Lijst van vragen totaalDovnload 24.91 Kb.
Datum16.08.2016
Grootte24.91 Kb.
Lijst van vragen - totaal

Kamerstuknummer

:

21501-32, nr.290

Vragen aan

:

Regering

Commissie

:

Landbouw, Natuur en VoedselkwaliteitNr

Vraag

Blz

van


tot

1

De waarnemers (observers) van internationale organisaties, onder andere uit het bedrijfsleven en consumentenorganisaties hebben een groot belang bij het ontwikkelen van de normen en richtlijnen, maar hebben geen stemrecht binnen de Codex. Zij mogen wel in de comités zitting nemen en advies geven. Welk gewicht wordt aan deze partijen gegeven?

02

Op welke vlakken speelt de Codex Alimentarius, naast levensmiddelen, nog meer een belangrijke rol?

03

Welke ontwikkelingen zijn er op het Codex vlak van: veiligheid & hygiëne, verwerking & opslag, etikettering, kwaliteit en verpakkingen?

04

Wat is de formele status van de Codex-standaarden?

05

Welke acties worden ondernemen om ontwikkelingslanden een gelijke kans te geven bij het ontwikkelen van de internationale Codex-normen?

06

In hoeverre heeft het in 2003 opgestelde Trust Fund bijgedragen aan de actieve deelname van met name ontwikkelingslanden?

07

Dragen de Nederlandse activiteiten ten aanzien van capacity building projecten en projecten voor technische assistentie bij aan het deelname niveau van met name ontwikkelingslanden?

08

Waarom is op EU niveau gekozen om eerst een richtlijn vast te stellen met voorschriften voor vitaminen en mineralen in levensmiddelen om vervolgens deze te vervangen door een verordening? Wat voor impact heeft dit op de administratieve lasten?

0
9

Bent u van mening dat de Codex Alimentarius nog voldoende aansluit bij de groeiende stroom grondstoffen, voedsel en gevaarlijke stoffen over de wereld? Zo ja, op welke wijze? Zo nee, hoe zou dit verbeterd kunnen worden?

010

Kunt u ons een overzicht geven van de afspraken in de Codex Alimentarius over het gescheiden houden van gmo- en gmo-vrije stromen van grond- en voedingsstoffen? Bent u van mening dat deze afspraken adequaat zijn en dat ze worden nageleefd? Kunt u aangeven waar volgens u de knelpunten liggen?

011

Nemen behalve internationale branche-organisaties van levensmiddelenindustrieën ook NGO's als consumentenorganisaties als waarnemer deel aan de beraadslagingen van de Codex? Zo neen, waarom niet? Zo ja, om welke organisaties gaat het? Zijn er ook Nederlandse organisaties betrokken?

Zijn ook vertegenwoordigers van biologische landbouw of biologische voedselproducenten betrokken?012

Waarom wordt het voorstel om wettelijk te regelen hoeveel procent vitaminen en mineralen minimaal of maximaal aanwezig moeten zijn in voedingssupplementen, gesteund?

013

Hoe waardeert u het belang van een wettelijk percentage vitaminen en mineralen in voedsel ten opzichte van de aanwezigheid in voedsel en dranken van residuen van bestrijdingsmiddelen, genetisch gemodificeerde bestanddelen, (residuen van) hormonen en antibiotica? Bent u bereid op elk van deze genoemde stoffen vergelijkbaar strenge afspraken te maken?

Kunt u per genoemde stof aangeven waarom wel of niet?
014

Waarom geldt deze eis van een minimum of maximum percentage vitaminen en mineralen wel voor voedingssupplementen en niet voor andere voedingsmiddelen en dranken?

015

Waarom wilt u de minimum- en maximumpercentages vitaminen en mineralen in voedingsmiddelen wettelijk vastleggen, terwijl u dit bij andere voedingsmiddelen vooral aan de consument en het bedrijfsleven overlaat?

016

Waarom laat u het percentage vitaminen en mineralen niet over aan de vrijheid van de sector en de consument, gezien de verkoop van producten die niet aan voedselveiligheidsnormen voldoen sowieso verboden is?

017

Hoe kunt u garanderen dat ook kleine producenten aan betreffende wettelijke eisen kunnen voldoen?

018

Ziet u het gevaar dat door deze Codex Alimentarius kleine producenten of bepaalde producten op deze manier van de markt worden gedrukt door de multinationale agribusiness? Zo neen, waarom niet?

019

Wat is de stand van zaken bij de totstandkoming van één Europese verordening met betrekking tot vitaminen en mineralen? Kunt u aangeven wat de Nederlandse inzet hierin is? Wordt alleen gekeken naar het al dan niet schadelijk zijn van vitaminen en mineralen, maar ook naar de juistheid van de gezondheidsclaims?

120

Wat is de stand van zaken met betrekking tot afspraken over de invoer van vlees met groeihormonen, ook in de WTO en in de Codex Alimentarius?

121

Op basis van welke argumentatie heeft de EU deze richtlijn (2002/46/EG) vastgesteld? Welke bedrijven hebben baat bij deze richtlijn?

122

Kunt u aangeven wat de stand van zaken is bij het afspreken van beleid en maatregelen tegen de verspreiding van onder andere SARS en Vogelgriep in de Codex Alimentarius? Wat is de Europese inzet hierin? Wat is de Nederlandse inzet bij de totstandkoming van het Europese standpunt?

223

Bent u van mening dat er op Europees niveau genoeg controle is op de totstandkoming van de inzet ten aanzien van voorstellen van de Codex Alimentarius?

224

Waarom zijn van de Non Trade Concerns slechts voedselveiligheidsstandaarden – zoals in dit geval het percentage vitaminen en mineralen – maatgevend binnen internationale handelsgeschillen over levensmiddelen? Waarom hecht de WTO geen vergelijkbaar belang aan voedselzekerheid, arbeidsomstandigheden, landrechten en de bestaanszekerheid van boeren en inheemse volkeren, dierenwelzijn, milieuvervuiling, bijdrage aan klimaatverandering en uitputting van natuurlijke hulpbronnen?

225

Deelt u de mening dat de WTO vooral de belangen van grotere bedrijven behartigt omdat deze hoge voedselveiligheidseisen hen de mogelijkheid geeft kleinere producenten van de (lokale en nationale) markt te drukken? Zo nee, waarom niet?

226

Wie bepaalt welke afgevaardigden van sectoren, consumentenorganisaties en andere organisaties (NGO’s) zitting hebben in het Nederlandse Vooroverleg van Nederlandse delegatiehoofden van de Codex Comités? Kan elke NGO die dat wenst zitting nemen in dit Nederlandse Vooroverleg?

2

/

De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina