Liturgie voor de jeugddienst op zondag 14 januari 2007 in de hervormde kapel te RuinerwoldDovnload 19.43 Kb.
Datum26.08.2016
Grootte19.43 Kb.
Liturgie voor de jeugddienst op zondag 14 januari 2007 in de hervormde kapel te Ruinerwold
############################################################
Voorganger : Frans Verkade

Organist : Alie Bennink

Medewerking : Frieda Bosch

Thema : Op zoek!


###########################################################

Intochtslied: Opwekking 40 (staande) eerst gewoon, dan canon

Zoekt eerst het koninkrijk van God

en zijn gerechtigheid,

en dit alles krijgt u bovendien.

Hallelu, halleluja.
Refrein: Halleluja, halleluja, halleluja,

hallelu, halleluja.


Men kan niet leven van brood alleen,

maar van ieder woord

dat door de Heer gesproken wordt.

Hallelu, halleluja. Refrein


Bidt en u zal gegeven zijn,

zoekt en gij zult het zien,

klopt en de deur zal voor u opengaan.

Hallelu, halleluja.


Votum en Groet
Zingen: Psalm 100: 1 tm 4 op de wijs van daar juicht een toon

1 Juicht Gode toe, bazuint en zingt 2 Roept uit met blijdschap: God is Hij

Treedt nader tot gij Hem omringt Hij schiep ons, Hem behoren wij

gij aard’ alom, zijn rijksdomein, zijn volk, de schapen die Hij hoedt

zult voor den Heer dienstvaardig zijn en als beminden weidt en voedt
3 Treedt statig binnen door de poort 4 Want God is overstelpend goed

Hier staat zijn troon, hier woont zijn die ons in vrede wonen doet

Woord Zijn goedheid is als morgendauw

Heft hier voor God uw lofzang aan elk nieuw geslacht ervaart zijn

Gebenedijd zijn grote naam trouw
Frieda_Schriftlezing:_Lucas_15:_1_tm_7.'>Gebed
Frieda
Schriftlezing: Lucas 15: 1 tm 7. De gelijkenis van het verloren schaap.

Al de tollenaars nu en de zondaars plachten tot Hem te komen om naar Hem te horen. En de Farizeeën en de schriftgeleerden morden en spraken: Deze ontvangt zondaars en eet met hen. En Hij sprak deze gelijkenis tot hen en zeide: Wie van u die honderd schapen heeft en er één van verliest, laat niet de negenennegentig in de wildernis achter en gaat het verlorene zoeken, totdat hij het vindt? En als hij het vindt, tilt hij het met blijdschap roept hij zijn vrienden en buren bijeen en zegt tot hen: Verblijdt u met mij, want ik heb mijn schaap gevonden, dat verloren was. Ik zeg u, dat er alzo blijdschap zal zijn in de hemel over één zondaar, die zich bekeert, meer dan over negenenegentig rechtvaardigen, die geen bekering nodig hebben.


Zingen: Jezus is de goede Herder (Elly en Rikkert)

Refrein: Jezus is de goede herder

Jezus Hij is overal

Jezus is de goede herder

brengt mij veilig naar de stal
Als je ’s avonds niet kunt slapen En wanneer je soms alleen bent

en je bang in ’t donker bent en je hart is vol verdriet

denk dan eens aan al die schaapjes denk dan aan de goede herder

die de Heer bij name kent. Refr. Hij vergeet zijn schaapjes niet. Refr


Frieda
Zingen: Gezang 436: 3

Als een schaapje is verdwaald

zal de goede herder komen

die het vindt en die het haalt

Zo heeft Hij ons aangenomen

laat ons niet verloren gaan

Jezus neemt de zondaars aan
Overdenking
Zingen: Opwekking 518

Heer, U doorgondt en kent mij Heer, U bent altijd bij mij

mijn zitten en mijn staan U legt uw handen op mij

en U kent mijn gedachten en U bent voor mij

mijn liggen en mijn gaan en naast mij

De woorden van mijn mond, o Heer en om mij heen

die zijn voor U bekend Heer, U bent altijd bij mij

en waar ik ook naar toe zou gaan U legt uw handen op mij

ik weet dat U daar bent en U bent voor mij

en naast mij

en om mij heen

elke dag
Heer, U doorgrondt en kent mij

want in de moederschoot

ben ik door U geweven

U bent oneindig groot

Ik dank U voor dit wonder, Heer

dat U mijn leven kent

en wat er ook gebeuren zal

dat U steeds bij mij bent
Frieda
Belijdenis
Gebed
Zingen: Joh. de Heer 883

1 De Heer is mij Herder 2 Hij is het Die mijn ziel verkwikt

en geen ding ontbreekt mi, naar Zijn wil En Die mijn schreden leidt

Hij schenkt mij rust in grazig land In rechte sporen, om de eer

Aan waat’ren klaar en stil Zijns naams in eeuwigheid
3 Al ga ik door een duister dal 4 Gij zijt het Die mijn dis bereidt

Ik vrees geen kwaad, voor ’t oog van wie mij krenkt

want Gij Zijt altijd met mij en Die zalft mijn hoofd en mij een

Uw stok en staf vertroosten mij kelk des overvloeiens schenkt


5 Zo zullen heil en goedheid groot

Mij volgen dag aan dag

En ik verkeer in ’s Heren Huis

Waar ‘k eeuwig wonen mag


Collecte
Slotzang: Joh. de Heer 14

Wat God in deze tijd zoekt Wat God in deze tijd zoekt

dat is een jeugd die strijdt dat is een jeugd vol vuur

Die zich met ziel en lichaam Die an de Heiland trouw is

aan Christus heeft gewijd die Hem dient ieder uur

Maar niet in eigen krachten Die niet slechts met de lippen

zich inspant tot het werk hem Heer en Meester noemt

God zoekt in deze dagen God zoekt in deze dagen

een jeugd in zijn kracht sterk een jeugd die in Hem roemt
Wat God in deze tijd zoekt

dat is een jeugd die vraagt

Wat wilt Gij dat ik doen zal

zodat de rest vervaagt

Heer, neem ons jonge mensen

wij geven ons aan U

Maak uit ons in deez’ dagen

een jeugd, die strijd voor U


ZegenDe database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina