Liturgie: votum en groetDovnload 20.86 Kb.
Datum16.08.2016
Grootte20.86 Kb.
Preek 2 Samuël 5:6-12

Liturgie:

votum en groet

Ps.147:1,5

wetslezing

Ps.128:1,3

gebed

lezen: 2 Sam.5:1-25Luk.1:26-33

preek: 2 Sam.5:12

Ld.32:1,2,4

lezing HA-formulier IV

Gz.181d

viering:


  • Ps.48:1,3,4

  • muzikale bijdrage

  • Tussentijds 208

gebed

collecte


Ps.117 [schoolpsalm]

zegen


Broeders en zusters, jongens en meisjes.
** Jeruzalem, stad van vrede **
Stad van vrede. Stad van God. Jeruzalem. Zou je er willen wonen? Het huidige Jeruzalem is dichtbevolkt. Bijna een half miljoen mensen woont er. Smalle straatjes, historische gebouwen, speciale wijken, heel veel klimmen en dalen, een kleurrijke bevolking en veel militairen. Ik weet niet of ik er zou willen wonen.
Maar toch, stad van vrede, stad van God. Dat raakt ook wel diepe snaren. Niet het Jeruzalem van vandaag. Maar het Jeruzalem, zoals dat in de Bijbel tot beeld geworden is van Gods woonplaats onder de mensen. Van de vredesstad. Een paar weken geleden hebben we hier in de kerk gelezen van het Nieuw Jeruzalem. Zo breed is de lijn in de Bijbel over Jeruzalem. Wonen in de nabijheid van God, leven in vrede met Hem, met jezelf en met elkaar. Zonder gebrokenheid, zonder conflicten, zonder verlies, zonder angst. Naar zulke vrede kun je verlangen. Jeruzalem is niet alleen een stad op 31° noorderbreedte en 35° oosterlengte. Ons Jeruzalem ligt ook in de toekomst. En wij hebben ook een Jeruzalem vandaag: dat is geestelijk van aard: het is Jezus Christus, de Vredevorst.
Stad van vrede. Wie de geschiedenis van Jeruzalem kent, zou de stad liever een andere naam geven. Stad van strijd. Stad van verdeeldheid. Middelpunt in de religieuze botsing tussen joden, christenen en moslims. Nationaal en internationaal een onoplosbaar wespennest voor de politiek. Maar ook vroeger is er vaak om gevochten. Al vóór David de stad onder gezag van Israël bracht. En daarna: Arameërs, Egyptenaren, Romeinen, Turken, kruisridders, Arabieren, Britten. Hun legers zijn ermee bezig geweest.
Het lijkt ook dat het geestelijke Jeruzalem een bron van strijd en verdeeldheid is. Rond Jezus Christus ontstaat een beslissende scheiding tussen mensen. Gelovigen kennen weinig eenheid, maar een diepgaande verdeeldheid. Zelfs in één kerkelijke gemeente kunnen mensen elkaar soms niet eens bereiken. Om maar te zwijgen over de kwetsbare ervaring van vrede in jezelf. Een stad van vrede? Dat klinkt wel heel aantrekkelijk. Maar het is niet meer dan een droom. Was er maar een stad van vrede…
** het geheim is de koning
Jeruzalem heeft één periode van vrede en welvaart gekend. Eén periode van eenheid tussen het noorden en het zuiden, tussen alle twaalf stammen van Israël, tussen stad en platteland, paleis en tempel, koning en volk. Een heerlijke periode van zeventig jaar. De gouden eeuw van David en Salomo. Trendsettend voor het imago van Jeruzalem. Beloftevol voor ieder die naar de stad van God verlangt.
Wie het geheim van de vrede wil kennen, moet niet naar de stad kijken, maar naar de koning van die stad. De vorst die de vrede brengt en de vrede bewaakt. De koning die de stad van de vrede opent. De heer die mensen aan zich verbindt en aan elkaar. De koning die voorop gaat, en zijn volk in vrede laat leven, in welvaart en eensgezindheid. Als was hij een herder die de kudde weidt. Bij de vredevorst begint de vredestad. De koning vormt het geheim van Jeruzalem.
David. Wat een geweldige gave van God! Maar ook zijn opvolgers op die troon: Salomo, Jezus. Geschenken van God aan zijn volk. Heel fijntjes, maar o zo mooi wordt het met een paar woorden geschilderd: De Heer stelde David als vorst aan, ‘ten behoeve van Israël zijn volk.’ Want zijn volk gaat God aan het hart. Zijn ingrijpen, zijn acties, zijn beleid worden ingegeven door zijn liefde van zijn volk. Het is zijn oogappel. Het motief voor zijn handelen. Wat een wonder van genade! Dat maakt je stil in aanbidding en verwondering.
David, een geschenk van God aan zijn volk. Ten behoeve van de vrede. Hij was helemaal een mens van zijn tijd. Een koning die van zijn macht genoot. Door lammen en blinden de toegang tot zijn stad te ontzeggen. Door vrouwen en bijvrouwen erbij te nemen en zo zijn status te vergroten. Door zijn stad steeds sterker en rijker te maken en prachtig paleis voor zichzelf te bouwen. Je ziet David naar hartelust genieten van zijn groeiende macht. Met alle schaduwranden die daarbij horen. Typisch een oud-oosterse alleenheerser. Zoals macht nog steeds corrumpeert. Maar tegelijk bleef hij de man die zo intiem met God was. Die zich liet corrigeren, die zijn afhankelijkheid kende, die zijn God prees en zijn volk hielp in hun gebedsleven.
David, vredevorst. Zijn zoon Salomo, vredevorst, treedt in zijn voetsporen. En zijn grote Zoon, Jezus Christus, Vredevorst overtreft hen beiden. Koningen op de troon van David, met de kroon van de vrede, in de stad van God. Wie het geheim van de vrede wil kennen, moet niet naar de stad kijken, maar naar de koning van die stad. Een geschenk van Gods liefde voor zijn volk. En wie zich aan de vredevorst verbindt, die wordt in de vredestad welkom geheten.
** beloften worden vervuld **
‘Hier zijn we, uw eigen vlees en bloed. U bent voor ons geen vreemde. We kennen u als een fantastische generaal, die ons niet alleen liet uitrukken, maar ons ook weer rijkbeladen thuisbracht. We weten dat de Heer u geroepen om Israel te weiden.’ Zo staan die oudsten van Israël bij David. Hoe eerlijk hun verhaal is? Hoe integer hun motivatie? Voor de derde keer in zijn leven wordt David gezalfd. Een officieel koningscontract wordt gesloten. De herdersjongen mag nu een volk gaan weiden. Op zijn dertigste wordt hij de éne koning van het éne volk. God vervult zijn belofte.
Wie had het gedacht toen David nog achter de schapen liep? Wie had het in hem gezien, toen hij als harpspeler aan het hof kwam? Wie had het bedacht, toen David halsoverkop vluchtte en zich jarenlang verborg in grotten en spelonken? Wie had het verwacht toen David zich verbond aan de Filistijnen? Wie vond het nog reëel na de bloedige burgeroorlog? Er zijn perioden geweest, dat David reden genoeg had om te wanhopen of de belofte van God ooit vervuld zou worden. Er zijn momenten geweest, dat hij reden had om te twijfelen of hij het wel goed begrepen had. Maar alleen in Gods weg ontstaat vrede.
Er zijn in al die jaren kansen genoeg geweest, om Gods plan een handje te helpen. Eén slag met het zwaard en het koningschap lag voor hem open. Eén actie onder het volk en de mensen zouden massaal voor hem gekozen hebben. Maar David deed het niet. Hij toonde diep verdriet toen Saul omkwam. Hij schreef een klaaglied bij de dood van Abner, Sauls generaal. Hij verwachtte het niet van mensen, maar van God. Dat geloof maakt hem bruikbaar. Door het geloof brengt hij het geduld op. Door het geloof maakt hij de vervulling van de beloften mee.
Alleen in Gods weg ontstaat vrede. De Heer heeft ons veel beloofd. Een vrede die je verstand en harten te boven gaat. Die je gelukkig maakt en beschermt. Maar je kunt de vervulling van de beloften niet naar je toehalen. Door je van mensen af te maken. Of door je te laten leiden door je ongeduld. Door je gelijk te forceren. De leerschool van de vrede is er een van gelovig geduld en vertrouwend verwachten. Om ondertussen te doen wat de Heer je te doen geeft. Om je te richten op wat je verantwoordelijkheid is. Zoals een David. Zoals een Maria. Ze hielden vast wat God toegezegd heeft. Ze smeekten erom in gebed. Maar lieten de vervulling bij de Heer liggen. In Gods weg ontstaat vrede. God voert zijn plan uit. Kijk naar Davids koningschap en het begin van de vredestad. Kijk naar Jezus’ offer en het begin van het vrederijk. Daaruit putten wij moed. Als het leven moeilijk is. Als de wereld je wanhopig maakt. Als de vrede tussen mensen zoek is. Of de vrede in jezelf je ontglipt is. Leef in geloof en vertrouwen, met geduld en verwachting. In Gods weg zal de vrede komen.
** zegen wordt ervaren **
‘De lammen en de blinden zullen u verjagen.’ Zo sterk wanen de Jebusieten zich in de vesting van Jeruzalem. ‘We kunnen de verdediging wel overlaten aan onze gehandicapte bewoners. Want u komt hier nooit binnen.’ Het is waar dat Jeruzalem een hele sterke stad is. Op een berg, die alleen via de noordkant te benaderen is. Maar zo’n spottende opmerking werkt op David als een rode lap op een stier. Via de watergang kruipen zijn mannen binnen en nemen de stad bij verrassing. God is met hem.
Strategisch was de inname van Jeruzalem van groot belang. Tussen de noordelijke en zuidelijke streken kwam een goede verbinding. Er ontstond een perfecte hoofdstad voor het hele rijk. David gaat hard met de stad aan het werk. Nieuwe wijken, versterking van de muren, een prachtig paleis van kostbare materialen. Heel zijn periode als koning blijft David ermee bezig. Salomo gaat ermee verder. Jeruzalem wordt Sion, de Davidsstad, machtig en welvarend. De volken staan aan de poort met hun kostbaarheden en geschenken. Voor de bouw en inrichting van het paleis. En later van de tempel. Zoals de schatten van volken eens zullen worden binnengedragen in het nieuw Jeruzalem.
‘David besefte dat de Heer hem als vorst over Israël had aangesteld.’ Wat een ontroerende ontdekking. Dat je in je leven ineens de zegen van de Heer ziet! En tot je verbazing ontdekt dat je werk vruchtbaar is voor anderen. En net zo ontroerend is bron van de ontdekking: ‘David besefte dat de Heer dit had gedaan ten behoeve van Israël zijn volk.’ David vindt zichzelf terug in het liefdesplan van God en het heilsplan van de Heer.
Jezelf terug vinden in de liefde van de Heer. Dat is de kern van de vrede die God geeft. Ontdekken hoe je leven verbonden is met God. En daarmee een eeuwig leven is geworden. Jezelf terug vinden in de liefde van de Heer. Als aangesproken en geroepen mens om in het vrederijk te leven. Vanwege de onvoorstelbare liefde van Jezus Christus. Echt waar, ook voor jou en voor u! Jezelf terug vinden in de liefde van de Heer. En zo oog krijgen voor de zegen die op je leven rust. Je gewone dagelijkse dingen worden vruchtbaar. Je luisteren en je spreken verspreiden Gods genade. Tot je verwondering. En met de garantie van zegen in eeuwigheid. Dat is leven in de vrede van God. Leven in Jeruzalem.
** Gods nabijheid wordt gezocht **
‘Zal ik ze aanvallen?’ ‘Ga op ze af!’ En David trekt op en verslaat de Filistijnen. Ze laten hun amuleten en afgodsbeeldjes zelfs achter. ‘De Heer heeft het voor mij gedaan’. ‘En deze keer dan?’ ‘Maar een omtrekkende beweging. En als de de toppen van de moerbeibomen ruisen, dan begin ik de aanval en hoef je mij alleen maar te volgen.’ Wat een bijzondere geschiedenis. Het zegt iets over de kwetsbaarheid van vrede. Vrede wordt steeds weer bedreigt en aangevochten.
Maar het zegt nog meer over het koningschap van David. Over het blijvende contact dat David steeds zoekt met God. De intimiteit van zijn geloof. En de vertrouwelijkheid van zijn gebed. Daar ligt de bescherming van de vredestad. Daar ligt de duurzaamheid van de vrede. In de nabijheid van de Heer. Dan gaat Hij voorop en hoef je slechts te volgen.
Nee, dat je een direct antwoord krijgt op al je vragen, dat heeft God niet beloofd. Maar dat Hij bij je is, dat heeft Hij wel beloofd. Dat Hij je beschermt in de bedreigingen, daar mag je zeker van zijn. Waar de tegenstander komt om je aan te vechten, de verleider om tot zonde te brengen, daar geeft de Heer veiligheid. De vrede blijkt een kracht. Als je het bij de Heer Jezus zoekt en het van Hem verwacht. Niets of niemand kan je dan scheiden van Gods liefde.
In de nabijheid van de Heer wordt de vrede bewaard. En soms ruisen de toppen van de moerbeibomen. En ervaar je Gods aanwezigheid. Ontvang je in je hart en je leven ook merkbaar de vrede van God. Maar ook als je het niet ervaart: Hij is erbij. Onderhoud het contact met je Heer! Zoek zijn nabijheid. En bid om zijn Geest.
Jeruzalem, stad van vrede, stad van God. Hoe kun je ernaar verlangen. Kijk naar de vredevorst! Dit vormt het geheim van de vrede. Ontdek hoe God op zijn tijd de beloften vervult. De beloften die je zijn gegeven! Vind jezelf terug in de liefde van de Heer. De liefde die je wordt bewezen! En zoek steeds de nabijheid van de Heer. De nabijheid die je wordt geboden! Dan zul je vrede ontvangen en in vrede leven. Nu en voor altijd. Dat is het leven in Jeruzalem.
Amen
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina