Liturgie jeugddienst op zondag 2 augustus 2015 om 19. 00 uur in de Bovenkerk. Voorganger: ds. J. H. van Osch uit Vaassen. Organist: Ab Weegenaar. Thema: ‘God: illusie of werkelijkheid?’Dovnload 33.73 Kb.
Datum25.08.2016
Grootte33.73 Kb.
LITURGIE JEUGDDIENST op zondag 2 augustus 2015

om 19.00 uur in de Bovenkerk.

Voorganger: ds. J.H. van Osch uit Vaassen.

Organist: Ab Weegenaar.

Thema: ‘God: illusie of werkelijkheid?’Zondagsnaam: 7e zondag van de zomer

Kleur: Groen (kleur de hoop)
Voor de dienst zingen wij:

Lied 425 (Evangelische Liedbundel)
Dit is de dag, dit is de dag,

die de Heer ons geeft, die de Heer ons geeft.

Weest daarom blij, weest daarom blij

en zingt verheugd en zingt verheugd.

Dit is de dag die de Heer ons geeft.

Weest daarom blij en zingt verheugd.

Dit is de dag, dit is de dag, die de Heer ons geeft.
- 1 -

Bijeengeroepen uit onze huizen” (melodie Gezang 477)


Bijeengeroepen uit onze huizen,

elk met zijn eigen levenslied,

zijn wij gekomen om weer te dromen

van wat God in ons mensen ziet.

Wij willen zingen van alle dingen,

roepen uit donker, roepen om leven,

roepen om licht om Gods woorden te zien.

God zal ons horen, Hij schenkt het leven.

Hij zal ons vragen antwoord te geven,

samen te leven in Zijn gloria.


Bijeengekomen, Woord in ons midden,

samen zijn wij hier in Gods huis.

Kleinen en groten, niemand verstoten:

voor wie God zoekt is hier een thuis.

Bidden en danken, stilte en klanken,

met elkaar delen, één zijn met velen

en zingen keer op keer: Jezus is Heer!

Jong en oud samen zingen nu ‘amen’.

God in ons midden, verhoor ons bidden.

Heel Uw gemeente zingt: Halleluja!


Vrede voor jou” (melodie Gezang 415)
Vrede voor jou, hierheen gekomen,

zoekend met ons om mens te zijn.

Jij maar alleen, jij met je vrienden,

jij met je last, verborgen pijn.

Vrede, genade,

God om je heen,

vergeving, nieuwe moed

voor jou en iedereen.


Gij die ons kent, Gij die ons aanvoelt,

Gij die de hele wereld draagt:

Kom naar ons toe, leer ons te leven,

help ons te zien wat ieder vraagt:

tijd om te leven,

kans om te zijn;

een plek om nu en ooit

gezien, aanvaard te zijn.


Bij binnenkomst van predikant en kerkenraad gaan allen staan. We gaan weer zitten na stil gebed, votum en groet.

- 2 -


Gelijk Mij de Vader zond,

zend Ik ook u.


2. Blijft in Mijn vrede, blijft in Mij.

Mijn woord moet in u zijn,

dat maakt u vrij.

Blijft in Mijn vrede, blijft in Mij.

Mijn woord moet in u zijn,

dat maakt u vrij.


3. Ontvangt Mijn Geest, heilige Geest

Hij zal u leiden,

weest niet bevreesd.

Ontvangt Mijn Geest, heilige Geest

Hij zal u leiden,

weest niet bevreesd.


Zegen,
beantwoord met: ‘Amen, amen, amen’.

Wil je/wilt u reageren op deze dienst,neem dan contact op met:

ds. J.H. van Osch, jhvosch@hotmail.com

Arend Jan Overstegen, secr. liturgische zaken,

tel. 33 182 15, inejanoverstegen@gmail.com
Wil je/wilt u een gemeentelid voordragen voor de voorbede, dan kun je/ kunt u een paar dagen van te voren contact opnemen met één van bovenstaande personen.

De volgende jeugddienst wordt D.V. gehouden op zondag 16 augustus om 19.00 u. in de Bovenkerk. Voorganger is dan ds. G.J. Otter uit Emmeloord m.m.v. de band ‘Lost and Found’ o.l.v. Ludy Bronsema.

- 7 -


Laat mijn hart nooit koud zijn, Heer.

Laat mij nimmer gaan.

Abba, Vader, laat mij zijn,

slechts van U alleen.


Wij zingen ons geloof uit (melodie Gezang 293) en gaan hierbij staan.
Ik geloof in God de Vader,

groot in wijsheid en in macht,

die de hemel en de aarde

door Zijn Woord heeft voortgebracht,

die de mens als kroon van de schepping

naar Zijn beeld geschapen heeft

en nog in Zijn grote liefde

alles draagt en aanzien geeft.


Ik geloof in Jezus Christus,

’s Vaders eengeboren Zoon,

mens geworden om ons mensen,

lijdend onze smaad en hoon;

die gestorven aan de zonde

opstond ter rechtvaardiging

en ten hemel is gevaren

waar Hij alle macht ontving.


Ik geloof de Heilige Geest, die

God als Gids gegeven heeft

en een kerk die in alle tijden

enkel op Zijn adem leeft.

Ik geloof de schuldvergeving

en ook de herrijzenis.

Ik geloof een eeuwig leven,

dat in God geborgen is.


Wij bidden.
Collecte voor:

1e rondgang: het plaatselijk jeugdwerk

2e rondgang: kerk en eredienst
We zingen als slotlied staande Lied 79 (Evangelische Liedbundel)
1. Vrede zij u, vrede zij u.

Gelijk Mij de Vader zond,

zend Ik ook u.

Vrede zij u, vrede zij u.

- 6 -

Wij bereiden ons voor op deze dienst in stil gebed.
Votum en groet
Bijbelwoord: Hebreeën 11 vers 1

Het geloof overtuigt ons dat wat je niet ziet, toch bestaat.
Wij zingen Psalm 150 (n.b.)
1. Looft God, looft Hem overal.

Looft de Koning van ’t heelal

om Zijn wonderbare macht,

om de heerlijkheid en kracht

van Zijn naam en eeuwig wezen.

Looft de daden, groot en goed,

die Hij triomferend doet.

Hem zij eer, Hij zij geprezen.


2. Hef, bazuin, uw gouden stem,

harp en fluit, verheerlijkt Hem!

Cither, cimbel, tamboerijn,

laat uw maat de maatslag zijn

van Gods ongemeten wezen,

opdat zinge al wat leeft,

juiche al wat adem heeft

tot Gods eer. Hij zij geprezen.


Wij bidden.
Wij lezen uit de Schriften Exodus 32 vers 1-8

Het volk wachtte lang op Mozes. Toen hij maar niet van de berg afkwam, verdrongen ze zich om Aäron en eisten van hem: ‘Maak een god voor ons die voor ons uit kan gaan, want wat er gebeurd is met die Mozes, die ons uit Egypte heeft geleid, weten we niet.’ Aäron antwoordde: ‘Neem dan uw vrouwen, zonen en dochters hun gouden oorringen af en breng die bij mij.’ Hierop deden alle Israëlieten zonder aarzelen hun gouden oorringen af en gaven die aan Aäron. Alles wat ze hem brachten smolt hij om en hij goot er een beeld van in de vorm van een stierkalf. Het volk riep uit: ‘Israël, dit is je god, die je uit Egypte heeft geleid!’ Toen Aäron besefte wat er gebeurde, bouwde hij een altaar voor het beeld en kondigde hij aan dat er de volgende dag een feest voor de HEER zou zijn. De volgende morgen vroeg brachten ze brandoffers en vredeoffers. Ze gingen zitten om te eten en te drinken, en stonden daarna op om uitbundig feest te vieren. De HEER zei tegen Mozes: ‘Ga terug naar beneden, want jouw volk, dat je uit Egypte hebt geleid, misdraagt zich. Nu al zijn ze afgeweken van de weg die ik hun gewezen heb. Ze hebben een stierenbeeld gemaakt, hebben daarvoor neergeknield, er offers aan gebracht en gezegd: “Israël, dit is je god, die je uit Egypte heeft geleid! - 3 -

We zingen Gezang 86 vers 1,6 en 7 (lb.)

1. De wereld is van Hem vervuld,

die ’t kennen gaat te boven,

wiens heerlijkheid ons is verhuld,

in vonken licht verstoven.

Geen mensenoog heeft Hem gezien

wien elk zijn tempel bouwt, in wien

onwetend wij geloven.


6. Hij die ons ver is en verwant,

hoe kan Hij zijn aanbeden

in enig beeld, door mensenhand

uit steen of hout gesneden?

Geen denkbeeld zelfs, hoe hoog, hoe diep,

kan Hem bevatten die ons riep

om Hem te kennen, heden.
7. Want Hij die zozeer anders is

dan al wat wij vereren,

verscheen in de geschiedenis,

God zelf, de Heer der heren.

De eeuwen der onwetendheid

zijn om, het is de hoogste tijd

tot Hem ons te bekeren.
Wij lezen uit de Schriften Psalm 115
Alleen Hij is ons vertrouwen waard,

God door geen mens bedacht, God die ons overkomt, God in de hemel.

Die andere goden, ze betekenen niets voor je.

Wel oren, wel een mond, maar roep je hen aan, geen woord, dodelijke stilte.

Wel handen, wel voeten, maar verkeer je in nood – onaangedaan, onbeweeglijk,

je bestaat niet voor hen.

Dan Hij! De enige die God mag heten, God in de hemel, God zo nabij.

Stem die je noemt, arm die je draagt.

Voor Hém klopt ons hart, voor Hém zingt ons lied.

Zijn mensen, zijn mensen op aarde zijn wij.
Wij zingen Gezang 170:1 en 6 (lb.)
1. Meester, men zoekt U wijd en zijd,

komend langs velerlei wegen.

Oudren gaan rustig welbereid

jongeren aarzlend U tegen.

Maar vroeg of laat, ’t zij dag of nacht,

- 4 -


eens vindt Ge ons moe en zonder kracht,

hunkerend naar Uwe zegen.


6. Koning, verheugd geloven wij

wat Uw getuigen verkonden:

slechts onder Uwe heerschappij

heeft ons hart vrede gevonden.

Daarom zoekt U elk mensenkind;

zoek, Herder, mij, opdat ik vind;

anders zo ga ik te gronde.
Verkondiging – God: illusie of werkelijkheid?


Wij zingen Lied 376 (Evangelische Liedbundel)
Abba, Vader, U alleen,

U behoor ik toe.

U alleen doorgrondt mijn hart,

U behoort het toe.

Laat mijn hart steeds vurig zijn.

U laat nooit alleen.

Abba, Vader, U alleen,

U behoor ik toe.


Abba, Vader, laat mij zijn,

slechts voor U alleen.

Dat mijn wil voor eeuwig zij

d’Uwe en anders geen.- 5 -De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina