Locatie: Merketon 59, 5401 lr uden, ten huize van Lineke en Gerard de Haas AanwezigDovnload 24.69 Kb.
Datum19.08.2016
Grootte24.69 Kb.

CCK NOTULEN BESTUURSVERGADERING 2007.1

Bestuursvergadering nr.2007.1: d.d. 10 maart 2007

Locatie: Merketon 59, 5401 LR Uden, ten huize van Lineke en Gerard de Haas

Aanwezig: Henk Wall, Ben Reerink, Jacques Vogelaar, Lineke de Haas, Hans Stofregen.

07.1.1 Opening, vaststelling van de agenda

De voorzitter opent om 10.10 uur de vergadering, heet allen welkom en bedankt Lineke en Gerard voor de gastvrijheid. Getracht zal worden de vergadering om 12.00 uur te beëindigen.

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
07.1.2 Mededelingen van de voorzitter


 • Huub heeft een snijmachine in bezit, die waarschijnlijk tijdens het vorige bestuur is aangeschaft. De snijmachine moet in de inventaris worden opgenomen.

 • Aanpassingen financiële verslaglegging kunnen nog aan Huub doorgestuurd worden. Maandag 13 maart a.s. gaat de Chateause naar de drukker.

 • Henk heeft Henny Willems gefeliciteerd met zijn benoeming tot commercieel directeur van de merken Chateau, Home-Car, Beyerland, Delta en Cristall. Henny Willems blijft het aanspreekpunt.

 • John Schilders heeft een aantal formulieren aangepast. Na de ALV zal Henk de formulieren bezien en gelijk maken qua lay-out. De formulieren worden, met uitzondering van de overeenkomst met de campings, op de website gezet en kunnen dus door een ieder gebruikt en eventueel afgedrukt worden.


07.1.3 Ingekomen- en uitgaande stukken

 • bericht m.b.t. fusie van de Kamer van Koophandel Regio Zwolle en de Kamer van Koophandel Veluwe en Twente. Beide kamers gaan verder onder de naam: Kamer van Koophandel Oost Nederland

 • uitnodiging van de Nederlandse Caravan Club m.b.t. het mee vieren van hun jubileum voor leden van andere caravan clubs. Vriendelijk bedankt voor de uitnodiging, maar deelname door de CCK niet mogelijk i.v.m. de ALV en het Paasweekend/week.

 • brief aan fam. de Jong i.v.m. per e-mail gestelde vragen

 • brief van Rabo bank Flevoland m.b.t. Wet identificatie bij dienstverlening

 • opdrachtbevestiging boerderij Mereveld m.b.t. nieuwjaarsreceptie 2008

 • e-mail aan Jan Vermist van Jacques i.v.m. specificatie van zijn uitgaven. Jacques zal Jan een e-mail sturen waarin wordt uitgelegd dat de vergoeding van € 60,00 tevens bedoeld is voor telefoonkosten. Geen van de andere bestuurs- en commissieleden declareren telefoonkosten.


07.1.4 Notulen bestuursvergadering 06.5

Ongewijzigd goedgekeurd.


07.1.5 Besluiten- en actiepuntenlijst actualiseren

De lijst wordt, voor wat betreft de openstaande actiepunten bijgewerkt.

Actiepunt 06.3.22 Aanschaf balie kan worden afgevoerd. De balie is gereed. Indien de balie vervoerd moet worden, zal in verband met de lengte van de balie overleg gevoerd worden.
07.1.6 Mededelingen commissie evenementen

Lineke:

De fam. Mulder (Emst) willen deelnemen aan het witte goud. Zij kunnen niet het gehele evenement deelnemen. Lineke heeft de evenementprijs aangepast (€ 140,00). De opcenten blijven gebaseerd op het verblijf van 14 dagen in verband met reeds gemaakte kosten door de gastequipes. Een en ander is met de fam. Mulder zo afgesproken. John wil hiervoor een regeling ontwerpen. Besloten wordt geen standaard regeling in te voeren. Dit komt zeer incidenteel voor en zal per geval worden bezien.

Lineke heeft voor het evenement “Visserslatijn” een camping gevonden. De camping is niet denderend, maar er kan in ieder geval wel vis gerookt worden.

Ben:

De Hongarije reis is nog niet volgeboekt. Tot uiterlijk acht weken voor vertrek kan nog worden ingeschreven. De reis naar Frankrijk in 2008 gaat niet naar het westen van de Pyreneeën, maar naar het zuiden van de Franse Alpen.


07.1.7 Mededelingen penningmeester

 • De kascontrole heeft inmiddels plaats gehad. De kascontrolecommissie heeft alles in orde bevonden. De kascontrolecommissie had als opmerking: de contributie verlagen naar € 35,00.

 • De kosten van lief en leed blijven apart zichtbaar en worden niet bij de bestuurskosten opgenomen.

 • Bij annulering: tot sluiting inschrijving € 10,00 + reeds gemaakte kosten. Indien de inschrijving definitief of ingeschreven in de lastminute periode: opcenten + € 10,00. Indien de camping de gereserveerde plaatsen berekend, wordt dit bedrag ook in rekening gebracht (verhalen op annuleringsverzekering. Bij later komen en eerder weggaan: geen restitutie campinggeld, ook al brengt de camping dit niet in rekening. Deze regeling wordt in het vademecum opgenomen.


07.1.8 Afschaffen inschrijfgeld

De ALV zal worden voorgesteld het inschrijfgeld af te schaffen.


07.1.9 Aankleding beurzen

Henk zal, t.b.v. de beurzen, een power point presentatie maken.

Aangezien de folders op raken moet er voor 2008 een post van € 600,00 worden opgenomen. Er moeten 5000 folders aangemaakt worden. Wel moet de papierdikte en de kleurstelling anders worden. Ook moet de mogelijkheid aan te melden als lid verwijderd worden.

Jacques geeft aan dat er financieel ruimte is om 3 mededelingenborden en 3 vlaggenstokken aan te schaffen. Vlaggen worden door Hans Thoen verzorgd. Er zullen 5 vlaggen worden aangeschaft (kosten volgens Ben ca. € 50,00 per stuk).

Ben stelt voor leden die leden werven te belonen. Dit voorstel wordt overgenomen. Leden die leden werven krijgen, als beloning, de ACSI Camping Card met de bijbehorende campinggids.
07.1.10 Vaste vergoeding lunchkosten bij bestuursvergaderingen

Jacques stelt voor, om de hoeveelheid ALDI en AH bonnetjes terug te dringen, een vaste vergoeding van € 15,00 per bestuursvergadering voor lunchkosten te betalen. Indien commissieleden of genodigden aan de bestuursvergadering deelnemen wordt per persoon een extra bedrag van € 3,00 toegekend. Een ieder stemt hier mee in. Het declaratiebesluit zal worden aangepast.


07.1.11 Teambuildingweekend

De reis naar het teambuildingweekend, waar ook een bestuursvergadering wordt gehouden, kan gedeclareerd worden. Met terugwerkende kracht zal 2006 uitbetaald worden.


07.1.12 Kingma deelname Hongarije reis (=vijfde evenement)

De familie Kingma krijgt, na stemming (Henk, Jacques, Ben, Lineke vóór, Hans tegen), toestemming, mits aan onderstaande voorwaarde is voldaan, deel te nemen aan de Hongarije reis.

Vóór de sluitingsdatum van lastminute inschrijvingen daadwerkelijk hebben deelgenomen aan nog twee binnenlandse evenementen.


07.1.13 ALV 2007

Besloten wordt af te wachten waar de leden mee komen.


07.1.14 Locatie 25 jarig jubileum

Chateau (Henny Willems) geeft de voorkeur aan een locatie in het zuiden van het land.

Gezien de goede ervaringen uit het verleden zullen Lineke en Henk, en eventueel John, de camping bij het Autotron op korte termijn bezoeken.
07.1.15 Vaantje o.i.d. voor leden die 25 jaar lid zijn

Lineke stelt dat vaantjes behoorlijk aan de prijs zijn en zal naar prijzen informeren. Wordt opgenomen als actiepunt.


07.1.16 herinnering 25 jarig jubileum.

Het moet een degelijk presentje worden dat in de caravan gebruikt kan worden.

Hier zullen we allemaal over nadenken.
07.1.17 Vragenlijst/enquete actiecaravan

Corrie van Leeuwen en Paula en Henk stellen als naam voor: Chateau Argent.

Gezien het niet te verwachten is dat leden een caravan (kunnen) ontwerpen wordt een vragenlijst/enquete gemaakt.

Te denken valt aan:M.b.t. de uitvoering

 • Elektrische verwarmingspiraal in de Truma kachel

 • Airco

 • Plaats accu

 • Mover

 • service luiken

 • Plaats stopcontacten

 • Aansluiting tv/ stopcontact voortentzijde/gasaansluiting in de voortent

 • Voortentverwarming etc. etc, etc


07.1.18 Teambuildingweekend

Ieder wordt verzocht een camping uit te zoeken uit het “Achterhoekboekje”. De datum en locatie worden dan tijdens de ALV vastgesteld.


07.1.19 Evaluatie gastequipes

In 2008 wordt een evaluatieweekend gehouden voor de gastequipes van 2007 en 2008.

Jacques zal 2x € 350,00 in de begroting opnemen. De datum wordt later bepaald.
07.1.20 Rekening Rabo bank

De CCK heeft een overeenkomst van een verzekering met Interpolis. Indien de Rabo bank geen kopieën van identiteitsbewijzen ontvangt, kan geen RABO rekening geopend worden. Aangezien hier geen behoefte aan is wordt besloten geen actie te ondernemen.07.1.21 Borden, vlaggen, vlaggenstokken en folders

Is reeds behandeld bij 07.1.9


07.1.22 Machtiging commissielid binnenland

John heeft Lineke een e-mail gestuurd waarin hij vraagt om machtiging om namens het bestuur overeenkomsten te tekenen.

In gevolge het vademecum, taakomschrijving commissie evenementen, punt 3.10 heeft hij deze bevoegdheid.
07.1.23 Rondvraag

Jacques: Om meer rente te ontvangen wil hij € 10.000,00 overhevelen naar een depositorekening, vast te leggen voor een jaar. Ieder is akkoord.

Jacques stelt voor het aantal uitgaven van de Chateause op te voeren naar vijf. Vier normale Chateauses en een speciale uitgave voor de ALV.

Henk zal dit overleggen met Huub.

Het Davilex programma voldoet niet en zal worden vervangen, kosten € 210,00. Dit programma is dan uitsluitend bestemd voor de CCK en wordt niet met anderen gedeeld.
07.1.24 Sluiting

Henk sluit de vergadering om 12.20 uur.

De datum van de volgende vergadering wordt tijdens de ALV vastgesteld. Als “gastequipe” zijn Annelies en Hans aan de beurt.

Zoetermeer, 20 maart 2007

Hans Stofregen

secretarisHans Stofregen 18/08/2016 /
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina