Lijst Literaire werken uit de 18e en 19e eeuw die via internet te lezen zijnDovnload 70.94 Kb.
Datum23.07.2016
Grootte70.94 Kb.
Lijst Literaire werken uit de 18e en 19e eeuw die via internet te lezen zijn

 

Hiëronymus van Alphen http://www.nederlands.nl/nederindex/poezie/geenkeuze.html?snaam=poeetalphen&siteid=5 

Nicolaas Beets (Hildebrand) http://cf.hum.uva.nl/dsp/ljc/beets verhalen uit de Camera Obscura

 

Willem Bilderdijk  http://www.nederlands.nl/nederindex  tien gedichten; of: http://cf.hum.uva.nl/dsp/ljc/bilderdijk gedichten Nafonkeling, Rotsgalmen, Mengelingen en fabelen [=tip] 

A.L.G. Bosboom-Toussaint :  Het kanten bruidskleed  [verhaal, 15 blz] http://cf.hum.uva.nl/dsp/ljc/bosboom/index.htm  klik op chronologie en dan bij het jaar 1841 op Het kanten bruidskleed  

 

Isaäc da Costa  http://www.nederlands.nl/nedermap/poezie/poezie/59614.html?zoekresultaat=ja 

Aarnout Drost niet gevonden

 

Justus van Effen http://cf.hum.uva.nl/dsp/ljc/effen 

Rhijnvis Feith http://www.dbnl.nl/tekst/feit007brie00 brieven over verscheide onderwerpen [geen aanrader]

 

P.A. de Génestet : Eerste gedichten http://cf.hum.uva.nl/dsp/ljc/genestet 

Johannes Kneppelhout (de klikspaan) http://www.leidenuniv.nl/mare/2002/25/09.html Enkele studententypen uit het studentenblad MARE

 

Pieter Langendyk  http://www.dbnl.nl/tekst/lang020wede01 

Jacob van Lennep http://cf.hum.uva.nl/dsp/ljc/jlennep Vertelling van een heer, die zijn koffer kwijt was

 

Gerrit van de Linde (de schoolmeester) http://cf.hum.uva.nl/dsp/ljc/schoolmeester gedichten verzorgd door JvLennep 

Multatuli (Eduard Douwes Dekker) http://www.dbnl.nl/tekst/mult001idee00  De ideeën ; http://www.dbnl.nl/tekst/mult001maxh01 Max Havelaar

 

J.F. Oltmans http://cf.hum.uva.nl/dsp/ljc/oltmans/index.htm De schaapherder, Slot Loevestein 

Piet Paaltjes (François Haverschmidt) http://cf.hum.uva.nl/dsp/ljc/paaltjens Snikken en Grimlachjes

 

E.J. Potgieter http://cf.hum.uva.nl/dsp/ljc/potgieter/index.htm  o.a. Jan, Janneke en jongste kind 

A.C.W. Staring http://cf.hum.uva.nl/dsp/ljc/staring vrijwel al het werk, o.a. Jaromir-cyclus

 

Hendrik Tollens   niet gevonden 

Betje Wolff & Aagje Deken   http://cf.hum.uva.nl/dsp/ljc/wolfdeke   o.a. Sara Burgerhart

J.J.A. Goeverneur -  Prikkebeen http://cf.hum.uva.nl/dsp/ljc/J.J.A.Goeverneur

 

L.Couperus http://cf.hum.uva.nl/dsp/ljc/couperus  

Van het dbnl geeft onderstaande lijst een indruk van beschikbare titels [meeste teksten staan er integraal op !   http://www.dbnl.nl/tekstACHTTIENDE EEUW

De bruiloft van Kloris en Roosje (1743)

De Poëtische Spectator

Volks-liedjens, uitgegeeven door de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen (5 delen, 1789-1807)

De volmaakte Hollandsche keuken-meid

 

Jacobus Bellamy, Gezangen mijner jeugdLambert Bidloo, Panpoëticon Batavum

Marten Corver, Tooneel-aantekeningen

Rhijnvis Feith, Brieven over verscheide onderwerpen (6 delen)

R.M. van Goens, Vrijmoedige bedenkingen

O.C.F. Hoffham, Proeve eener theorie der Nederduitsche poëzy

Johannes Kinker, De Post van den Helicon

Pieter Langendijk, Het wederzyds huwelyksbedrog

Pieter Langendijk, De wiskunstenaars of 't gevluchte juffertje   nieuw

Jan Luyken, De zedelyke en stichtelyke gezangen

Pieter Nieuwland, Orion

H.K. Poot, Gedichten (3 delen)

Elisabeth Maria Post, Het land, in brieven

Elisabeth Maria Post, Reinhart, of natuur en godsdient (3 delen)

Lukas Rotgans, Boerekermis   nieuw

Simon Stijl, Het leven van Jan Punt

Simon Stijl, Vier Zamenspraaken

Jacob Campo Weyerman, De Rotterdamsche Hermes

Betje Wolff en Aagje Deken, Historie van mejuffrouw Sara Burgerhart

Betje Wolff en Aagje Deken, Historie van den heer Willem Leevend (8 delen)  nieuw

 

secundaire literatuurDe Achttiende Eeuw in honderd artikelen   nieuw

 

NEGENTIENDE EEUWAlleenspraak van Gysbrecht van Aemstel, boertig berymd

Nieuw abé-boekje voor lieve kinderen   nieuw

De Nieuwe Gids, Eerste jaargang (1885-1886)

De Nieuwe Gids, Tweede jaargang (1887)

De Nieuwe Gids, Derde jaargang (1888)

De Nieuwe Gids, Vierde jaargang (1889)

De Nieuwe Gids, Vijfde jaargang (1890)

De Nieuwe Gids, Zesde jaargang (1891)

De Nieuwe Gids, Zevende jaargang (1892)

De Nieuwe Gids, Achtste jaargang (1893)

De Nieuwe Gids, Negende jaargang (1894)

Parodie of boertige weerklanken, op de tusschenspraake met Gysbrecht van Aemstel en den Bode

Parodie, of weêrklanken op de alleenspraak van Gysbrecht van Aemstel; toegepast op de gelukkige verlossing van Nederland, in den jare 1813

Weerklank op Gysbrecht van Aemstel's alleenspraak, toepasselijk op den tegenwoordigen tijd

 

Louisa May Alcott, Onder moedervleugels   nieuwPieter Jacob Andriessen, De schildknaap van Gijsbrecht van Aemstel   nieuw

Gentil Antheunis, Uit het hart!

Nicolaas Beets, Guy de Vlaming

Nicolaas Beets, Jose, een Spaansch verhaal

S.J. van den Bergh, J.J.L. ten Kate en Jacob van Lennep, Het nachtegaaltje. Gedichtjes

Tine van Berken, Een klaverblad van vier

Willem Bilderdijk, De kunst der poëzy

Willem Bilderdijk, Winterbloemen

Willem Bilderdijk, De ziekte der geleerden

Katharina Wilhelmina Bilderdijk-Schweickhardt, Gedichten voor kinderen

Gerard Bilders, Brieven en dagboek

Marie Agathe Boddaert, Sturmfels

A.L.G. Bosboom-Toussaint, De graaf van Leycester in Nederland

Cd. Busken Huet, Het land van Rubens

Cd. Busken Huet, Litterarische fantasien en kritieken (deel 1-26)

Cyriel Buysse, ‘De biezenstekker’

Nicolaas Antonie van Charante, Kinderpoëzij

Hendrik Conscience, In 't Wonderjaer

Isaäc da Costa, Bezwaren tegen den geest der eeuw

J.J. Cremer, Betuwsche novellen

Lodewijk van Deyssel, De scheldkritieken

Jan van Droogenbroeck, Dit zijn zonnestralen

Prudens van Duyse, Gedichtjes voor kinderen

Frederik van Eeden, Van de koele meren des doods

Marcellus Emants, Een drietal novellen

Jacob Geel, Gesprek op den Drachenfels

Guido Gezelle, Vlaemsche dichtoefeningen

Herman Gorter, Verzen

Jan Pieter Heije, Al de kinderliederen

Herman Heijermans, Op hoop van zegen

Eli Heimans, Willem Roda

Adriaan van der Hoop jr., De renegaat

Johannes Kinker, Het alleven of de wereldziel

Willem Kloos, Verzen

C.E. van Koetsveld, Schetsen uit de pastorij te Mastland. Ernst en luim uit het leven van den Nederlandschen dorpsleeraar

C.E. van Koetsveld, Verspreide kinderverhalen   nieuw

Jacob van Lennep, De lotgevallen van Ferdinand Huyck

Jacob van Lennep, De pleegzoon (2 delen)

Pieter Louwerse, Vlissinger Michiel   nieuw

Virginie Loveling, Sophie

J.F.L. Müller, Alphabetisch letterkransje   nieuw

J.F.L. Müller, Nommerkransje   nieuw

Multatuli, Ideën (7 delen)

Multatuli, Max Havelaar of de koffiveilingen der Nederlandsche Handelmaatschappy

Willem Paap, Vincent Haman

Cornelis Paradijs, Grassprietjes  een parodie op de moraliserende domineerijmpjes uit de negentiende eeuw

E.J. Potgieter, Proza 1837-1845 (2 delen)

C. van Schaick, De Manja

Domien Sleeckx, Op 't Eksterlaar

Reimond Stijns en Isidoor Teirlinck, Arm Vlaanderen

Reimond Stijns, Hard labeur

C. Vosmaer, Amazone

Eugeen Zetternam, Mijnheer Luchtervelde

 

secundaire literatuurDe Negentiende Eeuw in honderd artikelen   nieuw

 


  

  

 

 

 

A.J. van der Aa, Nieuw biographisch, anthologisch en critisch woordenboek van Nederlandsche dichters (3 delen)

G.J. van Bork, H. Struik, P.J. Verkruijsse en G.J. Vis (red.), Letterkundig lexicon voor de neerlandistiek

G.J. van Bork & P.J. Verkruijsse (red.), De Nederlandse en Vlaamse auteurs

[lopend project, 2003-....] G.J. van Bork (red.), Schrijvers en dichters (dbnl biografieënproject I)

M. Buisman J.Fzn., Populaire prozaschrijvers van 1600 tot 1815

I.M. Calisch en N.S. Calisch, Nieuw woordenboek der Nederlandsche taal

Luc Debaene, De Nederlandse volksboeken

J. Deschamps, Middelnederlandse handschriften uit Europese en Amerikaanse bibliotheken

J.G. Frederiks en F. Jos. van den Branden, Biographisch woordenboek der Noord- en Zuidnederlandsche letterkunde

W.M.H. Hummelen, Repertorium van het rederijkersdrama 1500 - ca. 1620. Herziene editie 2003

W.J.A. Jonckbloet, Geschiedenis der Nederlandsche letterkunde (6 delen)

G. Kalff, Geschiedenis der Nederlandsche letterkunde (7 delen)

G. Kalff, Het lied in de middeleeuwen

G.P.M. Knuvelder, Handboek tot de geschiedenis der Nederlandse letterkunde (4 delen)

Patrick De Rynck en Andries Welkenhuysen, De Oudheid in het Nederlands

P.P. Schmidt, Zeventiende-eeuwse kluchtboeken uit de Nederlanden

F.A. Stoett, Nederlandsche spreekwoorden, spreekwijzen, uitdrukkingen en gezegden

C.F.P. Stutterheim, Het begrip metaphoor: een taalkundig en wijsgerig onderzoek

C.G.N. de Vooys, Geschiedenis van de Nederlandse taal

P. Weiland, Kunstwoordenboek

J. te Winkel, De ontwikkelingsgang der Nederlandsche letterkunde (7 delen)

P.G. Witsen Geysbeek, Biographisch anthologisch en critisch woordenboek der Nederduitsche dichters (6 delen)

J.A. Worp, Geschiedenis van het drama en van het tooneel in Nederland (2 delen)

 


 
 

 

 
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina