Linux:: Commando'sDovnload 166.12 Kb.
Datum24.07.2016
Grootte166.12 Kb.


Linux::Commando's

In deze website wordt op diverse plaatsen gebruik gemaakt van bash-shell commando's.


Hieronder een listing van deze commando's met hun doel, een voorbeeld en de link naar de sectie van deze site waar het commando gebruikt is.
Zie voor alle opties van de commando's # man [commando] of de 'Linux Man Pages' site
Index  A - C - D - E - F - G - H - I - K - L - M - N - P - R - S - T - U - V - W - Y
Commando en Doel


Voorbeeld


Op deze Server


/etc/rc.d/init.d/httpd stop (start, restart)
stop (start, herstart) apache

 
Kan ook met: # service httpd restart

 
gallery::installatie

/usr/bin/awstatsreports
run script 'awstatsreports' voor het herladen van de awstats configuratie
 
server::apache

alias
Definieer eigen commando, zonder argumenten levert het een lijst van alle gedefinieerde aliassen op

# alias mycom='tar -cvzf'


# mycom pakket /home/franck
Resulteert in pakket.tar.gz met daarin gecomprimeerd archief van directory /home/franck

 
linux::basisvaardigheden

apachectl –k stop (-k start –k restart –k graceful)
stop (start, herstart) apache

 
Kan ook met: # service httpd restart

 
gallery::installatie

at
Om commando's op een bepaald tijdstip uit te voeren

 
# at -f doehet noon 10 am Jul 16
Alle commando's in bestand 'doehet' worden op de gegeven datum en tijd uitgevoerd

 
linux::processen

CNaar index

cal
Presenteert kalender

 
# cal 10 7816
Toont kalender voor oktober 7816

 
linux::basisvaardigheden

cat
Geeft inhoud van een bestand of geeft inhoud van meerdere bestanden samen weer op scherm

 
cat -n /etc/hosts /etc/passwd
Toont inhoud van de beide bestanden en nummert elke regel

 
linux::basisvaardigheden

cat /proc/meminfo
Toont geheugen informatie uit /proc

 
Kan ook met: # less /proc/meminfo

 
systeeminfo

cat /proc/version
Toont versie informatie uit /proc

 
Kan ook met: # less /proc/version

 
systeeminfo

cd
Change Directory

 
# cd /etc :Maakt /etc actieve directory
# cd - :Ga terug naar vorige active directory

 
linux::basisvaardigheden

chfn
Wijzigt informatie van gebruiker

 
# chfn -f 'Ben Makkink' ben
Wijzigt fullname van gebruiker 'ben' naar 'Ben Makkink', deze informatie is opgeslagen in /etc/passwd

 
linux::permissies

chgrp
Wijzigt de groep die eigenaar is van een bestand

# chgrp -R /home/ben vereniging
Stelt de eigenaar van de directory /home/ben in op de groep 'vereniging'

 
linux::permissies

chgrp apache [dir/bestand]
Wijzigt groep van [dir/bestand] naar apache

 
Kan ook met: # chown root:apache [dir/bestand]

 
gallery::installatie

chmod
Wijzigt modus van een bestand die bepaalt welke toegangspermissies voor het bestand gelden

 
# chmod u-w, g-w, o-rw [myfile]
Verwijdert van bestand [myfile] de write permissies voor user en groep en verwijdert read en write permissies voor others

 
linux::permissies

chmod 750 [myfile]
Zet permissies van [myfile] naar rwx --- ---

# chmod 751 [myfile]


Wijzigt permissies in rwx voor user, rx voor group en x voor others

 
linux::faq+oplossingen

chmod -R 775 [directory]
Zet [directory], de subdirectories en bestanden (-R recursive) naar 775

 
Zie de permissies tabel voor de waarden
Om alleen van de bestanden in recursive directories de permissies te wijzigen kan gebruik gemaakt worden van het commando: # find

 
gallery::installatie

chown
Wijzigt eigenaar/groep van een bestand

 
# chown root:apache /var/www/html
Stel de eigenaar van /var/www/html in op gebruiker 'root' en groep 'apache'

 
linux::permissies

chown root:backup /vault
Zet owner naar root en groep backup

 
# chown :apache /var/www/html
Op deze manier werkt chown hetzelfde als chgrp

 
linux::faq+oplossingen

chroot
Geeft commando uit correct perspectief. Te gebruiken bij het gebruik van een rescue disk. Commando's uitvoeren op het systeem alsof root zich op dat systeem bevindt.

 
# chroot /mnt/sda1 /sbin/grub-install /dev/sda1
Herstel Grub bootloader op sda1

 
linux::bestandssystemen

clear
Clear screen

 
Plaatst een nieuwe prompt op de eerste regel

 
linux::basisvaardigheden

comm -13 [file1] [file2]
Vergelijkt de regels in twee bestanden

 
# comm -13 [bestand-oud] [bestand-nieuw] > verschil.txt
In verschil.txt komen alleen de regels die in het nieuwe bestand niet meer voorkomen (verwijderd)

 
gallery::upgrades

comm -23 [file1] [file2]
Vergelijkt de regels in twee bestanden

 
# comm -13 [bestand-oud] [bestand-nieuw] > verschil.txt
In extra.txt komen alle regels die alleen in het nieuwe bestand voorkomen (toegevoegd)

 
gallery::upgrades

cp
Kopieert bestanden

 
# cp /home/ben/test /vault/ben/
Kopieert bestand 'test' naar /vault/ben/

 
linux::basisvaardigheden

cp –a /[path1]/[bestand] /[path2]/[bestand]
Kopieert met behoud van attributen

 
# cp -r /home/ben/ /vault/ben/
Kopieert -r recursive alle directories in /home/ben en alle bestanden daarin.

 
gallery::upgrades

cpio
Kopieert alles inclusief verborgen bestanden, hardlinks, softlinks en geneste directories. Een gewone copy 'cp' zal deze taak misschien niet compleet uitvoeren.

 
# cpio -pvd /mnt/newhome
-p pass-through, geef door naar /mnt/newhome, -d creëer directories als nodig en -v verbose, toon uitvoer op scherm

 
linux::faq+oplossingen

crontab -e
edit het crontab bestand (scheduler) van de huidige gebruiker.
crontab is een bestand met de specificaties van commando's die op vastgestelde tijden door de cron deamon uitgevoerd moeten worden

 
Het algemene crontab bestand is /etc/crontab met de 'systeem' instellingen.
Dit bestand wordt door commando # crontab ongemoeid gelaten.
Elke gebruiker kan zijn eigen crontab bestand hebben.
Deze is in ClearOS te vinden in /var/spool/cron/[username]
# crontab -e opent alleen het crontab bestand van de huidige gebruiker.

 
linux::processen

crontab -l
bekijk het crontab bestand van huidige gebruiker.

 
Voorbeeld van regel in een crontab bestand:
0 0 * * * /usr/bin/cp ~/* /backup
Zorgt ervoor dat elek nacht om precies middernacht het commando cp wordt uitgevoerd.
De 1e vijf posities vertegenwoordigen: minuut (0-59), uur (0-23), dag van de maand (1-31), maand van het jaar (1-12) en dag van de week (0=zondag)

 
linux::processen

DNaar index

date
Instellen/Formaat/Weergave systeemdatum

 
# date Toont huidige systeemdatum en -tijd
# date 09011440 Stelt de huidige datum en tijd in op 1 september 14:40 van dit jaar

 
linux::basisvaardigheden

dd
Kopieert een bestand van de stand-input naar de standaard-output

 
# dd if=/dev/hda of=/tmp/mbr bs=512 count=1
Kopieert eerste blok van 512 bytes vanuit /dev/hda naar bestand /tmp/mbr. Dit commando zorgt ervoor dat de mbr gekopieerd wordt.
# dd if=/dev/zero of=/swap bs=1024 count=100000
Maakt een 'leeg' bestand uit het niets aan met de naam /swap met een grootte van +/- 100 MB

 
linux::bestandssystemen

debugfs
Wordt gebruikt om eigenschappen en status van het ext2/ext3-bestandsysteem te wijzigen/debuggen.
Note:
Verkeerd gebruik van debugfs kan leiden tot verlies van alle gegevens!

 
# debugfs /dev/hda
Opent in de debugfs-shell de partitie /dev/hda
De debugfs-shell heeft een set van commando's voor het benaderen van de geopende partitie.

 
linux::bestandssystemen

df
Geeft de vrije ruimte op schijven weer

 
# df -k
Toont de vrije ruimte op alle gemounte bestandssystemen met hoeveelheden in kilobytes

 
linux::basisvaardigheden

dmesg
Wordt gebruikt om de meldingen die zijn gegenereerd bij het opstarten van het systeem op het scherm te tonen

 
# dmesg | more
Toont alle opstartmeldingen scherm voor scherm

 
linux::basisvaardigheden
linux::processen

du
Geeft gebruikte ruimte weer. Standaardgedrag laat zien hoeveel ruimte wordt ingenomen door elke directory die voorkomt in de huidige directory of de gespecificeerde directory

 
# du -ba ~
Geeft de ingenomen ruimte van alle directories en bestanden in de homedirectory van de huidige gebruiker in bytes

 
linux::basisvaardigheden

ENaar index

echo
Drukt de string opgegeven in het argument af op het scherm. Wordt vooral gebruikt in shell-scripts

 
# echo -e "hoi \a"
Drukt de tekst 'hoi' af. Dit gaat vergezeld van een geluid.

 
linux::basisvaardigheden

env
Maakt het mogelijk een programma in een aangepaste omgeving te activeren

 
# env
Toont de huidige omgevingsvariabelen
# env FROM_HEADER=whitehouse.gove pine
Start het mailprogramma 'pine' waarbij de variabele die de host van de afzender definieert de waarde 'whitehouse.gov' krijgt

 
linux::processen

ethtool
Wijzig en/of toon netwerkinterface instellingen

 
# ethtool eth1
ethtool met alleen de netwerkinterface als argument print de huidige settings.
Gebruik # ifconfig om de interfacenaam te achterhalen.
# ethtool eth1 --change speed 100
Zet speed in Mb/s.

 
systeem

exit
sluit de huidige shell af, kan ook gebruikt worden om lussen in scripts te verlaten, waarbij een exit-status aan de shell wordt doorgegeven

 
# exit
Sluit de huidige shell af
if [z$1]; then
   exit1
fi
Als variabele 1 niet is gedefinieerd, wordt het script afgesloten, waarbij de exitstatus 1 aan de shell wordt teruggegeven

 
linux::basisvaardigheden

FNaar index

fdisk
Met dit commando kan door middel van een menu de partitietabel beheerd worden

 
# fdisk -l
Toont de partitietabellen die op het systeem bestaan.
# fdisk /dev/sdc
Geeft een menu met beheeropties voor partitie 'sdc'

 
linux::bestandssystemen
linux::bestandssystemen
linux::faq+oplossingen

fg
Breng job naar voorgrond

 
# fg
Start de laatste job die op de achtergrond is opgestart op als voorgrond-job.

 
linux::processen

file
Kan worden gebruikt om te bepalen van welk type een bestand is. Herkende typen zijn: text, executable en data

 
# file /bin/ls
Toont wat voor type bestand /bin/ls is

 
linux::basisvaardigheden
linux::bestandssystemen

find
Wordt gebruikt om bestanden die aan bepaalde kenmerken voldoen op het systeem terug te vinden.

 
# find / -name 'aja*'-print
Zoek vanaf root-directory alle bestanden die beginnen met 'aja' en geef deze weer op de standaard output.

# find /[path] -maxdepth 2 -mtime +7 -name *[zoektekst]* -exec rm {} \;


Doorzoek /[path], maximum 2 subdirectorylevels diep en vind alle bestanden met in naam *[zoektekst]* die ouder dan 7 dagen zijn, verwijder deze.

# find /vault -maxdepth 1 mmin +720 -name *[zoektekst]* -exec rm {} \;


Doorzoek /vault maximum 1 subdirectory diep en vind alle bestanden met in naam *[zoektekst]* die ouder dan 720 minuten zijn, verwijder deze.

# find g2data –type f –name ‘*’ –exec chmod 644 ‘{}’ \;


Zet alleen de files (f) in g2data naar 644

 
linux::basisvaardigheden
 
 
 
gallery::backup
 
 
 
 

server::scripting+backup
 
 
 
 
gallery::installatie

free
Geeft een overzicht van vrij en gebruikt werkgeheugen en swapgeheugen, met daarnaast een overzicht van geheugen en buffrs die door de kernel in gebruik zijn.

 
# free -m -s 10
Toont de gegevens in megabytes en ververst elke 10 seconden

 
linux::basisvaardigheden
linux::bestandssystemen
linux::processen

fsck
Wordt gebruikt om een Linux bestandssysteem te controleren en repareren. Het commando # fsck dient alleen uitgevoerd worden op partities die niet gemount zijn.

 
# fsck -sVA
Voer automatisch een controle uit op alle bestanden die in /etc/fstab gespecificeerd zijn, niet gelijktijdig en geef meldingen over wat er gebeurd.

 
linux::bestandssystemen

GNaar index

grep
Doerzoekt bestanden of het resultaat van commando's op het voorkomen van gespecificeerde tekts. Als standaard drukt # grep alle regels af waarin het gespecificeerde patroon is gevonden.

 
# grep "hosts"*
Toont van alle bestanden in de huidige directorie de regels waarin het woord 'hosts' voorkomt.
# ps aux | grep lpd
Voert commando # ps aux uit en het resultaat wordt direct doorgevoerd naar commando # grep, dat van het resultaat alle regels toont waarin de string 'lpd' voorkomt.

 
linux::basisvaardigheden
 
 
linux::basisvaardigheden

groupadd
Wordt gebruikt om een nieuwe groep toe te voegen aan /etc/group

 
# groupadd leeghoofden
Maakt een groep 'leeghoofden' aan.

 
linux::permissies

groupdel
Wordt gebruikt om een groep van het systeem te verwijderen. Hierbij worden verwijzingen die in de systeembestanden naar de opgegeven groep voorkomen ook verwijderd.

 
# groupdel leeghoofden
Verwijdert de groep 'leeghoofden' en alle verwijzingen daarnaar.

 
linux::permissies

groupmod
Wordt gebruikt om instellingen van groepen te wijzigen in /etc/group en /etc/shadow

 
# groupmod -g 123 leeghoofden
Wijzigt de GID van de groep 'leeghoofden' naar 123

 
linux::permissies

grub
Open grub-shell

 
zie # info grub

 
linux::bestandssystemen

gzip
Wordt gebruikt om bestanden te comprimeren. Het gecomprimeerde bestand krijgt dezelfde naam, maar krijgt de extensie '.gz' toegevoegd.

 
# gzip --best mijnbestand
Comprimeert 'mijnbestand' op de best mogelijke manier

 
linux::bestandssystemen

gunzip
Decompremeert gzip-bestanden

 
Zie # gzip
Kan ook met # gzip -d (decompress)

 
linux::bestandssystemen

HNaar index

halt
stop systeem onmiddelijk en start niet opnieuw op

 
Gelijk aan: # shutdown -h now

 
linux::basisvaardigheden

head
Toont de eerste regels van tekstbestanden

 
# head /etc/resolv.conf
print 10 topregels van het bestand
Zie ook commando # tail

 
linux::basisvaardigheden

help
Wordt gebruikt om informatie te geven over de interne commando's die horen bij de bash-shell

 
# help continue
Geeft hulp over het interne commando 'continue'

 
linux::basisvaardigheden

htpasswd
Maak wachtwoord aan voor gebruiker

 
# htpasswd -c /usr/local/.htpasswd [user1]
Maak wachtwoordbestand .htpasswd aan en voeg [user1] wachtwoord toe.

# htpasswd /usr/local/.htpasswd [user2]


Gebruik wachtwoordbestand .htpasswd aan en voeg [user2] wachtwoord toe.

 
server::apache
gallery::authenticatie
 
server::apache
gallery::authenticatie

INaar index

ifconfig
netwerkinterface instellingen weergeven/wijzigenl

 
# ifconfig
Zonder argumenten geeft commando de huidige instellingen
# ifconfig eth0 address=192.168.1.145 mask=255.255.255.224
Stelt eth0 in met gegeven IP en subnetmask. Instellingen blijven bewaard totdat de computer wordt afgesloten.

 
linux::basisvaardigheden

info
Wordt gebruikt om hulp over gebruik van commando's, die is opgenomen in het textinfo-systeem, te benaderen. Kan gebruikt worden om hulp te raadplegen en/of zelf informatie toe te voegen.

 
# info info
Toont informatie over het gebruik van 'info'

 
linux::basisvaardigheden

init
Initialiseert processen op basis van gegevens in het bestand /etc/inittab op basis van de daarin gespecificeerde runlevels.

 
# init 3
Initialiseert de voor runlevel 3 gespecificeerde processen.

 
linux::basisvaardigheden

KNaar index

kill
Wordt gebruikt om een signaal naar een proces te sturen waardoor het proces afgebroken kan worden.

 
# kill -l
Drukt een lijst met SIGnaalnamen af
# kill -9 123
Breekt hoe dan ook het proces met PID 123 af. -9 is SIGKILL

 
linux::processen

killall
Kan gebruikt worden om processen af te breken. Hier wordt in plaats van de PID de naam van het process gebruikt. Verder is het gebruik vergelijkbaar met # kill

 
# killall -l
Drukt een lijst met SIGnaalnamen af
# killall -v -kill lpd
Stuurt het signaal kill naar alle lpd-processen en laat zien of het signaal succesvol verstuurd is.

 
linux::processen

LNaar index

lastlog
Binair bestand dat de laatste login-datum en -tijd voor alle gebruiker bevat.

 
# lastlog
Leest het bestand uit.

 
linux::processen

less
Geeft output per scherm

 
# less /etc/hosts
Geeft inhoud van bestand 'hosts' scherm voor scherm weer.

 
linux::basisvaardigheden

lilo
Schrijft opstartcommando's naar bootsector

 
# lilo
De instellingen gemaakt in configuratiebestand '/etc/lilo.conf' worden naar de bootsector geschreven.

 
linux::bestandssystemen

ln
Maakt een link naar een directory en/of bestand

 
# ln /etc/passwd
Resulteert in een 'hard link' naar de inode van /etc/passwd
# ln -s /etc/passwd
Levert een 'symbolic link' op naar het bestand /etc/passwd en is geen verwijzing naar een inode maar naar een bestandsnaam. Het is niets meer dan een snelkoppeling, maar het voordeel is dat ze ook kunnen verwijzen naar bestanden op een ander medium.

 
linux::bestandssystemen
 
linux::faq+oplossingen
server::samba

locate
Wordt gebruikt om in een (statische) database snel de locatie van een bepaald bestand te zoeken.

 
# locate bill
Toont alle bestanden waarvan de volledige naam (naam inclusief pad) de string 'bill' bevat.
De database is statisch dus na een systeemwijziging wel een update van de database uitvoeren d.m.v. commando: # updatedb

 
linux::basisvaardigheden

login
Voor het opstarten van een nieuwe sessie

 
# login somebody
Start een sessie voor gebruiker 'somebody' en zal om het wachtwoord van 'somebody' vragen.

 
linux::basisvaardigheden

logname
Drukt de naam van de huidige gebruiker af.

 
# logname

 
linux::basisvaardigheden

logout
Sessie uitloggen zonder systeem af te sluiten

 
# logout
Is gelijk aan # exit en geïntegreerd in # shutdown

 
linux::basisvaardigheden

lpr
Druk een bestand af naar standaard printer

 
# lpr -#100 /etc/hosts
Drukt bestand 100x af

 
linux::basisvaardigheden

ls
Geeft lijsten van bestanden en hun kenmerken

 
# ls
Toont de inhoud van de huidige active directorie
# ls /etc
Toont de inhoud van de directory in het argument
# ls /etc | less
Door piping wordt de output door 'less' scherm voor scherm weergegeven
# ls -a
List ook verborgen bestanden (naam beginnend met .)
# ls -i
list inode nummer
# ls -l
Uitgebreide lijst met bestandsnaam, -type, permissies, aantal hardlinks, naam eigenaar, naam groep, grootte en tijd van wijziging.
# ls -l > lstekst
Maakt bestand 'lstekst' met daarin output van # ls. Als bestand al bestaat wordt deze overschreven.

 
linux::basisvaardigheden
 
linux::basisvaardigheden
 
linux::basisvaardigheden
 
linux::basisvaardigheden
 
linux::bestandssystemen
 
linux::basisvaardigheden
 
 
linux::basisvaardigheden

lshw
Een tool dat gedetailleerde informatie van de hardwareconfiguratie weergeeft.

 
# lshw -html > hardware.html
Verzamelt hardware informatie en schrijft de output in html formaat naar bestand 'hardware.html'. Dit bestand kan met een browser bekeken worden

 
linux::systeem

MNaar index

man
Hulp opvragen

 
# man [commando]
Geeft een volledige beschrijving van het gebruik van het [commando]

 
linux::basisvaardigheden

mkdir
Maakt folder

 
# mkdir temp
Maakt directory 'temp' aan in huidige active directory.
# mkdir -p /dit/is/een/onzin/directory
Maakt de directory '/dit/is/een/onzin/directory' aan, inclusief elke directory in het opgegeven pad die nog niet bestaat.

 
linux::basisvaardigheden
linux::bestandssystemen
linux::faq+oplossingen

mkfifo
Maakt first-in first-out piping systeem

 
# mkfifo xxx-log
Maakt een speciaal 'fifo' bestand 'xxx-log'
Een 'FIFO'is een speciaal bestandstype die onafhankelijke processen laat communiceren. Eén proces opent de 'FIFO' voor schrijven en het andere proces voor lezen.

 
linux::processen

mkfs
make filesystem. Formatteer een partitie of device

 
# mkfs -t ext3 /dev/sdc1
Formatteert partitie sdc1 met het ext3 systeem

 
linux::bestandssystemen
linux::faq+oplossingen

mkswap
Formatteer swap partitie

 
# mkswap [-c] /dev/sdc5
Door de optie -c wordt de partitie gecontroleerd op bad blocks.
Daarna swab-area activeren met commando # swapon /dev/sdc5

 
linux::bestandssystemen

mount
Aankoppelen opslagmedia. Zie ook # umount

 
# mount
Zonder argumenten wordt het bestand '/etc/mtab' met de actieve mounts uitgelezen en op het scherm weergegeven.
# mount -a
Lees opstartbestand '/etc/fstab' uit en voer de mounts uit.
# mount -o username=ben,passwd="" //192.168.1.199/data /mnt/ben
Benader windows share vanuit linux met sambamount

 
linux::bestandssystemen
linux::bestandssystemen
 
linux::faq+oplossingen
 
server::samba

mv
Wordt gebruikt om bestanden te verplaatsen van de éne naar de andere locatie. Kan ook gebruikt worden om de naam van een bestand te wijzigen.

 
# mv /etc/passwd /etc/passwd.bck
Wijzigt naam van het bestand
# mv /etc/passwd /home/ben/passwd
Wijzigt locatie van het bestand.

 
linux::basisvaardigheden

mysql
Het MYSQL commandotool om een database te benaderen

 
# mysql gallery2 -ugallery2 -p'wachtwoord'
Login met MySQL op database 'gallery2' als gebruiker 'gallery2'
mysql> show tables;
Toont de tabellen van 'gallery2'.
mysql> select * from g2_Users;
Toont alle records van tabel 'gallery2.g2_Users.

 
gallery::installatie
gallery::backup
gallery::projecten

NNaar index

netstat
Produceert netwerk statistieken

 
# netstat
Presenteert informatie over de netwerkprotocollen die worden ingezet uit het bestand /proc/net

 
linux::processen

PNaar index

passwd
Maak wachtwoord aan

 
# passwd hendrik
Er zal interactief om een wachtwoord gevraagd worden. Dit wachtwoord voor gebruiker 'hendrik' wordt opgeslagen in '/etc/shadow'.
Een gebruiker wordt toegevoegd met commando # useradd

 
linux::permissieslinux::bestandssystemen
server::samba

procinfo
System monitoring app

 
# procinfo
Toont systeem status verzameld in /proc

 
linux::systeem

ps
Statistieken van kernel en systeem

 
# ps
Statische gegevens van kernel en systeem uitgelezen van '/proc/stat', zoals het aantal ontvangen interrupts sinds opstarten.
# ps aux
Voor een overzicht van alle active processen of # top voor een continue update.
# ps aux | grep dhcp
Om snel gericht te zoeken naar het PID van bijv. het proces 'dhcp'.

 
linux::processen
 
 
linux::processen
 
 
linux::processen

pstree
Tree met overzicht actieve processen

 
# pstree
Dit commando resulteerd in een 'tree' met het overzicht van alle actieve processen en hoe de afhankelijkheidsrelaties geregeld zijn.

 
linux::processen

pwck
Check gebruikers en wachtwoorden

 
# pwck
Controleert of gebruikers in '/etc/passwd' en '/etc/shadow' correct gedefiniëerd zijn.

 
linux::permissies

pwd
Print working directory

 
# pwd
Print de volledige bestandsnaam van de actieve directorie.

 
linux::basisvaardigheden

RNaar index

reboot
Herstart systeem

 
# reboot
Onmiddelijke reboot, zelfde als # shutdown -r now

 
linux::basisvaardigheden

rm
Verwijder bestanden

 
# rm /home/ben/test
Verwijder bestand 'test' uit directory '/home/ben'
# rm -rf /home/tmp/
Verwijder alle subdirectories (-recursive) en bestanden van '/home/tmp' geforceerd, zonder om bevestiging te vragen

 
linux::basisvaardigheden
 
server::scripting+backup

rmdir
Verwijder directories

 
# rmdir /home/ben/tmp
Verwijderd directory 'tmp'. Deze moet wel leeg zijn, gebruik anders het commando # rm -rf /home/ben/tmp

 
linux::basisvaardigheden

rpm
Packagemanager gebruikt om softwarepackages te maken, installeren, de-installeren, updaten, verifiëren en er queries op uit te voeren.

 
# rpm --import ftp://timburgess.net/RPM-GPG-KEY-TimB.txt
Om de Tim Burgess repo te installeren moet eerst de Public-Key geïmporteerd worden waardoor alle RPM's gesigneerd worden.
# rpm -Kv timb-release-1-0.noarch.rpm
Check signature verbose
# rpm -Uvh timb-release-1-0.noarch.rpm
Pak bestand uit en Upgrade (installeer)

 
server::configureren  
server::configureren
 
Zie ook het boek:
Maximum RPM

rsync
Rsync is een file copying tool. Het kan lokaal kopieren, maar ook van en naar een andere host. Het is bekend vanwege het delta-transfer algorithm, waarmee alleen het verschil tussen bron en doel verzonden wordt. Rsync wordt veel gebruikt voor backups.

 
# rsync -av /var/www/html/gallery /vault/gallery-backup/
Maakt backup van 'gallery' naar 'gallery-backup'. Laat bestanden alleen in doel ongemoeid.
# rsync -av /var/www/html/gallery --delete /vault/gallery-backup/
Maakt backup van 'gallery' naar 'gallery-backup'. Verwijdert bestanden alleen in doel (Synchroniseert).

 
server::scripting+backup

SNaar index

service
Start/stop processen handmatig door de scripts in '/etc/init.d' uit te voeren.

 
# service smb stop
Stop Samba proces met script /etc/init.d/smb Zie ook /etc/init.d
# service network restart
Herstart Network deamon met script /etc/init.d/network
# /etc/rc.d/init.d/httpd start
Start Httpd deamon met script met script /etc/init.d/httpd
# service firewall stop
Stopt de Firewall deamon met script /etc/init.d/firewall

 
linux::processen
 
linux::processen
 
gallery::installatie
 
server::firewall

set
Overzicht variabelen

 
# set
Geeft listing van de systeemvariabelen

 
linux::basisvaardigheden

shutdown
Afsluiten met melding

 
# shutdown
Dit commando geeft alle ingelogde gebruikers een melding dat het systeem down gaat. Daarna krijgen alle processen een signaal zodat ook deze de data op kunnen slaan.
# shutdown -h now
De optie -h is voor halt en now zorgt voor een onmiddelijke shutdown, net zoals het commando: # halt.
# shutdown -r mm
De optie -r is voor reboot na shutdown. De parameter mm specifeert het aantal minuten tot shutdown.
# shutdown -r now
De parameter now zorgt nu voor een onmiddelijke reboot. Het commando # reboot heeft hetzelfde resultaat.

 
linux::basisvaardigheden

smbpasswd
Maak sambawachtwoord aan voor linux gebruiker

 
# smbpasswd -a
Geef hier het samba wachtwoord voor . Door de optie -a wordt het aan het bestaande wachtwoorden bestand toegevoegd. is hierbij een bestaande linux user toegevoegd met commando # useradd
# smbpasswd -x
Voor het verwijderen van een Samba gebruiker.

 
server::samba

sort
Sorteert inhoud tekstfile

 
# who | sort -k 2
Output van commando # who wordt gesorteerd op de 3e kolom en naar het scherm geschreven

 
linux::basisvaardigheden

stat
List status van een bestand

 
# stat
Resulteert in de volledige systeemadministratie van bestand

 
linux::bestandssystemen

su
Maakt het een gebruiker mogelijk tijdelijk een andere gebruiker te worden

 
# su backup
Er wordt een nieuwe shell opgestart met de UID en GID's die gekoppeld zijn aan de gebruiker backup. Keer terug naar eigen shell met commando # exit

 
linux::basisvaardigheden

swapon
Activeer swap-partitie

 
# swapon
Activeert als swap-partitie waarbij de partitie aangeeft bijvoorbeeld /dev/hdb2. Deze partitie moet eerst klaargemaakt zijn voor gebruik als swap-partitie met het commando # mkswap

 
linux::bestandssystemen

sync
Schrijf geheugen cache naar disk

 
The kernel houdt data in het geheugen om relatief langzaam lezen en schrijven naar disk te voorkomen. Dit verhoogd de performance maar bij een crash zullen data verloren gaan. Het `sync' commando zorgt ervoor dat alles in memory naar de disk geschreven wordt.

 
linux::bestandssystemen

TNaar index

tail
Print gespecificeere aantal eindregels van bestand. Default 10 lijnen.

 
# tail -n15 /etc/passwd
Print laatste 15 regels van bestand '/etc/passwd
Zie ook # head

 
linux::basisvaardigheden

tar
Tape ARchieving utility. Hiermee worden bestanden samengebracht in een archief en één van de opties hierbij is comprimeren.

 
# tar -cf ~/test.tar /etc
Hierbij is optie -c voor create, dus maak een nieuw archief en optie -f voor de 'filename'.
# tar -cvzf bestand.tar.gz / --exclude var
creëer file bestand.tar.gz van root behalve /var. Optie -c voor create, -v voor verbose, -z voor comprimeren en -f voor de 'filename'
# tar -xzvf bestand.tar.gz
Unzip, Extraxt (Verboze) File bestand.tar.gz

 
linux::bestandssystemen
linux::processen
 
server::scripting+backup
 
 
 
linux::faq+oplossingen
linux::bestandssystemen
server::scripting+backup

top
Overzicht active processen met een continue update

 
# top
Voor een continue update van het proces-overzicht. Zie ook het commando # ps aux

 
linux::processen
linux::processen

touch
Wijzigt van een bestand de tijd van laatste toegang naar de huidige tijd. Als het betsand niet bestaat wordt het als bestand op de huidige locatie aangemaakt.

 
# touch [-opties]
Maak op huidige locate een nieuw leeg bestand aan (zie # man voor opties)

 
linux::basisvaardigheden

UNaar index

umask
Zet standaard permissies

 
# umask 022
Stelt de permissies voor elk nieuw aan te maken bestand in op u=rwx, g=rx, o=rx.

 
linux::permissies

umount
Ontkoppel opslagmedia. Zie ook # mount

 
# umount /mnt/data
Ontkoppel '/mnt/data'. Dit werkt alleen als het betreffende bestandssysteem niet bezig is. Als we toch een actief systeem willen unmounten gebruiken we de Lazy Unmount # umount -l

 
linux::bestandssystemen

umane
Systeeminformatie

 
# uname
Geeft informatie over het systeem. Gebruik uname -a voor alles in volgorde, -s kernelnaam, -h hostnaam, -r kernelrelease, -v kernelversie, -m machinenaam, -p processortype, -i hardwareplatform, -o OS

 
linux::basisvaardigheden

updatedb
Update (statische) database voor zoeken met # locate

 
# updatedb
Na een wijziging in het systeem een update uitvoeren van de database.

 
linux::basisvaardigheden

uptime
Informatie activiteit en belasting

 
# uptime
12:52:48 up 80 days, 1:46, 2 users, load average: 0.00, 0.00, 0.00

 
linux::processen

useradd
Linux gebruiker aanmaken

 
# useradd
Creëert nieuwe Linux gebruiker en directory '/home/'.
Voor # useradd zijn standaard waarden ingesteld, bijvoorbeeld de default groep waar nieuwe users lid van worden. De standaardwaarden staan opgeslagen in '/etc/default/useradd' en kunnen bekeken worden met commando # useradd -D.
Aanmaak van wachtwoord met commando('s) # passwd en/of # smbpasswd

 
linux::permissies
server::samba

userdel
Verwijder een gebruikersaccount

 
# userdel
Verwijder linux gebruiker
# userdel -r
Verwijder linux gebruiker en recursive de bijbehorende '/home' directory en '/var/spool/mail' directory.
Voor het verwijderen van een Samba gebruiker # smbpasswd -x

 
linux::permissies
server::samba

usermod
Wijzig instellingen bestaande gebruikers

 
# usermod -d /home/bertus ben
De home-directory van gebruiker 'ben' wordt gewijzigd van de default '/home/ben' naar '/home/bertus'. Het bestand moet wel bestaan.
# usermod -d /home/bertus -m ben
Als hierboven maar door optie -m wordt de inhoud meeverhuisd. Als het bestand niet bestaat wordt deze aangemaakt.

 
linux::permissies

VNaar index

vi
Teksteditor

 
Zie Yolinux Tutorial

 
linux::basisvaardigheden

WNaar index

wget
Haal content van een webserver

 
# wget http://www.makkink.eu/exploratie/server/demoscripts/utils-bestanden.tar.gz
Download het bestand 'utils-bestanden.tar.gz' van www.makkink.eu en plaats deze in huidige actieve locatie.

 
server::configureren

who
Toont ingelogde users

 
# who
clearconsole tty1 2013-05-12 11:09
root pts/0 2013-07-30 09:42 (192.168.1.199)

 
linux::basisvaardigheden

YNaar index

yum
Interactief en geautomatiseerd updateprogramma dat gebruikt kan worden met 'rpm' voor systeemonderhoud.

 
# yum repolist
Dit resulteert in een lijst van repositories zoals gespecificeerd in '/etc/yum.repos.d/base.repo'
# yum upgrade
Als dit uitgevoerd wordt zonder vermelding van packages zal 'upgrade' alle geïnstalleerde packages upgraden. Tijdens het upgraden zal YUM zeker stellen dat aan alle afhankelijkheden (dependencies) voldaan wordt.
# yum list
Resulteert in lijst van alle geïnstalleerde packages en alle overige in de repositories beschikbare packages.
# yum list [*samba*]
Als hierboven maar nu alleen de packages waarbij in de naam 'samba' voor komt.
# yum list available
Resulteert in lijst met alle in de repositories beschikbare upgrades of modules # yum list installed
Resulteert in lijst met alle geïnstalleerde modules
# yum install [package]
Installeert gespecificeerde package en zorgt dat dependencies in orde zijn.
# yum remove [package]
Verwijdert gespecificeerde package en dependencies.

 
server::configureren
server::configureren
server::configureren

Naar index


23-7-2016
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina