscampagne ‘Win uw Privacy’. De campagne kreeg in de loop van 2009 steeds meer vorm. Het is de bedoeling een ruim publiek te bereiken en deze doelstelling vormt een rode draad doorheen de organisatie van de campagne. Voor alle activiteiten wordt nagegaan welk publiek we zullen aantrekken, en hiaten worden zo goed mogelijk gevuld. Zo zijn er niet enkel de vertrouwde activiteiten als vormingen en debatten, maar ook een computerspel, een stripverhaal, een themawandeling en een stadsspel. Ook de affiches en website krijgen een minder serieuze maar meer aantrekkelijke look.
Daarnaast werd een nieuw beleidsplan voorbereid. Dit werd door de Liga niet opgevat als een formaliteit, maar wel als een kans om een echte grondige evaluatie van de werking door te voeren en te streven naar vernieuwing en verbetering. Er werden heel wat stakeholders bevraagd, zowel van binnen als van buiten de Liga. Het planningsteam werkte een voorstel uit om het bestuur van de Liga beter te organiseren. Beter wil in dit geval zeggen: met méér aandacht voor sociaal-culturele methodieken en organisatorische aspecten.
Tot slot werd eind 2009 een bewegingsmedewerker aangeworven. Zij coördineert de publiekscampage en zou een communicatieplan opmaken en zich buigen over bijkomende financieringsmogelijkheden voor de Liga.
Op het eind van 2009, midden in deze periode van vernieuwing, kwam de beslissing om de Liga vanaf 2011 niet langer te subsidiëren als sociaal-culturele beweging dan ook als een donderslag bij heldere hemel. De beslissing heeft niet alleen tot gevolg dat de Liga haar werkingsmiddelen verliest, ze verliest ook bijna haar gehele loonsubsidies. Als er geen andere middelen worden gevonden, zal vanaf 1 januari 2011 maar één halftijdse administratieve kracht in dienst kunnen blijven. Uiteraard wil de Liga het hier niet bij laten en worden alle mogelijke middelen ingezet om het voortbestaan van de Liga te verzekeren.
Het spreekt voor zich dat het verzekeren van het voortbestaan van de organisatie de eerste zorg wordt voor de Liga in 2010. Toch is het niet de bedoeling dat dit de hele werking overschaduwt. De campagne ‘Win uw Privacy’ is al grotendeels georganiseerd, in samenwerking met een (steeds groeiend) team van enthousiaste vrijwilligers en inspirerende partners. Het project ‘Geen schuld, wel straf’ zal uitmonden in een boeiend colloquium, een aangrijpende tentoonstelling en een aantrekkelijk boek. De Liga zal er in 2010 alles aan doen om deze activiteiten, ondanks de crisissituatie, tot een goed einde te brengen.


  1. De Liga bouwt een degelijke beleidswerking uit en weegt op het beleid  1. De Liga bakent thema’s en werkterreinen af…

… binnen vier pijlers:
  • Detentie (1.1.)

  • Spanningsveld tussen burgerrechten en ordehandhaving, terrorismebestrijding en veiligheid (1.2.)

  • Bescherming van de persoonlijke levenssfeer (1.3.)

  • Bestrijding van discriminatie (1.4.)

De Liga moet vaststellen dat er steeds meer actoren en verschillende beleidsniveaus een rol spelen binnen de pijlers waar rond wordt gewerkt. Bovendien neemt het tempo waarin beleidsdomeinen evolueren steeds verder toe. Hierdoor wordt de Liga, die slechts over beperkte middelen en personeel kan beschikken, steeds meer gedwongen om keuzes te maken; keuzes ten aanzien van de dossiers die ze wenst op te volgen en keuzes ten aanzien van de wijze waarop ze hierbij te werk wil gaan. Het opzetten van een weldoordachte campagne rond één dossier brengt al snel de werking rond andere dossiers binnen de afgebakende beleidsdomeinen in gevaar. Toch zal de Liga in de toekomst selectiever en meer planmatig omgaan met de verschillende dossiers binnen haar beleidsdomeinen en de thema’s verder moeten afbakenen. 2010 wordt het jaar van de publiekscampagne ‘Win uw privacy’ dat kadert in het werkingsthema Privacy. Op deze manier sensibiliseert de Liga rond één van haar thema’s en maakt ze ook duidelijk aan het publiek waarrond ze werkt.


Dit neemt niet weg dat de Liga zal proberen op de hoogte te blijven van de belangrijkste evoluties binnen alle beleidsdomeinen die ze heeft uiteengezet in haar beleidsplan 2005-2009 zodat zij, indien nodig, nog steeds kan beslissen om naar aanleiding van concrete gebeurtenissen rond bepaalde thema’s activiteiten op te starten.
De functie van de Liga als informatiebron voor internationale organisaties wordt de laatste jaren steeds beter ingevuld. Uit contacten met het CPT en CAT blijkt ook dat de inbreng van de Liga geapprecieerd wordt. De Liga wil deze werking dan ook verder uitbouwen en een volwaardig onderdeel van de werking maken. Zie verder I.1.5. Internationale controle-organen, p. 30.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina