Liturgieoverzicht zondag 10 augustus 10. 00 uur Hattem Welkom en mededelingen Zingen: Psalm 133: 1, 2 en 3Dovnload 14.55 Kb.
Datum03.10.2016
Grootte14.55 Kb.
Liturgieoverzicht zondag 10 augustus 10.00 uur Hattem
Welkom en mededelingen
Zingen: Psalm 133: 1, 2 en 3


Zie toch hoe goed, hoe lieflijk is 't dat zonen

van 't zelfde huis als broeders samenwonen.

Een liefdeband houdt hen tezaam.

De zegen van Gods hoog verheven naam

daalt op hen neer vol zoete tederheid,

als olie die den priester wijdt.


Als olie die Aärons baard en kleren

met geur doordringt, zo is de gunst des Heren

voor wie eendrachtig samen zijn.

Als dauw is het, die ligt zo mild en rein

op Hermons top en daalt op Sion neer.

't Wordt al een tuin voor God den Heer.


Jeruzalem! Hier geeft de Heer zijn zegen,

hier woont Hij zelf, hier wordt zijn heil verkregen

en leven tot in eeuwigheid.


Stilte voor gebed
Votum en groet
Zingen: Gezang 444: 1 en 3


Grote God, wij loven U,

Heer, o sterkste aller sterken!

Heel de wereld buigt voor U

en bewondert Uwe werken.

Die Gij waart te allen tijd,

blijft Gij ook in eeuwigheid.


Heer, ontferm U over ons,

open uwe Vaderarmen,

stort uw zegen over ons,

neem ons op in uw erbarmen.

Eeuwig blijft uw trouw bestaan

laat ons niet verloren gaan.
Geboden
Zingen: Psalm 32: 2


Nu heb ik, Heer, mijn zonde U beleden;

ik weet dat ik uw wet heb overtreden.

Ik was ontrouw, ik was van kwaad vervuld,

maar Gij vergaaft het, Gij verzoent mijn schuld.

Laat daarom tot U komen uw beminden,

stoot hen niet af, doch laat U door hen vinden.

Duistere vloeden stormen op hen aan,

Gij stelt een perk, Gij zult ons vast doen staan.

Gebed_Kindermoment_(kinderen_gaan_na_het_gebed_naar_de_kindernevendienst)_Schriftlezing:_Psalm_52'>Gebed
Kindermoment
(kinderen gaan na het gebed naar de kindernevendienst)
Schriftlezing: Psalm 52(HSV)

1 Een onderwijzing van David, voor de koorleider; 2 toen Doëg, de Edomiet, gekomen was en aan Saul bekendgemaakt en tegen hem gezegd had: David is gekomen in het huis van Achimelech. 3 Waarom beroemt u zich op het kwaad, geweldenaar? Gods goedertierenheid duurt toch de hele dag!

4 Uw tong bedenkt enkel schadelijke dingen, als een geslepen scheermes dat bedrieglijk werkt. 5 U hebt het kwaad lief boven het goede, de leugen boven het spreken van recht. 6 U hebt lief alle verslindende woorden en een tong vol bedrog. 7 Maar God zal u voor altijd afbreken; Hij zal u grijpen en wegrukken uit de tent, ja, u ontwortelen uit het land van de levenden. 8 De rechtvaardigen zullen het zien en ontzag hebben; zij zullen om hem lachen en zeggen: 9 Zie, de man die God niet tot zijn kracht maakte, maar op zijn grote rijkdom vertrouwde; hij was sterk geworden door zijn schadelijk handelen. 10 Maar ik zal zijn als een bladerrijke olijfboom in het huis van God; ik vertrouw op Gods goedertierenheid, eeuwig en altijd. 11 Ik zal U voor eeuwig loven, om wat U gedaan hebt; ik zal Uw Naam verwachten, want die is voor Uw gunstelingen goed.
Zingen: Gezang 329: 1 en 2


Grote God, Gij hebt het zwijgen

met uw eigen,

met uw lieve stem verstoord.

Maak de weg tot U begaanbaar,

wees verstaanbaar;

spreek Heer, uw gemeente hoort.


Heer, uw boodschap staat geschreven,

ons ten leven,

maak uw schrift het levend woord.

Zie het boek van uw behagen

opgeslagen;

spreek Heer, uw gemeente hoort.
Verkondiging
Zingen: Psalm 52: 5


Gods lof draag ik door de seizoenen;

zijn daden houden stand.

Ik zal als een olijfboom groenen,

beschaduwd door zijn hand.

Wij wachten, aan U toegewijd,

uw goed' aanwezigheid.
Gebed
Collecte
Zingen: Gezang 305: 1 en 2


Waar God de Heer zijn schreden zet

daar wordt de mens, van dwang gered,

weer in het licht geheven.

Als 's Heren woord weerklinkt met macht

wordt aan het volk dat Hem verwacht

de ware troost gegeven.

Zijn Geest weerstaat de valse schijn

en schrijft in harten het geheim

van 's Vaders grote daden.

Zo leven wij om Christus' wil

te allen tijd gerust en stil

alleen van zijn genade.


O Heer, uw onweerstaanbaar woord

drijft rusteloos de eeuwen voort

wat mensen ook verzinnen.

En waar de weg onvindbaar scheen

mochten wij door geloof alleen

de tocht opnieuw beginnen.

Gij hebt de vaderen bevrijd

en uit het diensthuis uitgeleid

naar 't land van melk en honing.

Hervorm, herschep ook ons geslacht,

opdat het door de wereldnacht

de weg vindt naar uw woning.Zegen
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina