Lijst van vragen totaalDovnload 18.33 Kb.
Datum26.08.2016
Grootte18.33 Kb.
Lijst van vragen - totaal

Kamerstuknummer

:

27476-11

Vragen aan

:

Minister van Buitenlandse Zaken

Commissie

:

Buitenlandse Zaken

Griffier

:

Van ToorNr

Vraag

Blz

van


tot

1

Hoe verhouden de genoemde aantallen van 6 tot 10 functionarissen zich tot in persberichten genoemde aantallen van 12 waarnemers (bron: ANP, 19/09/08, 15:17)

22

Wat zijn “spoilers”?

33

Wanneer zal het OPLAN (Operational Plan) worden opgesteld? Of is dit inmiddels gereed en beschikbaar voor bestudering door de Kamer? Zo ja, wanneer krijgt de Kamer dit plan toegezonden?

34

Wat wordt bedoeld met de opmerking dat de totstandkoming van de missie niet afhankelijk is van een akkoord van Rusland? Volgens de passage op bladzijde 6 is Rusland toch al akkoord gegaan met ontplooiing van de missie (op 8 september jl.)? Wat wordt dan bedoeld met deze opmerking?

3

6

5

Kunt u uitleggen welke problemen zich exact voordoen in de discussie over ontplooiing van de resterende 80 OVSE-waarnemers? En wat verstaat de regering onder “proportioneel”, als het gaat om een bijdrage aan deze missie?

46

Hoe groot schat u de kans dat er een nieuw VN-mandaat komt voor de UNOMIG-missie in Abchazië? Mocht een verlenging van het mandaat niet lukken, wat is hiervan dan de invloed op de stabiliteit in Abchazië?

47

Is de Status of Mission Agreement (SOMA) met Georgië inmiddels gereed? Zo nee, over welke delen van de overeenkomst wordt nog onderhandeld? Welke gevolgen kan dit hebben voor de veiligheid en het functioneren van de missie? Kunt u aangeven of het afsluiten van de SOMA voor het kabinet een noodzakelijke voorwaarde is voor het uitzenden van de EVDB-missie c.q. de Nederlandse functionarissen? Zal de SOMA worden afgesloten vóór de officiële ontplooiingsdatum van de missie, 1 oktober aanstaande? Zo ja, wanneer zal de SOMA aan de Kamer worden gestuurd? Zo niet, onder welk mandaat zal de EUMM-missie in de tussentijd opereren?

58

Ziet u op dit moment mogelijkheden om in contact te treden met de de facto machthebbers van Zuid-Ossetië en Abchazië zonder daarmee het risico te lopen dat contact wordt gezien als erkenning? Ziet u op dit moment mogelijkheden om zodoende de missie ook te ontplooien in Zuid-Ossetië en Abchazië?

6

7

9

Wanneer zal de dreigingsanalyse voor de bufferzones beschikbaar zijn?

710

Is inmiddels toestemming van alle betrokken partijen om de missie ook in de bufferzones te ontplooien?

7
11

Wat zal er worden gedaan tegen de dreiging van explosieve oorlogsresten? Beschikt de EUMM-missie ook over kennis en capaciteit om deze oorlogsresten te identificeren en te neutraliseren?

712

Bestaat naast het risico van intimidatie ook het risico dat milities geweld gebruiken tegen de waarnemers? Zo ja, welke maatregelen zullen worden genomen wanneer de EUMM-missie bloot wordt gesteld aan geweld? Is er een evacuatieplan voor de missie beschikbaar? Zijn er manschappen beschikbaar die de waarnemers in geval van nood kunnen ontzetten? Is in het mandaat voorzien in zelfverdediging van de waarnemersmissie?

713

Zal de Kamer worden ingelicht wanneer de EUMM-missie zich uitbreidt naar Zuid-Ossetië en Abchazië? Zo ja, heeft de Kamer nog invloed op dit besluit? Zo nee, waarom niet?

714

Welk materieel hebben de waarnemers tot hun beschikking? Welke voertuigen heeft de EUMM-missie tot haar beschikking? Wordt er gebruik gemaakt van gepantserde voertuigen? Zo nee, waarom niet?

715

In welke omstandigheden en waar worden de leden van de missie ondergebracht? Kunt u aangeven of u vindt dat afdoende maatregelen worden genomen ter beveiliging van de leden van de missie?

716

Welke scenario’s bestaan er ten aanzien van de veiligheidsrisico’s? Bestaan voor alle scenario’s, ook voor een gewapende aanval, voldoende beschermingsmaatregelen? Wie in ultimo biedt de EU-functionarissen bescherming in elk van de drie delen? Heeft Rusland en/of Georgië hierover toezeggingen gedaan? Bieden de Minimum Security Operation Standards (MSOS) de garantie dat een besluit van het hoofd van de missie om te evacueren daadwerkelijk wordt geëffectueerd?

717

Zijn er inmiddels andere EU-landen die hun bijdrage aan de EUMM-missie hebben toegezegd? Zo ja, welke landen zijn dit en hoe groot zal hun bijdrage zijn?

8

/
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina