Lingewaard, 21 januari ’07Dovnload 7.96 Kb.
Datum14.08.2016
Grootte7.96 Kb.
Lingewaard, 21 januari ’07
Aan : het College van Burgemeester en Wethouders van Lingewaard

Postbus 15,


6680 AA Bemmel

Betreft : bestemmingsplan Bemmelse Waard.

Geacht College,

In uw brief van 14 november ’06 nodigt u onze stichting uit een reactie te geven op het bestemmingsplan Bemmelse Waard. Graag geven wij hieraan gevolg.


In de eerste plaats willen wij onze waardering voor het plan uitspreken. De diverse belangen die er spelen zijn in onze ogen evenwichtig afgewogen en het plan biedt goede mogelijkheden voor de verdere ontwikkeling van de natuurlijke omgeving.
Wij willen graag voor de volgende onderwerpen uw aandacht vragen.


  1. Ontwikkeling van geschikte rietvegetatie. Er komt een behoorlijke oppervlakte aan nieuw water bij. Wij vinden het van heel groot belang dat daarbij rekening wordt gehouden met de moerasvogels. Cruciaal is daarbij het ontwikkelen van geschikte rietvegetatie en dat weer is vooral afhankelijk van het waterpeil en de variatie daarin. In diverse publicaties van onder meer Vogelbescherming Nederland is over dit onderwerp alle gewenste informatie te vinden.
  1. Het behoud van de weidevogels. Ondanks alle beschermingsmaatregelen van de afgelopen jaren zijn onze weidevogels nog steeds bedreigd. In het westelijk gedeelte van het plangebied is nog een aanzienlijk aantal van deze vogels aanwezig. Volgens gegevens van SOVON vogelonderzoek gaat het hier om een van de zeer weinige gebieden buiten het westen en noorden van ons land waar dit nog het geval is. Wij hebben begrepen dat het bestemmingsplan de inrichting van het westelijk gedeelte van het gebied niet zal wijzigen. Dat stelt ons gerust. Wij zouden het toejuichen als het beheer van het gebied zodanig geconditioneerd wordt dat de geschiktheid voor de weidevogels op zijn minst wordt gegarandeerd en liefst nog wordt verhoogd.
  1. Bemesting. Tot ons verdriet hebben wij de afgelopen jaren nog diverse malen gezien dat er in het gebied ten westen van de steenfabriek mest werd uitgereden. Wij hopen dat dit spoedig tot het verleden gaat horen. Het past in onze ogen niet bij het beeld dat met de inrichting van de Bemmelse waard voor ogen staat.
  1. In het gebied rond de steenfabriek komen al een aantal jaren nachtegalen voor. Deze vogels houden van dicht struweel. Dit soort struweel trekt ook diverse andere zangvogels aan. Wij willen graag de suggestie doen om rond het gehele terrein van de steenfabriek (in het talud) zoveel mogelijk van dit struweel tot ontwikkeling te laten komen. Dit kan bijvoorbeeld door een strook rond het fabrieksterrein ontoegankelijk te maken voor grazers. In de Gendtse polder is een goed voorbeeld te zien van wat voor moois er dan kan ontstaan.  1. In het westelijk deel van het plangebied liggen restanten van het vroegere Doornik. Volgens gegevens over de dijkdoorbraak van 1799 zijn toen 14 huizen en een kerkje verdwenen. Wij zouden het toejuichen als bij de inrichting van het gebied iets van de contouren van het oude dorp zou kunnen worden teruggebracht.

Wij hopen dat deze punten ofwel bij de vaststelling van het bestemmingsplan betrokken kunnen worden, ofwel bij de feitelijke ontwikkeling van het gebied die daarna aan de orde is. Uiteraard zijn wij graag bereid onze punten verder toe te lichten.Met vriendelijke groet,


L.J.F.Dolmans, voorzitterDe database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina