Liturgie tweede kerstnachtdienstDovnload 41.38 Kb.
Datum17.08.2016
Grootte41.38 Kb.
LITURGIE TWEEDE KERSTNACHTDIENST

op donderdag 24 december 2015

om 23.00 uur in de Bovenkerk.

Voorganger: ds. W.L. Dekker uit Kampen.

M.m.v. het Hervormd Kerkkoor Kampen o.l.v. Harry Hamer.

Koorbegeleiding: Gerwin van der Plaats.

Ook speelt het orkest ‘AMDG’ o.l.v. Han Koek.

Organist: Ab Weegenaar

Thema: ‘Midden in de winternacht’
Het orkest AMDG speelt vanaf 22:30 u.:

- Tochter Zion, freue dich - arr. Jan de Haan

- Christmas Fantasy - Jan de Haan


Voor de dienst zingen we:

Psalm 118 vers 9 en 10 (NLB)

9. Dit is de dag, die God deed rijzen, juicht nu met ons en weest verblijd. O God, geef thans uw gunstbewijzen, geef thans het heil door ons verbeid. Gezegend zij de grote koning die tot ons komt in ’s Heren naam. Wij zeegnen u uit ’s Heren woning, wij zegenen u al tezaam.

10. De Heer is God, zijn gunst verheugde ons oog en hart met vrolijk licht. Nu worde ’t offer onzer vreugde op zijn altaren aangericht. Gij zijt mijn God, U zal ik prijzen, o God, U roemen wijd en zijd. Laat aller lof ten hemel rijzen: Gods liefde duurt in eeuwigheid.

Wij zingen Lied 498 vers 1,2 en 5 (NLB)

1. Bethlehem, o uitverkoren stad in ’t veld van Efrata, in u is een vorst geboren

als een nieuwe Jozua. Koning Jezus, gloria, Zoon van God, halleluja.

2. In het ondoordringbaar duister, in onzekerheid en pijn, in het land van licht noch luister zal Hij onze Redder zijn. Koning Jezus, gloria, Zoon van God, halleluja.

5. ‘Ere in de hoge’ zingen alle engelen tezaam voor de herder der geringen tot de glorie van zijn naam. Koning Jezus, gloria, Zoon van God, halleluja.

Bij binnenkomst van predikant en kerkenraad gaan allen staan.

Wij gaan weer zitten na stil gebed, bemoediging en groet.
- 1 -

Stil gebed
Bemoediging en groet
Wij zingen met het koor: ‘Komt allen tezamen’

1.koor

Komt allen tezamen, jubelend van vreugde:

komt nu, o komt nu naar Bethlehem!

Ziet nu de vorst der eng’len hier geboren.

Komt laten wij aanbidden(3X) die Koning.
2. allen

De hemelse eng’len, riepen eens de herders,

weg van de kudde naar ’t schamel dak.

Spoeden ook wij ons met eerbied’ge schreden.

Komt laten wij aanbidden(3X) die Koning.
3. koor

Het eeuwige Godswoord, eeuwig Licht des Vaders,

zien wij gehuld in het menslijk vlees:

goddelijk Kind, gewonden in de doeken!

Komt laten wij aanbidden(3X) die Koning.
4. allen

O Kind, ons geboren, liggend in de kribbe,

neem onze liefd’ in genade aan!

U die ons lief hebt, U behoort ons harte!

Komt laten wij aanbidden (3X) die Koning.
Het koor zingt:

In een stal Joop Witkamp/Rob Borst

1. In een stal in Bethlehem werd een kindeke geboren; in die wondermooie nacht; ’t was voorzegd tevoren. Jezus was de naam van Hem, Koningskind van Bethlehem. Ere zij God in de hoge.

2. Heel de wereld had gewacht op dit wonder van de Vader. En toen daar die ster verscheen, kwam het wonder nader. God kwam zijn belofte na. In die stal, Halleluja. Ere zij God in de hoge.

4. God gaf door dit Kindje klein ons een teken van Zijn vrede. Dat het onze borg mag zijn, is onze bede. Geef met Kerst, Heer, nieuwe moed, zoals ook dit Kindje doet. Ere zij God in de hoge.


Echo Carol muziek : Andre van Vliet

1. Now there is born, the Angels say, in Bethlehem a Child today.

2. Spoke then the Angel: “News I bring of Isrel’s long expected King.

3. Peace upon earth, goodwill t’ward men; Let the world shout the loud, Amen.Refrein: How great our joy! Joy, joy, joy. Praise ye the Lord on high with joy!

- 2 -


Wegzending en zegen
Wij antwoorden met het zingen van ‘Ere zij God’

Ere zij God,

Ere zij God,

In den Hoge

In den Hoge

In den Hoge

Vrede op aarde, vrede op aarde

in de mensen een welbehagen!

Ere zij God in den Hoge,

Ere zij God in den Hoge.

Vrede op aarde, vrede op aarde.

Vrede op aarde,

vrede op aarde

in de mensen,

in de mensen

Een welbehagen.

Een welbehagen.

Ere zij God,

Ere zij God

In den Hoge

In den Hoge

Vrede op aarde

Vrede op aarde

In de mensen

Een welbehagen

Amen, amen.


AMDG speelt.
Wij wensen elkaar een gezegend kerstfeest toe!
- 7 -


Heft op uw offeranden en aanbidt de Heer in Zijn heilige woning. Dat de hemelen zich verblijden, en de aarde van vreugde springe voor het aangezicht van de Heer, omdat Hij komt. Halleluja.
Dankgebed en voorbeden
Collecte voor:

Kerk en eredienst


Wij zingen als slotlied staande met het koor:

Hoor de eng´len zingen d´eer.’Felix Menselsohn-Bartholdie; bew: David W

1. allen

Hoor, de eng’len zingen d’eer; Van de nieuwgeboren Heer;

Vreed’ op aarde, ‘t is vervuld; God verzoent der mensen schuld;

Voegt u, volken in het koor. Dat weerklinkt de hemel door,

Zingt met algemene stem; Voor het kind van Bethlehem!

Hoor, de eng’len zingen d’eer; Van de nieuwgeboren Heer!
2. koor

Hij die heerst op ‘s hemels troon, Here Christus, Vaders Zoon;

Wordt geboren uit een maagd; Op de tijd die God behaagt.

Zonne der gerechtigheid, Woord dat vleesgeworden zijt.

Tussen alle mensen in; In het menselijk gezin;

Hoor, de eng’len zingen d’eer; Van de nieuwgeboren Heer!


3. allen

Lof aan U die eeuwig leeft; En op aarde vrede geeft;

Gij die ons geworden zijt; Taal en teken in de tijd,

Al uw glorie legt Gij af; Ons tot redding uit het graf,

Dat wij ongerept en rein; Nieuw geboren zouden zijn.

H
oor , de eng’len zingen d’eer ; Van de nieuwgeboren Heer!


- 6 -
Er is een Kind in Bethlehem geboren, vertelden de engelen. Zoals de engel vertelde: Ik breng het nieuws van Israëls langverwachte Koning. Vrede op aarde, de mensen een welbehagen. Laat de wereld luid amen schreeuwen. Hoe groot is onze vreugde. Vreugde, vreugde, vreugde. Loof de Heer met grote vreugde!
Gebed
Schriftlezing: Jesaja 9 vers 1-6

1 Het volk dat in duisternis ronddoolt ziet een schitterend licht. Zij die in het donker wonen worden door een helder licht beschenen. 2 U hebt het volk weer groot gemaakt, diepe vreugde gaf u het, blijdschap als de vreugde bij de oogst, zij jubelen als bij het verdelen van de buit. 3 Het juk dat op hen drukte, de stok op hun schouder, de zweep van de drijver, u hebt ze verbrijzeld, zoals Midjan destijds. 4 Iedere laars die dreunend stampte en elke mantel waar bloed aan kleeft, ze worden verbrand, een prooi van het vuur. 5 Een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven; de heerschappij rust op zijn schouders. Deze namen zal hij dragen: Wonderbare raadsman, Goddelijke held, Eeuwige vader, Vredevorst. 6 Groot is zijn heerschappij, aan de vrede zal geen einde komen. Davids troon en rijk zijn erop gebouwd, ze staan vast, in recht en gerechtigheid, van nu tot in eeuwigheid. Daarvoor zal hij zich beijveren, de HEER van de hemelse machten.


Wij zingen Lied 482 (NLB)

1. Er is uit 's werelds duistre wolken

een groot licht stralend opgegaan

wie wonen in het diepste donker,

zij zullen in het zonlicht staan.

Glorie aan God, de overwinning

is ongekend, de vreugde groot;

de aarde jubelt hoor ons zingen:

wij delen in een rijke oogst!2. De loden last die op ons drukte,

de stang, het juk, ons ongeluk,

de zweep, de stok die diep deed bukken,

verbrijzeld zijn ze, stuk voor stuk!

Verbrand de laarzen der soldaten

en elke mantel rood van bloed;

geen wapentuig meer door de straten --

de velden vol van overvloed.
3. Godlof, een kind is ons geboren,

een held zal onze koning zijn,

die raadsman, God-met-ons zal heten-

die zoon zal ons tot vader zijn!

- 3 -

Vorst die met vrede ons wil kronenvan nu af tot in eeuwigheid,

de Eeuwige zal Hem doen tronen

op recht en op gerechtigheid.
Schriftlezing: Lucas 2 vers 1-20

1 In die tijd kondigde keizer Augustus een decreet af dat alle inwoners van het rijk zich moesten laten inschrijven. 2 Deze eerste volkstelling vond plaats tijdens het bewind van Quirinius over Syrië. 3 Iedereen ging op weg om zich te laten inschrijven, ieder naar de plaats waar hij vandaan kwam. 4 Jozef ging van de stad Nazaret in Galilea naar Judea, naar de stad van David die Betlehem heet, aangezien hij van David afstamde, 5 om zich te laten inschrijven samen met Maria, zijn aanstaande vrouw, die zwanger was. 6 Terwijl ze daar waren, brak de dag van haar bevalling aan, 7 en ze bracht een zoon ter wereld, haar eerstgeborene. Ze wikkelde hem in een doek en legde hem in een voederbak, omdat er voor hen geen plaats was in het nachtverblijf van de stad. 8 Niet ver daarvandaan brachten herders de nacht door in het veld, ze hielden de wacht bij hun kudde. 9 Opeens stond er een engel van de Heer bij hen en werden ze omgeven door het stralende licht van de Heer, zodat ze hevig schrokken. 10 De engel zei tegen hen: ‘Wees niet bang, want ik kom jullie goed nieuws brengen, dat het hele volk met grote vreugde zal vervullen: 11 vandaag is in de stad van David jullie redder geboren. Hij is de messias, de Heer. 12 Dit zal voor jullie het teken zijn: jullie zullen een pasgeboren kind vinden dat in een doek gewikkeld in een voederbak ligt.’ 13 En plotseling voegde zich bij de engel een groot hemels leger dat God prees met de woorden:14 ‘Eer aan God in de hoogste hemel en vrede op aarde voor alle mensen die hij liefheeft.’ 15 Toen de engelen waren teruggegaan naar de hemel, zeiden de herders tegen elkaar: ‘Laten we naar Betlehem gaan om met eigen ogen te zien wat er gebeurd is en wat de Heer ons bekend heeft gemaakt.’ 16 Ze gingen meteen op weg, en troffen Maria aan en Jozef en het kind dat in de voederbak lag. 17 Toen ze het kind zagen, vertelden ze wat hun over dat kind was gezegd. 18 Allen die het hoorden stonden verbaasd over wat de herders tegen hen zeiden, 19 maar Maria bewaarde al deze woorden in haar hart en bleef erover nadenken. 20 De herders gingen terug, terwijl ze God loofden en prezen om alles wat ze gehoord en gezien hadden, precies zoals het hun was gezegd.


Wij zingen Lied 483 (NLB)

AMDG begeleidt.

1. Stille nacht, heilige nacht!

Davids Zoon, lang verwacht,

die miljoenen eens zaligen zal,

wordt geboren in Bethlehems stal,

Hij, der schepselen Heer,

Hij, der schepselen Heer.
2. Hulploos Kind, heilig Kind,

dat zo trouw zondaars mint,

- 4 -

ook voor mij hebt Ge U rijkdom ontzegd,wordt Ge op stro en in doeken gelegd.

Leer me U danken daarvoor.

Leer me U danken daarvoor.
3 .Stille nacht, heilige nacht!

Vreed' en heil, wordt gebracht

aan een wereld, verloren in schuld;

Gods belofte wordt heerlijk vervuld.

Amen, Gode zij eer!

Amen, Gode zij eer!


Verkondinging, met als thema:

‘Midden in de winternacht’
Wij zingen Lied 486 (NLB)

1. Midden in de winternacht, ging de hemel open.

Die ons heil der wereld bracht, antwoord op ons hopen

Refrein:

Elke vogel zingt zijn lied, herders waarom zingt gij niet?

laat de citers slaan, blaast de fluiten aan,

Laat de bel, laat de trom, laat de beltrom horen:

Christus is geboren
2. Vrede was het overal, wilde dieren kwamen

bij de schapen in de stal, en zij speelden samen.Refrein:
3. Ondanks winter sneeuw en ijs, bloeien alle bomen,

want het aardse paradijs is vannacht gekomen.Refrein:
4. Zie reeds staat de morgenster, stralend in het duister

want de dag is niet meer ver, bode van de luister

die ons weldra op zal gaan; herders blaas uw fluiten aan,

laat de bel bim-bam, laat de trom rom-rom

kere om, kere om, laat de beltrom horen:

Christus is geboren!


AMDG speelt:

- Polish Christmas Music Johan de Meij
Het koor zingt:

Tollite Hostias Camille Saint-Saëns

Tollite hostias, et adorate Dominum in atrio sancto ejus. Lætentur cœli, et exultet terra a facie Domini, quoniam venit. Alleluia.- 5 -De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina