Ljn-nummer: ad5318 Zaaknr: C00/024hr bron: Hoge Raad der Nederlanden 's-GravenhageDovnload 67.46 Kb.
Pagina2/3
Datum20.08.2016
Grootte67.46 Kb.
1   2   3

2.12 Océ betwist dat ABB als ondergeschikte van Mega Limburg in de zin van art. 1403 lid 3 BW is te beschouwen. Tussen Mega Limburg en ABB is een overeenkomst van aanneming van werk gesloten, zodat van ondergeschiktheid (in de zin van art. 1403 lid 3 BW (oud)) geen sprake is geweest (onder 10.2.8). Ook uit de feitelijke gang van zaken bij de uitvoering van de werkzaamheden blijkt niet van ondergeschiktheid van ABB (onder 10.2.11/13).

2.13 Vervolgens heeft Océ uiteengezet dat, voorzover ABB een beroep heeft gedaan op art. 6:76 BW, dit artikel niet van toepassing is en - indien dit anders mocht zijn - ABB niet te beschouwen is als hulppersoon, omdat Mega Limburg geen gebruik maakt van ABB bij de overeenkomst tussen Océ en Mega Limburg tot levering van elektriciteit door Mega Limburg (onder 10.220/22).

2.14 Voorts heeft Océ betwist dat ABB een beroep kan doen op derdenwerking van de bepalingen in de AVGE op grond van een redelijke uitleg van het beding en het feit dat ABB de werkzaamheden verrichtte in opdracht van Mega Limburg (10.3 e.v.). Mocht het exoneratiebeding haar in beginsel kunnen worden tegengeworpen, dan ligt dat haars inziens in casu anders. Immers zou sprake zijn van grove schuld van ABB, te weten van haar ploegbaas [betrokkene B] (onder 10.5.3). Dit wordt nader uitgewerkt onder 11.1.2 e.v.

2.15 Bij dupliek heeft ABB uiteengezet dat ingevolge de tekst van art 21 lid 4 AVGE beslissend is of Mega Limburg aansprakelijk is voor het doen of nalaten van de betreffende derde. Dit kan voortvloeien uit hetgeen Mega Limburg contractueel met de derde is overeengekomen; onjuist acht zij de stelling van Océ dat het beding slechts zou zien op aansprakelijkheid ingevolge de wet (onder 4.2.3).

2.16.1 ABB betwist voorts dat in artikel 21 lid 4 AVGE de eis te lezen valt dat de derde als ondergeschikte van Mega Limburg of "met Mega samenwerkende electriciteitsbedrijven (en vervolgens weer ten behoeve van personen voor wie die samenwerkende elektriciteitsbedrijven "aansprakelijk" zouden zijn)" zou moeten worden gekwalificeerd (onder 4.3). Volgens ABB waren haar medewerkers in elk geval ondergeschikt aan Mega Limburg (onder 4.3.4). Mega Limburg heeft daaraan bij dupliek nog toegevoegd dat zij bij de uitvoering van werkzaamheden in het kader van de elektriciteitsvoorziening "vanzelfsprekend" is aangewezen op deskundige bedrijven. Volgens haar is er "geen zinnige reden denkbaar" waarom zij voor dat geval geen beroep op art. 21 zou kunnen doen (blz. 7).

2.16.2 Indien de overeenkomst tussen ABB en Mega Limburg als aanneming van werk gezien moet worden dan doet dat aan de ondergeschiktheidsrelatie van de bij de montage betrokken werknemers van ABB aan Mega Limburg niet af. ABB wijst in dat verband op de BedrijfsInstructie Hoofdspanningsaanleg 1976 waarin is bepaald dat eenieder gehouden is opdrachten van de verantwoordelijke deskundige van het energiebedrijf stipt uit te voeren (onder 4.3.3).

2.17 ABB betwist dat art. 6:76 BW een regel geeft die zou afwijken van hetgeen voor 1 januari 1992 gold. Eenzelfde regel diende te worden afgeleid uit art. 1427 BW (oud). Voor het begrip "hulp" in de zin van eerstgenoemde bepaling is niet vereist dat deze is verstrekt specifiek met het oog op de elektriciteitslevering aan Océ. ABB tekent daarbij aan dat de capaciteitsuitbreiding ook voor Océ gold (onder 4.5).

2.18 ABB betwist dat sprake was van grove schuld (onder 5.8). Zij betoogt - samengevat - dat sprake is fouten bij Mega Limburg (onder 6.2/3); zie nader pleitnotities in prima mr Olland onder 28 - 31).

2.19 Bij pleidooi heeft Océ andermaal uiteengezet dat zij niet Mega Limburg aanspreekt, maar ABB omdat laatstgenoemde (dan wel haar ondergeschikten) ten opzichte van Océ onrechtmatig heeft (hebben) gehandeld (pleitnota mr Laret, 14.1 en 14.8). Met name van belang is wie onderschikt is aan wie in de zin van art. 1403 lid 3 BW (oud). Zij heeft uitvoerig betoogd dat ABB en haar werknemers bij het uitvoeren van de werkzaamheden niet aan Mega Limburg ondergeschikt waren (onder 15). ABB is dus niet te beschouwen als derde ten behoeve van wie het derdenbeding in art. 21 lid 4 AVGE is gemaakt (onder 16.4).

2.20 ABB heeft bij pleidooi benadrukt dat de werknemers van ABB tijdens de werkzaamheden ondergeschikt waren aan Mega Limburg. Hieruit volgt dat ABB jegens Océ met succes een beroep kan doen op zowel art. 21 lid 4 AVGE als op art. 6:257 BW (pleitnotities mr Olland, onder 21/23 en 45).

2.21 Aan de zijns inziens reeds geuite "welluidende juridische betogen" heeft mr Stollenwerck bij pleidooi nog toegevoegd dat [betrokkene A] onder toezicht van Mega Limburg stond zodat zij "de aansprakelijke feitelijke werkgever" was, hetgeen verderop (met name op blz. 5) verder wordt uitgewerkt. Mega Limburg trekt daaruit de conclusie dat zij in haar relatie met Océ een beroep kan doen op voornoemd art. 21 lid 2 sub c als gevolg waarvan ABB zich met vruch kan beroepen "op het derdenbeding van artikel 21, lid 4 van de AVGE" (blz. 3).

2.22 De Rechtbank heeft voorop gesteld dat het burgerlijk recht dat heeft gegolden tot 1 januari 1992 van toepassing is (rov. 4.2).

2.23 Ten aanzien van de toepassing van art. 21 lid 4 AVGE heeft de Rechtbank het volgende overwogen:

"4.3 Dat het in lid 4 van artikel 21 van de voorwaarden Grootverbruikers vervatte derdenbeding geacht moet worden ten behoeve van bedrijven als ABB te zijn overeengekomen kan op grond van de tekst van bedoelde bepaling niet worden aangenomen. Immers worden daarin kennelijk limitatief electriciteitsbedrijven en de N.V. Samenwerkende Elektriciteits-Produktiebedrijven alsmede bepaalde nader omschreven personen genoemd als derden en is daarin geen sprake van bedrijven die werkzaamheden verrichten voor Mega Limburg.

De stelling dat de redelijkheid gebiedt het derdenbeding ook te laten gelden voor dergelijke bedrijven vindt geen steun in het recht."

2.24 De Rechtbank heeft vervolgens geoordeeld dat het exoneratiebeding opgenomen in art. M sub 5 van de Algemene Voorwaarden van ABB ten opzichte van Océ dezelfde werking heeft als tegenover Mega Limburg (rov. 4.4.). Aan de orde moet - aldus de Rechtbank - komen of aan ABB een beroep op het exoneratiebeding moet worden ontzegd omdat er sprake was van op zijn minst grove schuld.

2.25 De Rechtbank heeft alvorens verder te beslissen, Océ toegelaten tot het bewijs dat een van de werknemers van ABB de (beschermings)beplating van hoogspanningsverdeelinrichting B/veld42 hebben verwijderd en daarna kortsluiting of overslag hebben veroorzaakt. Indien dit komt vast te staan moet een dergelijk handelen worden beschouwd als grove schuld (rov. 4.6).

2.26 De Rechtbank heeft ten slotte nog overwogen dat de omstandigheid dat het personeel van Mega Limburg voor het treffen van veiligheidsmaatregelen verantwoordelijk blijft er niet aan in de weg staat dat [betrokkene A] aan [betrokkene B] en dus aan ABB ondergeschikt was (rov. 4.6).

2.27 Als gezegd zijn ABB en Mega Limburg afzonderlijk in beroep gekomen. De zaken zijn vervolgens gevoegd. Océ heeft incidenteel hoger beroep ingesteld.

2.28 In cassatie van belang is nog de eerste grief van ABB, gericht tegen rov. 4.3 van het vonnis. ABB betoogt daarin dat de Rechtbank ten onrechte heeft overwogen dat op grond van de tekst van art. 21 lid 4 AVGE niet kan worden aangenomen dat het daarin opgenomen derdenbeding ten behoeve van bedrijven als ABB is opgenomen.

2.29 In haar toelichting bij deze grief heeft ABB voorop gesteld dat het betreffende derdenbeding in ieder geval gelding heeft tussen Mega Limburg en Océ. Vervolgens heeft ABB aandacht gevraagd voor de letterlijke tekst van art. 21 lid 4 ABB. Zij zet uiteen dat deze bepaling ziet op i) andere elektriciteitsbedrijven, ii) werknemers van Mega Limburg en iii) met hen gelijk te stellen personen (mvg onder 11).

2.30 Voor de beantwoording van de vraag wie onder laatst genoemde categorie gerangschikt kunnen worden en dus de vraag of de betreffende persoon gelijk te stellen is met een werknemer van (met name) Mega Limburg, moet het derdenbeding worden uitgelegd (onder 13). In het onderhavige geval is sprake geweest van een ondergeschiktheidsrelatie tussen de werknemers van ABB en Mega Limburg, zodat zij op dat moment waren gelijk te stellen aan werknemers van Mega Limburg en er, al dan niet op grond van art. 1403 lid 3 BW (oud), sprake is van aansprakelijkheid voor die werknemers van ABB. De exoneratie van art. 21 lid 4 AVGE ziet derhalve mede op fouten van werknemers van ABB, zodat ABB een beroep op die exoneratieclausule toekomt (onder 16/17).

2.31 ABB heeft aan het voorgaande toegevoegd dat zij zich op basis van op art. 6:257 BW, dat directe werking heeft, kan beroepen op de bescherming van art. 21 lid 4 AVGE (onder 18).

2.32 Mega Limburg is in haar mvg in het bijzonder ingegaan op de - ook door ABB aangeroerde - grove schuld problematiek. Zij staat tevens stil bij de - in haar ogen - daarin bestaande inconsistentie in het vonnis dat de Rechtbank enerzijds (terecht) aanneemt dat Océ "zonder expliciete bepaling in ABB's voorwaarden"(7) het exoneratiebeding in de overeenkomst Mega Limburg/ABB tegen zich moeten laten gelden maar dat zij art. 21 AVGE beperkt uitlegt. Immers zijn beide exoneraties, volgens Mega Limburg, elkaars spiegelbeeld (blz. 12/13).

2.33 Océ heeft het oordeel van de Rechtbank omtrent de toepasselijkheid van art. 21 lid 4 AVGE onderschreven. Bij de uitleg van dat artikel komt het aan op de tekst van die bepaling. ABB is een "bedrijf" en aldus geen daarmee gelijk te stellen persoon (mva onder I.2, blz. 30). Bovendien is ABB geen elektriciteitsbedrijf, terwijl art. 21 daarop het oog heeft (onder I.3). Mede gezien de omstandigheid dat Océ geen invloed heeft kunnen uitoefenen op de tot standkoming van de AVGE, zijn "in beginsel" slechts de bewoordingen ervan van betekenis (onder I.4).

2.34 ABB is geen ondergeschikte van Mega Limburg in de zin van art. 1403 lid 3 BW (oud). Dat blijkt niet alleen uit de tussen partijen gesloten overeenkomst tot aanneming van werk, maar ook uit de feitelijke constellatie, nader uiteengezet onder I.9.

2.35 Voorts heeft Océ incidenteel beroep ingesteld. De daarin voorgedragen grieven zijn door het Hof in essentie (te weten: de grieven 1 t/m 5) gegrond bevonden en doen in cassatie niet meer ter zake.

2.36 In cassatie gaat het in bijzonder over 's Hofs oordeel dat ziet op de grief tegen de verwerping door de Rechtbank van het beroep door ABB op art. 21 lid 4 BW. Daarop is het Hof in rov. 5 uitvoerig ingegaan.

2.37 In rov. 5.1 heeft het Hof allereerst de tekst van art. 21 lid 4 geciteerd. Vervolgens heeft het in rov. 5.2 overwogen:

"De eerste vraag die beantwoord moet worden is of ABB in het onderhavige geval gerekend kan worden tot de categorie "werknemers of met hen gelijk te stellen personen voor wie het bedrijf (Mega)... aansprakelijk is" als genoemd in dit artikellid.


Niet valt in te zien dat onder "personen" in het hiervoor geciteerde zinsdeel slechts natuurlijke personen zijn te verstaan - zoals door Océ in hoger beroep is betoogd - en niet ook rechtspersonen zoals ABB.
Evenmin is er grond om - zoals Océ voorstaat - het begrip "aansprakelijk" in dit zinsdeel beperkt op te vatten in die zin dat het hier slechts zou gaan om aansprakelijkheid ingevolge de wet en niet om contractuele aansprakelijkheid. Blijft de vraag of van een zodanige wettelijke dan wel contractuele aansprakelijkheid van Mega voor ABB in casu sprake is."

2.38 Vervolgens heeft het Hof juist geoordeeld de stelling van ABB en Mega Limburg dat ABB als hulppersoon in de zin van art. 6:76 BW (dat, volgens het Hof, ook onder het oude recht gold) is te beschouwen en dat Mega Limburg uit dien hoofde voor de gedragingen van ABB - en dus ook voor de door Océ gestelde fouten van werknemers van ABB - aansprakelijk is jegens derden. Het Hof vervolgt:

"Weliswaar strekt de hoofdverbintenis van Mega jegens Océ als bedoeld in artikel 6:76 BW tot levering van electriciteit en heeft ABB niet hulp verleend bij die levering zelf doch art. 6:76 BW heeft ook betrekking op bijkomende verplichtingen van de schuldenaar zoals die welker uitvoering noodzakelijk althans gewenst is om de hoofdverplichting na te komen. In het onderhavige geval is de uitbreiding van de capaciteit van de schakelinstallatie in het HES, waardoor - zoals door ABB bij conclusie van dupliek gesteld en vervolgens niet door Océ betwist - de electriciteitslevering aan onder meer Océ werd gediend, als een dergelijke bijkomende verplichting te beschouwen. Voor fouten van (werknemers van) ABB bij de werkzaamheden verband houdende met die uitbreiding is Mega dan ook aansprakelijk jegens derden onder wie Océ."

2.39 Het Hof overweegt - er veronderstellenderwijs van uit gaande dat de door Océ gestelde schade te wijten is aan een fout van een (of meer) werknemer(s) van ABB - dat laatstgenoemde een beroep op art. 21 lid 1 AVGE toekomt. Dit beroep is niet onaanvaardbaar naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid, behoudens voorzover het exoneratiebeding uitsluiting voor opzet of grove schuld van de directie en bedrijfsleiding van ABB zou meebrengen, doch daaromtrent is niets gesteld of gebleken (rov. 5.4).

2.40 Het Hof conludeert dat ABB uit hoofde van haar beroep op artikel 21 AVGE niet aansprakelijk is voor de door Océ gestelde schade (rov. 5.5).

2.41 Océ heeft tijdig beroep in cassatie ingesteld; zij heeft daartegen 22 klachten in stelling gebracht. ABB heeft het beroep weersproken.

3. Inleidende opmerkingen

3.1 Met juistheid heeft Océ er in appèl op gewezen dat schades als de litigieuze niet onbekend zijn. Eveneens terecht heeft zij aangestipt dat de schade aanzienlijk kan zijn (mva blz. 4).

3.2 Het mag bekend worden verondersteld dat op de verzekeringsmarkt dekkingen voor dit soort schades beschikbaar zijn. Dat ligt ook voor de hand. De risico's zijn voor verzekeraars allicht goed calculeerbaar omdat grosso modo bekend is hoe vaak dit soort evenementen plaatsgrijpt. Of Océ zo'n verzekering had afgesloten, blijkt niet uit het dossier.

3.3 Evenzeer van algemene bekendheid is dat leveranciers van - onder meer - elektriciteit in hun algemene voorwaarden hun aansprakelijkheid voor onder meer schade ten gevolge van stroomuitval geheel of grotendeels uitsluiten. Ook dat ligt m.i. voor de hand. Onbeperkte aansprakelijkheid kan potentieel hun voortbestaan bedreigen. Maatschappelijk is dat uiteraard niet aanvaardbaar. Bovendien zouden zij de kosten van aansprakelijkheid in hun prijzen doorberekenen zodat de afnemer er - op macro-schaal - niet beter van zou worden.

3.4 Het ligt voorts in de rede dat elektriciteitsbedrijven voor bepaalde werkzaamheden aannemers inschakelen.(8) Omdat beperking van aansprakelijkheid in (en buiten) het bedrijfsleven schering en inslag is, valt te verwachten dat aannemers dat eveneens in dit soort gevallen zullen trachten te doen. Of dergelijke pogingen succes hebben, hangt doorgaans af van de sterkte van de onderhandelingspositie.(9)

3.5 In casu heeft ABB haar aansprakelijkheid jegens Mega Limburg beperkt. Beide partijen kwamen overeen dat een eventuele schade waarvoor ABB aansprakelijk mocht zijn voor rekening van Mega Limburg komt.

3.6 In deze zaak strijden partijen met name over de uitleg van de exoneratie van Mega Limburg. Zij hebben veel werk gemaakt van beschouwingen over hetgeen redelijkerwijs wél en niet bedoeld zou kunnen zijn. Uiteraard zijn die uiteenzettingen van belang.

3.7 De door Mega Limburg betrokken stelling over de verstrekkende gevolgen van een bepaalde voor haar ongunstige uitleg acht ik in casu van weinig belang.(10) Zulks om de volgende reden.

3.8 In de eerste plaats gaat het hier - naar Mega Limburg, zoals onder 3.1 en 3.4 al aangestipt, zelf heeft beklemtoond - om een veelvuldig voorkomende situatie. Voorzover Mega Limburg daaraan al niet heeft gedacht (hetgeen moeilijk voorstelbaar is) behoort dat voor haar rekening en risico te komen.

3.9 Exoneraties zijn in het maatschappelijk verkeer onontbeerlijk en (daarom) zeker niet als zodanig verwerpelijk. Wanneer het gaat om een min of meer alledaagse situatie mag een wederpartij verwachten dat de gebruiker daarmee rekening heeft gehouden in zijn formulering voorzover hij die behoefte had. Anders gezegd: er is weinig grond om een eventuele tekortkoming van de gebruiker in de formulering, daarin bestaande dat een redelijkerwijs voorzienbare situatie niet (goed) geregeld wordt, met de mantel der liefde te bedekken.

3.10 Maatschappelijk - en vooral ook rechtseconomisch - beschouwd, zou het m.i. het beste (want goedkoopste) zijn wanneer de afnemer zich voor dit soort gevallen adequaat zou verzekeren en de leverancier een sluitende exoneratie zou hanteren. De schade wordt dan gedekt en de leverancier loopt bij massaschades geen risico op een deconfiture. Bovendien worden de kosten van dit soort - nogal bewerkelijke - procedures bespaard.

3.11 Het leven van alledag stemt zelden overeen met het ideaalbeeld. Het is hier niet anders. Nochtans leken de hiervoor gemaakte opmerkingen mij nuttig. Nu er voor de hand liggende en met eenvoudige middelen bereikbare mogelijkheden bestaan om dit soort gevallen zinvol te regelen (door een combinatie van verzekering door de afnemer en goed geredigeerde voorwaarden van de leverancier), is geen compassie geboden wanneer dat niet is gebeurd. De zaak kan dan op zijn eigen merites worden beoordeeld.(11) Willen partijen het voor de toekomst anders, dan is dat hun vrije keuze.

4. Bespreking van het cassatiemiddel

4.1 Onderdeel I van het middel richt zich met zeven klachten tegen rov. 5.2 van het bestreden arrest. Het Hof heeft aldaar geoordeeld dat niet valt in te zien dat onder "personen" in art. 21 lid 4 AVGE slechts natuurlijke personen zijn te verstaan en niet ook rechtspersonen zoals ABB. Het onderdeel acht deze overweging van het Hof onbegrijpelijk.

4.2 Océ klaagt er niet over dat het Hof zich heeft bekeerd tot een uitleg die afwijkt van die waarover partijen het - in het licht van het onder 2 weergegeven debat - m.i. in essentie onderling eens waren. Toch is dat, zoals ik zal trachten aan te geven, niet zonder gewicht.

4.3.1 Als ik het goed zie dan waren partijen het in elk geval in zoverre met elkaar eens dat "met hen gelijk te stellen personen" niet ziet op rechtspersonen. In dat verband roep ik in herinnering dat ABB er telkens op heeft gehamerd dat de werknemers van ABB onder verantwoordelijkheid van Mega Limburg vielen; een beschouwing die in een andere benadering goede zin zou missen. Zie nader onder 2.3.2, 2.5, 2.12, 2.16, 2.19, 2.20, 2.21, 2.30 en 2.33.

4.3.2 De interpretatie van partijen lijkt mij volkomen juist. Art. 21 lid 4 laat redelijkerwijs geen andere uitleg toe dan de volgende: de exoneratie van Mega Limburg wordt mede bedongen ten behoeve van elektriciteitsbedrijven (en SEP) zomede hun werknemers. Klaarblijkelijk omdat onder ogen is gezien dat deze bedrijven wellicht niet steeds gebruik maken van eigen werknemers is aan werknemers toegevoegd: "of met hen gelijk te stellen personen". Daarmee wordt onmiskenbaar gedoeld op uitzendkrachten en dergelijken meer; evenwel slechts van van elektriciteitsbedrijven en SEP.

4.3.3 Hieraan doet niet af dat ABB in grief I de hiervoor verdedigde lezing, die ook door de Rechtbank werd aangehangen, heeft bestreden. Alleen al niet omdat uit de toelichting op die grief (met name onder 11) zonneklaar blijkt dat ABB art. 21 op dezelfde wijze leest als hierboven onder 4.3.2 vermeld. Weliswaar zijn de hierop volgende beschouwingen van ABB niet geheel helder, de conclusies zijn dat weer wel. Daarin wordt betoogd dat ABB beroep op art. 21 lid 4 kan doen wanneer Mega aansprakelijk is voor "de werknemers van ABB" (onder 17, eerste en vierde liggend streepje; cursivering toegevoegd). Door telkens ABB naar de achtergrond te verschuiven en de nadruk te leggen op haar werknemers en de verantwoordelijkheid die Mega Limburg daarvoor draagt, wordt duidelijk dat ook ABB van oordeel is dat zij zelf niet valt onder art. 21 lid 4. Haar opstelling is een volstrekt begrijpelijke - maar m.i. tot mislukken gedoemde - poging om uit te komen onder de voor haar onbehulpzame bewoordingen van dat artikel.

4.4 Zoals vermeld onder 3.1 en 3.4 gaat het hier om een situatie die allerminst ongewoon of onbekend is. Het moet hoogst onaannemelijk worden geacht dat Mega Limburg (of de gezamenlijke elektriciteitsproducenten) daaraan niet hebben gedacht. Zij kan (kunnen) in staat worden geacht om hun bewoordingen voor dergelijke gevallen (die in het oog springend belangrijk kunnen zijn) goed te verwoorden. Wordt aan die situatie geen aandacht besteed, dan ligt voor de hand dat zij daaromtrent bewust niets hebben geregeld.

4.5 Mogelijk (het doet er in feite niet toe) is hun gedachte geweest dat zij (onder het oude recht) nimmer aansprakelijk waren voor ingeschakelde aannemers. Denkbaar is ook dat zij meenden dat er geen bezwaren tegen bestonden dat derden hun claims zouden verhalen op schadeberokkenende aannemers. Wellicht hebben zij in dat laatste geval onvoldoende onderkend dat in sommige (vele??) situaties met deze aannemers werd overeengekomen dat de schade uiteindelijk zou worden gedragen door het elektriciteitsbedrijf.

4.6 Alle onder 4.5 genoemde veronderstellingen zijn op drijfzand gebaseerd. In de stukken is er niets over te vinden. Reeds daarom laat ik ze verder rusten en blijft beslissend hetgeen de tekst onmiskenbaar duidelijk tot uitdrukking brengt.

4.7 Ik realiseer mij uiteraard dat de uitleg van een beding een feitelijke kwestie is en dat de interpretatie van de feitenrechter doorgaans zal moeten worden gerepecteerd.(12) In casu kan zijn oordeel de toets der kritiek niet doorstaan. Tegen de achtergrond van het debat in feitelijke aanleg, zoals kort weergegeven onder 2, heeft het Hof zich niet kunnen beperken tot de overweging dat "niet valt in te zien" dat art. 21 lid 4 AVGE niet mede ziet op een rechtspersoon als ABB.

4.8.1 Daargelaten of het Hof met deze overweging had kunnen volstaan wanneer zijn interpretatie ten minste enigermate voor de hand lag, 's Hofs uitleg ligt in casu wel heel weinig voor de hand.(13) Sterker nog: 's Hofs interpretatie lijkt niet goed verdedigbaar. Deze is, als gezegd, m.i. zelfs in het oog springend onjuist.

4.8.2 Daartoe geïnspireerd door de knappe uiteenzetting van mr Meijer vermeld ik nog dat in de door hem (onder 2.2 in fine) bepleite lezing een ander "gat" in de clausule lijkt te ontstaan. Te weten de situatie waarin schade zou worden berokkend door uitzendkrachten. Zou dát zijn bedoeld? De formulering doet in mijn ogen uitkomen dat de auteur daarop het oog heeft gehad.

4.9.1 De hierop toegesneden klachten, die in onderdeel 1 besloten liggen(14), acht ik daarom gegrond.

4.9.2 De door ABB betrokken stelling dat Océ bij dit onderdeel belang zou missen (s.t. mr Meijer onder 2.1.6) is mij, met alle respect, niet ten volle duidelijk geworden.

4.9.3 Mr Wuisman heeft uitgesponnen dat en waarom Mega Limburg belang heeft bij een bepaling zoals door het Hof in art. 21 lid 4 gelezen (s.t. onder 18). Feitelijk heeft hij ongetwijfeld gelijk. Maar dat is niet beslissend. Het komt er niet op aan wat, retrospectief bezien, het beste voor Mega Limburg was geweest maar op wat er staat.

4.10 Bij deze stand van zaken missen de andere klachten belang. Voor het geval Uw Raad mijn hiervoor verdedigde opvatting niet zou onderschrijven ga ik er zeer kort op in.

4.11 De onderdelen I.1.1 en I.1.2a behelzen, naar de kern genomen, klachten die ik hierboven heb besproken.

4.12 De onderdelen I.1.2b en 2.c missen belang. Het spreekt voor zich dat een rechtspersoon geen werknemer is. Het Hof behoefde zich over deze evidentie niet uit te laten. De klachten gaan voorts voorbij aan 's Hofs - intussen uit anderen hoofde terecht bestreden - gedachtegang.

4.13 Bij de bespreking van onderdeel I.1.3 zij het volgende voorop gesteld.

4.14 ABB heeft bij memorie van grieven voorop gesteld dat als criterium voor de uitleg van het derdenbeding geldt de zin die partijen daaraan in de gegeven omstandigheden gaven c.q. mochten geven (onder 13).

4.15 Océ heeft in de memorie van antwoord in hoger beroep (blz. 29-32) vrij uitgebreid uiteengezet dat bij de uitleg van art. 21 AVGE het slechts aankomt op de tekst van dat artikel; het gaat om de bewoordingen, gelezen in het licht van de overeenkomst. Zij heeft verwezen naar literatuur en rechtspraak waarin voor deze opvatting steun is te vinden (blz. 31).1   2   3


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina